mi band

Оцінка і калькуляція

Практичне заняття 5

Тема 5. Оцінка і калькуляція

5.1. Оцінка як система вартісного виміру

5.2. Калькуляція в системі бухгалтерського обліку

1. Мета роботи: Закрипіти на практичних прикладах порядок обліку процесів постачання, виробництва і визначення собівартості продукції, а також облік процесу реалізації і виявлення фінансових результатів.

Студенти повинні знати: оцінку і калькуляцію як елементи методу бухгалтерського обліку.

Студенти повинні уміти: здійснювати оцінку і калькуляцію.

2. Типові завдання, ситуаційні задачі і т. п.

Завдання 1.Сформулювати господарські операції, вказати кореспондуючі рахунки, обчислити первісну вартість придбаних матеріальних цінностей.

1. Підприємством прийнято до оплати розрахунково-платіжні документи за отримані від нього матеріали:

Аміачна селітра 2т по 541 грн. 64 коп. На суму 1083 грн. 28 коп.

ПДВ 20% 216 грн. 72 коп.

Нітроамофоска 2,8 по 1083 грн. 33 коп. 3033 грн. 32коп.

ПДВ 20% 606 грн. 66коп.

Всього на суму 4939 грн. 98 коп.

2. Прийнято до оплати рахунок транспортної організації за перевезення матеріалів на суму 213 грн.

3. Виплачено працівникам за навантажувально — розвантажувальні роботи по придбанні матеріалів 30 грн.

4. Перераховано з поточного рахунка підприємства в оплату заборгованості:

постачальнику — за матеріали 4939 грн. 98 коп.

Транспортній організації — за перевезення 213 грн.

Разом 5152 грн. 98 коп.

Завдання 2. Сформулювати господарські операції, вказати кореспондуючі рахунки та обчислити собівартість продукції одержаної від виробництва.

1. Списано посадковий матеріал на посадку:

картоплі 10 т – 4000 грн.

Овочів- 800 грн.

Разом 4800 грн.

2. Нарахована заробітна плата робітникам, зайнятих на вирощуванні :

Картоплі- 800 грн.

Овочів — 300 грн.

Разом 1100 грн.

3. Нарахована заробітна плата керівному персоналу в галузі 600 грн.

4. Нараховано амортизація по основних засобах галузі, що використовуються:

при вирощуванні картоплі 120 грн.

Загальногалузевому використанні 580 грн.

Разом 700 грн.

5. Списана на витрати виробництва для включення до собівартості продукції сума загальновиробничих витрат, якщо всі вони є розподільними і за базу розподілу прийнято прямі витрати звітного періоду.(розрахунок можна оформити у вигляді таблиці)

на вирощування картоплі 964 грн.

На вирощуванні овочів 216 грн.

6. Оприбутковано вирощену продукцію за плановою собівартістю:

картоплі 300 ц на суму 9000 грн..

Овочів 30 ц на суму 1500 грн.

Разом 10500 грн.

Завдання 3. Сформулювати господарські операції, вказати кореспондуючі рахунки і визначити фінансовий результат діяльності господарства за місяць.

1. Відвантажено овочі покупцям по реалізаційних цінах на суму 6000 грн.

2. Нарахування податкових зобовязань з ПДВ із доходу від реалізації на суму 1000 грн.

3. Списано відвантажену покупцям продукцію на суму 3000 грн.

4. Списані нерозподілені постійні загальновиробничі витрати до складу собівартості реалізованої продукції в сумі 250 грн.

5. У кінці звітного періоду визначено і списано на фінансові результати (суми визначити по даних відповідних рахунків після розноски по них господарських операцій).

а) доход від реалізації

б) собівартість реалізованої продукції.

Завдання 2. З метою закріплення теоретичного матеріалу теми слід вирішити дані завдання Для цього необхідно скласти журнал реєстрації господарських операцій. Розрахунки наводити в графі № 2.

Журнал реєстрації господарських операцій

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн

Дебет

Кредит

Сформулювати господарські операції, вказати кореспондуючі рахунки, обчислити первісну вартість придбаного вапна за нижченаведеними даними:

1) на Сумському селікатному заводі для виробництва селікатної цегли на початок місяця є 80 т. вапна по ціні 175 грн за 1 т;

2) протягом звітного місяця завод закупив вапно:

— у Сумського Хімпрому у кількості 120 т по 160 грн за 1 т без ПДВ;

— у Слав’янського заводу – 100 т по 148 грн за 1 т без ПДВ;

3) витрати по доставці вапна склали:

— послуги власного автотранспорту – 600 грн;

— оплачено залізниці – 1400 грн;

— нарахована заробітна плата робітникам по розвантаженню вапна з відрахуваннями – 500 грн.

Завдання 3

Сформулювати господарські операції, вказати кореспондуючі рахунки та обчислити собівартість виготовленої цегли, використовуючи розрахунки завдання 16 та нижченаведені дані.

Незавершене виробництво цегли на початок місяця склало 37092 грн.

На виробництво продукції було відпущено 228 т вапна по вартості вибуття розрахованої за формулою середньозваженої собівартості; піску на суму 19800 грн., а також відбулися такі витрати:

1) нарахована заробітна плата робітникам цехів по виробництву цегли: сума зарплати — 10500 грн., відрахування — ?

2) нарахована зарплата персоналу управління – 3060 грн., відрахування — ?

3) нарахована амортизація на основні засоби цехів по виробництву цегли у сумі 1200 грн., конторі заводу – 700 грн.;

4) згідно з авансовими звітами списані витрати по відрядженню апарату управління на суму 600 грн.;

5) нарахована заборгованість за електроенергію, опалення (без ПДВ) – 1080 грн;

6) оприбуткована виготовлена цегла у кількості 600 тис. шт. (суму визначити)

Завдання 4

Сформулювати господарські операції, вказати кореспондуючі рахунки і визначити фінансовий результат діяльності підприємства за місяць (завдання 1-2), якщо було реалізовано 500 тис. шт. цегли вартістю 350 грн. без ПДВ. Гроші надійшли на поточний рахунок підприємства.

2.Довідковий матеріал:

Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені наказам Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 р.

3. Питання для закріплення та самоконтролю:

1. Які види процесів є на підприємствах.

2. Особливості обліку процесу постачання.

3. Особливості обліку процесу виробництва.

4. Особливості обліку процесу реалізації.

5. Закриття операційних бухгалтерських рахунків.

Реферати :

mi band