mi band

Методика дослідження виробничих шумів та вібраціі — №5

Мал. 4. Комплект апаратури НВА-1:

1 — віброприймач; 2 — попередній підсилювач; 3 — вимірний підсилювач; 4 — блок октавних фільтрів.

Низькочастотна вібровимірювальна апаратура НВА-1 дозволяє вимірювати рівні віброшвидкості в загальному інтервалі частот від 1,4 до 335 Гц і в октавних смугах частот із середньо геометричними частотами 2; 4; 8; 16; 31,5; 63; 125; 250 Гц у межах від 7 до 130 дБ. Дія приладу заснована на перетворенні механічних коливань, сприйманих п’єзоелектричним датчиком, у пропорційні їм електричні сигнали. Датчик через проміжну шпильку на різьбленні кріпиться до об’єкта дослідження.

Комплект апаратури НВА-1 (мал. 4) складається з віброприймача 1, попереднього підсилювача 2, вимірювального підсилювача 3 і блоків октавних фільтрів 4. Прилад може працювати від мережі 220 і 127 В та від автономного джерела: — чотирьох акумуляторів типу СЦМ-15. Включення мережі або акумуляторів здійснюється кнопками «Мережа» або «Акум.». При цьому повинна зайняти сигнальна лампа напроти кнопки. Якщо передбачається робота від акумуляторів, то після включення кнопки «Акум.» перевіряють їхню напругу натисканням кнопки «Напр. акум.». При цьому стрілка приладу повинна установитися напроти сектора «Акум.».

До початку роботи апаратура прогрівається протягом 15 хв, а потім перевіряється її калібрування. Для цього тумблер «Рівень» ставлять у положення Загальний, перемикач «Децибели I» — у положення Калібр., «Децибели II» -— у положення 20, перемикач «Повільно» — у положення Швидко. Стрілка приладу повинна установитися напроти червоного каліброваного розподілу 8 шкали. Якщо співпадіння не відбувається, то його досягають обертанням шліца «Калібр.».

Довідкова література:

1. ГОСТ 12.1.012-78 “ССБТ.“Вибрация”. Общие требования безопасности”.

2. ГОСТ 12.1.003-83 “ССБТ. Шум. Общие требования безопасности”.

3. «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України № 528 від 27.12.2001р.

4. Беляков Г. И. Практикум по охране труда.- М.: Агопромиздат, 1988.

5. Ткачук К. Н., Халімовський М. О. Основи охорони праці. 21-е видання, доповнене та перероблене. Київ, «Основа», 2006, с.436.

mi band