mi band

Характеристика й особливості оформлення документів по особовому складу — №4

В графі 3 пишуть: «Прийнятий (призначений) до… цеху (відділу, підрозділу, …)» й зазначають його конкретну назву, а також роботу, професію або посаду й присвоєний розряд. Назви робіт, професій, посад наводять відповідно до «Класифікатора професій».

Якщо працівник виходить на пенсію за віком на пільгових умовах, то запис у трудовій книжці роблять на підставі наказу, виданого за результатами атестації робочих місць, із посиланням на «Списки виробництв, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення». Показники, зазначені в цих списках, обов’язково мають бути підтверджені в «Карті оцінки умов праці робочого місця за результатами атестації» й можуть записуватися в дужках.

Якщо робітникові (працівникові) присвоюється черговий розряд (категорія), то в трудовій книжці роблять запис про це.

Запис відомостей про роботу за сумісництвом, яка оформлена в установленому порядку, вноситься власником або вповноваженим ним органом окремим рядком на бажання працівника.

Переведення працівника на іншу постійну роботу в межах одного підприємства оформляють у такому самому порядку, як і прийняття на роботу.

? Якщо за час роботи працівника змінилася назва підприємства, то про це в графі 3 трудової книжки окремим рядком роблять запис:
«Підприємство (назва) з (дата) перейменовано на (назва)», а в графі 4 зазначають підставу для перейменування — наказ (розпорядження), його дату й номер.
Для студентів, слухачів курсів, учнів, аспірантів і клінічних ординаторів, які мають трудові книжки, заклад освіти (наукова установа) вносить записи про триалість навчання на денних відділеннях (у тому числі підготовчих) вищих закладів в освіти. Підставою для таких записів слугують накази закладу освіти (наукової установи) про зачислення на навчання й про відчислення студентів, слухачів курсів, учнів, аспірантів, клінічних ординаторів.
Робота студентів, учнів, аспірантів і клінічних ординаторів у студентських таборах, під час проходження виробничої практики чи виконання науково-дослідної госпдоговірної тематики підтверджується довідками із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади та тривалості роботи, які слугують підставою для внесення закладами освіти (науковими установами) відомостей про роботу в трудові книжки. Довідки зберігаються в справах як документи суворої звітності.

Якщо студенти, учні, аспіранти, клінічні ординатори раніше не працювали й, отже, не мають трудових книжок, то відомості про їхню роботу в студентських таборах, під час проходження виробничої практики, а також про виконання науково-дослідної госпдоговірної тематики на підставі довідок уноситимуться підприємством, де вони надалі працюватимуть.

■ У трудові книжки за місцем роботи вносять окремим рядком(перед зазначенням відомостей про роботу на даному підприємстві) зпосиланнями на дати, номери й назви відповідних документів такі
Записи:
про тривалість служби у складі Збройних Сил України та інших військах, де на тих, хто проходить службу, не поширюється законодавство про працю й державне соціальне страхування, із зазначенням дати призову (зачислення) й дати звільнення зі служби;
Про тривалість навчання в професійних навчально-виховних та інших закладах, у навчально-курсових комбінатах (центрах, пунктах тощо);
про тривалість навчання у вищих закладах освіти (сюди входить і тривалість роботи в студентських таборах, на виробничій практиці, виконання науково-дослідної госпдоговірної тематики) та протривалість перебування в аспірантурі й клінічній ординатурі, крім випадків, зазначених на с. 124 дрібним шрифтом;
про роботу як членів колгоспу (якщо чинним законодавством передбачено зарахування цієї роботи в загальний трудовий стаж
Працівників);
Про час догляду за інвалідом 1-ї групи або за дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, котрий за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду (п. Е ст. 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення»), в тому числі за пристарілим, який досяг 80-річного віку (згідно з медичним висновком);
про період одержання допомоги у зв’язку з безробіттям — зноситься в трудову книжку центром державної служби зайнятості населення.

■ У разі відновлення в установленому порядку безперервного стажу для визначення допомоги за державним соціальним страхуванням у графу 3 розділу «Відомості про роботу» за останнім місцем роботи вносять запис: «Безперервний трудовий сінаж відновлено з дата)», а в графі 4 роблять посилання на постанову президії відповідної ради профспілок або президії ЦК відповідної галузевої профспілки.

У трудових книжках працівників, зайнятих на сезонних роботах у тих галузях економіки, де чинним законодавством допускається підсумовування періодів сезонної роботи й збереження безперервного трудового стажу в разі повернення в установлений термін на сезонну роботу після міжсезонної перерви, в графі 3 розділу «Відомості про роботу» записують: «Безперервний стаж роботи зберігається».

■ Трудові книжки громадян, які працюють за трудовими договорами в іноземних представництвах, в іноземних кореспондентів, співробітників міжнародних організацій та інших прирівнених до них іноземців на території України, зберігаються: в м. Києві — в
Генеральній дирекції Київської державної адміністрації з обслуговування іноземних представництв, у Республіці Крим та областях — у департаментах — зовнішніх зв’язків обласних державних адміністрацій, у м. Севастополі — в міській державній адміністрації.

Ці організації роблять записи в трудових книжках про прийняття на роботу й про звільнення з роботи відповідно до трудових договорів і довідок від наймачів. У разі прийняття на роботу робиться, наприклад, такий запис: «Прийнятий на роботну в ситему Генеральної дирекції Київської державної адміністрації з обслуговування іноземних представництв у разі звільнення: «Звільнений з роботи із системи генеральної дирекції Київської державної адміністрації з обслуговування іноземних представництв із посиланням на відповідні статті КЗпП України.

Записи, зроблені в трудовій книжці іноземними представництвами, іноземними кореспондентами, співробітниками міжнародних організацій та іншими прирівняними до них іноземцями на території України, вважаються недійсними.

■ У трудові книжки осіб, які перебували на виправних роботах без позбавлення волі, власник або вповноважений ним орган за місцем роботи вносить у графу 3 розділу «Відомості про роботу» запис про те, що тривалість роботи в цей період не зараховується в загальний і безперервний стаж.

У разі, коли рішенням суду в установленому законом порядку строк відбування виправних робіт без позбавлення волі включено в загальний трудовий стаж, у трудових книжках роблять запис про те. що цей час не зараховується в безперервний трудовий стаж.

Зазначені записи вносять у трудову книжку по закінченні фактичного строку відбування покарання, що встановлюється за довідками органів МВС України.

У разі звільнення засудженого з роботи в порядку, передбаченому чинним законодавством, і влаштування його на нове місце роботі’ відповідні записи вносяться тим підприємством, на яке було прий-1 нято або направлено засудженого.

Підставою для внесення в трудову книжку передбачених цим пунктом записів є наказ (розпорядження) керівника підприємства, виданий згідно з вироком (ухвалою) суду.

В розділі трудової книжки «Відомості про роботу» роблять такі І записи: в графі 1 зазначають порядковий номер запису; в графі 2 — дату внесення запису; в графі 3 пишуть: « Час роботи з (дата) по (дата* не зараховується в загальний і безперервний трудовий стаж. У разі зарахування судом часу відбування виправних робіт у загальний трудовий стаж у графі 3 пишуть: «Час роботи з (дата) по (дата) не І зараховується в безперервний /трудовий стаж». У графі 4 зазначають підставу для внесення запису в трудову книжку — наказ (розпорядження) керівника підприємства, дату його видання й номер. Унесення відомостей про нагородження й заохочення

■ У трудові книжки працівників у розділ «Відомості про наго — родження» вносять відомості про нагородження державними на городами України та відзнаками України, а в розділ «Відомості про заохочення» — відомості про заохочення за успіхи в праці.
У трудових книжках не роблять записи про премії, що передбачені системою заробітної плати або виплата яких має регулярний характер.

■ Порядок унесення відомостей про нагороди й заохочення такий: у графі 3 відповідного розділу трудової книжки пишуть у вигляді заголовка назву підприємства; нижче в графі 1 зазначають рядковий номер запису (нумерація зростає протягом усього періоду діяльності працівника); в графі 2 ставлять дату нагородження г-бо заохочення; в графі 3 записують, ким нагороджений або заохочений працівник, за які досягнення й якою нагородою або заохоченням; у графі 4 зазначають, на підставі чого внесено запис (із посиланням на дату, номер і назву документа). Внесення відомостей у разі звільнення

■ Записи про причини звільнення в трудовій книжці мають точно відповідати формулюванням чинного законодавства й містити»посилання на статтю та пункт закону. Наприклад: «Звільнений у зв’язки з прогулом, п. 4 ст. 40 КЗпЛ України».
У разі розірвання трудового договору з ініціативи працівника з — причин, за яких законодавством передбачено надання певних пільг і переваг, запис про звільнення вносять із зазначенням цих причин. Наприклад: «Звільнений за власним бажанням у зв’язку із зачисленням до вищою навчального закладу, ст. 38 кЗпП України».

■ Запис про звільнення працівника роблять за такими прави лами: в графі 1 ставлять порядковий номер запису; в графі 2 — дату зільнення; в графі 3 зазначають причину звільнення, наприклад:
Звільнено за скороченням штатів, п. / сін. 40 КЗпПкраїни»’, і графі 4 — підставу — наказ (розпорядження), його дату й номер. Днем звільнення вважається останній день роботи.

■ У разі переведення працівника з одного підприємства на інше

— погодженням між керівниками підприємств у графі 3 записують посилання на погодження: «Звільнено у зв’язку з переведенням на роботу на (назва підприємства), п. 5 он. 36 КЗпП України».

У разі переходу на виборну посаду в графі 3 роблять запис: ^Звільнений и зв’язки з обранням на виборну посаду в (назва організації), п. 5 он. 36 КЗпП України».

У разі розірвання трудового договору з ініціативи власника або вповноваженого ним органу у зв’язку зі здійсненням заходів задля вдосконалення організації управління промисловістю та іншими галузями економіки, крім зазначення підстав, передбачених чинним законодавством, роблять посилання на відповідне рішення Уряду України. Наприклад, у графі 3 записують: «Звільнено за скороченням штатів (чисельно ані) працівників, п. / он. 40 КЗпП України» й далі в дужках зазначають відповідну постанову Кабінету Міністрів України.
У разі призначення пенсії за віком, пенсії за вислугу років у розділі «Відомості про призначення пенсії» трудової книжки органами соціального забезпечення ставиться відбиток штампа«Пенсію призначено». В трудових книжках раніше встановленогозразка (1938 р.) відбиток зазначеного штампа ставлять на першій сторінці.

Вкладка до трудової книжки

Якщо в трудовій книжці заповнено всі сторінки відповідних розділів, то вона доповнюється вкладкою. Остання вшивається в трудову книжку, заповнюється й ведеться власником або вповноваженим ним органом за місцем роботи працівника в такому самому
Порядку, що й трудова книжка.

Вкладка без трудової книжки недійсна.

Видаючи кожну нову (наступну) вкладку, на першій сторінці(титульному аркуші) трудової книжки згори ставлять відбиток штампа розміром 10 х 25 мм із надписом «Видано вкладку» й зазначаютьїї серію та номер. Видається вкладка нового зразка незалежно віл того, яку трудову книжку має працівник (нового зразка чи раніше | встановлених — 1938 і 1974 рр.).

Видача трудової книжки в разі звільнення

У разі звільнення працівника всі записи про роботу й нагороди. І внесені в трудову книжку за час роботи на цьому підприємстві, засвідчуються підписом керівника підприємства або спеціально | вповноваженої ним особи та печаткою підприємства чи відділукадрів.
Якщо працівник працездатного віку протягом останніх двох років | перед звільненням підвищував кваліфікацію, то треба це зазначити.

У разі звільнення осіб, які працювали в селянському (фермерському) господарстві за трудовим договором, або припинення членства в селянському (фермерському) господарстві після відповідних записів у трудових книжках, зроблених головою селянського (фермерського) господарства, трудовий стаж у цьому господарстві підтверджується підписом керівника, заступника, іншої вповноваженої на це особи та засвідчується печаткою місцевого органу державної виконавчої влади.

Трудову книжку заповнюють водночас українською та російською мовами, й окремо завіряють обидва тексти.

Власник або вповноважений ним орган зобов’язаний видати працівникові його трудову книжку в день звільнення з унесеним у неї записом про звільнення.

У разі затримки видачі трудової книжки з вини власника або вповноваженого ним органу працівникові сплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу. Днем звільнення в такому разі вважається день видачі трудової книжки. Про новий день звільнення видається наказ і вноситься запис у трудову книжку працівника. Раніше зроблений запис про день звільнення

Визнається недійсним у встановленому порядку.

Якщо працівник був відсутній на роботі в день звільнення, то власник або вповноважений ним орган у цей день надсилає йому поштове повідомлення про необхідність одержати трудову книжку. Пересилання трудової книжки поштою з доставлянням на зазначену адресу допускається тільки з письмової згоди працівника.

У разі смерті працівника трудова книжка видається на руки його найближчим родичам під розписку або надсилається поштою наїхню вимогу. В трудовій книжці померлого працівника в розділі«Відомості про роботу» зазначають дату запису й у графі 3 пишуть:
Роботу припинено у зв’яку зі смертю». Далі заповнюють графу 4, дезазначають дату й номер наказу (розпорядження). Цей запис засвідчується в установленому порядку.

Дублікат трудової книжки

Особа, яка загубила трудову книжку (вкладку до неї), зобов’язана негайно заявити про це власникові або вповноваженому ним органові за місцем останньої роботи. Не пізніше ніж за 15 днів після заяви, а в разі ускладнення — в інший термін, власник або вповноважений ним орган видає працівникові нову трудову книжку чи вкладку до неї (нових зразків) із написом «Дублікат» у правому верхньому куті першої сторінки.

Дублікат трудової книжки або вкладки до неї заповнюють за загальними правилами. В розділах «Відомості про роботу», «Відомості про нагородження» й «Відомості про заохочення» дубліката вносять записи про роботу, а також про нагородження й заохочення за місцем останньої роботи на підставі раніше виданих наказів(розпоряджень).

Реферати :

mi band