mi band

Предмет і метод бухгалтерського обліку

Лекція 2.

Тема 2. Предмет І метод Бухгалтерського обліку

2.1. Загальна характеристика предмета бухгалтерського обліку

2.2. Господарські засоби підприємства. Їх характеристика та класифікація

2.3. Джерела надходження та формування господарських засобів. Їх класифікація

2.4. Господарські процеси як об’єкти бухгалтерського обліку

2.5. Метод бухгалтерського обліку. Характеристика основних його елементів

2.1. Загальна характеристика предмета бухгалтерського обліку

Предметом бухгалтерського обліку є окремі сторони багатогранного процесу розширеного відтворення: господарські факти, явища і процеси (операції), що зумовлюють рух господарських засобів (активів), а також джерел їх утворення (пасивів). Предмет бухгалтерського обліку охоплює весь процес відтворення — тобто виробництво, розподіл, обіг та споживання.

Таким чином, предмет бухгалтерського обліку вивчає стан і використання в процесі господарської діяльності господарських засобів підприємства і та джерел їх утворення.

2.2. Господарські засоби підприємства. Їх характеристика та класифікація

Господарські засоби підприємства прийнято групувати:

§ за складом і розміщенням;

§ за функціональною участю в процесі діяльності;

§ за джерелами утворення.

За функціональною участю в процесі діяльності господарські засоби підприємства поділяються на необоротні активи, оборотні активи і витрати майбутніх періодів.

До необоротних активів відносяться основні засоби, нематеріальні активи, незавершене будівництво, довгострокові фінансові інвестиції, інші необоротні активи.

Оборотними називають засоби, які використовуються підприємством повністю в одному виробничому циклі. До оборотних засобів відносять:

§ всі предмети праці (сировина, матеріали, паливо, запасні частини, насіння та ін.),

§ деяку частину засобів праці (інструменти, інвентар), що входять до складу малоцінних швидкозношуваних предметів (МШП),

§ всі засоби обігу (готова продукція, товари, кошти, кошти в розрахунках).

У вартісній формі оборотні засоби постійно перебувають на всіх стадіях кругообігу господарських засобів.

Витрати майбутніх періодів — це здійснені витрати, що мали місце протягом звітного періоду, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах (сплачені авансом орендні платежі, передплата на газети та журнали тощо).

Всі господарські засоби підприємства ділять по складу і розміщенню на такі групи:

§ Засоби в сфері виробництва (засоби праці, предмети праці);

§ Засоби в сфері обігу(предмети обігу, грошові кошти та документи, засоби в розрахунках, засоби, які обслуговують сферу обігу);

§ Засоби невиробничої сфери (жилі споруди, обладнання, дитячі заклади, будинок культури, медпункт).

2.3. Джерела надходження та формування господарських засобів. Їх класифікація

Джерела формування господарських засобів підприємства поділяються на дві групи:

§ джерела власних засобів;

§ джерела залучених (позикових) засобів.

Власні засоби: до джерел власних засобів належать власний капітал, забезпечення зобов’язань, нерозподілений прибуток, цільове фінансування і цільові надходження.

Залучені (позикові) засоби: до джерел залучених (позикових) коштів належать зобов’язання по розрахунках, які виникають у підприємства в процесі господарської діяльності і є тимчасовим джерелом утворення певної частини ресурсів (активів) підприємства.

Під зобов’язанням розуміють заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Зобов’язання поділяються на: довгострокові та поточні.

Довгострокові зобов’язання — довгострокові кредити банків, інші довгострокові фінансові зобов’язання, інші довгострокові зобов’язання.

Поточні зобов’язання — зобов’язання, що підлягають погашенню протягом операційного циклу або протягом 12 місяців, починаючи з дати балансу. До таких зобов’язань належать: короткострокові кредити банків, кредиторська заборгованість за товари роботи і послуги, поточні зобов’язання по розрахунках з бюджетом та позабюджетним платежам, інші поточні зобов’язання.

Доходи майбутніх періодів — доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до майбутніх звітних періодів (одержана в рахунок майбутніх періодів орендна плата від орендарів).

2.4. Господарські процеси як об’єкти бухгалтерського обліку

Господарська діяльність сільськогосподарських і всіх інших підприємств починається з процесу постачання. Об’єктами бухгалтерського обліку процесу постачання є витрати на придбання, транспортування, навантаження та розвантаження придбаних засобів і предметів праці, а також розрахунки з постачальниками.

Наступний процес – виробництво. Він є основним, тому що призначений для створення продуктів праці. Об’єктами бухгалтерського обліку процесу виробництва є: витрати на виробництво продукції, визначення її обсягу і собівартості.

Заключним етапом є процес реалізації. Вироблена продукція крім тієї частини, яка залишається на внутрішньо-господарські потреби, підлягає продажу, тобто реалізації. Об’єктами бухгалтерського обліку процесу реалізації є обсяг реалізованої продукції в натуральному грошовому виразі, повна її собівартість, розрахунки, які виникають під час реалізації, та фінансові результати цього процесу.

2.5. Метод бухгалтерського обліку. Характеристика основних його елементів

Метод бухгалтерського обліку становить сукупність прийомів і способів, які відображають стан та рух господарських засобів і їх джерел в процесі господарської діяльності підприємств.

Метод бухгалтерського обліку складається з таких основних елементів:

§ Документування – спосіб первинного відображення об’єктів бухгалтерського обліку, який дозволяє проводити суцільне і безперервне спостереження за ними.

§ Інвентаризація – це спосіб періодичної перевірки даних бухгалтерського обліку з фактичною наявністю засобів підприємства. При цьому виявляють надлишки або нестачі господарських засобів, а також здійснюють контроль за їх збереженням і використанням.

§ Оцінка – це спосіб грошового вимірювання господарських засобів і джерел їх утворення, господарських процесів та їх результатів. За допомогою оцінки натуральні і трудові показники переводять у грошові. Це дає змогу підприємству визначити загальний обсяг основних і оборотних засобів.

§ Калькуляція (обчислення собівартості) для управління господарськими процесами необхідний суворий контроль за всіма матеріалами, трудовими і фінансовими витратами. При цьому необхідно визначити не тільки загальний розмір кожного виду витрат, а й суму їх по кожному конкретному об’єкту, тобто визначити собівартість облікових операцій.

§ Система рахунків – спосіб систематизації та поточного відображення стану та руху господарських засобів і їх джерел, господарських процесів і їх результатів для оперативного контролю за ними.

§ Подвійний запис(подвійного відображення) – господарські операції, що безперервно здійснюються на підприємстві, спричиняють взаємопов’язані і взаємозумовлені зміни в розміщенні засобів і їх джерел. Тому виникає необхідність відображення господарської операції в системі рахунків способом подвійного запису, при якому суму кожної операції записують одночасно на двох рахунках.

§ Бухгалтерський баланс – це спостереження і контроль за наявністю і використанням засобів виробництва ї джерел їх утворення. Таке спостереження забезпечує застосування способу балансового узагальнення (бухгалтерського балансу), за допомогою якого періодично порівнюють сукупність засобів господарства в грошовому виміру з джерелами і цільовим їх призначенням;

§ Звітність – це система узагальнених і взаємопов’язаних показників діяльності підприємства за звітний період. Звітність завершує поточний облік і повністю зумовлена його даними.

Рекомендована література:

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV.

Бухгалтерський облік у готельному та ресторанному господарстві : опорний конспект лекцій / укл. : В. Г.Горєлкін, С. Я.Король. — К : КНТЕУ, 2009. — 63 с.

Бухгалтерський облік у громадському харчуванні: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. / Ф. Ф. Бутинець та ін.; За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 440 с.

Дзюба Н. Громадське харчування: від документообігу до обліку.//Податки та бухгалтерський облік.– 7 серпня 2008 р.-№63.

Кузнецов В., Маханько О. Усе про облік та організацію громадського харчування. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2008. – 320 с.

Пасько, Т. О. Історія бухгалтерського обліку : навч.-метод. посіб. для са-мост. вивч. дисципліни / Т. О. Пасько. — Суми : Ун. кн., 2010. — 128 с.

Яремко І. Й. Теорія бухгалтерського обліку : навчальний посібник / І. Й. Яремко. — Львів : Новий Світ-2000, 2010.- 240 с.

Бондарь В. П., Петренко Н. И., Кузьмин Дм. Л. Вопросы инвентаризации в экономической литературе:Учебное пособие. – Житомир: ЖГТУ, 2009. – 868 с.

Бухгалтерський словник. / За ред. проф Ф. Ф.Бутинця. – Житомир: ПП „Рута”, 2008. – 224 с.

Сергеєв Ю. Г., Михайлов М. Г., Школьна В. В. Бухгалтерський облік у ресторанному господарстві. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців з напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія», спеціальність «Технологія харчування», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»/Суми, 2011 р., 21 стор, бібл. 66.

Реферати :

mi band