mi band

Накопичення і обробка науково-технічноі інформаціі організація науково-дослідноі роботи — №2

6. Види і форми науково-дослідницької діяльності студентів.

7. Формулювання теми, мети і задач наукового дослідження.

8. Ефективність наукових досліджень та методи визначення економічної ефективності результатів дослідження.

Навчальні завдання

Завдання 1. Визначити найважливіші якості, притаманні кожному науковцю. Відповідь оформити у вигляді таблиці.

Таблиця 1. Характеристика основних якостей науковця

№ з/п

Творчі та ділові якості науковця

Характеристика

Завдання 2. Яке визначення, на Вашу думку, найповніше розкриває значення терміну “наука”? Відповідь обґрунтуйте та запропонуйте власне визначення цього поняття.

Наука — це:

Сфера людської діяльності, спрямована на вироблення нових знань про природу, суспільство і мислення

Одна із форм суспільної свідомості

Система понять та принципів, фактів і моделей, законів і теорій

Специфічна форма суспільного мислення, основу якої складає система знань

Вищий щабель розумового розвитку людини, вершинне досягнення людської культури

Завдання 3. Скласти понятійний апарат науки в галузі харчових технологій та інженерії. Відповідь оформити у вигляді таблиці

№ з/п

Поняття

Характеристика

Завдання 4. Знайти правильні відповіді та поєднати їх між собою стрілками:

Наукове пізнання

— внутрішній суттєвий зв’язок явищ, що зумовлює їх закономірний розвиток

Понятійний апарат

— наукове припущення, висунуте для пояснення будь-яких явищ або причин, які зумовлюють даний наслідок

Наукова ідея

— правило, що виникло в результаті об’єктивно осмисленого досвіду

Закон

— сукупність основних понять тієї чи іншої науки

Гіпотеза

— дослідження, характерне своїми особливими цілями і задачами, методами отримання і перевірки нових знань

Принцип

— думка, в якій за допомогою зв’язку понять стверджується або заперечується що-небудь

Судження

— інтуїтивне пояснення явища чи процесу без усвідомлення всієї сукупності зв’язків, на основі яких робиться висновок

Завдання 5. Чи погоджуєтеся Ви з тим, що науку важко збагнути з першого кроку, її слід сприйняти, осмислити, перетворити у спосіб життя, засвоїти не лише окрему технологію, а й методологію, мистецтво аналізу й творчості, систему інтелектуальних цінностей? Обґрунтуйте свою точку зору. Відповідь оформити письмово.

Завдання 6. Пригадайте з власного досвіду основні етапи написання курсової роботи із фундаментальних, загальноприрордничих та з професійно-орієнтованих дисциплін. Поясніть, в чому полягає особливість проведення досліджень? Відповідь оформити письмово.

Завдання 7. Пригадайте, що являє собою науково-дослідний процес. Шляхом логічного міркування заповніть таблицю.

Таблиця 2. Основні стадії науково-дослідного процесу та їх характеристика

Стадії науково-дослідного процесу

Характеристика

Організаційна

Дослідна

Узагальнення, апробації та реалізації результатів дослідження

Завдання 8. Вибрати кращий з двох варіантів капіталовкладень на удосконалення технології виробництва 1000 виробів та обґрунтувати доцільність її проведення за даними таблиці 3, якщо ЕН = 0,15.

Таблиця 3. Інформація для визначення ефективності капіталовкладень

Показник

Діючий варіант

Можливі варіанти капіталовкладень

I

II

Собівартість одиниці продукції, грн./шт.

1400

1700

1100

Капітальні вкладення, млн. грн.

3,0

3,2

3,8

Алгоритм розв’язання задачі

Приведені витрати для діючого, І і ІІ варіанту капіталовкладень слід визначати за формулою:

Пі = Сі + ЕН × (Кі / N) ,

Де Пі – приведені витрати і-го варіанту капіталовкладень;

Сі – собівартість одиниці продукції за і-м варіантом

капіталовкладень;

ЕН – нормативний коефіцієнт економічної ефективності,

що встановлюється Міністерством економіки України

на певний період;

Кі – питомі капіталовкладення за і-м варіантом;

N – річний обсяг випуску продукції.

Слід звернути увагу на те, що кращим з можливих двох варіантів капіталовкладень є той варіант, приведені витрати якого є меншими.

Річний економічний ефект від удосконалення технології виробництва слід визначати за формулою:

Еріч = (Пд – Пн) × N,

Де Пд, Пн – приведені витрати за діючим та новим варіантами

капіталовкладень.

Термін окупності додаткових капіталовкладень визначається за формулою:

Ток = (Кн – Кд) / Еріч,

Де Кн, Кд – капіталовкладення при новій та діючій технології

виробництва.

Тести Для самоперевірки

1. Вища форма діяльності людини, спрямована на створення якісно нових матеріальних і духовних цінностей, називається:

А) науковим дослідженням;

Б) творчістю;

В) науковим результатом.

2. Інтелектуальна творча діяльність, спрямована на здобуття і використання нових знань, називається:

А) науковою ідеєю;

Б) науковим результатом;

В) науковою діяльністю.

3. Процес вивчення певного об’єкта з метою встановлення закономірностей його виникнення, розвитку та перетворення для раціонального використання в практичній діяльності – це:

А) науковий експеримент;

Б) наукове дослідження;

В) наукове пізнання.

4. Вчення, система ідей, поглядів, положень, тверджень, спрямованих на тлумачення того чи іншого явища, називається:

А) гіпотезою;

Б) понятійним апаратом;

В) теорією.

5. Науковий факт – це:

А) явище, яке є основою для висновку або підтвердження;

Б) спосіб застосування вже відомих знань для здобуття нових;

В) інтуїтивне пояснення явища чи процесу.

6. Цілеспрямованим процесом виробництва нових знань, які розкривають нові явища у суспільстві і природі з метою використання їх у практичній діяльності людей, є:

А) праця;

Б) науковий експеримент;

В) наукове дослідження.

7. Мислене виділення суттєвих і найістотніших ознак, рис, сторін предмета від неістотних, випадкових ознак – це:

А) логіка;

Б) абстракція;

В) експеримент.

8. Сукупність організаційних, методичних і технічних прийомів, здійснюваних за допомогою певних процедур – це:

А) наукова проблема;

Б) науково-дослідний процес;

В) методологія науки.

9. Обсяг наукової продукції вимірюється загальною кількістю:

А) публікацій, дисертаційних робіт і зданих звітів, що припадають на одного наукового співробітника за досліджуваний відрізок часу;

Б) захищених в країні дисертаційних робіт за рік;

В) наукових проблем, що досліджуються науковцями протягом року.

10. Науково-технічна ефективність наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт відображає:

А) рівень зростання продуктивності суспільної праці;

Б) доцільність капіталовкладень при плануванні й аналізі результатів їх освоєння;

В) приріст нових наукових знань, призначених для подальшого розвитку науки і техніки.

CПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України. – К.: Українська правнича фундація, 1996. – 43 с.

2. Документація. Звіти у сфері науки і техніки: Структура і правила оформлення. ДСТУ 3008-95 / Держстандарт України. – Вид. офіц. – К.: Держстандарт України, 1995. – 38с.

3. Баскаков А. Я. Методология научного исследования: Учеб. пособие / А. Я. Баскаков; Н. В. Туленков.– К.: МАУП, 2002. – 216 с.

4. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: Підручник / М. Т. Білуха. – К.: Вища школа, 1997. – 271 с.

5. Власов К. П. Методы исследований и организация экспериментов / К. П. Власов, А. А. Киселева. – Харьков: Изд-во «Гуманитарный Центр», 2002. – 256 с.

6. Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. – 3-е вид., перероб. і допов. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 240 с.

7. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник / О. В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2006. – 206 с.

8. Лудченко А. А. Основы научных исследований: Учебное пособие / А. А. Лудченко; Я. А. Лудченко; Т. А. Примак. – К.: Знання, 2000. – 114 с.

9. Наринян А. Р. Основы научных исследований: Учеб. пособие / А. Р. Наринян, В. Л. Поздеев. – К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002. – 109 с.

10. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч. посібник / І. С. П’ятницька-Позднякова. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 116 с.

11. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень: Підручник / Д. М. Стеченко; О. С. Чмир. – К.: Знання, 2005. – 309 с.

12. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 208 с.

13. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. Навч. посібник / Г. С. Цехмістрова. – К.: Слово, 2003. – 240 с.

14. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 5-е вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 307 с.

Радчук Олег Володимирович

Казаков Дмитро Дмитрович

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

Методичні вказівки

До практичних занять на тему:

„ Накопичення і обробка науково-технічної інформації. Організація науково-дослідної роботи ”

Для студентів 4 курсу,

Які навчаються за напрямом

6.051701 „ Харчові технології та інженерія ”

Денної та заочної форми Навчання

Суми, РВВ, Сумський національний аграрний університет, вул. Кірова 160

Підписано до друку 2010 р. Формат А5. Тираж примірників

Гарнітура Times. Умовних друкованих аркушів Замовлення №

mi band