mi band

Принципи побудови сучасних мпсутп

Лекція 3. Принципи побудови сучасних

Мікропроцесорних систем управління технологічними процесами (МПСУТП).

План.

Основні принципи побудови, магістрально – модульний принцип. Інформаційно – керуючі обчислювальні системи, програмне забезпечення, вирішуємі задачі.

1. Конспект лекції.

В основу рішення задачі автоматизованого контролера технічного стану об’єктів встановлені наступні принципи: максимальний ступінь автоматизації процесу контролю і зведення до мінімуму числа ручних операцій, підвищення достовірності результатів контролю, автоматична видача протоколу результатів випробувань; висока надійність системи, заснована на використовуванні вбудованої мікро – ЕОМ і модульної структури; максимальна простота і доступність програмного забезпечення, завдяки яким система контролю може обслуговуватися особами, фахівцями, що не є, в області обчислювальної техніки.

Магістрально – модульний принцип, встановлений в основу організації МПСУ і поширений на апаратурні і програмні засоби, забезпечує сумісність модулів на конструктивному, електричному, функціональному і програмному рівнях. Системи із загальною магістраллю добре пристосовані для роботи в АСУТП, в системах інформаційне – вимірювальних, для автоматизації наукових досліджень, автоматизованого контролю (АСЬК), коли потрібні висока продуктивність, гнучкість і робота в реальному масштабі часу.

Стандартизація зв’язків робить систему легко перебудовуваної залежно від пред’явлених до неї вимог і забезпечує можливість її розширення за рахунок підключення нових або заміни старих зовнішніх пристроїв ВУ. Як приклад на малюнку показана схема однієї з можливих АСЬК з вживанням мікро – ЕОМ і загальної магістралі, де ВдТ – відеотермінал;

МИКРО – ЭВМ

«ЭЛЕКТРОНИКА

НМС11100.1»

Принципи побудови сучасних мпсутпПринципи побудови сучасних мпсутпРис. В.1. Приклад схеми автоматизованої системи контролю

УВив – устрій виводу на друк; АЦП – аналого – цифровий перетворювач; УВив і П – устрій виводу і прийому релейних сигналів; УЗ з ОК – інші устрої зв’язку з об’єктом контролю. Ядром системи є мікро-ЕОМ, що виконує функції прийому, обробки і передачі інформації.

Для здійснення контролю параметрів об’єкт повинен бути оснащений системою вимірювальних датчиків. Більшість датчиків перетворить деяку фізичну величину в електричну. Параметрами датчиків з електричними виходами є термопари, терморезистори для вимірювання температури, тензодатчики для вимірювання тиску або незначного зсуву, потенціометри для вимірювання положення і т. п. Сигнал на виході датчика (напруга або струм) необхідно перетворити у форму, прийнятну для використовування в ЕОМ. Таке перетворення виконується за допомогою різного роду аналого – цифрових перетворювачів (АЦП).

Як показує і зарубіжний досвід, системи сполучення з датчиками і приймачами інформації, як правило, значно перевищують мікро – ЕОМ за об’ємом і вартістю електронного обладнання. В справжній роботі для автоматизованого контролю пропонується відомий MIKROL.

Під Інформаційно – управляючою обчислювальною системою (ІУОС), розумітимемо комплекс апаратурних і програмних засобів, який під впливом оператора або автоматично управляє станом якого – або об’єкту.

Із структурних особливостей ІУВС слід зазначити:

1) розвинену систему сполучення з великою кількістю зовнішніх пристроїв (як правило, датчиків інформації);

2) використовування різного роду каналів введення – висновку і стандартного інтерфейсу;

3) розвинену систему засобів управління і відображення інформації;

4) можливість переривання роботи ІУОС;

5) спеціалізацію системи команд, орієнтовану на виконання алгоритмів певного класу;

6) розвинену систему пам’яті (вживання разом з ОЗУ ПЗП великої інформаційної місткості і швидкодії);

7) наявність системи апаратурного контролю;

8) наявність лічильників реального часу.

Системне програмне забезпечення ІУОС повинне бути орієнтовано на:

1) виконання обчислень в реальному масштабі часу;

2) забезпечення обміну інформацією під час рішення задач;

3) великий об’єм даних і прикладних програм, що використовуються;

4) велика кількість операцій логічного перетворення, пошуку і впорядкування інформації;

5) використовування програмно – логічних способів захисту, як від збоїв і відмов ІУВС, так і від збоїв вхідної інформації:

6) перехід до адаптивних структур, що самоорганізовуються;

7) стандартизація системи команд;

8) модульна програмного забезпечення.

2. Рекомендована література.

Основна

1. Балашов Е. П., Пузанков Д. В. Микропроцессоры, микропроцессорные системы:Учеб. Пособ. Для вузов /Под ред. В. Б. Смолова – М: Радио и связь. 1981.- 328 с.

2. Вершинин О. Е. Применение микропроцессоров для автоматизации технологических процессов. – Л: Энергоиздат. 1986. – 208 с.

3. Микропроцессоры: в 3-х кн. /Под ред. Л. Н. Преснухина. – М: Высш. шк., 1986. – 495 с., 383 с.,

402 с.

Додаткова

1. Брусиловский Л. П.,Вайнберг А. Я., Черняков Ф. С. Системы автоматического управления технологическими процессами предприятий молочной промышленности.-М.: Агропромиздат.1986.-351с.

2. Логический микропроцессорный контролер Ломиконт. Краткое описание. М.: НИИ Теплоприбор. 1986. – 33 с.

3. Микропроцессорные автоматические системы регулирования. Основы теории и элементы./Под ред. В. В. Солодовникова. – М.: Высш. шк., 1991. – 254 с.

4. Микропроцессорные системы автоматического управления. /Под ред.

В. А. Весекерского. – Л.: Машиностроение, 1988. – 364 с.

5. Регулирующий микропроцессорный контролер Ремиконт Р – 100: ГСП. Отраслевой католог – вып. 13, 14. – М.: ЦНИИТЭИ. Приборостроение, 1985. – 87 с.

Методична

Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „Логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт” для студентів 4 курсу спеціальностей 6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», „Технологія зберігання, консервування та переробки молока» денної і заочної форми навчання / Суми, 2008- 20 с. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „Мікропроцесорний контролер Р-130” для студентів 4 курсу спеціальностей 6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», „Технологія зберігання, консервування та переробки молока», та за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної і заочної форми навчання / Суми, 2009- 12 с., табл. 2.

Реферати :

mi band