Основні поняття та визначення в галузі патентознавства міжнародна класифікація винаходів — №9

(71) — повне ім’я або найменування заявника(ів);

(72) — повне ім’я винахідника(ів);

(73) — повне ім’я або найменування патентовласника(ів);

(75) — повне ім’я винахідника, який є також і заявником;

(76) — повне ім’я винахідника, який є також заявником і патентовласником;

(86) — заявочні дані міжнародної заявки (номер, дата і мова);

(37) — дані про публікацію міжнародної заявки (номер, дата і мова).

Коди (75) і (76) призначені для країн, в яких винахідник і заявник повинні бути однією і тією ж особою.

У разі публікації патентних документів цифрові коди ІНІД вміщуються в круглих дужках перед відповідним бібліографіч­ним елементом.

Патентний бюлетень «Промислова власність» видається 4 — 6 разів на рік і містить такі розділи:

— офіційні повідомлення;

— публікація відомостей про заявки на винаходи, прийняті до розгляду;

— публікація відомостей про видачу патентів України на ви находи (корисні моделі);

— публікація відомостей про видачу патентів України на промислові зразки;

— публікація відомостей про видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;

— передача прав;

— покажчики;

— повідомлення.

Кількість і обсяг розділів залежать від поданої в кожному номері Інформації.

У розділі бюлетеня «Офіційні повідомлення» публікуються законодавчі та нормативні матеріали, інструкції, тексти укладених договорів, матеріали конвенцій, Всесвітньої організації інтелектуальної власності, повідомлень Європейського патентного відомства.

У розділі «Публікація відомостей про заявки на винаходи, прийняті до розгляду» наведено бібліографічні дані про заявки на винаходи і формули винаходів.

Відомість про видачу патентів на винаходи (корисні моделі) публікуються в розділі бюлетеня «Публікація відомостей про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)». Інформація цього розділу містить також бібліографічні дані і формулу винаходу. Матеріал упорядкований за індексами МПК.

7.4. Патентно-інформаційні ресурси та їх використання

Патентний фонд — це впорядкована збірка патентних документів і довідково-пошукового апарату до нього; патентно-правової, патентно-економічної, патентно-асоційованої літератури, нормативно-методичних матеріалів з питань охорони промислової власності.

Патентна інформація — це сукупність відомостей про результати науково-дослідної, проектно-конструкторської та інших видів творчої діяльності, заявлених і/або визнаних винаходами, корисними моделями, промисловими зразками та іншими об’єктами промислової власності. Вона також: включає відомості про охорону прав винахідників, заявників, власників охоронних документів.

Таким чином, патентна інформація — це інформація щодо всіх об’єктів промислової власності, яка публікується у виданнях патентних відомств різних країн.

Реєстрацію об’єктів промислової власності, а отже — публікацію патентної документації та інформації, здійснює понад 120 країн світу і 5 міжнародних та регіональних патентних організацій. Створена регіональними патентними організаціями і національними патентними відомствами документація становить світовий потік патентної інформації.

Використання патентної інформації, зокрема проведення і пошуку з таких величезних масивах, пов’язано із значними труднощами.

Останнім часом збільшується обсяг використання загально доступних світових інформаційних мереж, зокрема Іntегnеt.

З поширенням телекомунікаційних мереж виникло таке поняття як електронна бібліотека, що є не сховищем видань, а вузлом зв’язку в інформаційній мережі. Інформація, яка зберігається у мережі в машинозчитуваній формі, передається безпосередньо на читацьку ЕОМ.

7.5. Патентно-інформаційні ресурси України та їх використання

Згідно із Законом України «Про науково-технічну інформацію» патентна документація є складовою частиною інформаційних ресурсів системи науково-технічної інформації України.

Заданими аналізу, така документація становить близько 70-80% загального обсягу фондів науково-технічної документації, зокрема, в Державній науково-технічній бібліотеці (ДНТБ) — більше 80%.

У даний час Україна має в своєму розпорядженні патентно-інформаційні фонди загальним обсягом понад за 30 млн. документів (без урахування обсягу патентно-інформаційної бази Держпатенту України), що розосереджені в 20-ти регіонах країни.

Зазначені ретроспективні ресурси зберігаються в фондах системи науково-технічної інформації, зокрема, ДНТБ, територіальних центрах науково-технічної та економічної інформації (ЦНТЕІ: Київському, Запорізькому, Львівському, Луганському, Одеському, Харківському, Херсонському, Кримському, Кіровоградському, Донецькому, Івано-Франківському, Хмельницькому, Чернівецькому, Рівненському, Вінницькому, Житомирському, Черкаському, Чернігівському; установах, організаціях і підприємствах різних галузей промисловості, Національній академії наук України, великих обласних бібліотеках тощо. Значний обсяг ретроспективної патентної інформації у вигляді картотеки, що містить майже 12 млн. карток з російськомовними рефератами описів винаходів 14-ти країн світу і 2-х міжнародних організацій, зберігається в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ).

З дозволу ВОІВ здійснено переклади українською мовою, видано тиражі і розповсюджуються:

— Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків;

— Міжнародна класифікація промислових зразків;

— Покажчик ключових термінів до Міжнародної патентної класифікації.

Для використання під час експертизи заявок на знаки для товарів і послуг також перекладено українською мовою Між­народну класифікацію образотворчих елементів знаків.

Бурхливий розвиток комп’ютерних технологій і засобів ко­мунікацій в 80—00-х роках зробив можливими принципово нові способи накопичення, обробки, пошуку і поширення ін­формації, в тому числі в сфері охорони промислової власності. Створені в патентних відомствах у процесі процедур надання прав на об’єкти промислової власності бази даних на машиноз­читуваних носіях використовуються для пошуку в автоматизо­ваному режимі і слугують джерелом різноманітних за змістом (бібліографічні дані, реферати або формули винаходів, повні описи, зображення промислових зразків і знаків для товарів і послуг) публікацій щодо об’єктів промислової власності на різ­них носіях: папері, магнітних або оптичних дисках.

З метою скорочення ручного введення великих обсягів ін­формації, що надходить передбачається перейти до подання заявок на об’єкти промислової власності в електронній формі.

У рамках міжнародної співпраці передбачається побудова глобальної інформаційної мережі в системі Іntегnеt до якої підключаться національні патентні відомства і міжнародні ор­ганізації з метою спільного користування наявним у них ін­формаційними ресурсами.

7.6. Міжнародні класифікації об’єктів промислової власності

Пошук патентної інформації, необхідної для постійного діалогу заявника з експертом, Апеляційною радою, а також для компетентного спілкування власника охоронного доку­мента з особами, що подають і розглядають скарги, з ліцензіатом або особами, яким передаються права на об’єкти про­мислової власності, потребує використання єдиної мови для підтримання такого діалогу.

7.6.1.Міжнародна патентна класифікація

Міжнародна патентна класифікація (МПК) — результат міжнародної співпраці патентних відомств багатьох держав. Вона базується на Страсбурзькій угоді 1972 р., підготовленій Міжнародним Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).

Основне призначення МПК:

— засіб для уніфікованого в міжнародному масштабі класи­фікування патентів на винаходи (корисні моделі), включаючи опубліковані заявки, а також ефективний інструмент для па­тентних відомств з метою встановлення патентоспроможності і оцінки внеску винахідника в заявлений винахід;

— інструмент для впорядкованого зберігання патентних до­кументів, який полегшує доступ до технічної та правової ін­формації, що міститься в них;

Основа для вибіркового розподілу інформації серед користу­вачів патентної інформації;

— основа для визначення рівня техніки в окремих галузях;

— основа для отримання статистичних даних у сфері охорони промислової власності, що, в свою чергу, дасть змогу визначати рівень розвитку різних галузей техніки і технологій.

Основні характеристики схеми МПК, правила її використан­ня і додаткові вказівки детально викладено у «Вступні до МПК». Знання положень «Вступу до МПК» потрібне при використанні МПК як з метою класифікування патентних документів, так і При пошуку необхідної патентної інформації. «Вступ до МПК», перелік основних груп і всі 8 розділів чинної 8-ї редакції МПК видано в 10 томах. Офіційний текст МПК опубліковано ВОІВ англійською і французькою мовами на папері.

7.6.2. Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків

Міжнародна (Ніццька) класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП) затверджена угодою, що підписана під час Ніццької дипломатичної конференції 15 червня 1957 р. і переглянута в Стокгольмі у 1967 р. і в Женеві у 1977 р.

Практична цінність МКТП полягає в тому, що кожна з країн-учасниць Ніццької угоди повинна застосовувати Ніцць­ку класифікацію як основну або додаткову класифікацію для реєстрації знаків та зазначити в своїх офіційних документах і публікаціях, що стосуються реєстрації знаків, номери класів Міжнародної класифікації, до яких належать товари або пос­луги, для яких реєструють знак.

Класифікація змінюється і доповнюється Комітетом екс­пертів, в якому беруть участь представники всіх країн-учасни­ць Угоди.

Першу редакцію Ніццької класифікації було опубліковано в 1963 р., другу— в 1971 р., третю —в 1981 р., четверту —в 1983 р., п’яту — в 1987 р., шосту — в 1992 р.

З 1 січня 1997 р. набрала чинності сьома редакція класифі­кації.

Класифікація складається з переліку класів (34 класи для товарів і 8 класів для послуг), а також алфавітного переліку то­варів і послуг. Перелік товарів і послуг включає близько 11 000 найменувань.

Tagged with: , , , ,
Posted in Основи наукових досліджень та технічноі творчості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС