Загальні відомості побудови сучасних мсу

Тема 1. Загальні відомості побудови сучасних МСУ.

1. Огляд теми.

В останні роки при автоматизації технологічних процесів у молочній промисловості замість систем керування, побудованих на використанні аналогових засобів контролю й регулювання з «твердою логікою», набувають застосування системи із програмними керуючими обчислювальними комплексами (УВК) на основі міні — і мікро — ЕОМ і мікропроцесорними контролерами (МПК). Застосування цих технічних засобів дозволяє створювати більше надійні й ефективні системи автоматизації, що відрізняються доступністю програмування, істотним скороченням строків розробки систем, зниженням витрат на автоматизацію, підвищенням рівня автоматизації й ін. По виконуваних функціях можливості мікропроцесорної техніки є більше широкими, ніж аналогової техніки з релейними системами керування. Можливість простого уведення будь-якої необхідної програми функціонування як в автономному режимі, так і в складі ієрархічних систем керування, доступність внесення різних змін у систему без зміни апаратної частини забезпечують більшу гнучкість систем керування.

У ряді випадків УПК застосовують для роботи тільки в інформаційному режимі: для збору, обробки, передачі й зберігання інформації про хід технологічного процесу й видачі її в стислому виді операторові. В останні роки з підвищенням надійності міні — ЕОМ і МПК — їх ширше починають використати в режимі безпосереднього керування роботою устаткування й виконавчих механізмів, тобто в информационно — керуючому режимі.

У цей час існують два підходи до побудови систем керування технологічними процесами із застосуванням УВК.

У першому випадку передбачається значна централізація керування із застосуванням УВК на основі міні — або мікро — ЕОМ. У цьому випадку УВК управляє групою технологічних процесів, наприклад прийманням, зберігання молока, виробництвом питного молока й кисломолочних напоїв. Централізація керування вимагає високої надійності УВК, тому що відмови при його функціонуванні можуть привести до зупинки процесу й аварійної ситуації. У зв’язку із цим робота УВК чисто дублюється аналоговими приладами й місцевими регуляторами. Для підвищення «живучості» системи часто використаються двох — процесорні комплекси. Один з них управляє технологічними процесами, спостерігає за резервним процесором і передає йому необхідну інформацію. У випадку несправності першого процесора керування передається резервному.

При другому підході до побудови систем керування вони проектуються як системи з ієрархічною розподіленою структурною організацією, тобто з нижнім верхнім рівнями керування. Така структура процесорних контролерів (МПК). При ієрархічній організації кожний процес (технологічна установка) управляється МПК, що працює автономно й часто розташованим поруч із об’єктом керування. У ряді випадків з’єднують МПК із координуючим обчислювальним комплексом (КВК). Одержуючи інформацію від датчиків, МПК відповідно до заданого алгоритму управляє роботою виконавчих механізмів відповідної установки.

При наявності КВК мікропроцесорні контролери передають останньому узагальнену інформацію про роботу всього виробництва, що може видаватися операторові на екран відеотермінального пристрою або в друкувальний пристрій.

У порівнянні із централізованими системами ієрархічні системи на основі МПК у роботі більше надійні. Крім того, ієрархічні системи дешевше централізованих. Все це дозволяє прогнозувати застосування ієрархічних систем на основі МПК як найбільш перспективних.

Нижче приводяться технічні рішення автоматизованих систем керування технологічними процесами в молочній та м`ясній галузі.

2. Рекомендована література:

П/п

Вид

Назва

1

2

3

1.

Основна

Балашов Е. П.,.Пузанков Д. В. Микропроцессоры, микропроцессорные системы: Учеб. пособ. для вузов/Под ред. В. Б. Смолова — М.:

Радио и связь Л981. 328с.

2.

Вершинин О. Е. Применение микропроцессоров для автоматизации технологических процессов. -.Л.: Энергоиздат» 1986-208с.

3.

М. В. Напрасник. Микропроцессоры и микроЭВМ: Учеб. пособие для техн. –М.: Высш. шк., 1989. – 192 с.

4

Микропроцессоры: В 3-х кн. Под ред. Л. Н. Преснухина. — М.:

Высш. шк., 1986. -495,383,402с.

4

Додаткова

Брусиловский Л. П., Вайнберг А. Я. , Черняков Ф. С. Системы автоматического управления технологическими процессами предприятий молочной промышленности. — М. : Агропромиздат, .1986. -351с.

5

Логический микропроцессорный контролер Ломиконт. Краткое описание. М-: НИИ Тешюприбор» 1986. -33с.

6

Микропроцессорные автоматические системы регулирования. Основы теории и элементы. /Под ред. В. В. Солодовникова. — М.: Высш. шк.»І991. -254с.

7

Регулирующий микропроцессорный контролер Ремиконт Р-100: ГСП. Отраслевой каталог — вып. 13» .14. — М.: ЦНИИТЭИ. Приборостроения* 1985. -87с.

8

Микропроцессорные системы автоматического управления/Под ред. Б. А. Бесекерского. — Л.». Машиностроение» 1988. -364с.

9

Методичні вказівки до СРС «Вивчення мікропроцесорного контролера Ломіконт» для студ. всіх форм навчання/Упорядн. I. и. Ельперін» А. С. Карнаух, Е. Л. Календро. — К.: КТІХП» 1992. -67с.

Реферати :

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС