Устрій та принцип роботи найпростіших мікропроцесорів мп

Лекція 2. Устрій та принцип роботи найпростіших мікропроцесорів (МП).

План.

1. Виникнення МП, основні етапи розвитку – 4 покоління МП.

2. Устрій типового МП, основні елементи МП.

3. Область використання МП.

1. Конспект лекції.

Розвиток мікропроцесорної техніки почалося порівняно недавно. Перше повідомлення про розробку мікропроцесора І – 4004 опублікувала фірма Intel в 1971 р. Мікропроцесор – це програмно – керований пристрій, що здійснює процес обробки інформації, керування цим процесом, побудоване на одній або декількох Великих інтегральних схемах (БИС). За порівняно невеликий час з`явилося чотири покоління мікропроцесорів, що відрізняються своїми технічними характеристиками:

— перше – повільно діючі (час виконання команди (10…20 мкс) чотирьохразрядні МП;

— друге – чотирьох – і восьмиразрядні МП із часом виконання команд 2…5 мкс, розширеним набором команд, об`ємом пам`яті;

— третє – швидкуючи (час виконання команди 100…300нс) секціоніровані МП;

— четверте – однокристальні мікро — ЕОМ з убудованими портами вводу – виводу й запам`ятовувальних устроїв, 32 – розрядні мікропроцесори.

Основні принципи широкого впровадження мікропроцесорної техніки:

— використання в мікропроцесорних системах цифрового способу подання інформації, що дозволяє значно підвищити завадостійкість;

— застосування програмного способу обробки інформації, що дозволяє створювати в значній мірі уніфіковані технічні засоби;

— компактність, висока надійність і низька споживана потужність мікропроцесорних засобів;

— відносно низька вартість мікропроцесорних засобів і високий ступінь їхньої ефективності.

Ці фактори дозволили МП у короткий час зайняти провідне місце в удосконалюванні цілих галузей промисловості, створення гнучких автоматизованих систем керування технологічними процесами, систем автоматичного проектування й т. п.

Типова структура мікропроцесора наведена на рисунку. Мікропроцесор складається із трьох основних блоків: арифметично – логічний устрій (АЛУ), блок внутрішніх регістрів і пристрій керування.

Устрій та принцип роботи найпростіших мікропроцесорів мп

Операції, що виконує АЛУ більшості мікропроцесорів, наступні: додавання, обчислення, И, ИЛИ, що виключає ИЛИ, інверсія, зрушення вліво, зрушення вправо, збільшення позитивне й негативне.

Акумулятор – це головний регістр мікропроцесора при різних маніпуляціях з даними. Більшість арифметичних і логічних операцій здійснюється шляхом використання АЛУ й акумулятора.

Лічильник команд забезпечує формування адреси чергової команди, записаної в пам`яті.

Регістр команд містить команду в процесі її дешифрування й виконання.

Регістр адреси пам`яті при кожнім звертанні до пам`яті мікро ЕОМ указує адреса області пам`яті, що підлягає використанню мікропроцесором.

Буферний регістр призначений для тимчасового зберігання (буферирування) даних. Регістри загального призначення (РОН). Більшість МП мають у своїй сполуці набір регістрів, використовуваних, як запам`ятовувальні пристрої.

2. Рекомендована література.

Основна

1. Балашов Е. П., Пузанков Д. В. Микропроцессоры, микропроцессорные системы:Учеб. Пособ. Для вузов /Под ред. В. Б. Смолова – М: Радио и связь. 1981.- 328 с.

2. Вершинин О. Е. Применение микропроцессоров для автоматизации технологических процессов. – Л: Энергоиздат. 1986. – 208 с.

3. Микропроцессоры: в 3-х кн. /Под ред. Л. Н. Преснухина. – М: Высш. шк., 1986. – 495 с., 383 с.,

402 с.

Додаткова

1. Брусиловский Л. П.,Вайнберг А. Я., Черняков Ф. С. Системы автоматического управления технологическими процессами предприятий молочной промышленности.-М.: Агропромиздат.1986.-351с.

2. Логический микропроцессорный контролер Ломиконт. Краткое описание. М.: НИИ Теплоприбор. 1986. – 33 с.

3. Микропроцессорные автоматические системы регулирования. Основы теории и элементы./Под ред. В. В. Солодовникова. – М.: Высш. шк., 1991. – 254 с.

4. Микропроцессорные системы автоматического управления. /Под ред.

В. А. Весекерского. – Л.: Машиностроение, 1988. – 364 с.

5. Регулирующий микропроцессорный контролер Ремиконт Р – 100: ГСП. Отраслевой католог – вып. 13, 14. – М.: ЦНИИТЭИ. Приборостроение, 1985. – 87 с.

Методична

Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „Логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт” для студентів 4 курсу спеціальностей 6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», „Технологія зберігання, консервування та переробки молока» денної і заочної форми навчання / Суми, 2008- 20 с. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „Мікропроцесорний контролер Р-130” для студентів 4 курсу спеціальностей 6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», „Технологія зберігання, консервування та переробки молока», та за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної і заочної форми навчання / Суми, 2009- 12 с., табл. 2.

Реферати :

Tagged with: , , , ,
Posted in Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС