Внтп — апк -260перша частина — №1

РОЗРОБЛЕННЯ НАСТАНОВ (КОРИГУВАННЯ ВНТП)

ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК УКРАЇНИ

ПІДПРИЄМСТВА ПО ЗАБОЮ ХУДОБИ, ПТИЦІ, КРОЛІВ І ПЕРЕРОБЦІ ПРОДУКТІВ ЗАБОЮ

ВІДОМЧІ НОРМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

ВНТП — АПК — 23. 06

Видання офіційне (проект)

Київ

Міністерство аграрної політики України

(Мінагрополітики України)

2006

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО: Українське державно-кооперативне проектно-вишукувальне

та науково–дослідне об’єднання “УкрНДІагропроект”

/ базова організація/ —

М. Галібаренко, академік АБУ /керівник проекту/;

О. Смірнов, канд. техн. наук /науковий керівник/;

В. Пасічний /відповідальний виконавець/

Кафедра технології переробки продукції тваринництва

та рибництва Національного аграрного університету —

О. Коваль, канд. техн. наук, доцент

Технологічний інститут молока та м’яса УААН —

Г. Єресько, академік УААН, докт. техн. наук;

А. Плотницька, ст. наук. співробітник

ПОГОДЖЕНІ: МОЗ України, заступник Головного державного санітарного

лікаря України ( лист від 2005 р. №

Державний департамент пожежної безпеки МНС України

(лист від 2005 р. № )

Міністерство охорони навколишнього природного

середовища України (лист від 2005 р. № )

Державний департамент ветеринарної медицини

Мінагрополітики України (лист від 2005 р. № )

ВНЕСЕНІ ТА Об’єднанням “УкрНДІагропроект” Мінагрополітики

ПІДГОТОВЛЕНІ ДО України

ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

ЗАТВЕРДЖЕНІ: Міністерством аграрної політики України, наказ від грудня

2005 року № Введені в дію з

НА ЗАМІНУ: ВНТП – СГіП – 46 –23.96

Право власності на цей документ належить Міністерству аграрної політики України.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь — яких носіях інформації без офіційного дозволу Мінагрополітики заборонено.

ЗМІСТ

1 Сфера застосування……………………………………………………………………….4

2 Нормативні посилання……………………………………………………………………4

3 Оптимальні потужності підприємств……………………………………………… 7

4 Режим та фонди часу роботи підприємств та устаткування …………………………..7

5 Орієнтовний асортимент продукції підприємства…………………………………… 8

6 Використання та зберігання відходів і супутніх матеріалів…….……………………..11

7 Орієнтовний перелік основних будівель і споруд підприємств……..………………..12

8 Номенклатура основних виробництв і приміщень…………………………………… 14

9 Вимоги до розрахунку площ…………………………………………………………… 22

10 Вимоги до території та генерального плану…………………………………… 27

11 Технологічні вимоги до будівельних рішень…………………………………………..31

12 Норми розміщення та норми робочої площі на технологічне обладнання…………..37

13 Норми виходу продукції…………………………………………………………………46

14 Водопостачання…………………………………………………………………………..48

15 Каналізація………………………………………………………………………………..52

16 Забезпечення парою………………………………………………………………………55

17 Опалення та вентиляція…………………………………………………………………..57

18 Електропостачання, електрообладнання та електроосвітлення……………………….60

19 Складське господарство………………………………………………………………….63

20 Ремонтно — механічна майстерня, метрологічна служба, лабораторія………………..72

21 Фонди часу, режим роботи та штати працівників………………………………………78

22 Вимоги до безпеки харчових продуктів ………………………………………………102

23 Вимоги до технологічного процесу……………………………………………………..103

24 Пожежна безпека та протипожежні заходи……………………………………………..116

25 Охорона праці……………………………………………………………………………..128

26 Охорона навколишнього середовища……………………………………………………129

27 Рівень механізації та автоматизації технологічних процесів…………………………..134

Додаток А. Спільна сільськогосподарська політика і ринок м’яса в Європейському Союзі……………………………………………………………………………………………136

Додаток Б Перелік нормативної документації на м’ясні продукти, розробленої Технологічним інститутом молока та м’яса………………………………………………. 138

Додаток В Дані про питомі викиди забруднюючих речовин на базі передзабійного

утримання тварин…………………………………………………………………………….. 144

ВІДОМЧІ НОРМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

ПІДПРИЄМСТВА ПО ЗАБОЮ ХУДОБИ, ПТИЦІ, КРОЛІВ ТА ПЕРЕРОБЦІ ПРОДУКТІВ ЗАБОЮ ВНТП — АПК — 23.06

Чинні від 2006 р.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці відомчі норми технологічного проектування встановлюють технологічні правила проектування нових, реконструкції та технічного переобладнання існуючих підприємств по забою xудоби, птиці, кролів та переробці продуктів забою.

1.2 Дія норм поширюється на організації, що розробляють проектно — кошторисну документацію підприємств по забою худоби, птиці, кролів та переробці продуктів забою, на органи, що затверджують проектно-кошторисну документацію та організації, які виконують будівництво цих підприємств незалежно від їх підпорядкування та форм власності.

1.3 Згідно з Законом України «Про інвестиційну діяльність», розробка технологічної частини проекту підприємств по забою худоби, птиці, кролів та переробці продуктів забою та монтаж технологічного обладнання на цих підприємствах повинні виконуватися організаціями, що мають державну ліцензію на цю діяльність

1.4 Норми розроблені з урахуванням прогресивних рішень типових проектів, досвіду роботи вітчизняних підприємств, заходів з підвищення ефективності виробництва.

1.5 При проектуванні будівель і споруд по забою худоби, птиці, кролів та переробці продуктів забою слід керуватися:

— чинними Державними будівельними нормами;

— чинними технологічними інструкціями, розробленими галузевими НДІ і затвердженими в установленому порядку;

— вказівками з проектування спеціальних розділів проектів;

— закінченими роботами науково-дослідних, проектно-конструкторських організацій з

Створення нової техніки та технологій, нового обладнання та засобів механізації і автома-тизації виробничих процесів, що з’явилися після виходу даного нормативного документа.

1.6 Україна планує до вступу у Світову Організацію Торгівлі (СОТ). Тому, виробникам

М’ясної продукції необхідно мати законодавчу документацію, що діє на спільному ринку м’яса в Європейському Союзі. Стан сільськогосподарської політики та вимоги до ринку м’яса в Європейському Союзі наведені в додатку А.

1.7 Відомчі норми технологічного проектування оформлені у відповідності з вимогами

«Національного стандарту України ДСТУ 1.5: 2003 Національна стандартизація Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів (ISO|IEC Directives, part 2, 2001,NEQ)»

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2.1 В даних відомчих нормах технологічного проектування є посилання на наступні нормативні документи:

— Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої

сировини» від 23 грудня 1997 року № 771/97 — ВР;

— Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або пода-

Льше використання неякісної та небезпечної продукції» від 14 січня 2000 року № 1393 — ХІV;

— Закон України «Про ветеринарну медицину» від 25 червня 1992 року

№ 2498 — ХІІ із змінами та доповненнями;

— Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000

Року № 1645 — ІІІ;

— Закон України «Про захист прав споживачів» від 12 травня1991 року № 1023 —

ХІІ із змінами та доповненнями;

— Державні гігієнічні нормативи. Допустимі рівні вмісту радіонуклідів

137Сs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді (ДР — 97), затверджені МОЗ України від 19.08.1997 року № 255;

— ДСТУ 3938 — 99 М’ясна промисловість Продукти забою худоби Терміни та

Визначення;

— Положення про державний ветеринарний нагляд та контроль за діяльністю

Суб’єктів господарювання щодо забою тварин, переробки, зберігання, транспортування й реалізації продуктів тваринного походження. Затверджені наказом Головного Державного інспектора ветеринарної медицини України від 01 вересня 2000 року № 45;

— Закон України Про охорону праці

— Закон України Про охорону атмосферного повітря

— Закон України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя

Населення № 4005 — ХІІ від 24. 02. 1994 р.

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Технологічний семінар
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС