mi band

Розвиток політичноі думки в украіні — №5

— Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України — науково-дослідна установа, створена в 1991 р. у Києві. Основний напрям діяльності — дослідження закономірностей політичного розвитку та етнонаціональних процесів. У структурі інституту діють відділи етнополітологи, теоретичних і прикладних проблем політології,

Національних меншин та ін. Також при цій установі діють наукові центри політичних технологій, історії політології, проблем церкви та етноконфесійних досліджень й ін.

— Українська академія політичних наук. Добровільна громадська організація, що об’єднує науковців, викладачів навчальних закладів, працівників органів державної влади та управління, місцевого самоврядування з метою сприяння розвитку політичної науки.

Поряд з державними установами проблеми політичної науки вивчаються і досліджуються цілою низкою приватних установ. Значну роль у розвитку прикладної політології відіграють соціологічні центри, які постійно проводять соціологічні дослідження політичної думки населення України і дають свої експертні оцінки політичним рішенням, рекомендації щодо вирішення тих чи інших політичних проблем.

Утвердженню політичної думки в українському суспільстві в сучасних умовах значною мірою сприяє система вищої і, частково, середньої освіти в Україні, яка зорієнтована на затвердження політичних знань у молодіжному середовищі.

Процес реідеологізації змусив політологів по-новому підійти до проблем держави. Раніше остання традиційно розглядалася як певна сила, що стабілізує соціальні суперечності. У нових підходах простежується думка про необхідність «урізати» деякі права держави: обмежити її втручання в економіку та соціальну сферу, розширити ринкову конкуренцію. У зв’язку з цим у політологічній науці розгорілася суперечка про співвідношення вільного ринку, бізнесу й демократії. Частина вчених стверджувала можливість політичної демократії лише за наявності економіки, яка ґрунтується на принципах вільної конкуренції та вільного ринку. Інші висловлювали думку про те, що приватна власність, конкуренція, ринок — умови неодмінні, але недостатні для існування демократії, оскільки повна реалізація відносин вільного ринку без втручання держави може призвести до посилення економічної могутності окремих осіб чи груп. А це, в свою чергу, призведе до політичної нестабільності.

Ще одна проблема, яка опинилася у центрі уваги українських політологів, — бюрократизація демократичних інститутів. Демократія, як підкреслював ще М. Вебер, завжди вступає в конфлікт із бюрократією. Але під прикриттям секретності ця остання може протидіяти спробам виборних органів одержати ту чи іншу інформацію. Таким чином, бюрократизм дедалі більше пронизує демократичні інститути, відвойовуючи одну позицію за іншою. Між демократією й демократичною системою існує тісний взаємозв’язок, хоча й суперечливий і парадоксальний. З одного боку, зростаюча влада бюрократії справді є загрозою демократичній системі, а з іншого — сучасна демократична система не може існувати без більш-менш могутньої й незалежної бюрократії.

У контексті дослідження проблем держави, демократії та влади сучасна західна політологія велику увагу приділяє засобам масової інформації (ЗМІ). Суспільно-політичне життя переконує в тому, що вони перетворилися на важливий чинник цілеспрямованого формування ідейно-політичних орієнтацій і настановлень широких верств населення. Не випадково їх називають четвертою владою. На основі вивчення впливу ЗМІ на різні аудиторії, виявлення їх ролі в стабілізації суспільства виникли численні теорії комунікації.

Багато сучасних політологічних досліджень присвячено проблемам гуманізації суспільно-політичних наук. На зміну теорії технологічної людини прийшла концепція людини біологічної, котра аналізує «незмінну людську природу» як найважливіший чинник розвитку особистості.

2. Термінологічний словник

Громади – культурно – просвітницькі організації української інтелігенції в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Кирило — Мефодіївське товариство – таємна політична організація української інтелігенції, що діяла в Києві у 1845-1847 роках.

Народництво – ідеологія та рух різночинної інтелігенції другої половини ХІХ ст., спрямовані проти капіталістичного розвитку Росії, за збереження селянської общини як основи майбутнього соціалістичного ладу (“селянського соціалізму”).

Національне відродження – процес формування національної свідомості українців, розгортання національно-визвольного руху, охоплює ХІХ ст.

Національна ідея – акумулятор прогресивних національних програм, політичних ідей, основа національно-визвольних рухів. Національна ідея становить платформу національної ідеології, визначає теоретичні засади національної свідомості.

Соборність – об’єднаність, цілісність, неподільність території держави або відповідне прагнення громадян; духовне об’єднання людей на основі спільної віри, взаємної поваги й любові, шанобливе ставлення до спільних духовних цінностей, заснованих на об’єднанні зусиль громадян для досягнення великих спільних цілей.

Українська Центральна Рада – заснована у Києві громадсько-політична організація, яка під впливом революційних подій в Україні перетворилась у лідера національно-визвольного руху. З листопада 1917 р. (після проголошення ІІІ Універсалу та Української Народної Республіки) виконувала роль вищого законодавчого органу України. Існувала до 29 квітня 1918 р.

Універсали Центральної Ради – акти законодавчого характеру, що визначали зміни державно-правового статусу українських земель колишньої Російської імперії. Українська Центральна Рада видала 4 Універсали.

3. Рекомендована література

Політологія. Кінець ХІХ – перша половина ХХ ст. Хрестоматія за ред. О. І. Семківа. – Львів: Світ. – 1996.

Піча В. М. Політологія. Конспект лекцій. /В. М.Піча. Н. М.Хома. – Львів: „Новий світ-2000”, „Альтаїр”, 2008.

Політологія. Навчально-методичний комплекс. За ред. Кирилюка Ф. М.- К., 2004.

Погорілий Д. Є. Політологія : кредитно-модульний курс : Навчальний посібник. — К. : Центр учбової літератури. Фірма «Інкос», 2008.

Потульницький В. А. Нариси з української політології. – К., 1994.

Потульницький В. А. Теорія української політології. : Курс лекцій. – К., 1993.

Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки). – К.: Либідь, 2005.

Юрій М. Ф. Політологія : Підручник / М. Ф. Юрій. — К. : Дакор, КНТ, 2006.

mi band