РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Спеціальність для студентів… — №3

8/9/9

2.6.

Тема 6. Аграрна політика в Україні

Проблеми реалізації аграрної політики. Концепція переходу до ринку в аграрному секторі. Законодавче забезпечення сучасної аграрної реформи.

8/9/9

3.

Модуль 3. Духовні основи політики та глобальні проблеми сучасності.

20/34/34

4-6

3.7

Тема 7 Політична свідомість та політична культура

Поняття, структура та функції політичної свідомості. Соціальні носії політичної свідомості. Політична соціалізація. Політична свідомість та політична поведінка.

Поняття, сутність та структура політичної психології. Методи вивчення політичної психології.

Співвідношення політики та ідеології. Поняття, сутність та функції політичної ідеології. Основні типи політичних ідеологій. Лібералізм та неолібералізм. Консерватизм та неоконсерватизм. Анархізм. Фашизм. Соціалізм та соціал-демократія. Комунізм. Націоналізм. Технократизм.

Політика та культура. Політична культура як сукупність засобів, моделей поведінки, шляхів входження людини в політику.

Структура політичної культури: політична свідомість, політична поведінка, політичний досвід.

Типи політичної культури: авторитарна, тоталітарна та демократична.

Специфіка української політичної культури, її еволюція, сучасний стан, шляхи формування.

7/11/11

Усна доповідь

Контрольна робота

3.8

Тема 8 . Політична психологія та політична поведінка

Основні форми політичної поведінки.

7/12/12

3.9.

Тема 9. Політичне прогнозування

Значення прогностичної функції політології. Основні напрями прогнозування. Методи та методика проведення політичних досліджень.

6/11/11

2. Індивідуальні завдання

1

Модуль І. Теоретико-методологічні основи політики та основні віхи історії політичної думки

Вид ІЗ: реферат

Усне опитування

2.

Модуль 2: Теорія політичного процесу та функціональні основи політичної системи суспільства

Вид ІЗ: Контрольна робота

Усне опитування

3.

Модуль 3. Духовні основи політики та глобальні проблеми сучасності.

Вид ІЗ: термінологічний диктант

Усне опитування

Разом:

72/94/94

Х

10-20

5. Навчально-методична література

Вид

Назва

1.

Основна

Муляр В. І. Політологія. — К.: ЦНЛ, 2003.

2.

Політологія. Навчально-методичний комплекс. За ред. Кирилюка Ф. М.- К., 2004.

3.

Політологія / За ред. О. В.Бабкіної, В. П.Горбатенка. — К.: Вид. центр «Академія» 2010.

4.

Погорілий Д. Є. Політологія : кредитно-модульний курс : Навчальний посібник. — К. : Центр учбової літератури. Фірма «Інкос», 2008.

5.

Піча В. М. Політологія. Конспект лекцій. /В. М.Піча. Н. М.Хома. – Львів: „Новий світ-2000”, „Альтаїр”, 2008.

6.

Політологія. Програма. Плани семінарських занять, завдання і рекомендаціі для самостійної роботи, тести для студ /Укл.: А. С.Захарчук, В. А.Павлік, та ін. – Суми: СНАУ, 2007.

7.

Рудакевич О. М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота : Навчальний посібник / О. М. Рудакевич ; Тернопільський державний економічний університет. — 2-ге вид., перероб., доп. — Тернопiль : Вид-во «Астон», 2007.

8.

Холод В. В. Політологія. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006.

9.

Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки). – К.: Либідь, 2005.

10.

Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки). – К.: Либідь, 2005.

11.

Шляхтун П. П. Політологія. Навчальний посібник.- К.: Либідь, 2010

12.

Юрій М. Ф. Політологія : Підручник / М. Ф. Юрій. — К. : Дакор, КНТ, 2006.

13.

Додаткова

Політологія: наука про політику / За загал. Ред.: В. Г.Кремень, М. І.Горлач. — К.-Х..: «Единорог», 2002.

14.

Кирилюк Ф. М. Політологія Нової доби. — К.: ВЦ «Академія»,2003.

15.

Кирилюк Ф. М. Історія зарубіжних політичних вчень нової доби : Навчальний посібник. — К. : Центр учбової літератури, 2008.

16.

Політологія:У 2-х кн. Кн.1: Політика і суспільство. Кн.2: Держава і суспільство / За ред. А.Колодій. — К.: Ельга-Н, Ніка-Центр,2000.

17.

Піча В. М. Політологія / В. М.Піча, Н. М.Хома. — К., Львів: «Каравела»: «Новий світ-2000»,2002.

18.

Практикум з політології /Ред. Ф.М. Кирилюк. – К.: „Комп’ютерпрес”, 2003.

19.

Потульницький В. А. Теорія української політології. — К.: Либідь,1993.

20.

Потульницький В. А. Нариси з української політології (1819-1991). — К., 1994.

6. КритеріЇ оцінки знань студентів

Оцінка національна

Оцінка

ECTS

Визначення

ECTS

Кількість балів з дисципліни

Відмінно

A

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90 — 100

Добре

B

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

82 – 89

C

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

75 – 81

Задовільно

D

Задовільно – непогано, але із значною кількістю недоліків

69 – 74

E

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

60 – 68

Незадовільно

FX

Незадовільно – потрібно працювати перед тим, як отримати позитивну оцінку

35 – 59

F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота

1-34

1. 90-100 балів (“відмінно”)(за ECTS — А — майже без помилок – 90 – 100 балів):

Теоретична частина – студент систематично дає повні, конкретні, логічні відповіді як усні так і письмові. Використовує додаткову, самостійно вибрану інформацію з даної теми, не обмежується матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

Семінарські заняття — 100-відсоткова присутність на семінарах (крім підтверджених поважних причин), активна неодноразова участь у виступах, обговореннях, дискусіях тощо. Використання для виступів інформації із сучасних джерел, не обмеженої матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу, підняття актуальних питань з теми, уміння відстояти свою думку, пов»язати матеріал теми з сучасним станом подій у світі, розвитку країни, галузі тощо.

Самостійна робота — своєчасне, повне і якісне виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи), використовуючи джерела інформації поза НМК. Позитивне виконання тестів на 86-100 %.

Індивідуальні завдання — своєчасна, повна і якісна підготовка та виконання описових завдань (робіт), розрахунково-графічних робіт, рефератів, наочних посібників тощо. Прояв власної ініціативи у підготовці та виконанні індивідуальних завдань.

Інші критерії оцінки знань — відповідальність, рівень інтелекту, творчий напрям роботи, креативне мислення, уміння висловити власну думку і знання, уміння переосмислювати масиви інформації, здатність до оптимальної поведінки в різних ситуаціях тощо.

2. 75-89 балів (“добре”) ( за ECTS — В — вище середнього рівня з кількома помилками – 82 – 89 балів; С — в загальному правильна робота з певною кількістю помилок – 71 -81 балів):

Теоретична частина – студент дає повні, конкретні відповіді як усні так і письмові. Може використовувати додаткову інформацію з даної теми, а також не обмежуватися матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

Семінарські заняття – 80-100-відсоткова присутність на семінарах. Підготовка рефератів з пропущених тем. Участь у виступах, обговореннях, дискусіях тощо. Можливе використання для виступів інформації із сучасних джерел, підняття актуальних питань з теми, уміння відстояти свою думку, пов»язати матеріал теми з сучасним станом подій у світі, розвитку країни, галузі тощо.

Самостійна робота — своєчасне, повне і якісне виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи), можливе використання додаткових джерел інформації. Позитивне виконання тестів на 71 — 85 %.

Індивідуальні завдання — своєчасна, повна і якісна підготовка та виконання описових завдань (робіт), розрахунково-графічних робіт, рефератів, наочних посібників тощо. Можливий прояв власної ініціативи у підготовці та виконанні індивідуальних завдань.

Інші критерії оцінки знань — відповідальність, рівень інтелекту, можливий прояв творчого напряму роботи, уміння висловити власну думку і знання тощо.

3. 60-74 балів («задовільно») – (за ECTS D — непогано, але із значною кількістю недоліків – 69-74 балів; E — виконання задовольняє мінімальні критерії – 60 – 68 балів.)

Теоретична частина – студент дає достатні відповіді як усні так і письмові. Обмежується матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

Семінарські заняття — Присутність майже на всіх семінарах. Підготовка рефератів з пропущених тем. Участь у запропонованих викладачем виступах.

Самостійна робота – своєчасне виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи). Позитивне виконання тестів на 60 — 70 %.

Індивідуальні завдання — своєчасна підготовка та виконання описових завдань (робіт), розрахунково-графічних робіт, рефератів, наочних посібників тощо.

Інші критерії оцінки знань — прояв бажання отримати знання з дисципліни.

35 – 59 балів («незадовільно»)(за ECTSFX — потрібно працювати перед тим, як отримати позитивну оцінку ).

1 -34 балів («незадовільно») – (за ECTS F — необхідна серйозна подальша робота ).

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Політологія
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС