mi band

Політика і релігія

7. Тема: Політика і релігія

1. Мета роботи: розкрити співвідношення «церква — політика», «держава — політика», з’ясувати прояви політизації релігії та релігізації політики, охарактеризувати політичні проблеми релігійного життя в Україні.

Студент повинен знати: взаємозв’язок релігії та політики, церква та держава, з’ясувати прояви політизації релігії та релігізації політики, роль церкви в політичному процесі.

Студент повинен уміти: з’ясовувати взаємозалежність церкви та держави, охарактеризувати проблеми державно – церковних відносин в Україні.

2. Типові завдання

1. Релігія та церква в історико — політичному процесі.

І. У взаємовідносинах з державою церква опиралась на теорію природного права, в основі якої людство набуло розуму тільки з допомогою Бога, що і заклало умови для суспільного договору. Православні ієрархи І. Борецький і М. Смотрицький на початку XVII ст.. вивели чотири умови позитивного існування народу:

а) “Головна умова – свобода”;

б)”природною формою її здійснення є добровільний вибір влади”;

в) “народ має свої духовні цінності, та моральні якості”;

г) “необхідність існування принципу рівності з іншими народами

в загальних правах”.

Як ви вважаєте, зберігають актуальність названі принципи в наш час? Аргументуйте свою відповідь.

ІІ. В. Липинський сформулював складне протиріччя, яке може існувати між церквою і державою: “Спекулянт, чи на торгівлі, чи на релігії, чи на політиці, хоче вибитись всіма засобами наверх. Для цього йому потрібна свобода. Релігія і церква, яка обов’язковими для всіх наказами моралі обмежує таку свободу; релігія, яка не дозволяє ошукувати, брехати, грабувати; релігія, яка наказує слухати авторитетів і стримувати свої егоїстичні інстинкти; релігія, яка проповідує найбільше зусилля в боротьбі зі злом не може бути приємною тим, хто…Тому вони… намагаються з церкви зробити приватне підприємство”. Які можливості, на вашу думку, існують для подолання цього протиріччя?

2. Релігія та церква в українському суспільстві: від минулого до сьогодення.

Визначте основні релігійні організації в Україні. Проаналізуйте особливості міжконфесійних процесів у сучасній Україні? Якими законодавчими документами регулюються стосунки між церквою та державою?

А) Дайте характеристику суспільно – політичних доктрин християнства, буддизму, ісламу?

Б). Визначте моделі взаємодії церкви та держави?

В). Визначте зміст понять «свобода совісті», «секуляризація», «сакралізація»?

Г). Визначте сутність понять «політизація релігії» та «релігізація політики»?

Д). Яку роль відігравала релігія та церква в історії України?

3. Питання для самоконтролю:

1. Що ви розумієте під свободою совісті?

2. У чому полягають причини протистояння православних церков в Україні?

3. Які взаємовідносини держави і церкви у сучасній Україні.

4. Чи впливає релігія на політичний конфлікт?

5. Розкрийте напрями суспільно-політичної діяльності церкви.

6. У чому полягають причини поширення нетрадиційних релігійних вірувань та сект в Україні?

mi band