Вступ методика технологічних розрахунків технологічні схеми

ЛПЗ 1

Тема: Вступ. Методика технологічних розрахунків. Технологічні схеми.

Мета роботи:Отримати знання та навички методик технологічних розрахунків та опанувати навики складання технологічних схем.

Технологічна частина проекту є основною, якій підпорядковуються всі складові частини проекту (архітектурна, будівельна тощо).

Технологічні розрахунки виконуються після техніко-економічного обґрунтування будівництва, реконструкції або розширення любого виробництва. Вони є основою проектування технологічних процесів, їх зміст і послідовність виконання визначаються специфікою технологічної схеми, яка проектується.

Так, при проектуванні цехів з переробки худоби і продуктів забою розрахунки виконуються в такій послідовності:

Розрахунок сировини і готової продукції;

Розрахунок допоміжних матеріалів і тари;

Опис технологічних схем;

Розрахунок обладнання;

Розрахунок площ за питомими нормативами, потім проводять компонування цехів із розташуванням обладнання, після компонування складають специфікацію обладнання, визначають витрати по кожному цеху;

Розрахунок робочої сили:

Технологічні розрахунки (витрати води, пару, електроенергії, газу, стиснутого повітря на технологічні потреби);

Розрахунок техніко-економічних показників.

Проектування технологічних процесів ковбасного і консервного виробництв починається із вибору асортименту готової продукції, після чого технологічні розробки виконуються в такій же послідовності, як вказано вище.

Технологічні розрахунки цехів виконують на підставі завдання_на_проектування, яке може бути складено як за кількістю сировини, що переробляється, так і за об’ємом продукції, що випускається.

Метою технологічних розрахунківЄ отримання вихідних даних для виконання технічного проекту.

Основою кожного проекту є технологія. Основними і загальними вимогами, що висуваються до технологічної схеми м’ясного виробництва, що проектується, є наступні:

1. комплексна переробка сировини і відходів;

2. найстисліші шляхи переміщення сировини, напівфабрикатів і готової продукції;

3. відсутність перетинання виробничих потоків і транспортних операцій;

4. можливість зміни, розширення або доповнення технологічних схем;

5. випуск продукції високої якості з мінімальними витратами.

Крім вказаних факторів, що забезпечують найбільш раціональну і ефективну технологію виробництва, слід враховувати і можливість використання покращених архітектурних, планіровочних і об’ємно-компоновочних рішень.

Технологічну схему забою худоби, свиней вибирають з урахуванням кількості сировини і виду худоби, свиней, що переробляються, і наступних вимог, що висуваються до проектованої схеми:

1. забезпечення комплексної переробки всіх видів сировини;

2. переробки сировини різної якості;

3. мінімальні терміни переробки;

4. максимальне використання сировини;

5. забезпечення покращання якості готової продукції;

6. використання високо продуктивного обладнання;

7. скорочення числа допоміжних і транспортних операцій;

8. використання нових способів їх виконання;

9. мінімальні витрати на виробництво;

10. максимальна механізація транспортних операцій.

Вибір технологічної схеми повинен бути обґрунтований цифровими даними із вказанням літературних джерел або розрахунком економічної ефективності. Оскільки в більшості випадків зміни в технологічних схемах пов’язані із використанням обладнання, то розрахунок економічної ефективності слід поєднувати із розрахунком ефективності запланованого типу обладнання.

В залежності від типу обладнання і наявності необхідних даних для розрахунків, економічна доцільність вибору відображається в наступному:

1) ріст продуктивності праці;

2) вартість обробки одиниці продукції (сировини) і капітальних витрат на неї, виключаючи вартість виробничого приміщення і обладнання, в тому числі його монтаж;

3) термін окупності обладнання, яке встановлюється.

Завдання 1. Ознайомитись з методиками технологічних розрахунків мясопереробних виробництв.

Завдання 2. Ознайомитись з методикою складання технологічних схем мясопереробних виробництв.

Питання для закріплення та самоконтролю:

Що є основною, якій підпорядковуються всі складові частини проекту? Що є є основою проектування технологічних процесів? В якій послідовності при проектуванні цехів переробки худоби і продуктів забою виконуються розрахунки? З чого починається проектування технологічних процесів ковбасного і консервного виробництв? На підставі чого виконують технологічні розрахунки цехів? Що є метою технологічних розрахунків? Що є основою кожного проекту? Які вимоги висуваються до проектованої схеми? Чим повинен бути обґрунтований вибір технологічної схеми? В чому виражається економічна доцільність вибору технологічної схеми?

Рекомендована література:

Горбатов В. М. Проектирование предприятий мясной промышленности.-М.: Пищевая промышленность.1978,-374 с. Процюк Т. Б., Руденко В. И. Технологическое проектирование предприятий мясной промышленности. -–К.: Вища шк., 1982. – 269 с. Клименко М. М., Пасічний В. М., Масліков М. М. Технологічне проектування м’ясо-жирових виробництв (за редакцією професора Клименка М. М.) / Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 384 с. Антипова Л. В., Ильина Н. М. и др. Проектирование технологических процессов на предприятиях мясной промышленности с основами САПР. М.: Колос С, 2003. – 320 с. Архангельская Н. М. Курсовое и дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1986. – 200 с. Буянов А. С., Рейн Л. М., Слепченко И. Р., Чурилин И. Н. Дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: ”Пищевая промышленность”, 1979, — 248 с. Відомчі норми технологічного проектування. Підприємства по забою худоби, птиці, кролів і переробці продуктів забою. –К.: Мінагрополітики України, 2006. -154 с. Нормы технологического проектирования предприятий мясной промышленности. М.: Гипромясомолпром, 1992. Нормы технологического проектирования хладобоен. М.: Гипромясо, 1986. – 45с. Филипов А. Н. Технико-экономическое проектирование предприятий пищевой промышленности. М.: Агропромиздат, 1990. – 240 с. Удельные нормы площадей предприятий мясной промышленности./Пособие к ВНТП 532/740. М.: Гипромясо, 1985. – 60 с. Оборудование для мясной и птицеперерабатывающей промышленности: Отрасл. каталог. М.: ЦНИИТЭИ, 1990. – 650 с. Фалеев Г. А. Оборудование предприятий мясной промышленности. – М.: Пищепромиздат, 1979. – 479с. Сборник технологических инструкций по предубойной подготовке, переработке скота, обработке продуктов и производству технической продукции. – М.: «Пищевая промышленность», 1979 – 240с.

15. Рогов Н. Н. «Технология мяса мясопродуктов». – М.: Агропромиздат, 1988. – 576 с.

Tagged with: , , , ,
Posted in Технологічний семінар
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС