mi band

Політичні партіі в украіні

6. Тема: Політичні партії в Україні

1. Мета роботи: визначити походження і сутність політичних партій, типи політичних партій, функції та класифікація політичних партій; надати характеристику громадсько-політичних рухів та умов їх формування; висвітлити розвиток багатопартійності в Україні.

Студент повинен знати: походження і сутність політичних партій, типи політичних партій, функції та класифікацію політичних партій; громадсько-політичним рухів.

Студент повинен уміти: орієнтуватися в особливостях розвитку багатопартійності та особливостях виборчої системи в Україні.

2. Типові завдання

1. Особливості формування багатопартійності в Україні.

І. Яке з названих тверджень сутності партії ближче, на ваш погляд, до істини:

а) “партія – це об’єднання людей, які поділяють одну політичну доктрину” (Б. Констант).

б) ”політичні партії – це союз однодумці, які ставлять перед собою одну мету і об’єднують свої сили для консолідованої діяльності в державному житті” (Ю. Мартов).

в) “ідеологія є головною і відіграє велику роль на початковому етапі формування партії, пізніше на перше місце виходить організація, закономірним стає субординація в партії” (Д. Юм).

г) “партії – це організації, які діють в системі держави” (М. Дюверже).

Які суттєві ознаки партії існують в наведених вище визначеннях?

ІІ. При визначенні ролі політичної партії в суспільному житті, в умовах партійної конкуренції, важливо мати певні об’єктивні критерії. Як ви вважаєте, чи може таким критерієм бути формула:

“щоб розібратися у партійній боротьбі, не потрібно вірити словам, а необхідно вивчати дійсну історію партій, вивчати не стільки те, що партії про себе говорять, а те, що вони роблять, як вони діють при вирішенні різних політичних питань, як вони поводять себе у справах, які торкаються життєвих інтересів різних класів суспільства” (В. Ленін)

2. Класифікація політичних партій України, аналіз партійних програм.

Визначте типи політичних партій України за такими критеріями: місце в політичному спектрі (ліві, лівоцентристські, правоцентристські, праві), ідеологія, місце в сучасній системі влади. Проаналізуйте програми основних політичних партій.

3. Вибори та виборча система

Політичні партії у виборчій боротьбі використовують різні засоби впливу на масову свідомість. Які з принципів пропаганди за теорією американського вченого Е. Лі використовували політичні партії України на парламентських виборах:

а) принцип наклеювання ярликів: паплюження конкретних осіб, або їхніх ідей, образливими епітетами з метою підриву їх авторитету;

Б) принцип “рекомендації”: використовуються з метою посилення ефекту впливу через артистів, спортсменів тощо;

В) принцип “прості люди”: ототожнення інтересів самого інформатора з інтересами “простих людей”, більшості виборців;

Г) принцип “підтасовки карт”: відверта фальсифікація реальних фактів з допомогою засобів, непомітних для мас.

Д) принцип “спільного вагона”: стимулювання певної реакції у населення шляхом прищеплення думки про її загальну прийнятність (типу ”усі так думають”).

3. Питання для самоконтролю:

1. Які особливості формування багатопартійності в Україні.

2. Класифікація політичних партій України, аналіз партійних програм.

Визначте об’єктивні і суб’єктивні фактори виникнення політичних партій і громадсько-політичних об’єднань. Яку роль виконують партії, суспільні рухи у здійсненні функції політичної соціалізації і формуванні громадянського суспільства? За визначенням М. Вебера партії у своєму розвитку пройшли три стадії: аристократичне угруповання, політичний клуб, масові партії. На якій стадії становлення, на вашу думку, знаходяться політичні партії в Україні? Французький політолог М. Дюверже поділяв партії на партії парламентського і непарламентського типу. Яка різниця між ними? Які партійні системи існують в Україні, яка була в СРСР, яка існує в США? Чим відрізняються політичні партії від громадських організацій, а останні від громадських рухів? Чим відрізняються партійні системи в сучасних суспільствах? Який громадсько-політичний рух, пов’язаний з проблемами глобалізації, виник наприкінці ХХ ст.? Визначте зміст його вимог. Визначте етапи становлення багатопартійної системи в новітній історії України. Назвіть особливості процесу розвитку сучасної виборчої системи в Україні.

mi band