mi band

Робоча навчальна програма Основи фізіологіі та гігієни харчування

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліна «Основи фізіології та гігієни харчування»

Освітньо – кваліфікаційний рівень    Бакалавр

Галузь знань:0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

Напрям підготовки: 6.051701 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ

Піднапрям: «Харчова інженерія»

Фахове спрямування «Технологія зберігання, консервування та переробки молока»

«Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса»

Кількість кредитів відповідно до ЕСТS  2,5

Кількість модулів    2

Кафедри: Технології молока і м’яса

Факультет Харчових технологій

Розподіл робочого навантаження за видами занять

Форма

Навчання

Курс

Семестр

Види занять

Всього годин

Форми контролю

(семестр)

Лекції

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Навчальна практика

Самостійна робота

Контрольна робота

Курсова робота (проект)

Залік

Екзамен

Денна

3

5

18

36

38

92

5

1. Мета вивчення дисципліни та її місце у навчальному процесі

Курс дисципліни «Основи фізіології та гігієни харчування» – базова дисципліна для забезпечення основ знань з фізіології та гігієни харчування при наступному вивченні всього переліку спеціальних дисциплін студентами технологічних спеціальностей ІТФ, ФХТ та ін.

Метою вивчення дисципліни – є одержання знань теоретичних аспектів фізіології та гігієни харчування: наукові теорії та концепції харчування, характеристики альтернативних способів харчування; підготовка фахівців для галузі харчових технологій та вивчення профілактичних заходів по попередженню харчових захворювань, гігієнічних вимог до переробки, зберігання, транспортування, реалізації харчових продуктів; ознайомлення з системою оцінки якості харчової сировини і готової продукції за показниками безпечності.

1. ТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва модулів,

Розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами

Навчальної діяльності

Всього годин

Навчальна

Практика

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання

Лекції

Практичні

Заняття

Самостійна

Робота

Дф/зф

Дф/зф

Дф/зф

Дф/зф

Дф/зф

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Модуль 1. Харчування та травлення в життєдіяльності людини.

3

10/4

24/4

20/42

54/50

15-25

1.1

Вступ. Мета і задачі дисципліни.

Роль харчування в процесі життєдіяльності людини.

1

2/-

-/-

2/4

4/4

1.2

Стислі відомості про анатомію та фізіологію основних систем організму

1

2/-

4/-

4/8

10/8

1.3

Значення різних компонентів їжі для організму. Теоретичні основи харчування.

1

6/4

20/4

14/30

40/38

2.

Модуль 2. Гігієнічна характеристика продукції. Харчові отруєння та їх попередження.

4

8/4

12/4

18/34

38/42

15-25

2.1

Гігієнічна характеристика продуктів тваринництва.

1

2/-

4/2

6/10

10/12

2.2

Гігієнічна характеристика продуктів рослинної сировини та основних продуктів її переробки

1

2/2

4/-

4/6

10/8

2.3

Гігієнічна характеристика змішаних та інших виробів харчової продукції.

1

2/-

-/-

4/8

6/8

2.4

Харчові отруєння та їх попередження.

1

2/2

4/2

4/10

12/14

Разом за модулі:

30-50

За самостійну роботу:

18-30

За атестацію:

12-20

Разом з дисципліни:

7

18/8

36/8

38/76

92/92

60-100

4. Зміст навчальної дисципліни

4.1. Лекції

П/п

Назва та зміст модулів

 та їх елементів

Кількість

Годин

Дф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1

Модуль І: Харчування та травлення в життєдіяльності людини.

10/4

7-12

1.1

 1: Вступ. Мета і задачі дисципліни.

Роль харчування в процесі життєдіяльності людини.

План

1. Мета і задачі дисципліни.

2. Роль харчування в процесах життєдіяльності людини.

3.  Значення фізіології харчування для поліпшення здоров’я та працездатності населення.

2/-

Письмовий

1.2

 2: Стислі відомості про анатомію та фізіологію основних систем організму

План

1. Нейрогуморальна сис регуляції в процесі життєдіяльності.

2. Значення харчових речовин для функції нейрогуморальної системи.

3. Сис травлення. її роль, будова, функції.

4. Регуляція процесів травлення.

2/-

Письмовий

1.3

Значення різних компонентів їжі для організму. Теоретичні основи харчування.

 3: Енергетичний обмін і рекомендовані норми енерговитрат для різних верств населення

План

1. Енергетичний обмін і рекомендовані норми енерговитрат для різних верств населення.

2. Роль білків, ліпідів, вуглеводів і мінеральних речовин у харчуванні людини. Їх харчова і біологічна цінність.

3. Класифікація. Рекомендовані середні норми у добовому раціоні.

2/2

Письмовий

1.4

 4: Основи раціонального харчування

План

1. Характеристика і основні принципи лікувально-профілактичних раціонів харчування.

2. Загальні принципи дієтичного харчування.

3. Нетрадиційні типи харчування.

2/2

Письмовий

1.5

 5: Харчування дітей, підлітків, студентів та людей похилого віку.”

План.

1. Шляхи задоволення потреб дітей та підлітків в енергії та харчових речовинах.

2. Харчування дітей у загальноосвітніх школах, школах-інтернатах спортивного профілю, ПТУ.

3. Харчування  студентів, людей похилого віку і різних професійних груп населення.

2/-

Письмовий

2

Модуль ІІ: Гігієнічна характеристика продукції. Харчові отруєння та їх попередження.

8/4

7-12

2.1

 1: Гігієнічна характеристика продуктів тваринництва.

План

1. Критерії гігієнічної оцінки харчових продуктів.

2. Гігієнічна характеристика продуктів тваринництва.

2/-

Письмовий

2.2

 2: Гігієнічна характеристика продуктів рослинного походження та основних продуктів її переробки.”

План

1. Гігієнічна характеристика продуктів рослинного походження.

2. Гігієнічна характеристика основних продуктів переробки сировини рослинного походження.

2/2

Письмовий

2.3

 3:”Гігієнічна характеристика змішаних та інших виробів харчової продукції.”

План

1. Гігієнічна характеристика харчових жирів, кондитерських виробів.

2. Гігієнічна характеристика смакових речовин, напоїв, клнсервованих харчових продуктів.

2/-

Письмовий

2.4

 4: Харчові отруєння та їх попередження. Основи санітарного нагляду.”

План

1. Харчові отруєння та їх попередження.

2. Основи санітарного нагляду.

2/2

Опитування

Разом:

18/8

Х

14-24

4.2. Практичні заняття

П/п

Назва та зміст модулів

 та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф/зф

Сума балів

Дф

1

Модуль І: Харчування та травлення в життєдіяльності людини.

24/4

8-13

1.1

 1.1.: Ознайомлення з регуляторимиі сими організму. Вивчення основних принципів та методів удосконалення харчових виробництв.

1. Вивчення нервової регуляції організму людини.

2. Вивчення гуморальної системи регуляції організму людини.

2/-

Захист практичної частини

1.2

 1.2: Вивчення будови системи травлення організму людини.

1. Вивчення будови ротової порожнини.

2. Вивчення будови шлунку людини.

3. Вивчення будови тонкого кишечнику людини.

4. Вивчення будови товстого кишечнику людини.

2/-

Захист практичної частини

1.3

 2.1.: Аналіз фактичного харчування студентів.

1. Складання переліку основних харчових продуктів, що входять до раціону студентів.

2. Складання фактичного раціону студента.

2/-

Захист практичної частини

1.4

 2.2. Розрахунок добових енерговитрат студентів.

1. Вивчення методів визначення енерговитрат людини.

2. Обчислення енерговитрат людини хронометражним методом.

2/-

Захист практичної частини

1.5

 3.1. Складання раціону харчування для дітей дошкільного і шкільного віку згідно з індивідуальним завданням.

1. Вивчення норм харчових речовин і калорійності для дітей дошкільного і шкільного віку.

2. Складання раціону харчування для дітей дошкільного і шкільного віку згідно з індивідуальним завданням.

2/2

Захист практичної частини

1.6

 3.2. Складання раціону харчування для підлітків ПТУ, в школах-інтернатах згідно з індивідуальним завданням.

1. Вивчення норм харчових речовин і калорійності для підлітків ПТУ, в школах-інтернатах.

2. Складання раціону для підлітків ПТУ, в школах-інтернатах.

2/2

Захист практичної частини

1.7

 4.1. Складання раціонів харчування для різних професійних груп населення згідно з індивідуальним завданням.

1. Вивчення норм харчових речовин і калорійності для різних професійних груп населення.

2. Складання раціонів харчування для різних професійних груп населення.

2/-

Захист практичної частини

1.8

 4.2. Складання раціонів харчування для різних професійних груп населення згідно з індивідуальним завданням.

1. Вивчення норм харчових речовин і калорійності для різних професійних груп населення.

2. Складання раціонів харчування для різних професійних груп населення.

2/-

Захист практичної частини

1.9

 5.1. Складання раціонів харчування для людей, що потребують лікувально-профілактичного харчування.

1. Вивчення норм харчових речовин і калорійності для людей, що потребують лікувально-профілактичного харчування.

2. Складання раціонів харчування для людей, що потребують лікувально-профілактичного харчування згідно з індивідуальним завданням.

2/-

Захист практичної частини

1.10

 5.2. Складання раціонів харчування для людей похилого віку згідно з індивідуальним завданням.

1. Вивчення норм харчових речовин і калорійності для людей похилого віку.

2. Складання раціонів харчування для людей похилого віку згідно з індивідуальним завданням.

2/-

Захист практичної частини

1.11

 6. Складання раціонів харчування для людей, що потребують різних дієтичних раціонів згідно з індивідуальним завданням.

1. Вивчення норм харчових речовин і калорійності для людей, що потребують різних дієтичних раціонів.

2. Складання раціонів харчування для людей, що потребують різних дієтичних раціонів згідно з індивідуальним завданням.

4/-

Захист практичної частини

2

Модуль ІІ: Гігієнічна характеристика продукції. Харчові отруєння та їх попередження.

12

8-13

2.1

 7.1.: Вивчення гігієнічної характеристики продуктів тваринництва згідно з індивідуальним завданням.

1. Вивчення гігієнічної характеристики молочних продуктів.

2. Вивчення гігієнічної характеристики яйцепродуктів.

2

Захист практичної частини

2.2

 7.2.: Вивчення гігієнічної характеристики продуктів тваринництва згідно з індивідуальним завданням.

1. Вивчення гігієнічної характеристики яловичини.

2. Вивчення гігієнічної характеристики свинини.

3. Вивчення гігієнічної характеристики  мяса птиці.

2/2

Захист практичної частини

2.3

 8.1: Вивчення гігієнічної характеристики продуктів рослинного походження та основних продуктів переробки згідно з індивідуальним завданням

1. Вивчення гігієнічної характеристики круп.

2. Вивчення гігієнічної характеристики борошна.

3. Вивчення гігієнічної характеристики овочів, фруктів, грибів.

2/-

Захист практичної частини

2.4

 8.2. Вивчення гігієнічної характеристики змішаних та інших виробів харчової промисловості згідно з індивідуальним завданням.

1. Вивчення гігієнічної характеристики харчових жирів, кондитерських виробів.

2. Вивчення гігієнічної характеристики смакових речовин, напоїв, консервованих харчових продуктів.

2/-

Захист практичної частини

2.5

 9.1. Вивчення харчових отруєнь та їх попередження.

1. Ознайомлення із класифікацією харчових отруєнь.

2. Вивчення харчових отруєнь мікробного походження.

2/2

Захист практичної частини

2.6

 9.2. Вивчення харчових отруєнь та їх попередження.

1. Вивчення харчових отруєнь немікробіного походження.

2. Вивчення основ санітарного нагляду.

2/-

Захист практичної частини

Разом:

36/4

Х

16-26

1.3. Самостійна робота

П/п

Назва та зміст модулів

 та їх елементів

Кількість

Годин

Дф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

Самостійна підготовка

До занять

10-20

1

Модуль І: Харчування та травлення в життєдіяльності людини.

20/42

5-10

1.1

 1: Предмет “Основи фізіології та гігієни харчування”, його звязок з суміжними дисциплінами. Роль харчування в процесах життєдіяльності.

Перелік питань.

1. Нові напрямки в науці про харчування.

2. Призначення харчової продукції.

3. Фактори, що визначають здоровя нації.

4. Характеристика продукції, якою повинні забезпечувати фахівці харчових технологій населення.

2/4

Письмовий

1.2

 2: Стислі відомості про анатомію та фізіологію основних систем організму.

Перелік питань.

1. Нейрогуморальна сис регуляції в процесі життєдіяльності.

2. Значення харчових речовин для функції нейрогуморальної системи.

3. Залежність кількості та складу шлункового соку від виду їжі.

4. Значення кишкового соку у процесі травлення їжі.

5. Процеси травлення їжі. Засвоєння їжі.

4/8

Тестування

1.3

 3: Енергетичний обмін і рекомендовані норми енерговитрат для різних верств населення.

Перелік питань.

1. Роль білків, ліпідів, вуглеводів, вітамінів і мінеральних речовин у харчуванні людини.

2. Їх харчова і біологічна цінність.

3. Рекомендовані середні норми у добовому раціоні.

4. Класифікація шкідливих і чужорідних речовин та основні шляхи їх надходження.

5. Фальсифікація продуктів харчування.

4/6

Письмовий

1.4

 4: Теоретичні основи харчування..

Перелік питань.

1. Класична теорія збалансованого харчування.

2. Загальні принципи дієтичного харчування.

3. Характеристика основних дієт.

5/12

Тестування

1.5

 5: Харчування людей різних професійних груп (водіїв транспорту, робітників, що працюють у гарячих цехах, в умовах дії пилу; на яких діють шум і вібрація; працівників сільського господарства).

Перелік питань.

1. Чинники, від яких залежить харчування людей різних професійних груп.

2. Особливості діяльності водіїв транспорту, робітників, що працюють у гарячих цехах, в умовах дії пилу; на яких діють шум і вібрація; працівників сільського господарства.

5/12

Письмовий

2

Модуль ІІ: Гігієнічна характеристика продукції. Харчові отруєння та їх попередження.

18/34

5-10

2.1

 1: Гігієнічна характеристика продуктів тваринництва.

Перелік питань.

1. Критерії гігієнічної оцінки молока.

2. Критерії гігієнічної оцінки яєць.

3. Критерії гігієнічної оцінки м’яса та м’ясопродуктів.

4. Критерії гігієнічної оцінки мяса птиці.

5. Критерії гігієнічної оцінки яйця та яйцепродуктів.

6. Критерії гігієнічної оцінки риби та морепродуктів.

6/10

Тестування

2.2

 2: Характеристика продуктів рослинного походження та основних продуктів переробки.

Перелік питань.

Класифікація овочів, фруктів та грибів. Харчова та біологічна цінність овочів, фруктів, грибів. Норма споживання овочів та фруктів за фізіологічними показниками.

4/6

Письмовий

2.3

 3: Характеристика змішаних та інших виробів харчової промисловості.

Перелік питань.

Норма споживання маргаринів за фізіологічними показниками. Вплив технологічної обробки рослинних олій на вміст токоферолів у них. Роль вітаміноподібних речовин рослинної сировини в організмі людини. Санітарна доброякісність та епідеміологічна безпека жировмісних продуктів. Шляхи зниження вмісту контамінантів у продуктах рослинного походження.

4/8

Тестування

2.4

 4: Харчові отруєння та їх попередження.

Перелік питань.

1. Розвиток мікроорганізмів в харчових продуктах.

Санітарно-показові мікроорганізми. Харчові отруєння мікробного і немікробіного походження. Мікробні токсикози.

5. Хвороби, що передаються через їжу.

4/10

Письмовий

Індивідуальні завдання

8-10

1

Модуль І:

Виготовлення наочних посібників

Сис травлення людини. Будова шлунку людини. Схема травлення у шлунку. Схема травлення у тонкому кишечнику. Харчова та біологічна цінність харчових продуктів. Групи працездатного населення згідно фізичного навантаження. Формула збалансованого харчування.

4-5

2

Модуль ІІ:

Виготовлення наочних посібників

1. Критерії гігієнічної оцінки молока і молочних продуктів.

2. Критерії гігієнічної оцінки м’яса і м’ясних продуктів.

3. Критерії гігієнічної оцінки яєць і яйцепродуктів.

4. Критерії гігієнічної оцінки продуктів рослинного походження.

4-5

Разом:

38/76

Х

18-30

6. Навчально-методична література

Вид

Назва

1

Основна

Основи фізіології, гігієни та безпеки харчування: Навч. посіб: У 2 ч. – Ч. II. Основи гігієни та безпеки харчування / О. М. Царенко, М. І. Машкін, Л. Ф. Павлоцька та ін. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 278 с.

2

Дуденко Н. В., Павлоцька Л. Ф. Фізіологія харчування, Х.: 1999. – 392 с.

3

Смоляр В. И. Ионизирующая радиация и питание. К.: Здоровье, 1992. – 145 с.

4

Смоляр В. І. Основи фізіології та гігієни харчування. К.: Здоров’я, 2000. – 302 с.

5

Уголев А. М. Теория адекватного питания и трофология. – Спб.: Наука, 1991. – 271 с.

6

Основи фізіології, гігієни та безпеки харчування: Навч. посіб: У 2 ч. – Ч. II. Основи гігієни та безпеки харчування / О. М. Царенко, М. І. Машкін, Л. Ф. Павлоцька та ін. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 278 с.

7

Дуденко Н. В., Павлоцька Л. Ф. Фізіологія харчування, Х.: 1999. –

392 с.

8

Додаткова

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: Для предприятий обществ. питания / Авт. – сост.: А. И.Здобнов, В. А. Цыганенко. – М.: «ИКТЦ «ЛАДА», К.: «Издательство «Арий», 2006; – 680 с.

9

Ванханен В. В., Ванханен В. Д. Учение о питании. Донецк: Донеччина, 2000. – 352 с.

10

Ціпр’ян В. І. Гігієна харчування з основами нутріціології. К.: Здоров’я, 1999. – 345 с.

Мармузова Л. В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности. М.: ИРПО изд. центр «Академия», 2000. – 136 с.

7. Критерії оцінки знань студентів

Оцінка національна

Оцінка

ECTS

Визначення

ECTS

Кількість балів з дисципліни

Відмінно

A

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

86 — 100

Добре

B

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

76 – 85

C

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

71 – 75

Задовільно

D

Задовільно – непогано, але із значною кількістю недоліків

66 – 70

E

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

60 – 65

Незадовільно

FX

Незадовільно – потрібно працювати перед тим, як отримати позитивну оцінку

30 – 59

F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота

<30

1. 86-100 балів (“ відмінно ”)(за ECTS — А — майже без помилок – 95 – 100 балів; допускається незначна кількість помилок — 86 – 94 бали):

Теоретична частина – студент систично  дає повні, конкретні, логічні відповіді як усні так і письмові. Використовує додаткову, самостійно вибрану інформацію з даної теми, не обмежується матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

Практична частина – 100-відсоткова присутність на ЛПЗ (крім підтверджених поважних причин) та повне якісне виконання всіх завдань відповідно до методичних вказівок. Набуття та високий прояв професійних навичок у виконанні практичних завдань. Самостійне проведення підготовчого етапу до роботи над завданнями, пошук матеріалу для виконання аналітичних та ситуаційних завдань, складання індивідуального алгоритму прийняття рішення завдань та ситуацій. Захист ЛПЗ обов’язковий.

Самостійна робота — своєчасне, повне і якісне виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи), використовуючи джерела інформації поза НМК. Позитивне виконання тестів на 86-100 %.

Індивідуальні завдання — своєчасна, повна і якісна підготовка та виконання описових завдань (робіт), розрахунково-графічних робіт, рефератів, наочних посібників тощо. Прояв власної ініціативи у підготовці та виконанні індивідуальних завдань.

Інші критерії оцінки знань — відповідальність, рівень інтелекту, творчий напрям роботи, креативне мислення, уміння висловити власну думку і знання, уміння переосмислювати масиви інформації, здатність до оптимальної поведінки в різних ситуаціях тощо.

2. 71-85 балів (“ добре ”) ( за ECTS — В — вище середнього рівня з кількома помилками – 76 – 85 балів; С — в загальному правильна робота з певною кількістю помилок – 71 -75 балів):

Теоретична частина – студент дає повні, конкретні відповіді як усні так і письмові. Може використовувати додаткову інформацію з даної теми, а також не обмежуватися матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

Практична частина – 80-100% присутність та відпрацювання пропущених ЛПЗ. Повне якісне виконання всіх завдань відповідно до методичних вказівок. Набуття та добрий прояв професійних навичок у виконанні практичних завдань. Можливе самостійне проведення підготовчого етапу до роботи над завданнями, пошук матеріалу для виконання аналітичних та ситуаційних завдань. Захист ЛПЗ обов’язковий.

Самостійна робота — своєчасне, повне і якісне виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи), можливе використання додаткових джерел інформації. Позитивне виконання тестів на 71 — 85 %.

Індивідуальні завдання — своєчасна, повна і якісна підготовка та виконання описових завдань (робіт), розрахунково-графічних робіт, рефератів, наочних посібників тощо. Можливий прояв власної ініціативи у підготовці та виконанні індивідуальних завдань.

Інші критерії оцінки знань — відповідальність, рівень інтелекту, можливий прояв творчого напряму роботи, уміння висловити власну думку і знання тощо.

3. 60-70 балів («задовільно») – (за ECTS D — непогано, але із значною кількістю недоліків – 66-70 балів; E — виконання задовольняє мінімальні критерії – 60 – 69 балів.)

Теоретична частина – студент дає достатні відповіді як усні так і письмові. Обмежується матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

Практична частина – 80-100-відсоткове відпрацювання пропущених ЛПЗ відповідно до методичних вказівок. Набуття та достатній прояв професійних навичок у виконанні практичних завдань Захист ЛПЗ не обов’язковий.

Самостійна робота – своєчасне виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи). Позитивне виконання тестів на 60 — 70 %.

Індивідуальні завдання — своєчасна підготовка та виконання описових завдань (робіт), розрахунково-графічних робіт, рефератів, наочних посібників тощо.

Інші критерії оцінки знань — прояв бажання отримати знання з дисципліни.

30 – 59 балів (« незадовільно »)(за ECTS — FX — потрібно працювати перед тим, як отримати позитивну оцінку ).

0 -29 балів («незадовільно») – (за ECTS — F — необхідна серйозна подальша робота).

Реферати

mi band