mi band

Накопичення і обробка науково-технічноі інформаціі організація науково-дослідноі роботи — №1

Накопичення і обробка науково-технічноі інформаціі організація науково-дослідноі роботиМІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Накопичення і обробка науково-технічноі інформаціі організація науково-дослідноі роботи

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

Методичні вказівки

До практичних занять на тему:

Накопичення і обробка науково-технічної інформації. Організація науково-дослідної роботи ”

СУМИ

2010

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра інженерних технологій харчових виробництв

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

Методичні вказівки

До практичних занять на тему:

„ Накопичення і обробка науково-технічної інформації. Організація науково-дослідної роботи ”

Для студентів 4 курсу,

Які навчаються за напрямом

6.051701 „Харчові технології та інженерія ”

Денної та заочної форми Навчання

СУМИ

Накопичення і обробка науково-технічноі інформаціі організація науково-дослідноі роботи2010

Накопичення і обробка науково-технічноі інформаціі організація науково-дослідноі роботи

УДК 001.891 (075.8) ББК 72я73

Укладачі: Радчук О. В., к. т.н., доцент кафедри інженерних технологій харчових виробництв; Казаков Д. Д. асистент кафедри інженерних технологій харчових виробництв.

Основи наукових досліджень та технічної творчості: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „ Накопичення і обробка науково-технічної інформації. Організація науково-дослідної роботи ” для студентів 4 курсу за напрямом 6.051701 „ Харчові технології та інженерія ” денної та заочної форми навчання/ Суми: Сумський національний аграрний університет. 2010- 13 с.

В методичних вказівках викладені завдання та загальні рекомендації щодо їх виконання, а також приведені тестові питання для самоперевірки знань по даній темі.

Рецензенти: Шандиба О. Б. к. т.н., доцент кафедри охорони праці; Бондарчук В. М., к. с.-г. н., доцент кафедри технології харчування

Відповідальний за випуск: кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інженерних технологій харчових виробництв О. В.Радчук.

Рекомендовано до видання вченою радою навчально-наукового інженерно-технологічного інституту СНАУ

Протокол № 3 від “ 22” листопада 2010 року.

Накопичення і обробка науково-технічноі інформаціі організація науково-дослідноі роботи © Сумський національний аграрний університет 2010

Вступ

Вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень та технічної творчості» студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямком підготовки «Харчові технології та інженерія» дозволяє студенту ознайомитися з організацією науково-дослідної роботи в Україні, навчитися методологічним основам наукового пізнання, використовуючи сучасні теоретичні та експе­риментальні методи моделювання, приймати нові технічні рішення та оцінити результат науково-дослідної роботи.

Практичні заняття є важливою складовою навчального процесу при вивченні вище вказаної дисципліни. Вони поєднують теоретичні і практичні навчання, підвищують рівень індивідуальної фахової підготовки кожного студента.

Кількість завдань визначається робочою навчальною програмою, окремі завдання виконуються в процесі самостійної роботи студентів у позаурочні години.

В кінці проведення заняття проводиться опитування студентів усно, письмово, з використанням контрольних питань, які наводяться в кінці кожної теми.

Виконання практичних робіт оформляється у зошит за встановленою формою і подається викладачу для перевірки і отримання заліку з нарахуванням кількості балів по кожній роботі згідно робочої навчальної програми дисципліни.

Мета проведення практичних занять

В результаті вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень та технічної творчості» студенти повинні знати закономірності розвитку технічних систем і творчого мислення, методи і основні стадії наукових досліджень, принципи подолання технічних протиріч і методи пошуку нових технічних рішень, а також вміти обробляти науково-технічну і патентну інформацію, застосовувати на практиці сучасні прийоми та методи науково-технічної творчості, вести пошук нових технічних рішень.

Практичні заняття сприяють підвищенню зацікавленості студентів до даної дисципліни, поглиблюють професійні знання і уміння по спеціальності.

Організація проведення практичних занять

Практичні заняття проводяться з групою студентів в навчальній аудиторії. При цьому кожен студент повинен мати окремий зошит для оформлення практичних робіт, ручку, лінійку, олівець та калькулятор для інженерних розрахунків. Залік та нарахування балів, згідно робочої навчальної програми дисципліни, по практичному заняттю проставляється при пред’явленні студентом звіту про виконання роботи, наданні відповідей на питання по темі роботи та виконання вимог «Положення про організацію навчального процесу в Сумському НАУ».

Практичне заняття №1 (4 години)

Тема: «Накопичення і обробка науково-технічної інформації. Організація науково-дослідної роботи»

Мета: «Засвоїти наукові методи пізнання, з’ясувати особливості творчої та дослідницької діяльності, вивчити ієрархічну структуру організації наукової діяльності в Україні»

План

1. Поняття, зміст, функції та предмет науки як системи знань.

2. Сутність, завдання та класифікація наукових досліджень.

3. Особливості творчої та дослідницької діяльності.

4. Організація наукової діяльності в Україні.

5. Завдання наукових досліджень у підготовці фахівців.

mi band