mi band

Організація навчання з охорони праці — №1

Практична робота №1

Тема заняття: Організація навчання з охорони праці

Мета роботи:

1. Оволодіти методикою роботи з нормативними документами, які встановлюють порядок, види навчання та перевірку знань з питань охорони праці

2. Научитися призначати форми навчання, планувати проведення навчання з питань охорони праці та оформляти відповідні документи з питань навчання.

Студент повинен знати:

Питання організації навчання з охорони праці на підставі НПАОП 0.00-4.12-05 “Типове положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці”.

Студент повинен уміти:

Планувати і організовувати проведення навчання з питань охорони праці та оформляти відповідні документи з питань навчання.

Зміст завдання:

При виконанні роботи необхідно:

Попередньо засвоїти теоретичний матеріал з даного питання, а також ознайомитися з відповідними методичними вказівками.

Дати задовільні відповіді на контрольні запитання.

Початок виконання практичної роботи пов’язаний з відповідним оформленням матеріалів; при цьому слід попередньо записати в матеріали звіту тему роботи, мету, завдання, та визначити особистий варіант завдання.

Виконання практичної частини провести у відповідності до запропонованої послідовності виконання роботи:

— Визначити форми чи види навчання які будуть застосовані до працівників в термін одного року, посилаючись на відповідні нормативи.

— Призначити відповідальних за навчання.

— Проаналізувати зміст навчання, розглянувши перелік питань які підлягають вивченню та обсяг часу на навчання.

— Привести перелік документацій з питань організацій навчання.

— Оформити, у відповідності до вимог нормативних документів, результуючі матеріали проведення навчання.

(Отримання варіанту завдання, його реєстрація, консультація з питань даної теми, тестування та загальна оцінка знань здійснюється викладачем при виконанні роботи в межах аудиторії).

Методичні рекомендації:

Організація навчання з охорони праці встановлена в Україні на підставі НПАОП 0.00-4.12-05 “Типове положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці”, яке затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 року за № 15, та у відповідності до змін згідно наказу Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16 листопада 2007 року N 273.

Дане положення встановлює єдиний порядок і види навчання з питань охорони праці, в не залежності від форм власності та видів діяльності установи.

Короткий зміст Типового положення про порядок проведення навчання, що надається для методичного розгляду, викладений з метою оглядового розуміння питання організації навчання з охорони праці та надає можливість швидко орієнтуватися в даному питанні. Тестування та загальна оцінка знань здійснюється у відповідності до базового положення з питань організації навчання, наведеного вище, і яке включено до програми самостійного вивчення матеріалу.

1. Загальні положення.

Відповідальність за організацію навчання покладається на його керівника, а в структурних підрозділах на керівників цих підрозділів. Контроль за навчанням здійснює служба охорони праці. Типове положення враховує різноманітність виробничих ситуацій (виконання робіт за сумісництвом, потреба професійного відбору). Згідно з типовим положенням про порядок проведення навчання з питань охорони праці встановлені наступні процедури навчання:

— Вивчення основ охорони праці в навчальних виховних закладах і під час професійного навчання працівників на виробництві.

— Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві.

— Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці.

— Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб.

— Організація проведення інструктажів з питань охорони праці.

— Стажування, дублювання і допуск до роботи.

2. Вивчення основ охорони праці в навчально-виховних закладах.

Вивчення основ охорони праці проводиться в усіх навчально-виховних закладах системи освіти за типовими програмами, що розробляються та затверджуються Міністерством освіти за погодженням із Державним комітетом по нагляду за охороною праці.

В Дошкільних навчальних закладах уводяться елементи безпеки на дорозі, заборони використання сірників та інше.

Учні Загальноосвітніх шкіл вивчають спеціальний курс «охорона життя та здоров’я дітей».

В Професійно-технічних навчальних закладах дисципліна «охорона праці» вивчається в обсязі не менше 30 годин. Крім цього, специфічні питання охорони праці, пов’язані з виконанням робіт із підвищеною небезпекою, вивчаються в курсі спеціальних дисциплін і органічно поєднуються з вивченням технології виробництва.

Студенти вищих навчальних закладів вивчають дисципліни “безпека життєдіяльності”, “основи охорони праці” та “охорона праці в галузі” в обсязі не менше 54 години на відповідну дисципліну, а також відповідні питання з охорони праці в спеціальних дисциплінах. Дипломні проекти і курсові роботи студентів повинні містити питання охорони праці. Формою контролю знань студентів після закінчення курсу є іспит.

Зміст та обсяг предмета „охорона праці» Під час професійного навчання працівників на виробництві визначаються типовим навчальним планом і програмою з предмета „охорона праці», що затверджуються спеціально вповноваженим органом центральної виконавчої влади в галузі освіти і науки та погоджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

Теоретична частина предмета «охорона праці» вивчається в обсязі не менше 10 годин, а під час перепідготовки та підвищення кваліфікації — не менше 8 годин. При цьому теоретична частина предмета «охорона праці» під час професійної підготовки працівників для виконання робіт, які належать до переліку робіт з підвищеною небезпекою, вивчається обсягом не менше 30 годин, а під час перепідготовки та підвищення кваліфікації — не менше 15 годин.

3. Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві.

Працівники повинні проходити на підприємстві інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Для реалізації цього розробляються і затверджуються відповідні накази, положення підприємств про навчання з питань охорони праці, а також формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

Відповідальність за організацію і здійснення інструктажів, навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці покладається на роботодавця. Навчання та перевірки знань, в частині організації навчального процесу (формування навчальних груп, розробка навчально-тематичних планів та програм, тощо), здійснюють працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким доручена організація цієї роботи.

Навчання може проводитись як традиційними методами, так і з використанням сучасних видів та технічних засобів навчання.

Працівники, пов’язані з підвищеною пожежною небезпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання, а також один раз на рік перевірку знань з пожежної безпеки, а посадові особи до початку роботи і періодично (один раз на три роки) проходять навчання і перевірку знань.

Перевірка знань працівників з питань охорони праці на підприємстві здійснюється комісією, склад якої затверджується наказом керівника. Головою комісії призначається керівник підприємства або його заступник. До складу комісії підприємства входять; спеціалісти служби охорони праці, представники юридичної, виробничих, технічних служб, представник профспілки, страхові експерти або викладачі охорони праці, які проводили навчання, в кількості не менше трьох осіб. Відповідно усі члени комісії повинні попередньо пройти відповідне навчання з питань охорони праці.

Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників складається членами комісії та затверджується роботодавцем.

Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є тестування, залік або іспит. Тестування проводиться комісією за допомогою відповідних тестів, залік або іспит — за екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування.

Результат перевірки знань з питань охорони праці з робіт з підвищеною небезпекою, а також там де є потреба у професійному доборі, до виконання яких допускається працівник, оформлюється протоколом засідання комісії. Термін зберігання протоколів — не менше 5 років.

Особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, видається посвідчення. Видача посвідчень на своєму підприємстві є обов’язковою лише тим, хто виконує роботи підвищеної небезпеки.

При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівники протягом одного місяця повинні пройти повторне навчання і повторну перевірку знань.

Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці.

4. Спеціальне навчання і перевірка знань.

Cпеціальне навчання і перевірку знань щороку повинні проходити посадові особи та інші працівники, зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою.

Спеціальне навчання з питань охорони праці може проводитись як безпосередньо на підприємстві, при наявності відповідного дозволу, так і іншим суб’єктом господарської діяльності, який отримав в установленому порядку відповідний дозвіл.

Перевірка знань з питань охорони праці після проведення спеціального навчання проводиться комісією підприємства. У разі неможливості створити комісію на підприємстві перевірка знань проводиться комісією спорідненого підприємства або територіального управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

5. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб.

Посадові особи (керівники, заступники керівників, головні спеціалісти, керівники основних виробничих та технічних служб підприємств, установ й організацій, об’єднань підприємств незалежно від форм власності та характеру виробничої діяльності, які безпосередньо пов’язані з організацією безпечного ведення робіт) проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки. Навчаються згідно з Типовим тематичним планом і програмою навчання з питань охорони праці посадових осіб у галузевих навчальних центрах або навчальних закладах та установах, які отримали відповідний дозвіл на навчання з питань охорони праці.

Перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб, які пройшли навчання у галузевих навчальних центрах проводиться комісією, створеною наказом вищого органу. Очолює комісію керівник або заступник керівника цього органу. До складу комісії входять представники органів державного нагляду за охороною праці та відповідних профспілок, а також можуть залучатися представники відповідних обласних галузевих структурних підрозділів, інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, викладачі охорони праці того суб’єкта господарської діяльності, де проводилося навчання.

mi band