Принципи побудови сучасних мпсутп

Лекція 3. Принципи побудови сучасних

Мікропроцесорних систем управління технологічними процесами (МПСУТП).

План.

Основні принципи побудови, магістрально – модульний принцип. Інформаційно – керуючі обчислювальні системи, програмне забезпечення, вирішуємі задачі.

1. Конспект лекції.

В основу рішення задачі автоматизованого контролера технічного стану об’єктів встановлені наступні принципи: максимальний ступінь автоматизації процесу контролю і зведення до мінімуму числа ручних операцій, підвищення достовірності результатів контролю, автоматична видача протоколу результатів випробувань; висока надійність системи, заснована на використовуванні вбудованої мікро – ЕОМ і модульної структури; максимальна простота і доступність програмного забезпечення, завдяки яким система контролю може обслуговуватися особами, фахівцями, що не є, в області обчислювальної техніки.

Магістрально – модульний принцип, встановлений в основу організації МПСУ і поширений на апаратурні і програмні засоби, забезпечує сумісність модулів на конструктивному, електричному, функціональному і програмному рівнях. Системи із загальною магістраллю добре пристосовані для роботи в АСУТП, в системах інформаційне – вимірювальних, для автоматизації наукових досліджень, автоматизованого контролю (АСЬК), коли потрібні висока продуктивність, гнучкість і робота в реальному масштабі часу.

Стандартизація зв’язків робить систему легко перебудовуваної залежно від пред’явлених до неї вимог і забезпечує можливість її розширення за рахунок підключення нових або заміни старих зовнішніх пристроїв ВУ. Як приклад на малюнку показана схема однієї з можливих АСЬК з вживанням мікро – ЕОМ і загальної магістралі, де ВдТ – відеотермінал;

МИКРО – ЭВМ

«ЭЛЕКТРОНИКА

НМС11100.1»

Принципи побудови сучасних мпсутпПринципи побудови сучасних мпсутпРис. В.1. Приклад схеми автоматизованої системи контролю

УВив – устрій виводу на друк; АЦП – аналого – цифровий перетворювач; УВив і П – устрій виводу і прийому релейних сигналів; УЗ з ОК – інші устрої зв’язку з об’єктом контролю. Ядром системи є мікро-ЕОМ, що виконує функції прийому, обробки і передачі інформації.

Для здійснення контролю параметрів об’єкт повинен бути оснащений системою вимірювальних датчиків. Більшість датчиків перетворить деяку фізичну величину в електричну. Параметрами датчиків з електричними виходами є термопари, терморезистори для вимірювання температури, тензодатчики для вимірювання тиску або незначного зсуву, потенціометри для вимірювання положення і т. п. Сигнал на виході датчика (напруга або струм) необхідно перетворити у форму, прийнятну для використовування в ЕОМ. Таке перетворення виконується за допомогою різного роду аналого – цифрових перетворювачів (АЦП).

Як показує і зарубіжний досвід, системи сполучення з датчиками і приймачами інформації, як правило, значно перевищують мікро – ЕОМ за об’ємом і вартістю електронного обладнання. В справжній роботі для автоматизованого контролю пропонується відомий MIKROL.

Під Інформаційно – управляючою обчислювальною системою (ІУОС), розумітимемо комплекс апаратурних і програмних засобів, який під впливом оператора або автоматично управляє станом якого – або об’єкту.

Із структурних особливостей ІУВС слід зазначити:

1) розвинену систему сполучення з великою кількістю зовнішніх пристроїв (як правило, датчиків інформації);

2) використовування різного роду каналів введення – висновку і стандартного інтерфейсу;

3) розвинену систему засобів управління і відображення інформації;

4) можливість переривання роботи ІУОС;

5) спеціалізацію системи команд, орієнтовану на виконання алгоритмів певного класу;

6) розвинену систему пам’яті (вживання разом з ОЗУ ПЗП великої інформаційної місткості і швидкодії);

7) наявність системи апаратурного контролю;

8) наявність лічильників реального часу.

Системне програмне забезпечення ІУОС повинне бути орієнтовано на:

1) виконання обчислень в реальному масштабі часу;

2) забезпечення обміну інформацією під час рішення задач;

3) великий об’єм даних і прикладних програм, що використовуються;

4) велика кількість операцій логічного перетворення, пошуку і впорядкування інформації;

5) використовування програмно – логічних способів захисту, як від збоїв і відмов ІУВС, так і від збоїв вхідної інформації:

6) перехід до адаптивних структур, що самоорганізовуються;

7) стандартизація системи команд;

8) модульна програмного забезпечення.

2. Рекомендована література.

Основна

1. Балашов Е. П., Пузанков Д. В. Микропроцессоры, микропроцессорные системы:Учеб. Пособ. Для вузов /Под ред. В. Б. Смолова – М: Радио и связь. 1981.- 328 с.

2. Вершинин О. Е. Применение микропроцессоров для автоматизации технологических процессов. – Л: Энергоиздат. 1986. – 208 с.

3. Микропроцессоры: в 3-х кн. /Под ред. Л. Н. Преснухина. – М: Высш. шк., 1986. – 495 с., 383 с.,

402 с.

Додаткова

1. Брусиловский Л. П.,Вайнберг А. Я., Черняков Ф. С. Системы автоматического управления технологическими процессами предприятий молочной промышленности.-М.: Агропромиздат.1986.-351с.

2. Логический микропроцессорный контролер Ломиконт. Краткое описание. М.: НИИ Теплоприбор. 1986. – 33 с.

3. Микропроцессорные автоматические системы регулирования. Основы теории и элементы./Под ред. В. В. Солодовникова. – М.: Высш. шк., 1991. – 254 с.

4. Микропроцессорные системы автоматического управления. /Под ред.

В. А. Весекерского. – Л.: Машиностроение, 1988. – 364 с.

5. Регулирующий микропроцессорный контролер Ремиконт Р – 100: ГСП. Отраслевой католог – вып. 13, 14. – М.: ЦНИИТЭИ. Приборостроение, 1985. – 87 с.

Методична

Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „Логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт” для студентів 4 курсу спеціальностей 6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», „Технологія зберігання, консервування та переробки молока» денної і заочної форми навчання / Суми, 2008- 20 с. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „Мікропроцесорний контролер Р-130” для студентів 4 курсу спеціальностей 6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», „Технологія зберігання, консервування та переробки молока», та за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної і заочної форми навчання / Суми, 2009- 12 с., табл. 2.

Реферати :

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС