Розрахунок робочоі сили мясожирового виробництва

ЛПЗ 4

Тема: Розрахунок робочої сили мясожирового виробництва.

Мета роботи:Ознайомитись з методикою розрахунку робочої сили.

Робочу силу розраховують в відповідності до кількості сировини, що переробляється за зміну та норм виробітку на одного робітника за зміну або норм часу на одиницю продукції.

Робочу силу розставляють з врахуванням розрахованої кількості робітників, їх кваліфікації і умов роботи.

Кількість робітників, що обслуговують поточні лінії або одиниці обладнання, визначають по даним, що вказані в паспортах обладнання, та по нормам часу і нормам виробітку.

Всі розрахунки зводять до таблиць.

Для цеху забою та первинної переробки тварин розрахунок робочої сили можна зробити раніше розрахунку технологічного обладнання.

Для розрахунку кількості робочих в цехах, обладнаних конвеєрними лініями, необхідно визначити ритм технологічного потоку, тобто проміжок часу між тушами, що послідовно сходять з конвеєра.

Ритм визначаємо за формулою:

R=(T-tвід)/А,

Де Т – тривалість зміни, сек;

tвід – час на відпочинок за зміну, сек; 2000 сек на лінії переробки ВРХ, 1660 сек на лінії переробки свиней та дрібної рогатої худоби;

А – кількість тварин, яку переробляють за зміну, голів.

Розрахункова кількість робочих визначається за формулою:

N=t/R,

T – тривалість технологічної операції, сек.

Дані розрахунків зводимо до таблиці.

№ п/п

Технологічні операції

ВРХ

Свині

Потрібна кількість робочих

Потрібна кількість робочих

Норматив опер. часу, сек. на гол

Розрах.

Прийнят.

Норматив опер. часу, сек. на гол

Розрах.

Прийнят.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Підгін худоби

2

Електрооглушення

3

Підцепка

4

Підйом туш на підв. шлях

5

Накладання лігатури

6

Знекровлювання із збиранням крові на харчові цілі

7

Зняття шкури з голови

8

Підрізка голови

9

Відокремлення голови

10

Забіловка сухожиль задніх ніг, обробляння прохідника

11

Пересадка туш на конвеєр забіловки

12

Звільнення задніх ніг від путових ланцюгів

13

Відділення путового суглобу задніх ніг

14

Знімання шкури з цівки

15

Відділення цівки з задніх ніг

16

Відділення путового суглобу передніх ніг

1

2

17

Зняття шкури з передніх ніг

18

Відділення цівки з передніх ніг

19

Знімання шкури з пахів

З черевної частини

Грудної частини

Шийної частини

Лівої і правої лопаток

20

Фіксація туші і закріплення ланцюгів на шкурі

21

Механічне зняття шкури

22

Звільнення туші

Від фіксації шкури

Від ланцюгів

23

Зняття туші зі шляху знекровлювання і укладання в люльки шпар чану

Спуск в немеханізований шпарчан

24

Шпарка туш в чані

25

Видалення щетини скребмашиною

26

Очистка туш вручну на столі

27

Розріз в області сухожиль і підйом туші на підвісний шлях елеватором

28

Опалювання в газовій печі

29

До опалювання туші вручну газовою горілкою

30

Очистка туші після опалювання

31

Обмивання туші після очистки

32

Зняття рогового башмака

33

Підрізання голови

34

Розпилювання грудної кістки

35

Розрізання грудної кістки

36

Підрізання і відділення стравоходу від трахеї

37

Розтягнення туш

1

2

38

Роз рубання лонного зрощення

39

Нутровка

40

Ліверовка

41

Замякотка

42

Розпилювання

43

Відділення задніх ніг

44

Зачистка верхньої частини туші

45

Відділення передніх ніг

46

Зачистка нижньої частини туші і відділення голови свиней

47

Мийка

48

Установка туші на ваги

Річний фонд часу роботи робітників в залежності від умов праці — 1780, 1800 і 1820 годин;

Фонд робочого часу за тиждень — 40 годин;

Режим роботи — періодичний, 5-денний робочий тиждень;.

Тривалість робочого дня 8 годин.

Розрахунок чисельності працюючих на підприємствах м’ясної промисловості проводити з урахуванням рекомендацій науково-дослідних інститутів при бригадній формі організації праці, а також галузевих і міжгалузевих вимог і нормативних матеріалів з наукової організації праці.

Чисельність допоміжних робітників і інженерно-техніч­них працівників розраховувати укрупнено в відповідності з посіб­ником до ВНТП «Определение численности вспомогательных рабочих, инженерно-технических работников и служащих при разработке проектов мясокомбинатов и мясоперерабатывающих заводов» арх. №352/742-85.

Чисельність спеціалістів виробничо-ветеринарного контролю визначати за «Типовыми нормами времени и нормативами численности специалистов отделов производственно-ветеринарного контроля предприятий мясной промышленности», ВНИКИМП, М., 1987г

Штати працюючих на підприємствах м’ясної проми­словості, які уточнюються при розробці проектів, приймати за таблицями 58-64 (7).

При розрахунку побутових приміщень приймати склад виробничого персоналу:

Основні виробничі робітники:

— жінки — 60 %;

— чоловіки — 40 %;

Допоміжні робітники:

— жінки — 25 %;

— чоловіки – 75 %;

Інженерно-технічні робітники і службовці:

— жінки — 80%;

— чоловіки — 20 %,

Завдання 1. Ознайомитись з методикою розрахунку робочої сили.

Завдання 2. Ознайомитись з методикою розтановки робочої сили в цехах в залежності від їх кваліфікації і умов роботи.

Питання для закріплення та самоконтролю:

В чому суть розрахунку робочої сили в цеху забою та первинної переробки тварин? Як розраховується робоча сила в ковбасному цеху? Як розтавляють робітників на робочі місця в цехах в залежності від їх кваліфікації і умов роботи?

Рекомендована література:

Горбатов В. М. Проектирование предприятий мясной промышленности.-М.: Пищевая промышленность.1978,-374 с. Процюк Т. Б., Руденко В. И. Технологическое проектирование предприятий мясной промышленности. -–К.: Вища шк., 1982. – 269 с. Клименко М. М., Пасічний В. М., Масліков М. М. Технологічне проектування м’ясо-жирових виробництв (за редакцією професора Клименка М. М.) / Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 384 с. Антипова Л. В., Ильина Н. М. и др. Проектирование технологических процессов на предприятиях мясной промышленности с основами САПР. М.: Колос С, 2003. – 320 с. Архангельская Н. М. Курсовое и дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1986. – 200 с. Буянов А. С., Рейн Л. М., Слепченко И. Р., Чурилин И. Н. Дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: ”Пищевая промышленность”, 1979, — 248 с. Відомчі норми технологічного проектування. Підприємства по забою худоби, птиці, кролів і переробці продуктів забою. –К.: Мінагрополітики України, 2006. -154 с. Нормы технологического проектирования предприятий мясной промышленности. М.: Гипромясомолпром, 1992. Нормы технологического проектирования хладобоен. М.: Гипромясо, 1986. – 45с. Филипов А. Н. Технико-экономическое проектирование предприятий пищевой промышленности. М.: Агропромиздат, 1990. – 240 с. Удельные нормы площадей предприятий мясной промышленности./Пособие к ВНТП 532/740. М.: Гипромясо, 1985. – 60 с. Оборудование для мясной и птицеперерабатывающей промышленности: Отрасл. каталог. М.: ЦНИИТЭИ, 1990. – 650 с. Фалеев Г. А. Оборудование предприятий мясной промышленности. – М.: Пищепромиздат, 1979. – 479с. Сборник технологических инструкций по предубойной подготовке, переработке скота, обработке продуктов и производству технической продукции. – М.: «Пищевая промышленность», 1979 – 240с.

15. Рогов Н. Н. «Технология мяса мясопродуктов». – М.: Агропромиздат, 1988. – 576 с.

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Технологічний семінар
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС