Основні поняття та визначення в галузі патентознавства міжнародна класифікація винаходів — №1

Лекція 7 (2 години)

Тема: “ Основні поняття та визначення в галузі патентознавства. Міжнародна класифікація винаходів. Особливості патентних досліджень. Патентне законодавство України”

План лекції

1. Система промислової власності.

2. Винаходи та корисні моделі, їх правова охорона.

3. Порядок подання та розгляду заявок на винаходи та корисні моделі.

4. Промислові зразки, їх правова охорона.

5. Суб’єкти патентних прав.

6. Знаки для товарів та послуг, їх правова охорона.

7. Патентна інформація і документація. Патентні дослідження.

1. Система промислової власності.

Класифікація творчості. За цілеспрямованістю творчість можна умовно розподілити на два основних види: духовна творчість і науково –технічна творчість.

Законодавство України про інтелектуальну власність. Початком становлення законодавства України про інтелектуальну власність є день прийняття Закону України «Про власність» — 7 лютого 1991 р.

Першим нормативним актом, який започаткував створення законодавства про промислову власність, було затверджене Указом Президента України «Тимчасове положення про правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні» від 18 вересня 1992 р. Із прийняттям законів України про промислову власність зазначене положення втратило свою чинність.

13 грудня 1991 р. прийнято Закон України «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності». Цей Закон визначає загальні правові засади науково-технічної діяльності в Україні.

25 червня 1993 р. був прийнятий Закон України «Про науково-технічну інформацію». Він встановив правові засади створення і користування науково-технічною інформацією, а також визнав науково-технічну інформацію товаром і об’єктом права інтелектуальної власності

21 квітня 1993 р. прийнято Закон України «Про охорону прав па сорти рослин», який регулює відносини, що виникають у зв’язку з одержанням, використанням, захистом, відчуженням і припиненням дії права щодо сортів рослин в Україні.

Але основним джерелом права інтелектуальної власності є пакет законів, прийнятих у грудні 1993 р.: «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», « Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про племінне тваринництво», «Про авторське право і суміжні права».

Промислова власність.

Особливою групою об’єктів інтелектуальної власності є об’єкти промислової власності. До промислової власності належать результати науково-технічної діяльності. За Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р., до якої приєдналась Україна, до об’єктів промислової власності належать винаходи, корисні моделі, промислові зразки, фабричні і товарні знаки, знаки обслуговування, фірмове найменування і вказівки про місце походження або найменування місця походження, а також запобігання недобросовісній конкуренції.

У цьому переліку не йдеться про раціоналізаторські про позиції, секрети виробництва (ноу-хау), селекційні досягнення тощо. Проте в п. з ст. 1 цієї Конвенції уточнюється, що об’єктами промислової власності можуть бути усі продукти, як вироблені, так і природного походження.

Відповідно до чинного законодавства України про промислову власність до цієї групи об’єктів інтелектуальної власності належать: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, нерозкрита інформація, в тому числі секрети виробництва (ноу-хау), селекційні досягнення, раціоналізаторські пропозиції, товарні знаки, знаки обслуговування, торгові назви і позначення, припинення недобросовісної конкуренції.

Отже, промислову власність можна визначити як результати науково-технічної творчості, які можуть бути використані для потреб суспільства в будь-якій доцільній діяльності людей. Промислова власність — один із видів інтелектуальної власності, її складова частина.

Отже, на підставі наведеного можна визначити, що в об’єктивному розумінні право промислової власності (патентне право) — це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що складаються у процесі створення, оформлення та використання результатів науково-технічної творчості.

У суб’єктивному значенні право промислової власності — це право, яким наділяється відповідно до законодавства автор. будь-якого результату науково-технічної діяльності.

Основні терміни та визначення.

Згідно з законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачено вживання наступних термінів у

Такому значенні:

Винахід—технологічне (технічне) вирішення, що відповідає умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню і промисловій придатності).

Корисна модель — нове і промислово придатне конструктивне виконання пристрою.

Секретний винахід (секретна корисна модель) — це винахід (секретна корисна модель), що містить інформацію, віднесену до державної таємниці.

Службовий винахід (корисна модель) — це винахід (корисна

Модель), створений працівником:

По-перше, у зв’язку з виконанням службових обов’язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) на передбачено інше;

По-друге, з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.

Службові обов’язки — зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов’язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення винаходу (корисної моделі).

Доручення роботодавця — видане працівникові у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може привести до створення винаходу (корисної моделі);

Роботодавець — особа, яка найняла працівника за трудовим договором(контрактом).

Винахідник — людина, інтелектуальною, творчою діяльністю

Якої створено винахід (корисну модель).

Патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секрет ну корисну модель) — охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).

Патент на винахід — різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід.

Кваліфікаційна експертиза(експертиза по суті) — експерти за, що встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).

Експертиза на локальну новизну— складова частина кваліфікаційної експертизи, що встановлює локальну новизну винаходу.

Локальна новизна — новизна, що встановлюється за виданими в Україні патентами на винаходи і поданими до Установи заявками на видачу патентів.

Формальна експертиза(експертиза за формальними ознаками)— експертиза, у ході якої встановлюється належність зазначеного у заявці об’єкта до переліку об’єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам.

Ліцензія — дозвіл власника патенту (ліцензіара), що видається іншій особі (ліцензіату), на використання винаходу (корисної моделі) на певних умовах.

Особа — фізична або юридична особа.

Заявка — сукупність документів, необхідних для видачі Установою патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель.

Заявник — особа, яка подала заявку (фізична або юридична).

Пріоритет заявки (пріоритет) — першість у поданні заявки.

Дата пріоритету — дата подання заявки до Установи чи до відповідного органу держави — учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності, за якою заявлено пріоритет.

Міжнародна заявка — заявка, подана згідно з Договором про патентну кооперацію.

2. Винаходи та корисні моделі, їх правова охорона.

2.1. Поняття винаходу та корисної моделі.

Винахід (корисна модель) — це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Отже, законодавство не обмежує поле винахідницької Діяльності певною технологічною галуззю, тобто винахід (корисна модель) це результат творчої діяльності людини в будь-якій га лузі технології.

В Україні здійснюється правова охорона корисних моделей. Словосполучення «корисна модель» вимагає пояснення. По суті, це просто назва, що застосовується до деяких технічних рішень, а саме до рішень у галузі механіки. Тому об’єкти корисних моделей і описуються як конструктивне виконання пристрою.

Корисні моделі відрізняються від винаходів, на які можна отримати патент, головним чином двома аспектами: по-перше, для одержання прав на корисну модель не потрібне виконання такої умови, як відповідність винахідницькому рівню; по-друге, максимальний термін дії правової охорони корисних моделей, передбачений законодавством, як правило, набагато коротший, ніж максимальний термін дії правової охорони, передбачений для винаходів. Охоронний документ, що видається на корисну модель, називається патентом. Але тоді, щоб відрізняти його від патенту на винахід, завжди необхідно зазначати, що це патент на корисну модель. Згідно із Законом України від 15 грудня 1993 р. правова охорона надається корисній моделі, що не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі і відповідає умовам патентоспроможності.

Об’єктом корисної моделі може бути конструктивне виконання пристрою. Особливості охорони прав на віднесені до державної таємниці корисні моделі визначаються спеціальним законодавством.

2.2. Об’єкти винаходу та корисної моделі.

Об’єктом винаходу (корисної моделі) може бути:

• продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин тощо);

• процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Пристрій — це машини, механізми, прилади, деталі, вузли або сукупність взаємопов’язаних деталей та вузлів.

Речовина — це штучно створена сукупність взаємозв’язаних інгредієнтів, індивідуальні хімічні сполуки, об’єкти генетичної інженерії, композиції та продукти ядерного перетворення.

Штам — це спадково однорідні культури мікроорганізмів, що продукують корисні речовини або використовуються без посередньо.

Спосіб — це процес виконання дій над матеріальним об’єктом (об’єктами) за допомогою матеріальних об’єктів.

Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» визначено, які результати діяльності людини не визнаються винаходами (корисними моделями). Правова охорона згідно з цим законом не поширюється на такі об’єкти технології: сорти рослин і породи тварин;

• біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не відносяться до небіологічних та мікробіологічних процесів;

• топографії інтегральних мікросхем;

• результати художнього конструювання.

Винахід (корисна модель) може бути секретний і службовий.

Пріоритет, авторство і право власності на винахід охороняються державою і засвідчуються патентом (деклараційним па тентом).

Пріоритет, авторство і право власності на корисну модель засвідчуються деклараційним патентом.

Строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки до центрального органу виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності Установи.

Строк дії деклараційного патенту на винахід становить 6 років від дати подання заявки до Установи (на сьогодні такі па тенти не видаються).

Строк дії деклараційного патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки до Установи.

Строк дії патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід і деклараційного патенту на секретну корисну модель Дорівнює строку засекречування винаходу (корисної моделі), але не може бути довшим від визначеного законом строку дії охорони винаходу (корисної моделі).

Дія патенту (деклараційного патенту), виданого на спосіб одержання продукту, поширюється і на продукт, безпосередньо одержаний цим способом.

Всі питання, пов’язані з одержанням та використанням права власності на винаходи, регулюються Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 р. із змінами, внесеними відповідними законами.

2.3. Умови надання правової охорони винаходу (корисній моделі)

Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що, по-перше, не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі і по-друге, відповідає умовам патентоздатності.

Умови патентоздатності винаходу.

Патентоздатність — це властивість, якої набуває об’єкт господарської діяльності (продукт або спосіб) у разі відповідності умовам надання правової охорони винаходу згідно з законом.

Відповідно до закону, винахід відповідає умовам патентозтдатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об’єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо.

Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Такий рівень стосовно заявленої пропозиції визначається за всіма видами інформації, загальнодоступними в Україні та за кордоном, до дати пріоритету винаходу. Це означає, що до дати пріоритету заявки сутність цього або тотожного рішення не була розкрита ні в Україні, ні за кордоном для невизначеного кола осіб настільки, що стало можливим його використання, тобто законом встановлюється принцип світової новизни.

Реферати :

Tagged with: , , , ,
Posted in Основи наукових досліджень та технічноі творчості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС