Внтп — апк -260перша частина — №2

— Закон України про відходи № 187/98 — ВР від 05. 03. 1998 р.

— Водний кодекс України

— ДБН А.2.2 — 1-2003 Державні будівельні норми України. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН Б.2.4 — 3 — 95 Державні будівельні норми України Генеральні плани сільськогосподарських підприємств

— ДБН В.1.1-7-2002 Державні будівельні норми України Захист від пожежі

Пожежна безпека об’єктів будівництва

— НАПБ А.01.001 — 2004 Правила пожежної безпеки в Україні

— ДСН 3.3.6.037 — 99 Державні санітарні норми Санітарні норми виробничого шуму,

Ультразвуку та інфразвуку

— Санитарные правила для предприятий мясной промышленности № 3238 — 85

— ДСП 201 — 97 Державні санітарні правила з охорони атмосферного повітря

Населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

— СанПиН 4630 — 88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от

Загрязнений

— СанПиН 42 — 128 — 4433 — 87 Санитарные нормы допустимых концентраций

Химических веществ в почве

— СНиП 2.04.01 — 85 Строительные нормы и правила Внутренний водопровод и канализация зданий;

— СНиП 2.04.02 — 85 Строительные нормы и правила Водоснабжение. Наружные

Сети и сооружения

— СНиП 2.09.02 — 85 Строительные нормы и правила Производственные здания

— СНиП 2.09.04 — 87 Административные и бытовые здания

— Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів,

Затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 р. № 173

— ГОСТ 12.1.005 — 88 ССБТ Общие санитарно — гигиенические требования

К воздуху рабочей зоны

— ГОСТ 2874 — 82 Вода питьевая Гигиенические требования и контроль за

Качеством

— НАПБ Б.07.005 — 86 ОНТП 24-86 Общесоюзные нормы технологического

Проектирования Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

— ВНТП СГіП 46- 9.94 Відомчі норми технологічного проектування. Система видалення, обробки, підготовки та використання гною

— ВНТП СГіП 46.17 — 7.98 Відомчі норми технологічного проектування. Ветеринарні підприємства

— Правила техніки безпеки при ек­сплуатації електроустановок споживачів (ПТБ)

— Методичні вказівки по забезпе­ченню при проектуванні нормативних рівнів надійності електропостачання сільськогоспо­дарських споживачів (М., 1986)

— ДНАОП 1.8.20 — 1.07 — 99 Правила охорони праці для працівників виробництв забою

Та первинної обробки тваринницької сировини, Держнаглядохоронпраці України

— ДНАОП 1.8.20 — 1.06 — 99 Правила охорони праці для працівників м’ясопереробних

Цехів Держнаглядохоронпраці України

— РД 34.21.122 — 87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений

— Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників м’ясної та молочної промисловості

— ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

— НАПБ Б.03.001 — 2004 Норми належності вогнегасників

— Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року №554 «Про перелік

Видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку»

— Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне

Повітря різними виробництвами, том 3, Донецьк — 2004 р.

— Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы

Химическими веществами, Москва, 1987

— Сборник «Технологические инструкции по производству полукопченых, варено —

Копченых и сырокопченых колбас», Москва, 1987 та інші технологічні інструкції;

— Правила передзабійного ветеринарного огляду тварин та ветеринарно — санітарної експертизи м’яса та м’ясопродуктів, наказ Державного департаменту ветеринарної медицини від 07.06.2002 року № 28

— Постанова Ради (ЕЕС) № 2777/75 від 29 жовтня 1975 року про спільну організацію ринку м’яса свійської птиці;

— Постанова Ради (ЕЕС) № 2759/75 від 29 жовтня 1975 року про спільну організацію ринку свинини;

— Постанова Ради (ЄС) № 1254/1999 від 17 травня 1999 року про спільну організацію ринку яловичини та телятини;

— Постанова Ради (ЕЕС) № 2777/75 від 29 жовтня 1975 року про спільну організацію ринку м’яса свійської птиці.

— Директива Ради 64/432/ЕЕС від 26 червня 1964 року про санітарний стан тварин, що впливає на торгівлю великою рогатою худобою та свинями в Співтоваристві;

— Директива Ради 64/433/ЕЕС від 26 червня 1964 року щодо санітарних умов виробництва та розміщення на ринку свіжого м’яса;

— Директива Ради 71/118/ЕЕС від 15 лютого 1971 року про санітарні умови, що впливають на торгівлю свіжим м’ясом свійської птиці;

— Директива Ради 72/461/ЕЕС від 12 грудня 1972 року про санітарні умови, що впливають на торгівлю свіжим м’ясом у Співтоваристві;

— Директива Ради 77/99/ЕЕС від 21 грудня 1976 року про санітарні умови, що впливають на торгівлю м’ясними продуктами у Співтоваристві;

— Директива Ради 80/215/ЕЕС від 22 січня 1980 року про санітарний стан тварин, що впливає на торгівлю м’ясними продуктами у Співтоваристві;

— Директива Ради 93/119/ЄС від 22 грудня 1993 року про захист тварин під час їхнього забою;

— Директива Ради 91/497/ЕЕС від 29 липня 1991, яка змінює та оновлює Директиву 64/433/ЕЕС і змінює Директиву 72/462/ ЕЕС щодо медико — санітарних проблем у сфері торгівлі свіжим м’ясом у межах Співтовариства з метою їх поширення на виробництво та розміщення на ринку свіжого м’яса;

— Директива Ради 94/65/ЄС від 14 грудня 1994 року, яка встановлює вимоги, застосовані до виробництва та розміщення на ринку січеного м’яса і м’ясних виробів;

— Директива Ради 93/43/ЕЕС від 14 липня 1993 року щодо гігієни харчових продуктів.

3 ОПТИМАЛЬНІ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

3.1 Виробничі потужності підприємств визначаються максимально можливим випуском готової продукції в заданому асортименті за одиницю часу при повному використанні продуктивності вста­новленого провідного обладнання і складських приміщень.

3.2 Для підприємств м’ясної промисловості за одиницю часу для визначення виробничих потужностей приймати 8-годинну робочу зміну.

3.3 Оптимальні потужності підприємств наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування

Підприємств, цехів

Потужність підприємства з виробництва

М’яса худоби, т за зміну

Ковбасних виробів, т за зміну

Консервів,

Туб за зміну

Холодильник, т умовної ємності

1 М’ясокомбінати

1.1М’ясокомбінати ве-

Ликої потужності

Те саме

-«-

-«-

-«-

1.2 М’ясокомбінати /цех/

Малої потужності

Те саме

-«-

10*

З0*

50*

100*

1,0

3

5

1,0

3,0

5,0

10,0

0,7

1,5

3,0

0,8

1,5

2,0

400

1200

2000

4000

5,0

30,0

50,0

2 М’ясопереробний завод

Те саме

— » —

3 Цех по виробництву м’ясних консервів

Те саме

— » —

4 Цех з переробки птиці

Те саме

5 Цех переробки кролів

20**

40**

90**

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Технологічний семінар
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС