Основні поняття та визначення в галузі патентознавства міжнародна класифікація винаходів — №10

Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків є єдиною в Україні системою класифікування товарів і послуг та призначена для використання під час розроблення і реєстрації знаків для товарів і послуг усередині країни, а також для їх міжнародної реєстрації.

7.6.3. Міжнародна класифікація зображальних елементів зна­ків

Міжнародна класифікація зображальних елементів знаків (КЗЕ) запроваджена Угодою, укладеною 12 червня 1973 р. на Віденській Дипломатичній Конференції.

Віденьска Угода набрала чинності 9 серпня 1985 р.

Мета класифікації чисто практична — полегшити пошук Знаків для товарів і послуг і уникнути трудомісткого перекласифікування у разі обміну документами на міжнародному рівні.

Класифікація має ієрархічну систему, що розвивається від загального до приватного, поділяючи всі зображальні елемен­ти на категорії, групи та підгрупи. Там, де це доречно, даються пояснювальні примітки. Вони стосуються або класифікації за­галом, або якої-небудь певної категорії, групи чи підгрупи.

Існують дві головні підгрупи, на додаток до яких є допоміж­ні підгрупи, призначені для образотворчих елементів, котрі вже включені в головні підгрупи.

7.6.4. Міжнародна класифікація промислових зразків

Міжнародна класифікація промислових зразків (МКПЗ) введена Локарнської угодою, що підписана під час Локарнською Дипломатичної Конференції 8 жовтня 1968 р. Звідси Між­народну класифікацію промислових зразків називають також Локарнською класифікацією.

Пошук інформації у сфері охорони промислової власності

Пошук інформації щодо об’єктів промислової власності не­обхідний для задоволення різноманітних інформаційних пот­реб.

Зокрема, він здійснюється для забезпечення процедури ви­дачі охоронних документів і проведення патентних досліджень на різних етапах створення і використання об’єктів промисло­вої власності. Цілі патентних досліджень і вимоги щодо обсягу пошуку для них викладено в ДСТУ 3574-97 і ДСТУ 3575-Залежно від призначення пошуку встановлюється ретроспективність (глибина) і обсяг пошукового масиву. Відповідний обсяг патентної документації для цілей експертизи заявок на винаходи по суті визначається кожним патентним відомством згідно з його політикою.

За режимом виконання розрізнюють ретроспективний по­шук і моніторинг, або вибірний розподіл інформації. Ретрос­пективний пошук виконується одноразово на певному масиві документів заданої ретроспективності. При моніторингу по­шук проводиться періодично відповідно до постійного профі­лю (запиту, що відображає інформаційну потребу користувача) на глибину нових надходжень від дати попереднього пошуку.

7.7. Патентні дослідження

Патентні дослідження — системний науковий аналіз власти­востей об’єкта господарської діяльності (ОГД) протягом його життєвого циклу, що випливають з охорони прав на об’єкти промислової власності. Їх метою є визначення патентної ситу­ації щодо ОГД, тобто визначення патентоспроможності ОГД, ситуації щодо використання прав на об’єкти промислової влас­ності і виявлення порушення прав заявників і власників чин­них охоронних документів на об’єкти промислової власності.

Патентні дослідження спрямовані на оцінку науково-тех­нічного потенціалу країн і фірм, перспективність розроблення ОГД, його правового захисту, конкурентоспроможності і реалі­зацій на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Патентні дослідження проводять на основі аналізу джерел патентної та іншої науково-технічної інформації, яка стала за­гальнодоступною в світі і містить відомості про останні науко­во-технічні досягнення. Це дає можливість використовувати досягнення світової науки і техніки, виключаючи дублюван­ня вже виконаних розробок, на основі прогресивних аналогів створювати нові патентоспроможні рішення.

Результати патентних досліджень визначають загальнос­вітові тенденції науково-технічного розвитку і перспективні напрями розвитку вітчизняної науки і техніки. Такий аналіз необхідний насамперед для державних і галузевих органів управління науково-технічним розвитком. Ці результати використовуються в конкретних розробках під час створення ефективних, конкурентоспроможних ОГД, які відповідали б умовам патентоспроможності, а саме: були б новими, мали б винахідницький рівень і промислову застосовність.

Патентні дослідження застосовують для аналізу умов конкуренції продукції, тобто виявлення потенційних конкурентів, вибору ринкових ніш, а також для вирішення питань продажу і купівлі ліцензій. При реалізації ОГД (продажу, експонуванні на виставках, ярмарках, продажу ліцензій) патентними дослідженнями визначають порушення прав заявників і власників чинних охоронних документів.

Основні положення, порядок проведення і форма звіту про патентні дослідження в Україні регламентуються ДСТУ 3575——97 «Патентні дослідження. Основні положення і порядок проведення», введеним в дію з 01.01.98 р.

Патентні дослідження проводяться на всіх етапах життєвого циклу ОГД.

Процес проведення патентних досліджень включає:

— розроблення завдання на проведення патентних досліджень;

— розроблення регламенту пошуку інформації на проведення патентних досліджень;

— пошук, обробку інформації та оформлення довідки про пошук;

— систематизацію і аналіз інформації;

— оформлення звіту про патентні дослідження.

Патентні дослідження виконують на підставі завдання, що визначає зміст робіт, відповідальних виконавців, терміни виконання і форми звітних документів.

Регламент пошуку є програмою, яка визначає галузь проведення пошуку на основі патентної та іншої науково-технічної Інформації. Відповідно до мети пошуку визначаються держави пошуку, класифікаційні індекси, ретроспективність пошуку і джерела інформації.

Рекомендована література:

1. Мальцев П. М., Емельянова Н. А. Основы научных исследований: Учеб. пособие для студ. технолог. ин-тов пищ. пром-сти. –К.: Вища шк., 1982. – 188 с.

2. Чус А. С., Данченко В. Н. Основы технического творчества: Учеб. для студ. техн. вузов. – К.: Вища шк., 1983. –180 с.

3. Аністратенко В. О., Федоров В. Г. Математичне планування експериментів в АПК. –К.: Вища шк., 1993. – 375 с.

4. Козлов Г. Ф., Остапчук Н. В., Щербатенко В. В. Системный анализ технологических процессов на предприятиях пищевой промышленности. –К: Техніка, 1977. – 200 с.

5. Фурсиенко А. М., Романовский С. В., Беренштейн Д. М. Основы научно — технического творчества, изобретательской и рационализаторской работы.

6. Дейниченко Г. В., Дуб В. В. Патентознавство: Навч. посібник /Харк. Держ. Ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2006. – 224 с.

Tagged with: , , , ,
Posted in Основи наукових досліджень та технічноі творчості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС