mi band

Розрахунок площ виробничих приміщень мясо-жирового ковбасного та птахопереробного виробництв

Самостійна робота студентів

3 Тема. Розрахунок площ виробничих приміщень м’ясо-жирового, ковбасного та птахопереробного виробництв.

3.1.Розрахунок енерговитрат на технологічні цілі по нормам і по вибраному технологічному обладнанню.

Робочі площі цеху забою худоби і розділення туш включають:

— передзабійні загони для худоби ( на 1-2-годинний запас);

— ділянка збору і обробки харчової крові;

— лінії забою і розділення туш;

— ділянка обробки субпродуктів;

— ділянка обробки роликів (ремонт і миття);

— ділянка збору і передування технічної сировини і каниги.

Субпродуктовий цех.

Виробничу площу розраховують за формулою, виходячи із норми площі на 1 т м’яса або на 1 голову худоби, що переробляється:

F=M*F,

Де f – питома норма площі в м2 на 1 гол худоби, що переробляється, для субпродуктового цеху.

Кишковий цех.

Питомі норми площ розроблені з урахуванням оснащення цеху потоково-механізованими лініями.

Жировий цех.

Площу жирового цеху визначають за питомими нормами площі на 1 наведену тону виробки жиру за зміну

Шкуроконсервувальний цех.

Площу цеху визначають, виходячи із питомої норми площ і потужності цеху за максимальною виробкою м’яса за зміну.

Величину виробничих площ і окремих цехів розраховуються за:

— укрупненими нормами площ на одиницю продукції;

— шляхом елементарного підсумовування окремих площ під ділянки і обладнання;

— по нормативам технологічних навантажень на 1 м2 площі (холодильники, склади).

При проектуванні необхідно розрахувати робочі, допоміжні, підсобні площі і площі під складські приміщення. Під підсобними площами ми розуміємо інструментальні, теплові пункти, електрощитові, сходи, коридори, тамбури, ліфти.

Додаткова площа – це кімнати відпочинку, служб, майстра, ОПВК та ін.

Перед тим, як здійснити розрахунок, необхідно визначитись з приміщеннями по кожній групі виробничих приміщень.

Розрахунок всіх видів площ як правило здійснюють за формулою:

Fi = A . ni, м2

Fi — площа і-го виробничого приміщення;

А – продуктивність (потужність) виробництва (т/зм.).

Загальна площа як сума окремих приміщень. Якщо в приміщенні обробляється якась продукція тривалий час, то площа такого приміщення розраховується за формулою:

F = Розрахунок площ виробничих приміщень мясо-жирового ковбасного та птахопереробного виробництв

А – кількість обробленої сировини, кг/зм.;

z — кількість змін;

t — тривалість обробки, год.;

q — завантаження одночасне, кг;

Т = 24.

Якщо обробка продукції здійснюється на підвісних шляхах (охолодження м’яса, сушіння ковбас), то

F = K . L, м2;

L — довжина підвісних шляхів;

К – 1,2 – коефіцієнт переведення підвісних доріг у площу.

Якщо виробництво м’яса, субпродуктів, кишкової сировини ми приймаємо К за фізичні одиниці, то у жировому виробництві. А береться в приведених тонах, при цьому м’яка жир сировина = 1, а тверда коефіцієнт переведення 10.

При проектуванні підприємств витрачання тепловитрат розраховують за питомими нормами витрат на одиницю сировини або готової продукції або на одиницю обладнання за нормативно-технічною документацією.

З метою здійснення технологічних процесів кожне підприємство повинно бути забезпечено визначеною кількістю теплоенергетичних ресурсів (парою, електрикою, газом, холодом та водою). На діючих підприємствах використовуються планові норми використання енергоносіїв та води на одиницю продукції або на кожну одиницю обладнання по нормативно-технічній документації.

Кількість газу, стислого повітря, енергоносіїв та води, яка використовується на технологічні цілі та миття обладнання, визначається за формулою:

Р = Розрахунок площ виробничих приміщень мясо-жирового ковбасного та птахопереробного виробництвАі . ni,

Аі — продуктивність цеху по і-му виду продукції (кг, тзм.);

ni — укрупнена норма витрати енергоносіїв і води на вимоги і-ої одиниці продукта;

z — кількість видів продукції (обладнання), яку виготовляє цех.

При розрахунках витрат енергоносіїв для окремих видів обладнання розрахунок здійснюють за формулою:

Р = n A t,

n — питома норма витрат енергоносіїв на одиницю продукції при обробленні на окремому обладнанні (од./т);

А – продуктивність обладнання;

t — час роботи обладнання на протязі зміни.

Крім витрати води на технологічні потреби і на окремих видах обладнання, яке використовується при виготовленні продукції, слід визначити витрати води та енергоносіїв на підтримання санітарно-гігієнічного стану виробництва.

Витрати води на технологічні цілі на 1 т продукції (м’яса):

Призначення витрат води

Норми витрати води по продуктивностям

Одиниця виміру

10 т/зм

30 т/зм

50 т/зм

100 т/зм

1. Технологічні цілі:

Гаряча (65°С)

При виготовленні:

— яловичина

— свинина

— баранина

Холодна вода:

— яловичина

— свинина

— баранина

М3/т

М3/т

5,4

5,2

5,3

6,6

6,4

6,9

4,9

4,6

4,9

5,9

5,6

6,5

4,1

4,1

4,4

5,3

4,8

6,1

3,7

3,3

3,6

4,5

4,1

5,4

2. Миття обладнання:

— гаряча

— холодна

0,45

0,09

0,42

0,08

0,39

0,07

0,36

0,06

Аналогічно знаходимо по нормативам витрати електроенергії, пари та інших енергоносіїв.

Дані розрахунків зводяться до таблиці:

З/п

Найменування продукції

Одиниця виміру

Норми витрати

На 1 т продукції

Потреба за зміну

Вода

Пара

Ел. енергія

Холод

Вода

Пара

Ел. енергія

Холод

Рекомендована література:

Горбатов В. М. Проектирование предприятий мясной промышленности.-М.: Пищевая промышленность.1978,-374 с. Процюк Т. Б., Руденко В. И. Технологическое проектирование предприятий мясной промышленности. -–К.: Вища шк., 1982. – 269 с. Клименко М. М., Пасічний В. М., Масліков М. М. Технологічне проектування м’ясо-жирових виробництв (за редакцією професора Клименка М. М.) / Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 384 с. Антипова Л. В., Ильина Н. М. и др. Проектирование технологических процессов на предприятиях мясной промышленности с основами САПР. М.: Колос С, 2003. – 320 с. Архангельская Н. М. Курсовое и дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1986. – 200 с. Буянов А. С., Рейн Л. М., Слепченко И. Р., Чурилин И. Н. Дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: ”Пищевая промышленность”, 1979, — 248 с. Відомчі норми технологічного проектування. Підприємства по забою худоби, птиці, кролів і переробці продуктів забою. –К.: Мінагрополітики України, 2006. -154 с. Нормы технологического проектирования предприятий мясной промышленности. М.: Гипромясомолпром, 1992. Нормы технологического проектирования хладобоен. М.: Гипромясо, 1986. – 45с. Филипов А. Н. Технико-экономическое проектирование предприятий пищевой промышленности. М.: Агропромиздат, 1990. – 240 с. Удельные нормы площадей предприятий мясной промышленности./Пособие к ВНТП 532/740. М.: Гипромясо, 1985. – 60 с. Оборудование для мясной и птицеперерабатывающей промышленности: Отрасл. каталог. М.: ЦНИИТЭИ, 1990. – 650 с. Фалеев Г. А. Оборудование предприятий мясной промышленности. – М.: Пищепромиздат, 1979. – 479с. Сборник технологических инструкций по предубойной подготовке, переработке скота, обработке продуктов и производству технической продукции. – М.: «Пищевая промышленность», 1979 – 240с.

15. Рогов Н. Н. «Технология мяса мясопродуктов». – М.: Агропромиздат, 1988. – 576 с.

Контрольні питання та завдання:

Як прводиться розрахунок площ виробничих приміщень м’ясо-жирового виробництва? Як прводиться розрахунок площ виробничих приміщень ковбасного виробництва? Як прводиться розрахунок площ виробничих приміщень птахопереробного виробництва? На чому базується розрахунок витрат води, пару, холоду, повітря, електроенергії і газу на технологічні цілі? В чому суть розрахунків витрат енергоносіїв по нормам і по вибраному технологічному обладнанню?

mi band