mi band

Використання мікропроцесорних контролерів у молочній та мясній промисловості

Лекція 6. Використання мікропроцесорних контролерів

У молочній та м’ясній промисловості.

План.

Перспективи використання МПК в харчових галузях. Приклади складання схем з використанням МПК, основні поняття. Конспект лекції.

Оновлення техніки, збільшення областей підприємств, зміна і збільшення асортименту продукції, що випускається, зростання зв’язків між виробничими підрозділами, постачальниками і споживачами привели до значного збільшення інформаційних потоків і обчислювальних операцій на підприємствах. Сучасне підприємство стало доладною динамічною системою. Перераховані факти, а також безперервне підвищення рівня механізації і автоматизації виробничих процесів, упровадження методів наукової організації праці зумовили необхідність приведення системи управління підприємством у відповідність з вимогами науково – технічного прогресу. Одним з шляхів рішення цієї проблеми є створення і впровадження промисловість автоматизованих систем управління (АСУ) на основі мікро – ЕОМ.

На представленній схемі зображена система автоматизації автоклава для пастеризації м`ясних консервів із застосуванняммікропроцесорного контролера серії «Реміконт». Вікорістання мікропроцесорних контролерів дає змогу значно підвищити надійність системи, знизити витрати на обслуговування. При цьому треба чітко розуміти головне, що керування об`єктом автоматизації проводитися по програмі, яка закладена в мікропроцесорному контролері. Всі операції процесу пастеризації, які закладені у МПК реалізуються послідовним чином.

Після цього, як герметично закривається кришка автоклаву, вмикається регулюючиймікропроцесорний контролер «Реміконт», модель Р.130, який відкриває електромагнітний клапан поз.1 в за допомогою цифро – аналогового перетворювача поз.1а та магнітного пускача поз.1б. Після того, як рівень води в автоклаві досягне верхнього рівня сигнал з ємкісного датчика поз.2а надходить на вторинний прилад поз.2б і далі та аналоговий – цифровий перетворювач поз.2в та в МПК. Відповідно даного сигналу вимикається електромагнітний клапан подачі води. Потім, згідно програми, через регулюючий орган поз.3е з компресорної до автоклаву подається чисте повітря. Виконує цю операцію Р.130 за допомогою датчика тиску поз.3а, вторинного приладу поз.3б, аналоговий – цифрового перетворювача поз.3в, цифро – аналогового перетворювача поз.3г та магнітного пускача поз.3д. При досягненні в автоклаві необхідного тиску МПК по програмі виконує операцію підігріву води в автоклаві. Після витримки заданих параметрів тиску та температури МПК виконує команду по закінченню подачі чистого повітря та парі. Далі виконується команда зливу конденсату та води з автоклаву. На цьому всі команди програми, виконані і система готова слідуючої стерилізації.

Поява і широке упровадження мікропроцесорної техніки викликала необхідність створення вільно програмованих пристроїв (систем) цифрової обробки інформації – програмованих мікропроцесорних контроллерів (МПК).

На відміну від пристроїв, побудованих за принципом «жорсткої логіки», призначених для вирішення певного алгоритму управління і вимагаючих переробки схем пристроїв при зміні алгоритму, МПК забезпечують програмну реалізацію алгоритму управління, необхідного для конкретного процесу. При зміні алгоритму коректується програма роботи МПК.

Програмовані контролери можуть виконувати функції логико – програмного управління (в цьому випадку вони замінюють реле, таймери, лічильники) або аналогового управління (в цьому випадку вони замінюють автоматичні регулятори). Є також контролери, які здійснюють обидві функції: МПК використовують в системах управління нижнього рівня, тобто для обробки інформації, одержуваної від окремих установок і агрегатів, в кліматичних умовах (вологість і температура) експлуатації самого устаткування. Вони можуть функціонувати як в автономному режимі (у складі децентралізованої системи управління спільно з міні – або мікро – ЕОМ).

З точки зору автоматизації виробництво в молоко – переробній галузі є можливість повністю автоматизувати технологічні процеси до створення ліній – автоматів. Тому використовування МПК та мікро – ЄОМ дає можливість повністю ліквідувати ручну працю на виробництві. На прикладі ємкісні збереження молока розглянемо яким чином використовуються засобимікропроцесорних технологій для контролювання параметрів процесу. В даному конкретне випадку мі розглянемо один апарат лінії прийому та збереження молока. Для цих цілій ми вибрали МПК серії «Ломіконт» — логічний мікропроцесорний контролер типу Л.112. По спеціально розробленій для контролерів серії «Ломіконт». Мові програмування «MIKROL» набирається програма для контролю та керуванню процесом. Система контролю працює слідуючим чином.

Охолоджене молоко надходить в ємкість для збереження через електромагнітний клапан поз.1в, який отримав команду від МПК через систему приладів та засобів автоматизації – перетворювача цифрового сигналу поз.1а, виконавчий орган поз.1б. Після цього система переходить в режим очікування до моменту отримання сигналу від датчика рівня, який просигналізує про те, що рівень молока в ємкості досягнувши верхнього рівня. В цей момент Л.112 дає команду закрити клапан поз.1в і одночасно вмикається двигун перемішувача за допомогою приладів – цифро – аналогового перетворювача поз.3а та виконуючого органу поз.3в, магнітного пускача. З цього годині знову згідно програмі система переходить в режим очікування. При цьому починають працювати дві системи контролю – температури та тиску. Ці системи включають в собі датчики температури та тиску, які приймаються вторинними приладами, реєструються та через аналогово – цифрові перетворювачі поступають в Л.112. В разі відхилення параметрів від запрограмованих спрацьовує команда по усуненню цих відхилень – відкриття клапану поз.4е і зливу молока з ємкості на переробку. При досягненні нижнього рівня, завдяки сигналу з датчику рівня поз.2б клапан закривається і система переходити знову в режим очікування.

Рекомендована література.

1. Микропроцессоры: В 3-х кн. Под ред. Л. Н. Преснухина. — М.:

Высш. шк., 1986. -495,383,402с.

2. М. В. Напрасник. Микропроцессоры и микроЭВМ: Учеб. пособие для техн. –М.: Высш. шк., 1989.– 192 с.

3.Балашов Е. П.,.Пузанков Д. В. Микропроцессоры, микропроцессорные системы: Учеб. пособ. для вузов/Под ред. В. Б. Смолова — М.: Радио и связь Л981. 328с.

4.Вершинин О. Е. Применение микропроцессоров для автоматизации технологических процессов. -.Л.: Энергоиздат» 1986-208с.

Реферати :

mi band