мікропроцесорний контролер р-130 — №1

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОНЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Методичні вказівки до виконання

Практичних занять на тему:

„Мікропроцесорний контролер Р-130”

СУМИ

2009

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра технологічного обладнання харчових виробництв

МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОНЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Методичні вказівки до виконання

Практичних занять на тему:

„Мікропроцесорний контролер Р-130”

Для студентів 4 курсу спеціальностей

6.091707 «Технологія зберігання, консервування та переробки мЯса»,

6.091709 «Технологія зберігання, консервування та переробки молока»

Та за напрямом підготовки 6.051701 «Харчова технологія та інженерія»

Денної і заочної форми навчання,

СУМИ

2009

УДК 66.012-52+542,2(075,8)

Укладач:Максимов Ф. Є., к. т.н., доцент кафедри технологічного обладнання харчових виробництв

Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „Мікропроцесорний контролер Р-130” для студентів 4 курсу спеціальностей 6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», „Технологія зберігання, консервування та переробки молока», та за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної і заочної форми навчання / Суми, 2009- 12 с., табл. 2.

Методичні вказівки необхідні студентам для самостійного вивчення мікропроцесорного контролера „Р-130”. У методичних вказівках докладно описані основні вузли контролера та їх призначення.

Рецензенти: Тищенко В. І. к. с.г. н., доцент кафедри технології м’яса та м’ясних продуктів; Сіренко В. Ф. к. т.н., доцент кафедри механізації виробничих процесів Сумського національного аграрного університету.

Відповідальний за випуск: кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри технологічного обладнання харчових виробництв О. В.Радчук.

Рекомендовано до видання вченою радою навчально-наукового інженерно-технологічного інституту СНАУ

Протокол № 9 від “ 18 ” травня 2009 року.

© Сумський національний аграрний університет, 2009

ПЕРЕДМОВА

Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „мікропроцесорний контролер р-130”Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „мікропроцесорний контролер р-130”Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „мікропроцесорний контролер р-130”Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „мікропроцесорний контролер р-130”Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „мікропроцесорний контролер р-130”Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „мікропроцесорний контролер р-130”Методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „мікропроцесорний контролер р-130”Для керування технологічними процесами поряд з апаратними засобами керування все більшого застосування знаходять засоби обчислювальної техніки. Системи керування, складені з апаратних засобів, мають тверду структуру. Вони з’єднуються між собою пневматичними або електричними комунікаціями. Зміна їхньої структури або законів функціонування в процесі експлуатації, викликана, наприклад, зміною властивостей технологічного об’єкта, вимагає їхнього перемонтажу і пов’язана з великими труднощами.

Системи керування із засобів обчислювальної (зазвичай мікропроцесорної) техніки реалізуються їхнім програмуванням. Властивість програмування, з одного боку, дозволяє без перемонтажу ввести в систему структурні зміни, переналаштувати її, підігнати до об’єкту, якщо з’явилася така необхідність, але, з іншого боку, вимагає додатково від обслуговуючого персоналу вміння програмувати на ЕОМ, виконання трудомісткої роботи зі складання і налагодження програм.

Разом з тим, досвід керування технологічними процесами показує, що при всьому їхньому розходженні більшість типових завдань керування можна вирішити з використанням невеликого числа стандартних алгоритмів або їхніх комбінацій. Тому доцільно створити програмне забезпечення з окремих блоків програм для вирішення типових завдань і ввести їх не в оперативну пам’ять машини, що заповнюється при звичайному програмуванні, а в постійну. У цьому випадку для складання системи керування досить викликати з пам’яті машини відповідні блоки програм і скомпонувати із них алгоритм керування для конкретного об’єкту.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Реміконти — це мікропроцесорні контролери, що входять до складу Квінта. Як багатофункціональний (Р-310), так і захисний (Р-315) Реміконти складаються з базового комплекту (процесор класу 386/486/Pentium) і модулів УСО (аналогові, дискретні й імпульсні входи-виходи різної номенклатури).

Всі контролери виконані в блоковому каркасі 19″ і мають два конструктивних виконання: повне і половинне. У повному варіанті в одному каркасі розміщується один контролер, що містить до 16 модулів УСО. У половинному варіанті один каркас містить два контролери, у кожному з яких можна встановити до 5 модулів УСО. Контролер призначений для побудови сучасних автоматизованих систем керування технологічними процесами (АСУ ТП) і дозволяє виконувати оперативне керування з використанням персональних ЕОМ, автоматичне регулювання, автоматичне логіко-програмне керування, автоматичне керування зі змінною структурою, захист і блокування, сигналізацію, реєстрацію подій. Контролери Р-130 дозволяють здійснювати об’єднання в кільцеву мережу «Транзит», реалізовану на основі інтерфейсу ИРПС.

Технологічне програмування контролера виконується без програмістів фахівцями, знайомими із традиційними засобами контролю й керування в АСУ ТП. Запрограмована інформація зберігається при відключенні живлення за допомогою вбудованої батареї.

Контролер має проектне компонування, що дозволяє користувачеві вибрати потрібний набір модулів і блоків відповідно до числа і виду вхідних-вихідних сигналів. У контролер вбудовані розвинені засоби самодіагностики, сигналізації та ідентифікації несправностей, у тому числі при відмові комплектуючих приладів, виході сигналів за припустимі границі, збої в ОЗУ, порушенні обміну по кільцевій мережі і т. п. Для дистанційної сигналізації про відмову передбачені спеціальні дискретні виходи.

Реміконт Р-130 призначений для автоматичного регулювання і логіко-програмного керування технологічними процесами. Він може використовуватися в електротермічній, енергетичній, металургійній, хімічній, нафто — і газопереробній, скляній, харчовій, цементній та іншій галузях промисловості. Реміконт Р-130 орієнтований на вирішення широкого класу завдань регулювання і керування. Він дозволяє вести локальне, каскадне, програмне, супервізорне, багатозв’язне регулювання, а також логіко-програмне (крокове) дискретне керування. Один Реміконт Р-130дозволяє комплексно вирішити порівняно невелике завдання автоматизації, включаючи автоматичне регулювання, логічне керування або їхню комбінацію. Завдання середнього і великого масштабу вирішуються із залученням декількох Реміконтів Р-130.

Стандартні аналогові і дискретні датчики і виконавчі пристрої підключаються до Реміконту Р-130 за допомогою індивідуальних кабельних зв’язків. Усередині контролера сигнали обробляються в цифровій формі. Для сполучення з обчислювальними засобами верхнього рівня керування в Реміконті Р-130 передбачений канал цифрового послідовного зв’язку з інтерфейсом ИРПС і RS-232. Для обміну інформацією між контролерами передбачена можливість їхнього об’єднання в цифрову локальну мережу кільцевої конфігурації «Транзит», причому для цього не потрібні додаткові засоби.

Реміконт Р-130 — програмувальний пристрій, але для роботи з ним не потрібні програмісти. Процес програмування зводиться до того, що шляхом послідовного натискання декількох клавіш із бібліотеки, «зашитої» у пам’яті контролера, витягаються потрібні алгоритми, ці алгоритми поєднуються в систему заданої конфігурації і у них установлюються необхідні параметри налаштування.

До складу Реміконту Р-130 входять центральний блок і ряд додаткових блоків. Центральний блок веде обробку інформації. Він має 30 модифікацій, що відрізняються числом аналогових і дискретних сигналів вводу-виводу. Додаткові блоки БУТ, БУМ, БУС, БПР використовуються для попереднього посилення сигналів термопар і термометрів опору, формування дискретних вихідних сигналів на напругу 220 В і т. д.

Центральний блок має приладове виконання, призначене для щитового втопленого монтажу.

Реміконт Р-130 оснащений розвиненою системою самодіагностики і тестування, завдяки якій несправності швидко виявляються і легко локалізуються.

2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ПОКАЗНИКИ

2.1. Модулі вхідних-вихідних сигналів.

У процесі збирання і обробки інформації від датчиків користувач може виконувати необхідну корекцію вхідних сигналів, їхню лінеаризацію, фільтрацію, а також будь-яку арифметичну операцію, у тому числі добування квадратного кореня. У контролер встановлюються 2 будь-яких змінних модулі входу-виходу УСО (пристрою зв’язку з об’єктом), обраних замовником з таблиці.

Модуль

Код

Кількість вхідних-вихідних сигналів

Найменування модуля УСО

Аналогових

Дискретних

Вхід

Вихід

Вхід

Вихід*

МАС(аналогових сигналів)

1

8

2

МДА(дискретно-аналогових)

2

8

4

МСД3(сигналів дискретних)

3

16

МСД4(сигналів дискретних)

4

4

12

МСД5(сигналів дискретних)

5

8

8

МСД6(сигналів дискретних)

6

12

4

МСД7(сигналів дискретних)

7

16

* Кожна пара дискретних виходів може виконувати функції одного імпульсного виходу з ланцюгами «більше» — «менше», загальна кількість імпульсних виходів – 4.

2.2. Елементи вхідних сигналів.

Вхідні сигнали:

• сигнали від термопар ТХК, ТХА, ТПР, ТВР, ТПП;

• сигнали від термометрів опорів ТСМ, ТСП;

• уніфіковані аналогові сигнали постійного струму 0-5, 0-20, 4-20 мА; 0-10 В;

• дискретні сигнали

• логічна «1» напругою від 19 до 32 В;

• логічний «0» напругою від 0 до 7 В.

2.3. Значення вихідних параметрів.

Вихідні сигнали:

• уніфіковані аналогові сигнали постійного струму 0-5, 0-20, 4-20 мА;

• дискретні сигнали

• транзисторного виходу

• максимальна напруга комутації 40 В;

• максимальний струм навантаження 0,3 А;

• потужнострумового релейного виходу

• максимальна напруга комутації 220 В;

• максимальний струм навантаження 2 А.

2.4. Технічні характеристики

• Об’єм пам’яті

• ПЗУ — 32 кбайт,

• ОЗУ — 8 кбайт,

• ППЗУ-8кбайт.

• Поточний час (таймери, програмні задатчики і т. д.), постійні часу, інтервали від 0 до 819 с, від 0 до 819 год.

• Час циклу — від 0.2 до 2 с.

• Кількість алгоритмічних блоків — 99.

• Кількість алгоритмів у бібліотеці — 76.

Реферати :

Tagged with: , , , ,
Posted in Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС