mi band

Методологія обліку основних господарських процесів — №1

Лекція 6.

Тема 6. Методологія обліку основних господарських процесів.

6.1. Облік процесу постачання. Витрати на заготівлю ТМЦ та їх систематизація. Обчислення собівартості придбаних ТМЦ.

6.2. Облік процесу виробництва. Склад і класифікація витрат. Бухгалтерські рахунки по обліку виробничих витрат і виходу продукції та відображення на них господарських операцій

6.3. Калькуляція собівартості продукції і порядок закриття рахунків обліку виробництва.

6.4. Облік процесу реалізації товарів, готової продукції, робіт та послуг. Рахунки по обліку реалізації та взаєморозрахунків з покупцями та замовниками.

6.1. Облік процесу постачання. Витрати на заготівлю ТМЦ та їх систематизація. Обчислення собівартості придбаних ТМЦ.

Методологія обліку основних господарських процесівВиробнича діяльність підприємства починається із забезпечення його необхідними засобами виробництва — це І стадія кругообігу господарських засобів. Процес придбання і заготівлі засобів виробницьва називається постачанням. В процесі постачання грошові кошти переходять в форму виробничих запасів або основних засобів. На цій стадії підприємство вступає у різноманітні економічні взаємозв’язки з іншими підприємствами і організаціями, виникають розрахункові взаємовідносини. (І стадія Г Запаси).

Наступна ІІ стадія кругообігу — процес виробництва, де господарські засоби або оборотні активи сфери виробництва з’єднуються з робочою силою. В цьому процесі під дією праці окремі елементи виробничих запасів видозмінюються і набувають інших якостей. Результатом процесу виробництва є готова продукція, яка в подальшому використовується для забезпечення виробничих і особистх потреб працюючих.

Методологія обліку основних господарських процесівМетодологія обліку основних господарських процесівСхематично: І Запаси Виробництво Продукція.

ІІІ стадія — завершальна стадія кругообігу господарських засобів, яка називається реалізація продукції. При цьому підприємство передає свою готову продукцію іншому підприємству або фізичній особі і за це отримує гроші. На цій стадії кругообігу готова продукція переходить в форму грошей. Якщо передача продукції покупцям в часі випереджує надходження грошей за неї, то ця продукція приймає форму “коштів в розрахунках”. Виникає так називаєма “дебіторська заборгованість”.

Методологія обліку основних господарських процесівСхематично: ГП Гроші

Таким чином, в процесі господарської діяльності засоби кожного виробничого підприємства послідовно проходять 3 стадії кругообігу.

В І стадії-засоби підприємства із грошової форми переходять у виробничу.

В ІІ стадії — із виробничої в товарну.

В ІІІ стадії — із товарної в грошову, але уже в сумі, яка збільшилась на величину чистого прибутку.

Збільшення суми грошових коштів в результаті кругообігу забезпечує розширення процесу відтворення.

Всі розглянуті стадії кругообігу відбуваються послідовно і безперервно з обов’язковою реєстрацією усіх господарських операцій в системі бухгалтерського обліку.

Схематично стадії руху активів підприємства можна зобразити так:

Методологія обліку основних господарських процесівМетодологія обліку основних господарських процесівМетодологія обліку основних господарських процесівМетодологія обліку основних господарських процесівГроші Запаси Виробництво Готова продукція Гроші

Облік процесу постачання:

Невід’ємною частиною успішного виробництва є Процес постачання підприємству усіх необхідних для виробництва активів або предметів праці (сировини, матеріалів, пального, насіння, кормів та ін.).

В процесі І стадії кругообігу відбувається перетворення певної суми грошей в певну суму засобів виробництва.

Процес заготівлі засобів виробництва при умові, що сплачено власними грошовими коштами, а не за рахунок кредитів — не змінює загальної суми господарських активів підприємства. В цьому випадку відбувається зміна структури активів підприємства коли гроші перетворюються в виробничі запаси.

В процесі заготівлі та постачання підприємство крім оплати вартості товарів постачальникам несуть і інші витрати, пов’язані з придбанням ТМЦ.

Це оплата праці з нарахуваннями вантажників за навантаження і розвантаження запасів, вартість послуг автотранспорта, вартість тари та ін.

Всі ці витрати об’єднані під загальною назвою — транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ). Закупівельна вартість і ТЗВ становлять собівартість придбаних запасів.

Операції по придбанню виробничих запасів обліковуються безпосередньому на синтетичному рахунку № 20 “Виробничі запаси”. Цей рахунок призначений для обліку матеріалів, палива, будівельних матеріалів, запасних частин, насіння, кормів та ін., для чого ведуться окремі субрахунки.

На Дт цих субрахунків відображують вартість придбаних матеріальних цінностей за покупними цінами. ТЗВ обліковують на окремих аналітичних рахунках, які відкривають до тих же субрахунків, що призначені для обліку ТМЦ. ТЗВ списують згідно розрахунку на тіж рахунки, на які було списано вартість ТМЦ.

Наприклад:

Рахунок 20 “Виробнияі запаси” субрахунок 3 “Паливо”

203 Паливо ТЗВ до рах. 203

Методологія обліку основних господарських процесівМетодологія обліку основних господарських процесівМетодологія обліку основних господарських процесівМетодологія обліку основних господарських процесівП с-до 1000 П с-до 150

1) 500 2) 1200 1) 75 2) 180

Для визначення суми ТЗВ які підлягають списанню на витрати виробництва разом із сумою вартості використаних матеріальних цінностей слід зробити такий розрахунок:

1) Спочатку визначити конфіцієнт розподілу ТЗВ який показує скільки приходиться ТЗВ на 1 гривню ваартості ТМЦ:

Методологія обліку основних господарських процесівК розподілу ТЗВ = ТЗВ на поч. Періоду + ТЗВ звітного періоду

ТМЦ на поч. Періоду + ТМЦ звітного періоду

2)Потім одержаний коефіцієнт розподілу перемножують на вартість ТМЦ використаних на виробництво.

При цьому вартість використаних ТМЦ списують по К-ту відповідного субрахунку. У нашому прикладі це К-т субрахунку “Паливо”. А суму ТЗВ списують по К-ту аналітичного рахунку “ТЗВ” до рах. 203. Розглянемо порядок обліку процесу постачання та розрахунків, що виникають при цьому:

1 операція: На склад підприємства оприбутковано мінеральні добрива від постачальників

Нітроамофос 1200 грн

Калійні добрива 240

Методологія обліку основних господарських процесів Разом 1440 грн

На рахунках слід зробити записи:

Д-т рах. 208 Матеріали сільськогосподарського призначення

К-т рах. 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками

Для визначення фактичної собівартості кожного виду придбаних матеріалі їх облік ведуть окремо, а для цього відкривають відповідні аналітичні рахунки: “Нітроамофос” та “Калійні добрива” де і записують їх покупну вартість.

2 операція: Прийнято до оплати рахунок транспортної організації на вартість наданих послуг за перевезення матеріалів на суму 210 грн.

Бухгалтерська проводка при цьому така:

Д-т рах. 208

К-т рах. 63-210 грн.

Вартість перевезення стосується обох видів добрив. А тому всі ТЗВ протягом місяця обліковують на окремому аналітичному рахунку “ТЗВ добрива”, на Д-т якого слід записати суму 210 грн.

3 операція: Нарахована заробітна плата робітникам за навантажувально-розвантажувальні роботи 100 грн.

Бухгалтерська проводка:

Д-т рах. 208 анал. рах. “ТЗВ добрива”

К-т рах. 66 “Розрахунки за виплатами працівникам”

4 операція: Зроблені нарахування суми платежів до пенсійного фонду та на соціальні заходи пропорційно сумі нарахованої заробітної плати вантажникам в сумі 37 грн.

Д-т рах. 208 анал. рах. “ТЗВ добрива”

К-т рах. 65 “Розрахунки за страхуванням”

5 операція: Перераховано з рахунку в банку суму заборгованості за добрива і за транспортні послуги

Д-т рах. 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

К-т рах. 31 “Рахунки в банках”

Визначемо суму ТЗВ і коефіцієнт:

К= (210+137) / (1200+240) = 347 / 1440 = 0,24

6 операція:

Використано на підживлення цукрового буряка добрива на суму 550 грн.

Д-т рах. 23 “Виробництво”

К-т рах. 208

При цьому слід визначити суму ТЗВ, яку слід списати також на витрати виробництва:

550 грн.* К=132 грн.

Бухгалтерський запис:

Д-т рах. 23 “Виробництво”

К-т рах. “ТЗВ добрива” 132 грн

При витратах останньої кількості добрив буде списана остання сума ТЗВ і рахунки закриваються, тобто сума К с-до буде = 0.

6.2. Облік процесу виробництва. Склад і класифікація витрат. Бухгалтерські рахунки по обліку виробничих витрат і виходу продукції та відображення на них господарських операцій

Процес виробництва представляє собою 2-гу стадії кругообігу оборотних активів підприємства або господарських засобів.

Необхідною умовою процесу виробництва є поєднання Живої і уречевленої праці. Витрати живої праці (оплата праці) і уречевленої праці (вартість предметів праці і засобів праці), в процесі виробництва, називаються витратами виробництва.

Запаси (предмети праці або оборотні активи), які використовуються в процесі виробництва, втрачають свою споживчу вартість, не втрачаючи вартості взагалі. Їх вартість лише змінює форму і перетворюється в один із елементів витрат на виробництво. Зменшення виробничих запасів призводить до збільшення витрат на виробництво на цю ж суму.

В обліку цей процес відображається так: Дт 23 — Кт 20

Засоби праці (необоротні активи), одного разу включившись в процес виробництва, тривалий час зберігають свої споживчі якості. Вартість засобів праці поступово, частинами, у відповідності до ступеню їх зносу переходить у вартість заново створеної продукції.

В обліку цей процес відображається так: Д-т 23 — К-т 13

Жива працяЛюдини переносить вартість засобів праці у вартість готової продукції. Для визначення загальної суми заробітної плати і для розрахунків з кожним працівником передбачений рахунок 66 “Розрахунки за виплатами працівникам”. По К-т цього рахунку відображають суму нарахованої заробітної плати, а по Д-т — суми виданої заробітної плати і ті суми, що утримують із заробітної плати працівників (наприклад-сума податку з доходів фізичних осіб, суми зборів до пенсійного фонду та фондів соціального страхування). Дт 23 — Кт 66

Реферати :

mi band