Внтп — апк -260третя частина — №8

Величина гранично допустимих викидів і матеріали з їх обгрунтування повинні бути погоджені з органами, які здійснюють державний контроль за охороною атмосфери від забруднення і затверджені в установленому порядку

26.5 Основними джерелами забруднення повітряного басейну підприємств і житлової зони, що до них прилягає, є вентиляційні викиди з виробничих приміщень, викиди від теплових установок (котельні), вигульних майданчиків.

26.6 Розрахунок валових викидів забруднюючих речовин від підприємств

По забою худоби, птиці, кролів та переробці продуктів забою рекомендується визначати на основі показників емісії (питомих викидів), наведених у “Збірнику показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами”, (том 3, розділ ХІІ), погодженому Міністерством охорони навколишнього природного середовища України (лист від 08.11. 2004 року № 10990/20/1 – 10). Необхідні для розрахунку дані наведені в додатку В.

26.7 Охорона повітряного басейну забезпечується комплексом заходів, в тому числі за рахунок впровадження в практику сучасних технологій, прогресивних дезінфекційних засобів, безпечної сировини, а також вдосконалення технологій дезінфекції приміщень підприємства, очищення шкідливих викидів, недопущення неорганізованих шкідливих викидів.

Очищення та знешкодження вентиляційних та технологічних викидів слід передбачати на вимогу місцевих органів санепіднагляду, ветеринарної інспекції та охорони природи у випадках, коли є наявне перевищення гранично допустимих шкідливих речовин в атмосферному повітрі.

26.8 Вентиляційні викиди слід здійснювати над покрівлею будівель, як

Правило, зосереджено (центральні вентиляторні чи аераційні викиди). Не допускається застосування високих та факельних викидів, так як вони сприяють розширенню зони забруднення.

26.9 Розміщення будівель і споруд на площадці повинно відповідати

Наскрізному провітрюванню території підприємства та виключати можливість попадання шкідливих речовин з атмосфери із зони з більшою інтенсивністю викидів в зону меншого забруднення. При цьому, концентрації забруднюю­чих речовин в місцях забору повітря не повин­ні перевищувати разом з фоновими концент­раціями значень, рівних 0,1 ГДК, встановле­них для робочої зони будівлі. При неможливості забезпечити нормативні значення концентрації запорошення в місцях забору повітря, необхідно викиди із приміщень піддавати очищенню або роз­сіянню в атмосферу через висотні труби і фа­кельні викиди (висота яких визначається роз­рахунком з урахуванням рельєфу, вітрового, кліматичного та інших режимів місцевості) з тим, щоб концентрація шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери не перевищувала максимальну разову концентрацію.

26.10 Підприємства по забою худоби, птиці, кролів та переробці продуктів

Забою повинні розташовуватися таким чином, щоб основні напрямки вітрів були в проти­лежну сторону від житла. При цьому, в усіх випадках і у всі пори року концентрація забруднюючих речовин, які виділяються підприємством, на межі санітарно-захисної зони не повинна перевищувати ра­зом з фоновими концентраціями значень, рів­них ГДК, установлених для атмосферного по­вітря населених місць.

26.11 На підприємствах слід застосовувати технології видалення та обробки гною та пташиного посліду з бази (приміщення) передзабійного утримання худоби, які забезпечують екологічну безпеку, виключаючи підвищення вмісту аміаку в повітрі та появу мух.

При виникненні епізоотії з тієї чи іншої хвороби худоби чи птиці, вирішальне питання про подальше використання гною чи посліду та технологічного обладнання належить державній службі ветеринарної медицини на місцях.

26.12 У відповідності з чинним «Водним кодексом України», зрошення

Сільськогосподарських угідь стічними водами може бути дозволено державними органами охорони навколишнього природного середовища за погодженням з державними органами санітарного та ветеринарного нагляду і агрономічною службою господарства.

Скидання стічних вод у водні об’єкти допускається лише за умови

Дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій та встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин.

Надавати земельні ділянки у заплавах річок під будь — яке будівництво

Забороняється.

26.13 Підприємства зобов’язані здійснювати заходи щодо запобігання

Скиданню стічних вод, якщо вони:

— можуть бути використані в системах оборотного або повторного водопостачання;

— містять токсичні речовини та збудники інфекційних захворювань.

Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя,

Кар’єри тощо ), забороняється.

26.14 На території водоохоронних зон забороняється влаштування

Скотомогильників, звалищ, полів фільтрації.

26.15 При накопиченні худоби чи птиці на обмежених територіях

Підприємств промислового типу, при впровадженні водоємких технологій виробництва і значній кількості біогенних елементів, патогенної мікрофлори та інших шкідливих хімічних речовин, які містяться у виробничих стоках цих підприємств, і при недостатній ефективності сучасних очисних споруд, слід розробляти та здійснювати заходи з попередження забруднення водних джерел, в тому числі і підземних.

26.16 З метою охорони та раціонального використання водних ресурсів при

Проектуванні підприємств, необхідно передбачити:

— використання маловодної технології прибирання гною чи пташиного

Посліду;

— скорочення витрат питної води за рахунок впровадження оборотних

Систем водопостачання;

— розробку та впровадження прогресивних і економічно — ефективних

Методів очистки стоків, які забезпечать нормативні показники їх очищення;

— забезпечення водоохоронних споруд підприємств реагентами,

Сировиною та необхідними матеріалами.

26.17 З метою запобігання захворювання худоби та птиці інфекційними хворобами, необхідно дотримуватися чинних Ветеринарно — санітарних правил для підприємств по забою худоби, птиці, кролів та переробці продуктів забою та інших нормативно — правових документів ветеринарної медицини стосовно м’ясопереробної галузі.

26.18 При розробці заходів з охорони навколишнього природного

Середовища від шкідливих речовин, крім цих відомчих норм технологічного проектування слід керуватися чинними відомчими нормами технологічного проектування «Об’єкти ветеринарної медицини» та «Системи видалення, обробки, підготовки та використання гною».

Слід суворо дотримуватися норм і правил з охорони грунтів територій

Підприємств по забою худоби, птиці, кролів та переробці продуктів забою, сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь в районах розташування цих об’єктів.

Всі будівлі і споруди під­приємства, які скидають стічні води, повинні бути каналізовані згідно з ви­могами чинних нормативних документів з під­ключенням у внутрішньоплощадкову каналі­заційну мережу.

27 РІВЕНЬ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

27.1 Механізація та автоматизація виробничих процесів здійснюється шляхом оснащення виробництва поточними, поточно-механізованими лініями, високопродуктивним обладнанням, автомати­зованими комплексами, системами автоматичного керування виробничими ділянками і технологічним процесом в цілому.

Механізація транспортних операцій передбачається за допомогою підвісних конвеєрних систем, пневмотранспорту, стрічкових і роликових транспортерів, ліфтів, наземного механізо­ваного транспорту, сталевих, скляних і пластмасових трубопроводів.

При проектуванні підприємств потужністю більше 50 тонн м’яса за зміну передбачати організацію ділянок підготовки і приймання вантажів, зберігання контейнерів, піддонів і їх санітарну обробку на основі впровадження комплексної механі­зації транспортних операцій і впровадження штабелерів на складських ділянках.

Для підприємств потужністю 1,3,5,10 тонн за зміну автоматизацію технологічних процесів доцільно здійснювати за рахунок локальних систем, які постачаються в комплекті з технологічним обладнанням або розробляються при проектуванні.

Ступінь охоплення робітників механізованою і автоматизова­ною працею і питому вагу робітників, зайнятих ручною працею, розраховувати у відповідності із «Методичними вказівками визначення ступеня охоплення робітників механізованою і автоматизованою працею і питомої ваги робітників, зайнятих ручною працею».

27.2. Ступінь охоплення робітників механізованою і автоматизованою працею повинен бути не менше, наведеного в таблиці 70.

Таблиця 70

Найменування виробництв

Ступінь охоплення робітників механізованою /автоматизова­ною/ працею, %

Питома вага чисель­ності робітни­ків, зай­нятих ручною працею, %

1

2

3

1.М’ясокомбінат потужністю від 30 до 50 т м’яса за зміну.

2 М’ясокомбінат потужністю понад 50 до 100 т м’яса за зміну

3 М’ясожирове виробництво

Потужністю від З0 до 50 т м’яса за зміну

4 М’ясожирове виробництво

Потужністю понад 50 до 100 т м’яса за зміну

5 М’ясопереробне виробництво

Потужністю від 3 до 10 т ковбасних виробів

6 М’ясопереробне виробництво потужністю понад 10 до 25 т ковбасних виробів за зміну

7 Холодильник місткістю від 300 до 1200 умовних тонн

8Холодильник місткістю від 2000 до 4000 умовних тонн

8 Птахопереробне виробництво потужністю від 10 до 20 тонн

9 Консервне виробництво потужністю від 25 до 50 туб за зміну

10 Консервне виробництво потужністю понад 50 до 100 туб за зміну

40/10

42/12

38

39

37

38

40

42

37/10

42/13

47/15

50

48

58

58

61

59

57

55

60

50

48

Примітка 1. Ступінь охоплення робітників автоматизованою працею визначено для робітників основного виробництва .

Примітка 2. Ступінь охоплення робітників механізованою працею і питома вага чисельності робітників, зайнятих ручною працею, визначені для робіт­ників основного і допоміжного виробництва

ДОДАТОК А

Довідковий

СПІЛЬНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПОЛІТИКА

І РИНОК МЯСА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Нову реформу спільної сільськогосподарської політики (ССП), погоджену Європейською Радою на своєму засіданні в Берліні 24 — 25 березня 1999 року, розроблено з метою підготування європейського сільського господарства до внутрішніх та зовнішніх проблем, очікуваних у 2000 та наступних роках.

Ця реформа сприятиме сільському господарству в підвищенні його конкурентоспроможності, а також поліпшенні екологічних характеристик. Вона визначає подальший етап у політиці, спрямованій саме на підтримку фермерів, а не продукції, і на винагороду не тільки за вироблені фермерами продукти, а також за їхній додатковий внесок у розвиток суспільства.

Tagged with: , , , ,
Posted in Технологічний семінар
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС