Порядок написання оформлення та захист результатів наукових досліджень студентів — №2

2. Заключний етап написання курсової роботи полягає у…

3. Обов’язковим елементом курсової роботи є зміст, який повинен представити послідовний перелік… із зазначенням сторінок.

4. Захист курсової роботи відбувається у присутності… .

5. Завершальним етапом освіти випускника університету є… робота.

Тести

1. В кінці кожної анотації наводять:

А) перелік умовних скорочень;

Б) перелік ілюстративного матеріалу, використаного в науковій праці;

В) ключові слова.

2. У верхньому полі титульної сторінки дипломної роботи вказують:

А) прізвище, ім’я, по-батькові автора;

Б) повну назву навчального закладу або наукової установи;

В) назву роботи.

3. За титульною сторінкою дипломної роботи подають:

А) вступ;

Б) завдання на дипломне проектування;

В) зміст.

4. Захист випускної роботи студента відбувається на засіданні:

А) Державної екзаменаційної комісії;

Б) Вищої атестаційної комісії;

В) спеціалізованої вченої ради.

5. Опис друкованого твору, що включає відомості про його автора, назву роботи, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок — це:

А) бібліотечно-бібліографічна класифікація;

Б) бібліографічний опис;

В) бібліографічний покажчик.

6. Яке твердження відповідає назві «Курсова робота»?

А) короткий письмовий виклад змісту книги, статті, лекції тощо;

Б) самостійне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується з певного навчального курсу або з окремих його розділів;

В) наукова кваліфікаційна праця, що пройшла попередню експертизу і подана до захисту на здобуття наукового ступеня в спеціалізованій вченій раді.

7. Яке твердження відповідає назві «Реферат»?

А) короткий письмовий виклад змісту книги, статті, лекції тощо;

Б) самостійне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується з певного навчального курсу або з окремих його розділів;

В) кваліфікаційне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується на завершальному етапі навчання у вищому навчальному закладі.

8. Яке твердження відповідає назві «Дипломна робота»?

А) кваліфікаційне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується на завершальному етапі навчання у вищому навчальному закладі;

Б) самостійне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується з певного навчального курсу або з окремих його розділів;

В) кваліфікаційне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується на завершальному етапі навчання у вищому навчальному закладі.

9. Дайте визначення терміну «Об’єкт дослідження»?

А) це те, на що спрямована пізнавальна діяльність дослідника; це може бути матеріальна або ідеальна система;

Б) це є досліджувані з певною метою структура системи, закономірності взаємодії елементів всередині системи та поза нею, закономірності розвитку, властивості системи та ін;

В) це об’єктивна реальність, яка існує незалежно від свідомості людини.

10. Дайте визначення терміну «Предмет дослідження»?

А) це те, на що спрямована пізнавальна діяльність дослідника; це може бути матеріальна або ідеальна система;

Б) це є досліджувані з певною метою структура системи, закономірності взаємодії елементів всередині системи та поза нею, закономірності розвитку, властивості системи та ін.;

В) це об’єктивна реальність, яка існує незалежно від свідомості людини.

CПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України. – К.: Українська правнича фундація, 1996. – 43 с.

2. Документація. Звіти у сфері науки і техніки: Структура і правила оформлення. ДСТУ 3008-95 / Держстандарт України. – Вид. офіц. – К.: Держстандарт України, 1995. – 38с.

3. Баскаков А. Я. Методология научного исследования: Учеб. пособие / А. Я. Баскаков; Н. В. Туленков.– К.: МАУП, 2002. – 216 с.

4. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: Підручник / М. Т. Білуха. – К.: Вища школа, 1997. – 271 с.

5. Власов К. П. Методы исследований и организация экспериментов / К. П. Власов, А. А. Киселева. – Харьков: Изд-во «Гуманитарный Центр», 2002. – 256 с.

6. Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. – 3-е вид., перероб. і допов. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 240 с.

7. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник / О. В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2006. – 206 с.

8. Лудченко А. А. Основы научных исследований: Учебное пособие / А. А. Лудченко; Я. А. Лудченко; Т. А. Примак. – К.: Знання, 2000. – 114 с.

9. Наринян А. Р. Основы научных исследований: Учеб. пособие / А. Р. Наринян, В. Л. Поздеев. – К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002. – 109 с.

10. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч. посібник / І. С. П’ятницька-Позднякова. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 116 с.

11. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень: Підручник / Д. М. Стеченко; О. С. Чмир. – К.: Знання, 2005. – 309 с.

12. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 208 с.

13. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. Навч. посібник / Г. С. Цехмістрова. – К.: Слово, 2003. – 240 с.

14. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 5-е вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 307 с.

Радчук Олег Володимирович

Казаков Дмитро Дмитрович

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

Методичні вказівки

До практичних занять на тему:

„ Порядок написання, оформлення та захист результатів наукових досліджень студентів: курсових, дипломних і магістерських робіт ”

Для студентів 4 курсу,

Які навчаються за напрямом

6.051701 „ Харчові технології та інженерія ”

Денної та заочної форми Навчання

Суми, РВВ, Сумський національний аграрний університет, вул. Кірова 160

Підписано до друку 2010 р. Формат А5. Тираж примірників

Гарнітура Times. Умовних друкованих аркушів Замовлення №

Реферати :

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Основи наукових досліджень та технічноі творчості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС