mi band

Основи застосування інформаційних технологій

Самостійна робота

ТЕМА 1. ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

.

Зміст.

1. Структура Інтернет — документа

2. Подієво-орієнтоване програмування

Література:

1. Алексєєв О. М. Проектування для world wide web: Навчальний посібник / О. М. Алексєєв – Суми: Вид-во Сумського державного університету, 2003. – 100 с

2. Волокитина З. В. Технология молока и молочных продуктов: Учебник для вузов / З. В. Волокитина, Г. Н. Крусь, А. Г. Храмцов – М.:Колос, 2007. – 455с.

3. Рудик Ф. Я. Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования перерабатывающих предприятий / Ф. Я. Рудик – М.: КолосЮ 2008. -352 с.

Питання для самоперевірки

1. Понятие информационной технологии.

2. ИТ средства, методы и системы сбора, передачи, обработки и представления информации пользователю

3. Информационные процессы. Хранение, передача и обработка информации.

4. Основы языка разметки гипертекста.

5. Разметка документа, языки разметки документов

Реферати :

mi band