Складання розділу бізнес-плану фінансовий план

8. Складання розділу бізнес-плану “Фінансовий план

1. Мета роботи

Навчитися складати розділ бізнес-плану “Фінансовий план ”

2. Практичне завдання

У цьому розділі розробляють фінансові документи для обґрунтованого в проекті варіанта машинної технології, основними з яких є:

— прогноз обсягів реалізації;

— розрахунок потреби в обігових коштах на виробництво продукції;

— калькуляція собівартості продукції;

— баланс грошових витрат і надходжень;

— зведений баланс активів і пасивів.

Прогноз обсягів реалізації

Складається на два-три роки за формою (табл. 1). Для першого півріччя першого року дані наводяться поквартально, для другого півріччя – за півроку, за другий і третій роки – загальною сумою за 12 місяців.

Таблиця 1

Прогноз обсягів реалізації

Найменування продукції

Квартали першого року

Роки

За три роки

І

ІІ

ІІІ-ІV

2-рік

3-рік

Основна продукція, всього

В тому числі:

1

2

3

4

Побічна продукція, всього

В тому числі:

5

6

7

8

Всього

Баланс грошових витрат і надходжень

Цей документ дозволяє оцінити, скільки грошей необхідно вкласти у проект, розбивши за часом, тобто до початку реалізації проекту і вже у процесі виробництва. його складають на три роки (табл.2). Для першого року дані наводять помісячно і поквартально, для наступних років – по роках. Завдання цього документа показати, як формуватиметься і змінюватиметься ваш прибуток.

Таблиця 2

Фінансовий план (баланс прибутків і витрат)

Показники

Квартали першого року

Роки

За три роки

І

ІІ

ІІІ

1 рік

2 рік

3 рік

1—3

4—6

6—12

Доходи:

1. Виторг від реалізації продукції

2. Виторг від реалізації і вибуття основних фондів

3. Доходи по акціях

4. Інші доходи

Всього доходів

Витрати на виробництво продукції, послуги згідно з калькуляцією

5. Податок на додану вартість

Прибуток

6. Податок на прибуток

Чистий прибуток

Рівень рентабельності

Термін окупності капіталовкладень

Прогнозований прибуток – сума виручки від реалізації продукції та інших доходів:

Складання розділу бізнес-плану фінансовий план

Де В – виручка від реалізації продукції:

Складання розділу бізнес-плану фінансовий план

Де ЦВ, Q – відпускна ціна і загальний вихід продукції за обліковий період;

Дін – доходи від реалізації вибулих основних фондів, доходи по акціях та інші доходи.

Прогноз на перші два-три роки роботи нового підприємства виконують без врахування Дін, тобто розглядають ситуацію, коли дохід формується тільки за рахунок продажу основного товару: Складання розділу бізнес-плану фінансовий план.

Тоді, податок на додану вартість буде:

Складання розділу бізнес-плану фінансовий план

Де КПДВ – нормативна величина податку на додану вартість ПДВ (відповідно до чинного законодавства: Складання розділу бізнес-плану фінансовий план.

Прибуток:

Складання розділу бізнес-плану фінансовий план

Де С15 – повна собівартість (табл. 2), грн.;

Податок з прибутку:

Складання розділу бізнес-плану фінансовий план;

Де КПП – нормативна величина податку з прибутку, КПП=30%.

Прогнозований чистий прибуток:

Складання розділу бізнес-плану фінансовий план.

Рівень рентабельності виробництва, %:

Складання розділу бізнес-плану фінансовий план,

Де С – повна собівартість одиниці продукції: Складання розділу бізнес-плану фінансовий план

Термін окупності капіталовкладень: Складання розділу бізнес-плану фінансовий план,

Де Т – термін окупності капіталовкладень, років;

КК — капіталовкладеня, грн.

Термін повернення кредиту:

Складання розділу бізнес-плану фінансовий план,

Де Ккр – сума кредиту з урахуванням відсотків за користування ним, грн.;

Ткр – термін повернення кредиту, років;

Складання розділу бізнес-плану фінансовий план— коефіцієнт, який враховує частку прибутку, що витрачається на погашення кредиту: Складання розділу бізнес-плану фінансовий планвесь прибуток витрачається на погашення кредиту в термін Т.

продуктивність праці: Складання розділу бізнес-плану фінансовий план,

Де Кnp – продуктивність праці, кг/люд.-год.;

N – число основних працівників;

N – загальне число змін роботи за розрахунковий цикл виробництва;

t – час зміни, год.

Зведений баланс активів і пасивів

Цей документ (табл. 3) показує в динаміці прогнозований рух активів і пасивів підприємства, що є важливим для встановлення стосунків з комерційними банками.

У цьому розділі доцільно також навести графічні матеріали для ілюстрації фінансової діяльності підприємства (графік досягнення беззбитковості, діаграми зміни прибутку, терміну окупності залежно від обсягів виробництва тощо).

Таблиця 3

Зведений баланс активів і пасивів

Перший рік

Другий рік

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

IV

Поточні активи:

Готівка

Матеріальні запаси

Інші поточні активи

Постійні пасиви:

Земля

Будівлі за мінусом зарахованої амортизації

Обладнання за мінусом зарахованої амортизації

Інші постійні пасиви

Поточні пасиви:

Кредиторська заборгованість

Заборгованість податковим органом

Видатки, що нараховані до виплати

Інші поточні пасиви

Довгострокові пасиви:

Кредити під заставу майна

Інші пасиви

Зобов’язання перед акціонерами:

Акції

Нерозподілений прибуток

Загальні зобов’язання перед акціонерами

Баланс

4. Питання для закріплення та самоконтролю

Обґрунтування потреби у фінансових ресурсах
Оцінка прогнозу руху грошових потоків та фінансових результатів діяльності
Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС