Загальні відомості з мікропроцесорних систем управління

Лекція 1. Загальні відомості з мікропроцесорних систем управління.

Основні поняття та визначення.

План.

Перспективність використання мікро – ЕОМ. Структура та елементна база. Основні поняття та визначення.

1. Конспект лекцій.

Останніми роками для автоматизації технологічних процесів сталі широко використовуватися програмовані технічні засоби контролю і управління на основі міні – і мікро – ЕОМ.

Міні – і мікро – ЕОМ є новим класом ЕОМ, орієнтованим на рішення задач управління технологічними процесами промисловості, автоматизації наукових експериментів і промислових випробувань, також автоматизації проектування. Міні – або мікро – ЕОМ, що використовуються для контролю і управління технологічними процесами в режимі реального часу, тобто управління, що включаються в контур, називаються Управляючими обчислювальними комплексами (УОК).

Останні відрізняються наявністю двох важливих функціональних устроїв: устрій з об’єктів (УЗО) і датчика часу (ТМР). Устрій зв’язку з об’єктом управління (УЗО) призначений для збору і вводу в машину інформації про процес, також виводу сигналів управління процесом.

Досягнутий за останнє десятиріччя прогрес в області напівпровідникової технології привів до значного підвищення ступеня інтеграції мікросхем. З’явилися програмовані великі інтегральні схеми (БІС), в даний час надвеликі інтегральні схеми (СБІС) – до 300 000 і більш елементів в кристалі. Вони одержали назву «мікропроцесори» і заклали основу нової елементної бази електронних засобів обробки інформації – мікропроцесорних комплексів інтегральних схем. Вживання мікропроцесорів є новим етапом науково – технічної і промислової революції в області обчислювальної техніки.

Під мікропроцесорними комплексами інтегральних схем (МПК ІС) розуміють сукупність мікропроцесорних і інших інтегральних схем, сумісних по конструктивно – технологічному виконанню і призначених для сумісного використовування при побудові мікропроцесорів, мікро – ЕОМ, контролерів і інших засобів обчислювальної техніки.

Мікропроцесор МП є конструктивно і функціонально закінченим устроєм обробки цифрової інформації, виконаним з однієї або декількох великих інтегральних схем (БІС), що входять до складу МПК ІС. В першому випадку МП називають однокристальним, в другому – багатокристальним або модульним. На основі мікропроцесорних комплексів ІС створені мікро – ЕОМ, мікропроцесорні управляючі обчислювальні комплекси, мікропроцесорні програмовані контролери (МПК) і ін.

Під мікро – ЕОМ розуміють пристрій обробки даних загального призначення, мають в своєму складі мікропроцесор, одне або декілька пристроїв, що запам’ятовують, для зберігання управляючих програм і засобу управління обміном з периферійними устрій вводу – виводу (УВВ).

Програмувальні мікропроцесорні контролери – це побудовані на основі МП спеціалізовані устрої, призначені для реалізації алгоритмів логічного типу (логіко – програмного управління) або алгоритмів аналогового управління.

За принципом роботи і побудовою мікро – ЕОМ в основному аналогічні міні – ЕОМ (за винятком неістотних відхилень, пов’язаних з невеликим числом зовнішніх висновків), але відрізняються значно меншими габаритами і дещо меншим об’ємом даних, якими вони оперують. Висока надійність, простота управління, низька вартість, невеликі габарити і мале споживання енергії МПК ІС зроблено реальним і вигідним використовуванням УВК на основі мікро – ЕОМ і особливе МПК для безпосереднього управління окремими агрегатами і установками замість приладів і регуляторів, релейних пристроїв логічного і програмного (УЛПУ) управління з жорсткою логікою функціонування.

На рисунку приведена типова структурна схема УОК на основі мікро – ЕОМ з однокристальним мікропроцесором, побудованим на МПК ІС. Вона складається з мікропроцесора МП, оперативного устрою ОЗУ, постійного устрою ПЗП або перепрограмованого устрою ППЗУ, що запам’ятовує, контролерів зв’язку КЗ для підключення до МП устроїв зовнішньої пам’яті (гнучкий магнітний диск) і пристроїв вводу – виводу УВВ (відеотермінали, друкуюче пристрій), устроїв зв’язку з об’єктом управління УЗО і інших залежно від призначення УОК.

Для зв’язку із зовнішніми пристроями МП (центральна частина УОК) має адресну машину А, шину даних Д і шину управління С. Большинство МП має 16 – розрядну шину адреси, 8 – розрядну шину даних. Шина управління 6 – 10 висновків для передачі управляючих сигналів, ознак стану МП і периферійного устаткування.

Загальні відомості з мікропроцесорних систем управління основні поняття та визначення

Вплив мікропроцесорної техніки на розвиток засобів автоматизації виявився настільки сильним, що не тільки змінило концентрацію побудови апаратури, але і вплинуло на принципи системної організації АСУ ТП, зокрема привело до ідеї розподіленого управління (з нижнім і верхнім рівнями в системі), що характеризує широким вживанням цифрових управляючих мікропроцесорних устроїв на кожному рівні, але виконуючих різні функціональні задачі.

2. Рекомендована література:

Основна

1. Балашов Е. П., Пузанков Д. В. Микропроцессоры, микропроцессорные системы:Учеб. Пособ. Для вузов /Под ред. В. Б. Смолова – М: Радио и связь. 1981.- 328 с.

2. Вершинин О. Е. Применение микропроцессоров для автоматизации технологических процессов. – Л: Энергоиздат. 1986. – 208 с.

3. Микропроцессоры: в 3-х кн. /Под ред. Л. Н. Преснухина. – М: Высш. шк., 1986. – 495 с., 383 с.,

402 с.

Додаткова

1. Брусиловский Л. П.,Вайнберг А. Я., Черняков Ф. С. Системы автоматического управления технологическими процессами предприятий молочной промышленности.-М.: Агропромиздат.1986.-351с.

2. Логический микропроцессорный контролер Ломиконт. Краткое описание. М.: НИИ Теплоприбор. 1986. – 33 с.

3. Микропроцессорные автоматические системы регулирования. Основы теории и элементы./Под ред. В. В. Солодовникова. – М.: Высш. шк., 1991. – 254 с.

4. Микропроцессорные системы автоматического управления. /Под ред.

В. А. Весекерского. – Л.: Машиностроение, 1988. – 364 с.

5. Регулирующий микропроцессорный контролер Ремиконт Р – 100: ГСП. Отраслевой католог – вып. 13, 14. – М.: ЦНИИТЭИ. Приборостроение, 1985. – 87 с.

Методична

Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „Логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт” для студентів 4 курсу спеціальностей 6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», „Технологія зберігання, консервування та переробки молока» денної і заочної форми навчання / Суми, 2008- 20 с. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „Мікропроцесорний контролер Р-130” для студентів 4 курсу спеціальностей 6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», „Технологія зберігання, консервування та переробки молока», та за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної і заочної форми навчання / Суми, 2009- 12 с., табл. 2.

Реферати :

Tagged with: , , , , ,
Posted in Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС