Blog Archives

Функція двох незалежних змінних. основні означення. частинні похідні функціі z=f

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Фізико-хімічні та бактерицидні властивості молока

5  Фізико-хімічні та бактерицидні властивості молока Органолептичні показники молока Такими показниками є колір, запах, смак та консистенція молока. Колір. Натуральне молоко здорових тварин має білий або ледь жовтуватий колір. Кремовий відтінок зумовлюють каротин та ліпохроми молочного жиру. При захворюванні корів

See more ›

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Отримання доброякісного молока 3к.1с

Функція двох незалежних змінних, область визначення, частинні похідні

17,18. Функція двох незалежних змінних. Частинні похідні, похідна за напрямком, градієнт. Теоретичні питання: 1. Означення частинних похідних функції кількох змінних. 2. Означення похідної за напрямком та формула її обчислення. 3. Означення градієнта функції кількох змінних та його обчислення. Приклади

Tagged with: ,
Posted in Вища математика 3к.1с

Розв’язування систем лінійних рівнянь методом крамера

2. Розв’язування систем лінійних рівнянь методом Крамера. Теоретичні питання: 1. Записати системи двох і трьох лінійних рівнянь. 2. Правила обчислення визначників 2-го і 3-го порядків. 3. Формули Крамера. Приклади. Розв’язати дані системи за формулами Крамера. Розв’язки перевірити. При яких значеннях

See more ›

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Тести та проби

2. Тести та проби. Проба Руф’є Після 5 – хвилинного спокійного стану у положенні сидячи підрахувати пульс за 15 с/ Р1 /, далі протягом 45с виконати 30 присідань. Відразу після присідань підрахувати пульс за перші 15 с / Р2 /

See more ›

Tagged with: ,
Posted in Фізичне виховання 3к.1с

Підрахування абсолютноі кількості чистого жиру в молоці та вершках

 №7.  Підрахування абсолютної кількості чистого жиру в молоці та вершках. Завдання. 1. Вирахування абсолютної кількості жиру 2. Визначення вмісту жиру у вершках 3. Перерахування молока на 4%-не 4. Визначення середнього відсотка жиру в декількох партіях молока 5. Обчислення кількості жиру,

See more ›

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Отримання доброякісного молока 3к.1с

Приклади розв’язання типових завдань для самостійноі роботи студентів

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ВИЩОЇ МАТИКИ (I Семестр) Задача № 1. Задані дві матриці А і В. Знайти: А) добуток

Tagged with: , ,
Posted in Вища математика 3к.1с

Правила вибору варіантів та правила виконання

Правила вибору варіантів та правила виконання ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ До виконання ТИПОВИХ  РОЗРАХУНКОВИХ  ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  З ВИЩОЇ МАТИКИ При виконанні

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Правила виконання та оформлення реферату

Реферат та коментар до його виконання Реферат — це короткий усний або письмовий виклад наукової праці, результатів наукового дослідження, змісту книжки тощо. Це також доповідь на будь-яку тему, написана, зроблена на основі опрацювання літератури. В основі його лежить стислий переказ

See more ›

Tagged with:
Posted in Фізичне виховання 3к.1с

Похідна за напрямком. градієнт

17,18. Функція двох незалежних змінних. Частинні похідні, похідна за напрямком, градієнт. Теоретичні питання: 1. Означення частинних похідних функції кількох змінних. 2. Означення похідної за напрямком

Tagged with: ,
Posted in Вища математика 3к.1с

Подвійний інтеграл його обчислення та застосування

9. Подвійні інтеграли. Обчислення та застосування. Потрійний інтеграл. Обчислення та застосування.   План: 1. Задачі, що приводять до подвійного інтеграла. 2. Подвійні інтеграли. Обчислення та застосування. 3. Потрійний

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Основні відомості про функціі. границя функціі. техніка обчислення границь. перша

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Контрольні завдання доброякісність молока

Контрольні завдання Варіант 1 Будова вимені корови. Оцінка санітарного стану доїльного обладнання на молочній фермі. Методика відбору  середніх проб молока для аналізу. Варіант 2 Фізіологія молокоутворення і молоковіддачі. Умови отримання молока високої якості. Визначення активності миючих та дезінфікуючих речовин. Варіант

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Отримання доброякісного молока 3к.1с

Обчислення площ плоских фігур

24. Обчислення площ плоских фігур Теоретичні питання: Означення криволінійної трапеції та її площини Формула обчислення площі криволінійної трапеції Узагальнення формули площі криволінійної трапеції на складніші фігури Приклади: Обчислити

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Обчислення визначених інтегралів

23. Обчислення визначених інтегралів Теоретичні питання: Означення визначеного інтеграла Основні властивості визначеного інтеграла Формула Ньютона-Лейбніца, обчислення визначеного інтеграла Приклади. Користуючись формулами Ньютона-Лейбніца, обчислити визначені

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Невизначений інтеграл

6.. Первісна та невизначений інтеграл. Властивості. Основні методи інтегрування: інтегрування методом заміни змінної та частинами. План: 1. Первісна та невизначений інтеграл. 2. Властивості. 3. Основні

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Мікробіологічне дослідження кисломолочних продуктів

15.  Мікробіологічне дослідження кисломолочних продуктів Мета заняття: Ознайомитись із схемою та методами мікробіологічного дослідження кисломолочних продуктів. Завдання: 1. Вивчити основні принципи відбору та підготовки проб кисломолочних продуктів для  мікробіологічного дослідження.  2. Ознайомитись

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с

Матриці. діі над матрицями. визначники 2-го та 3-го порядку. системи лінійних алгеб

Tagged with: ,
Posted in Вища математика 3к.1с

Визначення фальсифікаціі молока

 7 Визначення фальсифікації молока водою, содою, хлором, Перекисом водню. Мета Заняття. Освоїти методи визначення у молоці сторонніх речовин. Завдання. 1. Освоїти методи визначення у молоці сторонніх речовин. 2.Провести дослідження на фальсифікацію молока водою, содою, хлором, крохмалем, борошном, перекисом водню. Обладнання

See more ›

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Отримання доброякісного молока 3к.1с

Визначення основних показників хімічного складу молочноі сировини

1.  Визначення основних показників хімічного складу молочної сировини. Мета роботи — ознайомитись із хімічним складом молочної сировини, засвоїти методи визначення основних компонентів молока та особливості їх вимірювання у інших видах молочної сировини, навчитись самостійно проводити відповідні аналізи. Завдання 1. Ознайомитись

See more ›

Tagged with: , , , , ,
Posted in Отримання доброякісного молока 3к.1с

Енергетичний обмін і рекомендовані норми енерговитрат для різних верств населення (2)

 3  “Енергетичний обмін і рекомендовані норми енерговитрат для різних верств населення.” План 1. Енергетичний обмін і рекомендовані норми енерговитрат для різних верств населення. 2. Роль білків, ліпідів, вуглеводів і мінеральних речовин у харчуванні людини. Їх харчова і біологічна цінність. 3.

See more ›

Tagged with: , , , ,
Posted in Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с

Визначення активності миючих та дезінфікуючих розчинів

3 Визначення активності миючих та дезінфікуючих розчинів. Мета: вивчити застосування миючих, дезінфікуючих речовин і визначення їх активності. Довідковий матеріал. Зберігання миючих і дезинфікуючих засобів. Миючі і дезинфікуючі засоби зберігають в сухому приміщенні, що добре провітрюються.

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Отримання доброякісного молока 3к.1с

Контрольні завдання

Tagged with: , ,
Posted in Вища математика 3к.1с

Вивчити методику перерахування кількості молока з см. куб

8.  Вивчити методику перерахування кількості молока з см3 в кг і навпаки Завдання 1 Провести перерахування кількості молока з об’ємного вирахування у вагове і назад 2.Провести порівняння всіх методів обліку в молочній справі  (за матеріалом №1, № 3 , №4)

See more ›

Tagged with: , , , ,
Posted in Отримання доброякісного молока 3к.1с

Елементи лінійноі, векторноі алгебри

Модуль I.  Елементи лінійної, векторної алгебри та аналітичної гнометрії · Матриці та операції над ними.  Визначник матриці. — Обернена матриця. Нехай A — квадратна матриця. Матриця A-1 називається оберненою до матриці A, якщо виконується умова AA-1=A-1A=E. Квадратна матриця A називається

See more ›

Tagged with: ,
Posted in Вища математика 3к.1с

Диференціальне числення функцій однієі змінноі

Модуль II. Диференціальне числення функцій однієї змінної. Диференціальне числення функцій багатьох змінних. Основні елементарні функції шкільного курсу матики, їх властивості і графіки. Функцією називається відповідність,

Tagged with: ,
Posted in Вища математика 3к.1с

20мікробіологія молочних продуктів для дитячого харчування

Реферати

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с

Диференціал функціі. його застосування у наближених обчисленнях. застосування ди

Tagged with: ,
Posted in Вища математика 3к.1с

Границя функціі

 10. Неперервність функції в точці і на відрізку. Точки розриву. Теоретичні питання: 1. Означення функції. 2. Неперервність функції. 3. Означення розривів 1-го та 2-го роду. 1.Дослідити функцію на неперервність, встановлюючи характер точок

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Визначення активності мийних та дезінфікуючих розчинів

 4  Визначення активності мийних та дезінфікуючих розчинів: Концентрації розчину NaOH. Мета Заняття: вивчити застосування мийних і дезінфікуючих речовин та визначення їх активності. Завдання: 1. Визначити вміст натру їдкого в кристалічному натрі їдкому. 2. Контроль концентрації робочих розчинів натру їдкого. Довідковий

Tagged with: , ,
Posted in Отримання доброякісного молока 3к.1с

Визначений інтеграл

3. Визначений інтеграл. Обчислення визначеного інтеграла. Застосування визначеного інтеграла до задач геометрії, до економічних розрахунків. План: 1. Визначений інтеграл. 2. Обчислення

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Вектори на площині і в просторі. діі над векторами. скалярний та векторний та міш

Tagged with: , ,
Posted in Вища математика 3к.1с

Варіанти контрольних завдань

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Робоча навчальна програма Основи фізіологіі та гігієни харчування

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна «Основи фізіології та гігієни харчування» Освітньо – кваліфікаційний рівень    Бакалавр Галузь знань:0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції Напрям підготовки: 6.051701 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ Піднапрям:

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с

Інтегрування частинами

20.  Інтегрування частинами Теоретичні питання: Формула інтегрування частинами Найбільш вживані випадки інтегрування частинами Приклади. Користуючись формулами інтегрування частинами, обчислити інтеграли: 1. 

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Інтегрування підстановкою

21. Інтегрування підстановкою Теоретичні питання: Формула інтегрування підстановкою Найбільш вживані випадки інтегрування підстановкою Приклади. Користуючись формулами інтегрування підстановкою, обчислити інтеграли: 1. 

Tagged with:
Posted in Вища математика 3к.1с

Інтегральне числення функцій однієі змінноі (невизначений та визначений інтеграл

Модуль ІІІ. Інтегральне числення функцій однієї змінної (Невизначений інтеграл). Властивості невизначеного інтеграла. Дробово-раціональні функції: правильні дроби; елементарні дроби. В курсі матики крім многочленів вивчаються і використовуються

Tagged with: ,
Posted in Вища математика 3к.1с
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС