Основні поняття та визначення в галузі патентознавства міжнародна класифікація винаходів — №8

Сертифікаційними знаками, зареєстрованими в установленому порядку.

Тотожними прийнято називати однакові позначення. Схожими прийнято називати такі позначення, які, незважаючи на різні складові елементи, створюють однакові зорові враження (або фонетично близькі — для словесних знаків), а у випадку реєстрації можуть викликати у споживачів сумніви щодо виробника товару.

Сертифікаційними знаками є знаки, які служать лише як посилання на відповідність якості товарів або послуг певним стандартам.

Українським виробникам довелося відмовитися від вживання таких назв напоїв як «Коньяк», «Шампанське», які майже зникли з етикеток. Така продукція має походження з відповідних провінцій Франції — Коньяк і Шампань, і тому такі позначення в Україні не можуть бути визнані знаками для товарів.

Не реєструються як знаки для товарів і послуг позначення, які відтворюють:

• промислові знаки, права на які належать в Україні іншим особам;

Назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх право наступників;

Прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Отже, знаки для товарів і послуг — це зареєстровані в установ леному порядку позначення, за якими товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.

7. Патентна інформація і документація. Патентні дослідження.

7.1. Патентна інформація

Патентна інформація — це сукупність відомостей про результати науково-дослідних, проектно-конструкторських та інших видів творчої діяльності, заявлені і/або визнані винаходами, корисними моделями, промисловими зразками та іншими об’єктами промислової власності. Вона включає також відомості про охорону прав винахідників, заявників, власників охоронних документів.

Іншими словами, патентна інформація — це інформація про всі види об’єктів промислової власності, яка опубліковується в офіційних виданнях патентних відомств різних країн, регіональних патентних відомств (наприклад, Європейське патентне відомство — ЄПВ), міжнародних організацій (наприклад, Всесвітня організація інтелектуальної власності — ВОІВ) тощо.

Офіційними виданнями патентних відомств є офіційні патент ні бюлетені і повні тексти описів об’єктів промислової власності.

Офіційний патентний бюлетень — це офіційне видання патентного відомства, яке містить публікації про права на об’єкти промислової власності відповідно до національного патентного законодавства або міжнародних договорів і угод з питань охорони промислової власності.

Офіційні бюлетені за характером відомостей, які в них публікуються, є ніби звітом про діяльність патентного відомства і відображають основні етапи (стадії) патентного діловодства за певний період (відповідно періодичності видання).

7.2. Схема подання патентної інформації.

Але оскільки охорона об’єктів промислової власності ґрунтується на деяких загальних або схожих принципах, то можна скласти узагальнену схему подання інформації в патентних бюлетенях.

Стосовно винаходів вони містять дані про:

— дату подання і реєстрації заявки на винахід;

— викладені для загального ознайомлення не розглянуті за явки;

— акцептовані заявки на винаходи;

— винаходи, на які видано патенти;

— усі зміни в заявочній документації та виданих патентах (припинення дії через несплату мита, відмову від патенту, його доповнення, перевідступлення прав, продовження тощо);

— судові справи та рішення щодо патентів та інше.

Конкретний склад і обсяг відомостей, що містяться в патент них бюлетенях різних країн, відрізняються залежно від особливостей патентного законодавства, прийнятих норм патентного діловодства, правил розгляду патентних спорів і порядку публікації інформації. Відомо кілька варіантів офіційних публікацій в бюлетенях. Кожний з цих варіантів перебуває в залежності від стадій патентного діловодства в тій або іншій країні. Це такі варіанти:

— публікації здійснюються на всіх трьох стадіях (під час по дання заявки; під час акцептації заявки; під час видачі патенту);

— тільки на двох стадіях (першої та третьої або другої та третьої);

— тільки на одній стадії (лише першої, другої або третьої). Незважаючи на те, що сьогодні в світі, як вже відзначалося,

Переважають публікації інформації тільки про третю стадію патентного діловодства — видачу патенту.

Таким чином, ми розглянули питання, що стосуються того, як конкретний склад відомостей, що знаходяться в патентних бюлетенях різних країн, залежить від стадій патентного діловодства. Це один аспект стосовно публікацій інформації про винаходи в офіційних бюлетенях.

З другого боку, різні стадії патентного діловодства за винаходами можуть бути відображені в різних за обсягом публікаціях (реферат або пункт патентної формули, анотація, бібліографічний опис).

Офіційні бюлетені більшості країн, крім інформації про ви находи, містять інформацію про корисні моделі, промислові зразки і знаки для товарів і послуг, яка наводиться в спеціальних розділах.

Публікації про корисні моделі здійснюються так, як і публікації про винаходи, — на трьох стадіях патентного діловодства: нерозглянутої заявки, акцептованої заявки і виданого охоронного документа. Крім того, публікуються процедурні повідомлення про зміну правого статусу корисних моделей (продовження або закінчення терміну дії, анулювання охоронного документа, зміна найменування власника охоронного документа тощо).

Інформація про знаки для товарів і послуг публікується в основному в спеціальних розділах офіційних патентних бюлетенів, рідше в окремих виданнях. Публікація здійснюється на стадії подання заявки та на стадії реєстрації знака для товарів і послуг.

В цілому патентні бюлетені різних країн публікують початкову інформацію про всі об’єкти промислової власності, що включає обов’язковий мінімум науково-технічних і правових відомостей (бібліографічні дані, реферат, пункт формули або зображення об’єкта), достатній для їх ідентифікації і попередньої оцінки.

Для детальнішого ознайомлення з винаходами і корисними моделями патентні відомства опубліковують їх описи, які є най повнішим джерелом інформації про винаходи і корисні моделі.

Завдяки лаконічності та уніфікованій формі викладання опис винаходу можна вважати зразковим інформаційним документом. Опис стосується одного рішення і містить комплекс технічних, правових і економічних відомостей. Він має уніфіковану логічну структуру, стандартний бібліографічний опис, сталу лексику, нормалізовані словесні конструкції.

Зміст і форма описів винаходів залежить від національно го патентного законодавства. Але спільною для всіх країн є вимога повноти і чіткість розкриття в описі об’єкта винаходу, достатнього для його конкретного втілення, і відмінності від інших аналогічних об’єктів.

Великою заслугою ВОІВ є прийняття спеціальних цифрових кодів (так званих кодів ІНІД) для ідентифікації бібліографічних даних патентних документів, що розміщуються на титульному листі опису винаходу і в офіційних бюлетенях. Використання кодів ІНІД забезпечило:

Одноманітність застосування бібліографічних елементів;

Спрощене подолання мовних і патентно-правових бар’єрів;

Полегшене автоматизоване опробування і пошук патентної інформації.

7.3. Бібліографічні відомості патентних документів

Стандарт SТ. 9 «Рекомендації, що стосуються до бібліографічних даних патентних документів і свідоцтв додаткової охорони» (Стандарти Всесвітньої організації інтелектуальної власності. — М.: ВНИИПИ, 1996. — Т. 1. — С. 91-122) встановлює такі категорії бібліографічних елементів:

(10) — ідентифікація документа;

(20) — заявочні дані на патенти або свідоцтва додаткової охорони;

(30) — дані, що стосуються пріоритету згідно з Паризькою конвенцією;

(40) — дата(и) надання документа для загального ознайомлення;

(50) — технічна інформація;

(60) — посилання на інші юридично пов’язані національні патентні документи;

(70) — ідентифікація осіб, що мають відношення до патентного документа;

(80) — ідентифікація даних, що стосуються міжнародних конвенцій.

У межах зазначених категорій здійснюється більш глибока деталізація кодів ІНІД.

Стандартом SТ. 9 визначено обов’язковий мінімум бібліографічних елементів, що виносяться на титульний лист опису винаходу. Цей мінімум включає:

(11) — номер патентного документа;

(12) — словесне позначення виду документа;

(13) — код виду документа згідно із стандартом ВОІВ;

(21) — реєстраційний номер заявки;

(22) — дата подання заявки;

(23) — інші дати, включаючи дату подання повного опису після подачі попереднього опису і дату виставкового пріоритету;

(31) — номер, наданий пріоритетній заявці згідно Паризької конвенцією;

(32)— дата подання пріоритетної заявки; (33) — код країни пріоритетної заявки; (51) — міжнародна патентна класифікація; (54) — назва винаходу;

(61) — основний патент;

(62) — дані щодо раніше поданої заявки;

(63) — дані про раніше подану заявку, стосовно якої даний документ є продовженням;

(64) — номер перевиданого патенту.

Крім того, до обов’язкового мінімуму, за певних умов, можуть входити такі елементи категорій:

(40) — дата(и) подання документа для загального ознайомлення;

(41) — дата подання нерозглянутої заявки шляхом викладення;

(42) — дата представлення акцептованої заявки шляхом викладення;

(43) — дата публікації нерозглянутої заявки;

(44) — дата публікації акцептованої заявки;

(45) — дата публікації патенту;

(46) — дата публікації тільки пунктів формули;

(47) — дата подання патенту для загального ознайомлення;

(70) — ідентифікація осіб, що мають відношення до патентного документа;

Tagged with: , , , ,
Posted in Основи наукових досліджень та технічноі творчості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС