Використання мікропроцесорних контролерів у молочній та мясній промисловості

Лекція 6. Використання мікропроцесорних контролерів

У молочній та м’ясній промисловості.

План.

Перспективи використання МПК в харчових галузях. Приклади складання схем з використанням МПК, основні поняття. Конспект лекції.

Оновлення техніки, збільшення областей підприємств, зміна і збільшення асортименту продукції, що випускається, зростання зв’язків між виробничими підрозділами, постачальниками і споживачами привели до значного збільшення інформаційних потоків і обчислювальних операцій на підприємствах. Сучасне підприємство стало доладною динамічною системою. Перераховані факти, а також безперервне підвищення рівня механізації і автоматизації виробничих процесів, упровадження методів наукової організації праці зумовили необхідність приведення системи управління підприємством у відповідність з вимогами науково – технічного прогресу. Одним з шляхів рішення цієї проблеми є створення і впровадження промисловість автоматизованих систем управління (АСУ) на основі мікро – ЕОМ.

На представленній схемі зображена система автоматизації автоклава для пастеризації м`ясних консервів із застосуванняммікропроцесорного контролера серії «Реміконт». Вікорістання мікропроцесорних контролерів дає змогу значно підвищити надійність системи, знизити витрати на обслуговування. При цьому треба чітко розуміти головне, що керування об`єктом автоматизації проводитися по програмі, яка закладена в мікропроцесорному контролері. Всі операції процесу пастеризації, які закладені у МПК реалізуються послідовним чином.

Після цього, як герметично закривається кришка автоклаву, вмикається регулюючиймікропроцесорний контролер «Реміконт», модель Р.130, який відкриває електромагнітний клапан поз.1 в за допомогою цифро – аналогового перетворювача поз.1а та магнітного пускача поз.1б. Після того, як рівень води в автоклаві досягне верхнього рівня сигнал з ємкісного датчика поз.2а надходить на вторинний прилад поз.2б і далі та аналоговий – цифровий перетворювач поз.2в та в МПК. Відповідно даного сигналу вимикається електромагнітний клапан подачі води. Потім, згідно програми, через регулюючий орган поз.3е з компресорної до автоклаву подається чисте повітря. Виконує цю операцію Р.130 за допомогою датчика тиску поз.3а, вторинного приладу поз.3б, аналоговий – цифрового перетворювача поз.3в, цифро – аналогового перетворювача поз.3г та магнітного пускача поз.3д. При досягненні в автоклаві необхідного тиску МПК по програмі виконує операцію підігріву води в автоклаві. Після витримки заданих параметрів тиску та температури МПК виконує команду по закінченню подачі чистого повітря та парі. Далі виконується команда зливу конденсату та води з автоклаву. На цьому всі команди програми, виконані і система готова слідуючої стерилізації.

Поява і широке упровадження мікропроцесорної техніки викликала необхідність створення вільно програмованих пристроїв (систем) цифрової обробки інформації – програмованих мікропроцесорних контроллерів (МПК).

На відміну від пристроїв, побудованих за принципом «жорсткої логіки», призначених для вирішення певного алгоритму управління і вимагаючих переробки схем пристроїв при зміні алгоритму, МПК забезпечують програмну реалізацію алгоритму управління, необхідного для конкретного процесу. При зміні алгоритму коректується програма роботи МПК.

Програмовані контролери можуть виконувати функції логико – програмного управління (в цьому випадку вони замінюють реле, таймери, лічильники) або аналогового управління (в цьому випадку вони замінюють автоматичні регулятори). Є також контролери, які здійснюють обидві функції: МПК використовують в системах управління нижнього рівня, тобто для обробки інформації, одержуваної від окремих установок і агрегатів, в кліматичних умовах (вологість і температура) експлуатації самого устаткування. Вони можуть функціонувати як в автономному режимі (у складі децентралізованої системи управління спільно з міні – або мікро – ЕОМ).

З точки зору автоматизації виробництво в молоко – переробній галузі є можливість повністю автоматизувати технологічні процеси до створення ліній – автоматів. Тому використовування МПК та мікро – ЄОМ дає можливість повністю ліквідувати ручну працю на виробництві. На прикладі ємкісні збереження молока розглянемо яким чином використовуються засобимікропроцесорних технологій для контролювання параметрів процесу. В даному конкретне випадку мі розглянемо один апарат лінії прийому та збереження молока. Для цих цілій ми вибрали МПК серії «Ломіконт» — логічний мікропроцесорний контролер типу Л.112. По спеціально розробленій для контролерів серії «Ломіконт». Мові програмування «MIKROL» набирається програма для контролю та керуванню процесом. Система контролю працює слідуючим чином.

Охолоджене молоко надходить в ємкість для збереження через електромагнітний клапан поз.1в, який отримав команду від МПК через систему приладів та засобів автоматизації – перетворювача цифрового сигналу поз.1а, виконавчий орган поз.1б. Після цього система переходить в режим очікування до моменту отримання сигналу від датчика рівня, який просигналізує про те, що рівень молока в ємкості досягнувши верхнього рівня. В цей момент Л.112 дає команду закрити клапан поз.1в і одночасно вмикається двигун перемішувача за допомогою приладів – цифро – аналогового перетворювача поз.3а та виконуючого органу поз.3в, магнітного пускача. З цього годині знову згідно програмі система переходить в режим очікування. При цьому починають працювати дві системи контролю – температури та тиску. Ці системи включають в собі датчики температури та тиску, які приймаються вторинними приладами, реєструються та через аналогово – цифрові перетворювачі поступають в Л.112. В разі відхилення параметрів від запрограмованих спрацьовує команда по усуненню цих відхилень – відкриття клапану поз.4е і зливу молока з ємкості на переробку. При досягненні нижнього рівня, завдяки сигналу з датчику рівня поз.2б клапан закривається і система переходити знову в режим очікування.

Рекомендована література.

1. Микропроцессоры: В 3-х кн. Под ред. Л. Н. Преснухина. — М.:

Высш. шк., 1986. -495,383,402с.

2. М. В. Напрасник. Микропроцессоры и микроЭВМ: Учеб. пособие для техн. –М.: Высш. шк., 1989.– 192 с.

3.Балашов Е. П.,.Пузанков Д. В. Микропроцессоры, микропроцессорные системы: Учеб. пособ. для вузов/Под ред. В. Б. Смолова — М.: Радио и связь Л981. 328с.

4.Вершинин О. Е. Применение микропроцессоров для автоматизации технологических процессов. -.Л.: Энергоиздат» 1986-208с.

Реферати :

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС