Розрахунок технологічного обладнання мясожирового виробництва

ЛПЗ 3

Тема: Розрахунок технологічного обладнання мясожирового виробництва.

Мета роботи:Ознайомитись розрахунками технологічного обладнання виробництв мясокомбінату.

Вибір і розрахунок технологічного обладнання є одним із важливих етапів проектування.

Підставою для підбору обладнання є обрана технологічна схема виробництва, кількість переробляємої сировини, технічний рівень обладнання в державі, економічні можливості.

При підборі обладнання слід враховувати:

1. Можливість випуску високоякісної продукції і інтенсифікації технологічного процесу.

2. Рівень апробації обладнання.

3. Відповідність високої продуктивності машини та коефіцієнта її використання. Обладнання слід обирати так, щоб число машин в цехах було мінімальним, а коефіцієнт використання – максимальним.

4. Спеціалізацію або універсалізм і структуру робочого циклу.

5. Санітарно-гігієнічні умови праці і обслуговування.

6. Площу, яку вони займають.

7. Вартість.

8. Витрати енергії і робочої сили.

9. Безпечність обслуговування і праці.

1. Розрахунок кількості машин залежить від режимів роботи, кількості переробляємої сировини і продуктивності машини.

Для машин безперервної дії кількість машин визначається за формулою:

N = Розрахунок технологічного обладнання мясожирового виробництва

Де А – кількість переробляємої сировини за зміну, кг/зм.;

Q — продуктивність машини, кг/зм.;

Т — тривалість зміни, год.;

t — тривалість технологічних перерв за зміну, год.

2. Розрахунок кількості машин періодичної дії здійснюється за формулою:

N = Розрахунок технологічного обладнання мясожирового виробництва, шт.

де А – кількість сировини, яка надходить на обробку, кг/зм.

z — кількість робочих змін за добу;

t — тривалість робочого циклу, год.

q — маса одночасно завантаженої продукції, кг;

Т – при t > 8 годин Т = 24, при t < 8 годин Т = 8 ; z = 1

Розрахунки бажано зводити до таблиці:

Найменування обладнання

К-сть переробл. сировини

За зміну, кг/зм.

Марка,

Тип машини

Прод-сть машини,

Кг/год.

Кількість машин

Примітка

Розрах.

Прийнята

1

2

3

4

5

6

7

Обладнання вибирають відповідно до прийнятої технологічної_схеми виробництва даного продукту і з таким розрахунком, щоб в цеху було встановлено найменше число одиниць обладнання із максимально можливим коефіцієнтом його використання. Кількість одиниць обладнання розраховують за кількістю сировини або продукції, що надходять на переробку, з урахуванням режиму роботи обладнання та його пропускної здатності.

Основним розрахунком в цеху забою худоби і розділення туш є розрахунок довжини підвісного шляху, який може бути конвеєрним, бесконвеєрним або частково конвеєрним. Розрахунок конвеєрної лінії зводиться до визначення загальної довжини лінії, м, яка визначається кількістю робочих місць у конвеєрної лінії.

Обладнання для МЖК і довжина технологічного потоку визначається за формулою:

L = L1 + L2 + L3 +…+ Ln, м.

Де Ln – довжина ділянки, яка необхідна для виконання n–ї технологічної операції.

При ручному виконанні технологічної операції, довжина ділянки визначається за формулою:

Li = ni . lp; ni = Розрахунок технологічного обладнання мясожирового виробництва; R = Розрахунок технологічного обладнання мясожирового виробництва

Де: ni – кількість робітників, зайнятих на і-й ділянці;

lp – довжина робочого місця (1,2 – 1,8 м).

К – кількість робітників ni, де tі – оперативний час на здійснення технологічної операції.

R – ритм виробництва.

А – продуктивність в шт. за зміну (за час Т).

При використанні конвеєрів довжина ділянки:

Li = V.

Де V – швидкість конвеєра, м/хв.;

Tі – тривалість технологічної операції.

Висоти підвісних доріг і відстань між ними обирається за нормативами. Назва ділянки Норматив

Конвеєри переробки ВРХ

1. Підйом на підвісний путь 4,7 м

2. Знекровлення 4,6 м

3. Забіловка, нутровка 3,65 м

4.Зачищення, зважування 3,3 м

Лінія переробки свиней

1. Підйом на підвісний путь 4,2 м

2. Знекровлення 3,8 м

3. Забіловка, нутровка 3,3 м

В субпродуктових цехах 2,45 м

Ковбасні цехи 2,45 м

При виготовленні копченостей 2,75 м

Відстань 11 між осями рейок повинна бути не менше: для свиней – 0,7 м, для яловичини – 0,85 м. Нормовані – 0,9 м. Для субпродуктових, ковбасних цехів: 1,3-1,35 м. 12 приймається не менше 1 м при відсутності робочих місць і не менше 1,4 м при наявності робочих місць між стінкою і путем.

Відстань від верху обладнання до низу повинна бути не менше 0,5 метрів. Ширина проїзду між фронтами обладнання повинна бути не менше 2 м, а при використанні механічних засобів – не менше 3 м.

Відстань між сусідніми видами обладнання – 0,5 м, а при використанні обслуговуючого обладнання повинна мати ширину не менше 0,8 м, а сходини під кутом не менше за 50°.

Вибране та розраховане обладнання зводять у таблицю.

Таблиця 1. Підбір та розрахунки обладнання цеху забою та первинної переробки худоби

№ п/п

Найменування обладнання

Марка, тип

Продуктивність обладнання, кг/год, шт/год

Продуктивність цеху, кг/зм

Кількість машин

Примітки

Розрахункова

Прийнята

1

2

3

4

5

6

7

8

Обладнання цеху забою компонують по ходу технологічного процесу з раціональним використанням робочих площ, максимальним скороченням довжини трубопроводів, а також додержанням необхідних умов зручного і безпечного обслуговування машин, агрегатів, їх монтажу та ремонту.

Розміщуючи обладнання цеху, слід намагатися спростити виробничий потік, скоротити кількість транспортних механізмів, використовуючи по можливості гравітаційний спосіб передачі сировини, матеріалів і готової продукції.

Технічна характеристика обладнання дана в каталогах та довідковій літературі.

Площу виробничих дільниць попередньо розраховують за сумарною площею, що займає технологічне обладнання, робочі місця та організаційна оснастка виходячи з габаритних розмірів встановленого на дільниці обладнання з урахуванням коефіцієнта робочої зони. Коефіцієнт робочої зони для основних дільниць становить 3,0 — 4,5. Точність попереднього розрахунку площ виробничих дільниць перевіряється графічним шляхом згідно з планом розташування технологічного обладнання.

При розміщенні технологічного обладнання дотримуватись наступних норм:

— відстань між конвеєром і стіною при наявності робочих місць між ними — не менше 1,4 м, при відсутності їх — не менше ніж 1м;

— відстань між виступаючими частинами обладнання, де не передбачається рух людей — не менше 0,5 м, з урахуванням одно­стороннього проходу — 0,8 м;

— відстань між обладнанням при встановленні його фронтами один до одного — не менше 1,5 м;

— відстань від верху обладнання до низу балок /при вста­новленні між балками/ — не менше 0,5 м;

— ширина проходу між рамами — не менше ніж 1,35 м;

— проходи між устаткуванням для обслуговування та ремонту, а також проходи між устаткуванням і стінами — шириною не меншою ніж 1,0 м; при наявності робочих місць між ними — 1,4 м;

— проходи між обладнанням у вибухопожеженебезпечних приміщеннях — шириною не меншою ніж 1,5 м;

— перед тістомісильною машиною з підкочувальними діжами ( виготовлення пельенів) повинні бути проходи для пересування діж. При наявності до трьох тістомісильних машин ширина проходів повинна складати не менше 3,0 м, при більшій їх кількості — 3,5 м.

Ширину проїздів приймати не менше 2 м. В цехах, де викори­стовується механізований наземний транспорт для вантажно-розвантажувальних робіт /електронавантажувачі, електрокари і т. п./, ширину проїздів приймати з урахуванням радіусу повороту транспорту, але не менше 3 м.

Розташування устаткування в прольотах світлоаераційних ліхтарів не дозволяється.

Відстань між паралельно розташованими лініями устаткування та конвеєрами повинна бути не менше ніж:

— з урахуванням проїздів для електрокар, візків — 2,5 м;

— без проїздів для наземного транспорту — 1,8 м.

Відстань між двома паралельно встановленими конвеєрами повинна бути не менше ніж 1,0 м, ширина проходу між паралельно встановленими конвеєрами, закритими на всю довжину сітчастим огородженням — 0,7 м.

Завдання 1. Ознайомитись розрахункамитехнологічного обладнання виробництв мясокомбінату.

Завдання 2. Ознайомитись з каталогами та довідковою літературою де дана технічна характеристика обладнання для переробки худоби, сировини та виготовлення продукції.

Питання для закріплення та самоконтролю:

Чому вибір і розрахунок технологічного обладнання є одним із важливих етапів проектування? Відповідно до чого вибирають технологічне обладнання? Що являє собою технічна характеристика обладнання?

Рекомендована література:

Горбатов В. М. Проектирование предприятий мясной промышленности.-М.: Пищевая промышленность.1978,-374 с. Процюк Т. Б., Руденко В. И. Технологическое проектирование предприятий мясной промышленности. -–К.: Вища шк., 1982. – 269 с. Клименко М. М., Пасічний В. М., Масліков М. М. Технологічне проектування м’ясо-жирових виробництв (за редакцією професора Клименка М. М.) / Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 384 с. Антипова Л. В., Ильина Н. М. и др. Проектирование технологических процессов на предприятиях мясной промышленности с основами САПР. М.: Колос С, 2003. – 320 с. Архангельская Н. М. Курсовое и дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1986. – 200 с. Буянов А. С., Рейн Л. М., Слепченко И. Р., Чурилин И. Н. Дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: ”Пищевая промышленность”, 1979, — 248 с. Відомчі норми технологічного проектування. Підприємства по забою худоби, птиці, кролів і переробці продуктів забою. –К.: Мінагрополітики України, 2006. -154 с. Нормы технологического проектирования предприятий мясной промышленности. М.: Гипромясомолпром, 1992. Нормы технологического проектирования хладобоен. М.: Гипромясо, 1986. – 45с. Филипов А. Н. Технико-экономическое проектирование предприятий пищевой промышленности. М.: Агропромиздат, 1990. – 240 с. Удельные нормы площадей предприятий мясной промышленности./Пособие к ВНТП 532/740. М.: Гипромясо, 1985. – 60 с. Оборудование для мясной и птицеперерабатывающей промышленности: Отрасл. каталог. М.: ЦНИИТЭИ, 1990. – 650 с. Фалеев Г. А. Оборудование предприятий мясной промышленности. – М.: Пищепромиздат, 1979. – 479с. Сборник технологических инструкций по предубойной подготовке, переработке скота, обработке продуктов и производству технической продукции. – М.: «Пищевая промышленность», 1979 – 240с.

15. Рогов Н. Н. «Технология мяса мясопродуктов». – М.: Агропромиздат, 1988. – 576 с.

Реферати :

Tagged with: , , , ,
Posted in Технологічний семінар
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС