mi band

Рецептура на продукцію ресторанного господарства — №4

При нормоконтролю технологічній документації перевіряють: операційні і маршрутні карти технологічних процесів; технологічні креслення; операційні ескізи і схеми наладок; карти розкрою матеріалів; відомості технологічного оснащення; розрахунки по нормуванню витрати матеріалів; сповіщення про зміну технологічної документації.

Нормоконтроль — один із завершальних етапів створення технічної документації, значення якого з розвитком стандартизації постійно зростає. Будучи засобом систематичного упровадження стандартів всіх категорій і видів, нормоконтроль дисциплінує конструктора, технолога і кресляра, привчаючи їх до строгого виконання встановлених правил розробки і оформлення технічної документації. Крім того, нормоконтроль дає прямий матеріальний ефект. Він забезпечується тим, що строге дотримання вимог, встановлених, наприклад, в стандартах ідприємств, економить значні суми, які були б витрачені па придбання зайвого оснащення, неходових матеріалів, на запуск у виробництво дрібних партій деталей. Будучи направленим на упровадження стандартних і уніфікованих деталей і вузлів в конструкції, що розробляються, нормоконтроль сприяє скороченню технічної документації, зменшуючи об’єм проектно-конструкторських робіт.

Нормоконтроль технічній документації проводиться в два етапи. На першому етапі перевіряють технічні документи в оригіналах. Ці матеріали пред’являються нормоконтролеру з підписами в графах «Розробив», «Перевірив» і «Контроль». На другому етапі технічні документи перевіряють в остаточно оформлених оригіналах (кальки, фотоплівки і т. д.). Виправлення в оригіналах після підпису нормоконтролера без його відома не допускаються.

Як на першому, так і на другому етапах нормоконтроль доцільно проводити в такій послідовності: перевірка комплектності технічної документації; перевірка дотримання норм і вимог, встановлених в стандартах; перевірка якості виконання технічної документації.

Перевірка комплектності технічної документації полягає в тому, що креслення і технічні документи пред’являють нормоконтролеру комплектно, тобто включають всі технічні документи, необхідні для виготовлення, приймання, експлуатації і ремонту виробів. Комплектність документації встановлює діюча на підприємстві система креслярського господарства. При перевірці комплекту

Технічних документів на виріб в цілому необхідна наявність переліку цих документів, який зіставляється з пред’явленими для перевірки документами. При перевірці комплектності креслень порівнюють позиції специфікації складального креслення з основними написами пред’явлених креслень. Технічна документація признається комплектною, якщо вона відповідає переліку або позиціям специфікації.

При перевірці дотримання норм і вимог, встановлених в стандартах, виявляють: відповідність стандартам прийнятих конструкторами основних параметрів і розмірів; можливість використовування стандартних, обмежених різноманітності вузлів і деталей, а також конструктивних елементів; відповідність прийнятих класів точності, допусків і посадок вимогам стандартів; відповідність прийнятих марок матеріалів, і сортаментів, термічної обробки і покриттів вимогам відповідних стандартів; можливість заміни дефіцитних та інших матеріалів більш дешевими; можливість повної або часткової заміни креслень, що перевіряються, раніше випущеними.

Контроль технологічної документації ведеться з цілю якнайповнішого вживання стандартних і обмеженої різноманітності інструментів і іншого технологічного оснащення. Особлива увага повинна бути уділено використовуванню вже наявного технологічного оснащення замість підлягаючої виготовленню.

Перевірка якості виконання технічної документації починається з перевірки підписів і зовнішнього вигляду. При цьому перевіряють чіткість обведення контурів, ліній і інших елементів креслення. При перевірці комплекту технічної документації перевіряють одноманітність оформлення і правильність посилань на діючі стандарти і інші нормативно-технічні документи, а також правильність вживання встановлених стандартами цифрових позначень, термінів, символів і т. д.

При перевірці конструкторських документів слід звернути особливу увагу на дотримання норм і вимог, передбачених в стандартах ЕСКД.

Якщо пред’явлені нормоконтролеру технічні документи задовольняють всім вказаним вимогам, то після перевірки нормоконтролер підписує їх і повертає виконавцю або передає в технічний архів. При виявленні відхилень від стандартів і інших обов’язкових документів нормоконтролер повертає креслення і іншу технічну документацію виконавцю на доробку із зауваженнями. Переліки зауважень рекомендується берегти у відділі стандартизації. Після виправлення креслення і інші технічні документи повертаються нормоконтролеру з переліком зауважень для остаточної звірки і підпису.

Використана література:

1.Урванцев Б. А. Диалектика стандарта. — М.: Издательство стандартов, 1982. — 1 20 с.

2.Гастев А. Стандартизация, как наука и вестник стандартизации. — 1934. — № б. — С. 1—9.

3. Бреди Р. А. Промышленная стандартизация. — Л., М.: Стандартизация и рационализация, 1932. — 145с.

4.ФіліпчукГ., Сициліано О., Деревянко В. Історичне коріння стандартизації.- Стандартизація, сертифікація, якість – журнал 2006р. №21

5. Сорін Я. М., Лебедєв А. В. Бесіди по стандартизації. М.; Издательство стандартов, 1968-243с.

mi band