mi band

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві — №2

— спеціаліст з профпатології місцевого органу МОЗ;

— власник підприємства.

Дії комісії з питань розслідування нещасного випадку: Власник підприємства зобов’язаний подати до комісії з розслідування дані лабораторного дослідження шкідливих факторів виробничого процесу, необхідну документацію на цей процес (технологічні регламенти, нормативи з безпеки тощо), забезпечити комісію з розслідування приміщенням, транспортом і засобами зв’язку, організувати друкування, оформлення і тиражування матеріалів розслідування.

Комісія з розслідування зобов’язана:

— скласти програму розслідування причин профзахворювання;

— розподілити функції між членами комісії;

— розглянути питання про необхідність залучення до її роботи експертів;

— провести розслідування обставин та причин профзахворювання;

— одержати письмові пояснення від посадових осіб і працівників з питань, що пов’язані з розслідуванням профзахворювання;

— провести гігієнічну оцінку умов праці хворого;

— проаналізувати наявну документацію: амбулаторні картки, історію хвороби, висновки лікувально-профілактичних закладів, приписи органів державного нагляду за охороною праці та інші;

— скласти акт розслідування профзахворювання;

— намітити заходи щодо запобігання профзахворювання;

— визначити відповідальність підприємства і посадових осіб.

Оформлення та облік результатів розслідування: Акт розслідування профзахворювання складається комісією з розслідування у п’яти промірниках протягом трьох діб після закінчення розслідування та надсилаються:

— хворому;

— підприємству, де виявлено це захворювання;

— лікувально-профілактичному закладу підприємства;

— профспілковій організації, членом якої є хворий;

— санепідемстанції для аналізу та контролю намічених заходів.

На підприємстві та в санепідемстанції акт розслідування профзахворювання зберігається протягом 45 років, в інших організаціях 2 роки.

Спеціальне розслідування.

Визначення форми розслідування: Спеціальному розслідуванню підлягають слідуючі нещасні випадки:

— групові (одночасно з двома і більше працівниками);

— із смертельним наслідком;

— нещасний випадок, що може призвести до важких наслідків (за вимогою державного інспектора з нагляду за охороною праці).

Повідомлення про нещасний випадок:Схема повідомлення про нещасний випадок керівника підприємства є аналогічною як і при розслідуванні виробничого травматизму. На другому етапі повідомлення, про кожний груповий нещасний випадок, або нещасний випадок зі смертельним наслідком власник підприємства зобов’язаний негайно повідомити:

— відповідний місцевий орган державного нагляду за охороною праці;

— місцевий орган державної виконавчої влади;

— профспілкову організацію свого підприємства;

— вищестоящий профспілковий орган;

— прокуратуру за місцем знаходження підприємства.

Повідомлення передається по телефону (телефаксу) або телеграфу (телетайпу) за відповідною схемою.

Призначення комісії з питань розслідування: Комісія призначається наказом керівника територіального органу державного нагляду за охороною праці після отримання відповідного повідомлення. Згідно наказу спеціальне розслідування групового нещасного випадку (в тому числі з одним загиблим), а також нещасного випадку із смертельним наслідком проводиться комісією з спеціального розслідування у складі:

Голова комісії — працівник органу державного нагляду за охороною праці;

Членів комісії: — власника підприємства;

— представника вищестоящої організації (для підприємств, заснованих на загальнодержавній власності);

— представника профспілкової організації підприємства;

— представника вищестоящого профспілкового органу.

Дії комісії з питань розслідування: Спеціальне розслідування нещасних випадків проводиться протягом не більше 10 днів. При цьому складається акт спеціального розслідування і оформляються інші матеріали.

До матеріалів спеціального розслідування входять:

— копія наказу про утворення комісії з спеціального розслідування;

— акт спеціального розслідування;

— копія акта за формою Н-1 на кожного потерпілого окремо;

— протокол огляду місця, де трапився нещасний випадок;

— ескіз місця нещасного випадку, необхідні плани, схеми, фотознімки;

— висновок експертизи (науково-технічної, медичної), якщо вона проводилася;

— висновок лікувально-профілактичного закладу;

— пояснення та протоколи опитування потерпілих, очевидців;

— копії документів про проходження потерпілим навчання та інструктажу;

— медичний висновок про причини смерті або характер травми потерпілого, а також про наявність в його організмі алкоголю та наркотиків;

— довідка про матеріальну шкоду, заподіяну нещасним випадком;

— протоколи засідань і рішення комісії з спеціального розслідування;

— копії приписів, що стосуються нещасного випадку, виданих власникові;

— копія наказу власника, щодо пропозицій комісії, а також про притягнення до відповідальності осіб, які допустили порушення вимог охорони праці.

Підприємство, до стався нещасний випадок, компенсує витрати пов’язані з діяльністю комісії та залучених до її роботи спеціалістів.

Оформлення та облік результатів розслідування: Акт спеціального розслідування підписується всіма членами комісії. Акт за формою Н-1 на кожного потерпілого складається відповідно до висновків комісії і затверджується власником підприємства протягом доби після підписання акта спеціального розслідування. Підприємство в п’ятиденний термін після закінчення розслідування нещасного випадку надсилає матеріали:

— прокуратурі;

— відповідному органу державного нагляду за охороною праці;

— санепідемстанції (в разі розслідування гострого отруєння);

— перший примірник матеріалів залишається на підприємстві.

Копії акта спеціального розслідування, ескізу місця нещасного випадку, актів за формою Н-1 та наказу керівника підприємства надсилаються:

— відповідному профспілковому органу;

— міністерству або іншому центральному органу державної виконавчої влади, до сфери управління якого належить підприємство;

— Національному науково-дослідному інституту охорони праці;

— Держнаглядохоронпраці в разі групового нещасного випадку, коли смертельно травмовано одного чи більше чоловік (копії зазначених матеріалів).

Розслідування аварій.

Визначення форми розслідування: Аварії поділяються на дві категорії:

— до 1 категорії належать аварії, внаслідок яких або загинуло п’ять і більше чоловік, або створилася загроза життю і здоров’ю працівників підприємства чи населення, що перебуває поблизу об’єкта, або сталася зупинка чи виведено з ладу підприємство на добу і більше;

— до 2 категорії належать аварії, внаслідок яких або загинуло до п’яти чоловік, або створилася загроза життю і здоров’ю працівників цеху, дільниці, або сталася зупинка чи виведено з ладу підприємство, дільницю на зміну і більше.

Повідомлення про нещасний випадок:Про аварію очевидець повинен негайно повідомити безпосереднього керівника робіт (бригадира, майстра), або іншого керівника (диспетчера, змінного інженера), вживши в першу чергу заходів до рятування потерпілих. В свою чергу власник підприємства зобов’язаний негайно повідомити про аварію 1 або 2 категорії:

— відповідний орган державного нагляду за охороною праці;

— орган, до сфери управління якого належить підприємство;

— місцевий орган державної виконавчої влади;

Органи прокуратури за місцем знаходження підприємства.

Призначення комісії з питань розслідування: Розслідування аварій, внаслідок яких сталися нещасні випадки, проводиться комісіями з розслідування, аналогічно спеціальному розслідуванню, що призначається наказом керівника територіального органу державного нагляду за охороною праці. Для розслідування аварій, внаслідок яких не сталися нещасні випадки, комісії утворюються:

При аваріях 1 категорії — наказом центрального органу державного нагляду за охороною праці;

При аваріях 2 категорії — наказом (розпорядженням) керівника територіального органу державного нагляду за охороною праці.

Склад комісії з розслідування аварії:

Голова комісії — працівник органу державного (теротеріального) нагляду за охороною праці;

Членів комісії: — власник підприємства;

— представник вищестоящої організації (для підприємств, заснованих на загальнодержавній власності);

— представник профспілкової організації підприємства;

— представник вищестоящого профспілкового органу.

Дії комісії з питань розслідування: У ході розслідування аварії комісія:

— визначає категорію аварії;

— з’ясовує обставини, що спричинили її;

— встановлює характер порушень правил експлуатації;

— визначає якість виконання будівельно-монтажних робіт або окремих вузлів, конструкцій, відповідність їх проекту і вимогам нормативних актів;

— встановлює осіб, відповідальних за аварію;

— намічає заходи щодо ліквідації її наслідків та запобігання подібним аваріям у подальшому.

Під час розслідування комісія користується правами, визначеними при спеціальному розслідуванні та на протязі десяти днів повинна розслідувати аварію і скласти акт розслідування аварії.

Оформлення та облік результатів розслідування: Матеріали розслідування аварії включають документи, аналогічні спеціальному розслідуванню, а також доповідну записку аварійно-рятувальних формувань і пожежних підрозділів про роботу пов’язану з ліквідацією аварії, якщо вони брали участь у такій роботі. Технічне оформлення матеріалів розслідування аварії проводить підприємство, де сталася аварія, яке в п’ятиденний термін після закінчення розслідування надсилає їх прокуратурі та відповідному органу державного нагляду за охороною, праці.

Копія акта спеціального розслідування аварії і наказу керівника підприємства, заснованого на загальнодержавній власності, надсилається органу, до сфери управління якого належить підприємство.

Акт розслідування аварій 1 і 2 категорії надсилається центральним органам державного нагляду за охороною праці, а також міністерствам або іншим центральним органам державної виконавчої влади на їх вимогу.

Один примірник акта розслідування аварії, внаслідок якої не сталося нещасного випадку, зберігається па підприємстві до завершення термінів заходів, визначених комісією з розслідування, але не менше двох років.

Облік аварії 1 і 2 категорії здійснюють підприємства і відповідні органи державного нагляду за охороною праці з реєстрацією у відповідному журналі. При цьому враховуються аварії як ті, внаслідок яких сталися нещасні випадки, так і ті, внаслідок яких нещасні випадки не сталися.

Розслідування невиробничого травматизму.

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. № 270.

Визначення форми розслідування: Даному виду розслідування підлягають всі нещасні випадки що скоїлися із працівниками (травми, переломи, опіки, обмороження, враження електричним струмом, захворювання, отруєння, ушкодження внаслідок аварії, пожеж, стихійного лиха, летальні наслідки та інші), що сталися під час:

— переміщення пішки або любим видом транспорту не пов’язаних із виконання службових обов’язків;

— виконання громадських обов’язків (рятування людей, захист власності, правопорядку, тощо, і не пов’язано із виробництвом;

Реферати :

mi band