mi band

Методичнi вказiвки що до оформлення курсових та кваліфікаційних робіт — №11

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5.Перелік графічного матеріалу___________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Керівник роботи: ___________________________________________________

(підпис) (вчене звання та посада, П. І.П.)

Завдання прийняв до виконання:_________________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я та по батькові)

Додаток Е

Приклад складення реферату курсового проекту (роботи), дипломного проекту (роботи).

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка курсового (чи дипломного)проекту чи роботи містить: 109 с., 7 рис., 12 табл., 4 додатки, 38 джерел.

Виконано 10 креслень, які представлені в програмі PowerPoint:

— Генеральний план території підприємства – 1лист

— Апаратуро — технологічна схема виробництва – 2 листи

— План цеху з розташуванням на ньому технологічного обладнання – 4 листи

— Схема технологічного та хімічного контролю виробництва – 2 листи

— Таблиця з результатами ефективності прийнятих економічних рішень –1 лист

Мета проекту (роботи) — метою проекту (роботи) є вивчення технології виробництва м’ясних виробів та проектний розрахунок цеху.

В проекті (роботі) проаналізовано стан м’ясної промисловості, описані інноваційні технології м’ясного виробництва, детально розглянуті технологічні схеми виробництва та зроблений розрахунок сировини, допоміжних матеріалів та готової продукції; також підібрано обладнання для ефективної роботи цехів, визначені виробничі площі та проведений розрахунок промислових робітників.

Опрацьовані питання з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях, приділено увагу аспектам охорони навколишнього середовища.

Розраховано економічну ефективність діяльності спроектованого підприємства.

М’ЯСО, ТЕХНОЛОГІЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ, МЯСНІ ВИРОБИ, ЯЛОВИЧИНА, СВИНИНА, КОВБАСНІ ВИРОБИ, ІНГРАДІЄНТИ, ТЕРМІЧНА ОБРОБКА, МЯСНА ПРОДУКЦІЯ.

Додаток Е.1

Приклад складення реферату магістерської роботи.

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка магістерської роботи містить: 179 с., 5 рис., 12 табл., 2 додатки, 28 джерел.

Мета роботи — метою роботи є наукове обґрунтування і розроблення новітніх технологій м’ясних кулінарних виробів функціонального призначення з використанням фукусів.

Об’єкт дослідження — технологія м’ясних кулінарних виробів функціонального призначення з фукусами.

Предмети дослідження – м’ясні кулінарні вироби, фукуси, модельні харчові композиції з фукусами.

Метод дослідження — Фізичні, фізико-хімічні, мікробіологічні, органолептичні, методи математичної обробки експериментальних даних з використанням комп’ютерних технологій.

На сьогодні розв’язання проблеми здорового харчування є найважливішим та актуальним державним завданням, пов’язаним із соціальною стабільністю суспільства і здоров’ям населення. Деформований харчовий раціон сучасної людини – дефіцит повноцінного білка, мінеральних елементів (йоду, селену, заліза), вітамінів антиоксидантного характеру і фолієвої кислоти, поліненасичених жирних кислот, харчових волокон – не може забезпечити рекомендованих фізіологічних норм споживання ессенціальних нутрієнтів, що знижує фізичну та розумову працездатність, скорочує тривалість життя. Тому, перспективним шляхом розроблення технології м’ясних кулінарних виробів функціонального призначення є використання рослинної сировини, зокрема морських водоростей фукусів, як природного джерела макро — та мікроелементів, особливо йоду, селену, функціональних поліцукридів, вітамінів та інших біологічно активних речовин.

Разом з цим, важливою є проблема якісного управління процесом проектування функціональних харчових продуктів з урахуванням їхнього цільового призначення.

У зв’язку із вищевикладеним і враховуючи недостатність на продовольчому ринку України продуктів функціонального призначення, наукове обґрунтування і розроблення технології м’ясних кулінарних виробів з використанням фукусів та інших функціональних інгредієнтів рослинного походження є актуальним.

М’ЯСО, ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРОДУКТИ, ТЕХНОЛОГІЯ, ПРОЕКТУВАННЯ РЕЦЕПТУР, РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ, МЯСНІ КУЛІНАРНІ ВИРОБИ

Додаток Ж

Приклад оформлення текстового документу (перший текстовий аркуш)

Методичнi вказiвки що до оформлення курсових та кваліфікаційних робіт

ЗМІСТ

Реферат

Зміст

……

Вступ

……

1.

Техніко-економічне обґрунтування будування підприємства

……

2.

Інноваційні технології в м’ясній галузі (для тих, хто виконує дослідницьку роботу).

……

2.1

Огляд літератури

……

2.2

Матеріали або об’єкти і методи дослідження. Планування і постановка дослідів

……

2.3

Результати досліджень

……

Висновки та рекомендації

……

2.*

Інноваційні технології в м’ясній галузі (для тих, хто не виконує дослідницьку роботу)

……

3.

Технологічна частина

……

3.1

Вибір та обґрунтування асортименту

……

3.2

Вибір і опис технологічних схем (моделювання технологічного процесу)

……

3.3

Розрахунок витрат сировини і допоміжних матеріалів для виробництва

……

3.4

Розрахунок і вибір технологічного обладнання

……

3.5

Розрахунок виробничих площ

……

3.6

Розрахунок чисельності працюючих

……

3.7

Розрахунок енерговитрат на виробництво

……

3.8

Технохімічний контроль і управління якістю та безпекою на підприємстві (ISО, НАССР)

……

3.9

Гігієна та санітарія підприємств. Ветеринарно-санітарні вимоги

……

4.

Архітектурно — будівельна характеристика підприємств

……

4.1

Генеральний план забудови території

……

4.2

Архітектурно-планувальні та конструктивні рішення

……

5.

Автоматизація технологічних процесів

……

6.

Заходи з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях

……

7.

Заходи з охорони навколишнього середовища

……

8.

Ефективність прийнятих у проекті рішень (економічні розрахунки)

……

Висновки

……

Перелік використаних джерел

……

Додатки

Додаток Ж.1

Приклад оформлення текстового документу (подальші аркуші)

Методичнi вказiвки що до оформлення курсових та кваліфікаційних робітВСТУП

Новітні технології та надзвичайні технологічні властивості нових продуктів є основою для раціонального і швидкого розвитку м’ясної галузі. Одним з важливих важелів розвитку м’ясної промисловості є впровадження нових технологій виробництва продукції та технічне переоснащення підприємства, а також введення в експлуатацію сучасного технологічного обладнання: машин-автоматів, автоматичних уніфікованих ліній, систем автоматичного управління апаратами і виробничими потоками. Використання автоматизованих ліній та механізація ручної праці підвищує економічну ефективність підприємства – зменшується кількість робітників, але підвищується їх кваліфікація, зменшуються відходи виробництва, прискорюються та покращуються технологічні процеси, вихід та якість продукції. Важливим фактором зменшення собівартості продукції є економне використання енерго — і теплоносіїв. В структурі собівартості основних видів продукції м’ясної промисловості основну роль грає ціна сировини, яка складає 90-95 %, що суттєво впливає на ціну вже готового продукту. Тому в організації підприємств м’ясної промисловості покладені принципи повного і раціонального використання всіх складових тваринної сировини. В умовах ринкової економіки, перед м’ясною галуззю стоять задачі інтенсифікації переробки м’яса і продуктів переробки, покращення якості і розширення асортименту продукції, технічного переоснащення підприємства. Виробництво ковбасних виробів має дуже велике значення для народного господарства. Виробництво м’ясних продуктів забезпечує населення джерелом збалансованих за складом поживних речовин, які є повноцінним джерелом білкового харчування людини. Придатність вживання в їжу без попередньої технологічної обробки, високі смакові та поживні якості, тривалість зберігання для окремих видів ковбас, забезпечують м‘ясним продуктам широку розповсюдженість і стабільний попит у населення. Для виготовлення ковбасних виробів використовується велика кількість сировини як рослинного так і тваринного походження. Кожний вид сировини потребує особистого підходу до приготування, а в цілому повинні забезпечувати стабільний, однорідний склад харчового продукту. При технологічній обробці сировини досягається створення харчової системи зі збалансованим складом поживних речовин, амінокислот, білків, жирів і т. д.

Додаток И

Приклади бібліографічного опису творів друку

У списку літератури

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги одного, два, три або чотирьох авторів

Храмцов А. Г. Молочная сыворотка / А. Г. Храмцов – М. : Пищевая промышленность, 1979. – 271 с.

Пелеев А. И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности / А. И. Пелеев – М. : Пищевая промышленность, 1971. – 520с.

Ростроса Н. К. Курсовое и дипломное проектирование предприятий молочной промышленности / Н. К.Ростроса, П. В.Мордвинцева – М. : Пищевая промышленность, 1972. – 246 с.

Процюк Т. Б. Технологическое проектирование предприятий мясной промышленности / Т. Б. Процюк, В. И. Руденко. – Киев : Вища школа. Головное издательства, 1982. – 269 с.

Рогов И. А. Общая технология мяса и мясопродуктов / Рогов И. А., ЗабаштаА. Г., Казюлин Г. П. – М. : Колос, 2000. – 367 с. ил.

Бредихин С. А. Технология и техника переработки молока / С. А.Бредихин, Ю. В.Космодемьянский, В. Н.Юрин. – М. : Колос, 2003. – 400 с.

Автоматика и автоматизация производственных процессов / И. И. Мартыненко, Б. Л. Головинский, Р. Д. Проценко, Т. Ф. Резниченко. – М. : Агропромиздат, 1985. – 210 с.

Книги п’яти і більш за авторів

mi band