Порядок написання оформлення та захист результатів наукових досліджень студентів — №1

Порядок написання оформлення та захист результатів наукових досліджень студентів курсових дипломних і магістерських робітМІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Порядок написання оформлення та захист результатів наукових досліджень студентів курсових дипломних і магістерських робіт

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

Методичні вказівки

До практичних занять на тему:

„ Порядок написання, оформлення та захист результатів наукових досліджень студентів: курсових, дипломних і магістерських робіт ”

СУМИ

2010

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра інженерних технологій харчових виробництв

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

Методичні вказівки

До практичних занять на тему:

„ Порядок написання, оформлення та захист результатів наукових досліджень студентів: курсових, дипломних і магістерських робіт ”

Для студентів 4 курсу,

Які навчаються за напрямом

6.051701 „Харчові технології та інженерія ”

Денної та заочної форми Навчання

СУМИ

Порядок написання оформлення та захист результатів наукових досліджень студентів курсових дипломних і магістерських робіт2010

Порядок написання оформлення та захист результатів наукових досліджень студентів курсових дипломних і магістерських робіт

УДК 001.891 (075.8) ББК 72я73

Укладачі: Радчук О. В., к. т.н., доцент кафедри інженерних технологій харчових виробництв; Казаков Д. Д. асистент кафедри інженерних технологій харчових виробництв.

Основи наукових досліджень та технічної творчості: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „ Порядок написання, оформлення та захист результатів наукових досліджень студентів: курсових, дипломних і магістерських робіт ” для студентів 4 курсу за напрямом 6.051701 „ Харчові технології та інженерія ” денної та заочної форми навчання/ Суми: Сумський національний аграрний університет. 2010- 11 с.

В методичних вказівках викладені завдання та загальні рекомендації щодо їх виконання, а також приведені тестові питання для самоперевірки знань по даній темі.

Рецензенти: Шандиба О. Б. к. т.н., доцент кафедри охорони праці; Бондарчук В. М., к. с.-г. н., доцент кафедри технології харчування

Відповідальний за випуск: кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інженерних технологій харчових виробництв О. В.Радчук.

Рекомендовано до видання вченою радою навчально-наукового інженерно-технологічного інституту СНАУ

Протокол № 3 від “ 22” листопада 2010 року.

© Сумський національний аграрний університет 2010

Порядок написання оформлення та захист результатів наукових досліджень студентів курсових дипломних і магістерських робіт

Вступ

Вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень та технічної творчості» студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямком підготовки «Харчові технології та інженерія» дозволяє студенту ознайомитися з організацією науково-дослідної роботи в Україні, навчитися методологічним основам наукового пізнання, використовуючи сучасні теоретичні та експе­риментальні методи моделювання, приймати нові технічні рішення та оцінити результат науково-дослідної роботи.

Практичні заняття є важливою складовою навчального процесу при вивченні вище вказаної дисципліни. Вони поєднують теоретичні і практичні навчання, підвищують рівень індивідуальної фахової підготовки кожного студента.

Кількість завдань визначається робочою навчальною програмою, окремі завдання виконуються в процесі самостійної роботи студентів у позаурочні години.

В кінці проведення заняття проводиться опитування студентів усно, письмово, з використанням контрольних питань, які наводяться в кінці кожної теми.

Виконання практичних робіт оформляється у зошит за встановленою формою і подається викладачу для перевірки і отримання заліку з нарахуванням кількості балів по кожній роботі згідно робочої навчальної програми дисципліни.

Мета проведення практичних занять

В результаті вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень та технічної творчості» студенти повинні знати закономірності розвитку технічних систем і творчого мислення, методи і основні стадії наукових досліджень, принципи подолання технічних протиріч і методи пошуку нових технічних рішень, а також вміти обробляти науково-технічну і патентну інформацію, застосовувати на практиці сучасні прийоми та методи науково-технічної творчості, вести пошук нових технічних рішень.

Практичні заняття сприяють підвищенню зацікавленості студентів до даної дисципліни, поглиблюють професійні знання і уміння по спеціальності.

Організація проведення практичних занять

Практичні заняття проводяться з групою студентів в навчальній аудиторії. При цьому кожен студент повинен мати окремий зошит для оформлення практичних робіт, ручку, лінійку, олівець та калькулятор для інженерних розрахунків. Залік та нарахування балів, згідно робочої навчальної програми дисципліни, по практичному заняттю проставляється при пред’явленні студентом звіту про виконання роботи, наданні відповідей на питання по темі роботи та виконання вимог «Положення про організацію навчального процесу в Сумському НАУ».

Практичне заняття №5 (2 Години)

Тема: «Порядок написання, оформлення та захист результатів наукових досліджень студентів: курсових, дипломних і магістерських робіт»

Мета: «Вивчити порядок написання, оформлення та захисту завершених наукових досліджень студентів у вищому навчальному закладі»

План

1. Загальна характеристика курсової (дипломної) роботи на прикладі технологічних спеціальностей.

2. Етапи наукових дослідження, оформлення та захист дипломної роботи.

3. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження.

Навчальні завдання

Завдання 1. Знайти із наведених нижче тверджень правильну відповідь і записати її у таблицю відповідей.

1.Курсова робота

— короткий письмовий виклад змісту книги, статті, лекції тощо

2.Реферат

— наукова кваліфікаційна праця, що пройшла попередню експертизу і подана до захисту на здобуття наукового ступеня в спеціалізованій вченій раді

3.Дипломна робота

— самостійне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується з певного навчального курсу або з окремих його розділів

4.Конспект

— доповідь на певну тему, що передбачає огляд відповідних літературних та інших джерел

5.Дисертація

— кваліфікаційне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується на завершальному етапі навчання у вищому навчальному закладі

Таблиця відповідей:

1

2

3

4

5

Завдання 2. Дати порівняльну характеристику основних видів кваліфікаційних досліджень, заповнивши таблицю 1.

Таблиця 1. Порівняльна характеристика основних видів кваліфікаційних досліджень

Ознака

Кваліфікаційне дослідження

Курсова робота

Дипломний проект

Магістерська робота

Мета написання

Структурні особливості

Характер тематики

Основні вимоги до змісту

Періодичність виконання

Приблизний термін виконання (місяців)

Обсяг

Процедура захисту

Завдання 3. Підготувати невелику доповідь про зміст однієї з курсових робіт, виконаних Вами під час навчання у вищому навчальному закладі. У доповіді потрібно обґрунтувати актуальність теми дослідження, визначити мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження; вказати, що вдалося виявити і довести, за допомогою яких методів це досягнуто. Крім того, слід назвати елементи новизни у теоретичних положеннях та в практичних рекомендаціях. Доповідь оформити письмово та заслухати на заняттях.

Завдання 4. Заповнити пропуски в реченнях.

1. Автор курсової роботи має виявити здібності до… .

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Основи наукових досліджень та технічноі творчості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС