mi band

Методичні вказівки до виконання курсової роботи — частина 1

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання курсової роботи

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Сумський національний аграрний університет

Кафедра технології харчування

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання курсової роботи з дисципліни

“Загальна технологіЯ харчових виробництв”

Для студентів 3 курсу

Фахове спрямовання — Технологія харчування

Напрям підготовки 051701 «Харчова технологія та інженерія»

Галузь знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції»

Для денної та заочної форми навчання

Суми 2011

Укладачі: Димитрієвич Л. Р., к. т.н. проф., зав. кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів СНАУ;

Скуріхіна Л. А., к. т.н., доцент кафедри технології м‘яса ХДУХТ;

Неліна К. П., ст.. викладач кафедри технології м‘яса і м‘ясних продуктів СНАУ

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Загальна технологія харчових виробництв” для студентів 3 курсу Фахове спрямовання – «Технологія харчування», Напрям підготовки 051701 «Харчова технологія та інженерія» Галузь знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» денної та заочної форми навчання. / Укладачі: Димитрієвич Л. Р., Скуріхіна Л. А., Неліна К. П., Суми.: СНАУ 2008. 21 с.

Рецензенти: Пивоваров П. П., д. т.н., професор технології харчування ХДУХТ

Баштова Н. К., ст. викладач кафедри технології м‘яса і м‘ясних продуктів

Схвалено та рекомендовано до видання методичною радою факультету харчових технологій протокол № від 2011 р.

Друкується згідно рішення методичної ради Сумського національного аграрного університету

Протокол № від 2011 р.

ВСТУП

Курсова робота виконується згідно навчального плану бакалавра Фахове спрямовання — Технологія харчування

Виконання курсової роботи завершує вивчення курсу “Загальна технологія харчових виробництв” “Методи контролю харчових виробництв”.

Для виконання роботи студенту ще знадобляться знання інших дисциплін циклу професійної та практичної підготовки навчального плану бакалавра: “Метрологія, стандартизація і сертифікація”, і Технічна мікробіологія”, “Процеси і апарати харчових виробництв”, “Теоретичні основи технології харчових виробництв”, а також циклу дисциплін специфічних для галузі: “Основи тваринництва та ветеринарно-санітарної експертизи”, “Технологічний семінар”, “Проблеми безпеки харчових продуктів”, “Мікробіологія м’яса і м’ясних продуктів”.

Пропоновані методичні вказівки призначені допомогти студентам у виконанні курсової роботи.

1.  Загальна частина

1.1  Мета та завдання курсової роботи

Виконання курсової роботи з дисципліни “Загальна технологія харчових виробництв” дозволить технологу професійно обґрунтувати та аналізувати виробничий процес м’ясопереробних та інших харчових підприємств, надавати рекомендації щодо оптимізації технологічного процесу, сприяти випуску конкурентноспроможної продукції.

Метою курсової роботи є набуття студентами необхідних вмінь аналітичних досліджень, навичок у розробці технологічного процесу виробництва м’ясної, рибної, овочевої, молочної продукції, організація контролю на виробництві.

Одночасно вирішують такі завдання:

—  на підставі самостійної роботи з літературними матеріалами поглиблення знань студента, отримані під час вивчення теоретичного курсу;

—  закріплення у студента навичок до самостійної творчої праці з літературою, нормативами (ДСТУ, ГОСТи, ТУ та ін.) документами, які діють у м’ясопереробній та інших галузях харчових виробництв;

—  закріплення знань та вмінь з характеристики та аналізу технологічних процесів виробництва продукції галузі;

—  набуття навичок з моделювання технологічних систем, обґрунтування окремих технологічних процесів, визначення проблемних елементів технологічної системи;

—  набуття вмінь з організації апаратурного оформлення технологічного процесу виробництва харчової продукції;

—  набуття навичок у розв’язанні завдань прикладної технології – розроблення нової продукції, удосконалення тієї, що існує, та ін.;

—  залучення студентів до науково-дослідної роботи, узагальнення їх науково-дослідних розробок;

—  впровадження науково-дослідних розробок студентів у навчальний процес;

—  більш цілеспрямовано підготувати студента до виконання бакалаврської роботи.

1.2 Тематика курсової роботи

Тематика курсової роботи пов’язана з технологією переробки харчової продукції. У якості об’єкта може бути обрана будь-яка харчова чи технічна продукція, що виробляється на підприємствах харчової промисловості.

Тематику курсових робіт надано у додатку А (наприклад: “Обґрунтування та аналіз технології виробництва ковбаси вареної “Русанівської”, “Обґрунтування та аналіз технології виробництва копчено-вареного “Рулету особливого з яловичини”, “Обґрунтування та аналіз технології виробництва харчових тваринних жирів з жиру-сирцю”).

Студент разом із керівником роботи застосовує обґрунтоване рішення щодо необхідності виконання тієї або іншої теми. Тематика може бути розширена за рахунок індивідуальних наукових розробок, патентних пошуків, творчих зв’язків з діючими підприємствами харчової промисловості.

1.3 Організація роботи над курсовим проектом

Основними етапами виконання курсової роботи є:

—  визначення теми курсової роботи;

—  складання попереднього плану курсової роботи;

—  складання бібліографії (добір літератури, нормативної документації, інших матеріалів);

—  вивчення літератури та інших матеріалів;

—  організація та виконання експериментальних робіт (якщо передбачено);

—  обробка робочих матеріалів та написання пояснювальної записки до курсового проекту;

—  подання проекту на кафедру для перевірки, складання висновку керівника;

—  захист курсового проекту на комісії.

Підготовку до виконання курсової роботи починають з вибору теми та визначення обсягу виконаних робіт.

Керівник курсового проекту допомагає студентові уточнити мету й завдання курсового проекту, визначити методику його виконання. Проте автором проекту є студент, і він відповідає за правильність прийнятих у проекті технологічних та технічних рішень.

Після затвердження теми студент отримує завдання на виконання курсового проекту, в якому визначено порядок і терміни виконання проекту та підписано керівником та студентом.

У завданні обов’язково визначаються:

—  об’єкт дослідження – харчова чи технічна продукція, що виробляється на підприємствах харчової промисловості;

—  вихідні дані до роботи – проблемний елемент системи, який визначено в напрямку удосконалення об’єкту дослідження;

—  стислий зміст курсової роботи згідно з основними етапами його виконання;

—  перелік графічного матеріалу до курсової роботи.

2.  Зміст курсової роботи

Курсова робота складається з пояснювальної записки та графічної частини.

Пояснювальна записка складається з наступних частин.

Вступ.

1.  Обґрунтування рецептурного складу продукту.

2.  Аналіз технологічного процесу виробництва продукту.

3.  Організація забезпечення та контролю якості продукту.

4.  Визначення шляхів розвитку технологічної системи.

5.  Розробка апаратурно-технологічної схеми виробництва продукції.

Висновки.

Перелік посилань.

Додатки.

У Графічній частині повинно бути представлено апаратурно-технологічну схему виробництва продукту.

3.  Порядок виконання курсової роботи

Вступ

У вступі необхідно стисло обґрунтувати актуальність обраного напрямку курсової роботи, надати загальну характеристику продукту.

3.1 Обґрунтування рецептурного складу продукту

Обґрунтування рецептурного складу передбачає якісне та кількісне визначення компонентів рецептури, основні та допоміжні рецептурні компоненти, їх питому вагу, вплив на якість готових продуктів та проаналізувати наслідки їх надмірного введення.

Важливим моментом під час аналізу рецептури продукції є визначення вимог до якості компонентів (сировини) на основі вивчення нормативної документації (ДСТУ, ГОСТ, ТУ, ТІ тощо).

Складові частини табл. 1 можна змінювати за згодою керівника проекту.

Під час аналізу рецептур, також, доцільно більш детально навести характеристику сировини, яку використано у технологічному процесі виробництва продукції, визначити основні властивості сировини (особливості хімічного складу, морфологічної будови, функціонально-технологічні властивості тощо), які безпосередньо впливають на якість готової продукції.

Аналіз рецептур доцільно подати у вигляді табл. 1.

Таблиця 1 – Аналіз рецептури продукту, що досліджується

Вид

Сировини

Питома вага у

Рецептурі, %

Функціонально-технологічні властивості

Вплив на якість готової продукції

Вимоги до якості сировини

Результатом проведення аналізу рецептур є обґрунтування рецептурного складу та визначення впливу рецептурних компонентів на формування функціонально-технологічних, реологічних, органолептичних, структурно-механічних властивостей готового продукту, а також його харчової, біологічної та енергетичної цінності.

3.2 Аналіз технологічного процесу виробництва продукту

Аналіз технологічного процесу починається зі складання технологічної схеми процесу, по ходу якої слід визначити етапи технологічного процесу, операції, їх режим і параметри (тривалість, температуру, тиск, вологість, тощо).

Далі доцільно виконати такі дії:

—  визначити окремі етапи технологічного процесу – приймання, первинна обробка чи підготовка сировини, теплова обробка, контроль якості, пакування, зберігання;

—  з’ясувати та обґрунтувати вибір параметрів та режимів;

—  висвітлити та обґрунтувати основні фізико-хімічні процеси, що відбуваються з основними речовинами рецептурних компонентів;

—  оцінити ступінь реалізації функціонально-технологічних властивостей основних речовин сировини.

—  аналіз технологічної схеми продукту окрім текстового опису, запропоновано надати у вигляді табл. 2.

Результатом виконання цього етапу є уявлення технологічного процесу у вигляді взаємопов’язаних структурних елементів – етапів, операцій з визначенням мети їх функціонування, змін у технологічній системі під впливом технологічних чинників.

Таблиця 2 – Аналіз технологічного процесу виробництва продукції

Етап

Технологічна операція

Параметри

Фізико-хімічні зміни

Мета, яка досягається

3.3 Організація забезпечення та контролю якості продукту

Цей розділ виконується відповідно до міжнародних систем якості НАССР та ІSО та повинен визначити небезпечні фактори (критичні точки) технології, включаючи усі стадії життєвого циклу продукції.

Слід визначити основні показники, які регламентують якість сировини, допоміжних матеріалів, технологічного процесу та готового продукту (органолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні, токсичні елементи), нормативні документи, які їх встановлюють та визначають методи випробувань.

Організацію технохімічного, ветеринарно-санітарного та мікробіологічного контролю продукту окрім текстового опису, запропоновано надати у вигляді табл. 3.

Слід відмітити хто контролює технологічний процес на кожному етапі виробництва продукції.

Бажано також надати схему контролю якості миття та дезінфекції обладнання, що використовується при виробництві продукту.

Таблиця 3 – Схема контролю технологічного процесу виробництва продукції

Об’єкт контролю

Параметр,

Що контролюється

Нормативний показник

Періодичність контролю

Метод контролю

(НД)

Засіб контролю, ціна розподілу, погрішність

1. Контроль сировини та допоміжних матеріалів

2. Контроль виробництва (технологічного процесу)

3. Контроль готової продукції

3.4 Визначення шляхів розвитку технологічної системи

Цей етап проводять з метою підвищення конкурентоспроможності продукції.

Шляхи розвитку технологічної системи можуть визначатися в:

Ø удосконаленні рецептурного складу (зміна співвідношення основних компонентів, використання нових компонентів тощо);

Ø впровадження інновацій щодо порядку ведення технологічного процесу (зміна способів первинної чи теплової обробки, підготовки сировини, режимів та параметрів тощо);

Ø організації апаратурного оформлення технологічного процесу (використання сучасного обладнання, засобів пакування тощо).

Напрямок шляхів удосконалення визначається на підставі обґрунтування та аналізу сировинного складу та технологічного процесу переробки та виробництва продукції, які дозволять виявити проблемний елемент технологічної системи, визначити основні напрямки його розвитку, обґрунтувати робочу гіпотезу щодо досягнення поставленої мети(розширення асортименту, зниження калорійності, збагачення біологічно активними речовинами, збільшення термінів зберігання, економічна ефективність тощо), визначити основні задачі щодо її досягнення.

Якщо курсовий проект має науково-дослідну спрямованість, цей розділ може бути збільшено (за рахунок зменшення об’єму інших розділів) та повинен мати ще підрозділ, який включає організацію та результати експериментальних досліджень.

3.5 Розробка апаратурно-технологічної схеми виробництва продукції

Комплекс проведених робіт завершується розробкою апаратурно-технологічної схеми виробництва продукту (приклад надано у додатках Б, В) з урахуванням впроваджених інновацій. Необхідно надати текстовий опис схеми.

Висновки проекту є узагальненням отриманих результатів, повинні містити стислі результати роботи по кожному етапу.

Перелік посилань (список літератури), які використано під час виконання курсового проекту, наводиться після висновків.

4.  Вимоги до оформлення курсового проекту

Пояснювальна записка повинна бути написана (надрукована) з одного боку білого паперу формату А4 (210 х 297 мм), зброшурованого у твердій обкладинці.

Пояснювальна записка складається з:

—  титульного аркушу;

—  завдань на курсовий проект;

—  змісту;

—  тексту записки;

—  висновків;

—  переліку використаної літератури;

—  додатків.

Титульний аркуш (додаток Г) повинен бути з підписами студента та керівника (допуск до захисту)

Зміст повинен відповідати заголовкам у тексті роботи. У ньому послідовно перелічують усі частини курсового проекту і навпроти кожного найменування праворуч зазначають номер сторінки, з якої починається частина.

Текст пояснювальної записки повинен бути стислим і в той же час містити весь необхідний матеріал. Необхідно домагатися рівномірного викладення матеріалу в розділах, а в середині них – у підрозділах. Деякі відхилення в обсязі певних розділів допускаються, але не рекомендуються, щоб обсяг одного розділу склав 50 % і більше загального обсягу роботи.

Перед назвою розділу (підрозділу) проставляють їх номери: перша цифра визначає розділ, а друга (після крапки) – номер підрозділу.

Усі наведені цитати та цифровий матеріал супроводжуються точними посиланнями на відповідні джерела.

Усі таблиці та малюнки (схеми, діаграми, графіки) нумеруються послідовно в межах розділу (глави) арабськими цифрами. Номер таблиці чи малюнку повинен складатися з номеру розділу і, через крапку, порядкового номеру малюнку. Таблиці та малюнки розміщуються після посилання на них. При перенесенні таблиці на іншу сторінку в правому верхньому куті слід писати “Продовження таблиці…”.

Формули, на які є посилання в тексті, нумеруються в межах розділу арабськими цифрами. Номер формули може складатися з номеру розділу та порядкового номеру формули, розмежованих крапкою. Допускається нумерація формул по роботі в цілому. Номер формули слід брати в дужки і розміщувати на правому полі на рівні нижнього рядку формули, якої він стосується.

Відлік сторінок починається з титульного аркушу. Титульний аркуш вважається першою сторінкою, і номер на ньому не проставляється. Нумерація сторінок здійснюється арабськими цифрами у правому верхньому куті сторінки.

Узагальненням отриманих результатів є висновки за проектом, які повинні містити стислі результати роботи по кожному етапу.

Після висновків необхідно навести перелік посилань (список літератури), які використано під час виконання курсового проекту. Використані в роботі літературні джерела розміщуються в списку одним із способів: у порядку появи посилань у тексті; в алфавітному порядку; в хронологічному порядку.

Графічну частину роботи виконують на аркуші ватману формату А1 або на плівках формату А4 згідно із завданням на курсовий проект.

5.  Порядок захисту курсового проекту

Питання про допуск студента до захисту курсового проекту вирішує керівник. Після чого курсові проекти направляються для захисту у присутності комісії, склад якої затверджений завідувачем кафедри.

Під час підготовки до захисту курсового проекту студент зобов’язаний підготувати стислу доповідь (5…7 хвилин). Після доповіді студенти відповідають на запитання членів комісії, а також усіх присутніх на захисті.

Члени комісії оцінюють якість виконання курсового проекту та ставлять оцінку в екзаменаційну відомість.

Список рекомендованої літератури

1.  Ауерман Л. Я. Технология хлебопекарного производства. – М: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 415 с.

2.  Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва / О. М. Якубчак, В. І. Хоменко, С. Д. Мельничук та ін.; за ред. О. М. Якубчак, В. І. Хоменка – Київ, 2005. – 800 с.

3.  Віннікова Л. Г. Теорія і практика переробки м’яса. – Ізмаїл: СМИЛ, 2000. – 172 с.

4.  Герасимова И. В. Сырье и материалы кондитерского производства. – М.: Агропромиздат, 1990. – 205 с.

5.  Гончаров Г. І. Технологія первинної переробки худоби і продуктів забою: Навч. посібник – К.: НУХТ, 2003. – 160 с.

6.  Гусаковский З. П., Очкин В. А. Технология и оборудование мясоконсервного производства. – М.: Пищевая промышленность, 1970. – 400 с.

7.  Домарецький В. А., Остапчук М. В., Українець А. І. Технологія харчовх продцктів. – К.: НУХТ, 2003. – 372 с.

8.  Жаринов А. И. Основы современных технологий переработки мяса: Краткий курс. Часть І. Эмульгированные и грубоизмельченные мясопродукты / Под ред. Воякина М. П. – Москва, 1994. – 154 с.

9.  Жаринов А. И. Основы современных технологий переработки мяса: Краткий курс. Часть ІІ. Цельноизмельченные и реструктурированные мясопродукты / Под ред. Воякина М. П. – Москва, 1997. – 302 с.

10.  Журавская Н. К. и др. Технохимический контроль производства мяса и мясопродуктов: Учеб. для студ. средн. спец. учебн. завед. – М.: Колос, 1999. – 176 с.

11.  Загальна технологія харчових виробництв Товажнянський Л. Л., Бухкало С. І, Капустенко П. О., Орлова Є. І.

12.  Заяс Ю. Ф. Качество мяса и мясопродуктов. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 480 с.

13.  Зверев Л. Ф. Технология хлебопекарного производтва. – М.: Пищевая промышленность, 1979

14.  І. В. Сірохман, Т. М. Раситюк. Товарознавство м’яса і м’ясних товарів. Підручник.– К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 384 с.

15.  К. П. Юхневич Сборник рецептур мясных изделий и колбас. – Санкт-Петербург.: 2000. – 322 с.

16.  Коваль О. А. Технологія забою та первинної переробки тварин. – К.: Основа, 2002. – 144 с.

17.  Коваль О. А. Технологія обробки субропродуктів. – К.: Основа, 2002. – 80 с.

18.  Конокура М. М., Дорохович В. В. Використання нової сировини у виробництві діабетичних кондитерських виробів. Збіник наукових праць. Громадське харчування і туристична індустрія у ринкових умовах. – К.: КДТЕУ, 2000. – с. 187-195.

19.  Мармолкин Г. А. Технология кондитерских. – М.: Пищевая промышленность, 1994. – 272 с.

20.  Месхи А. И. Биология мяса, мясопродуктов и птицепродуктов. – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1984. – 280 с.

21.  Никитин Б. И. Справочник технолога птицеперерабатывающей промышленности. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 280 с.

22.  Поздняковский В. М. Экспертиза мяса и мясопродуктов. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. Ун-та, 2001. _ 526 с.

23.  Производство мясных полуфабрикатов и быстрозамороженных блюд. / И. А. Рогов, А. Г. Забашта, Р. М. Ибрагимов, Л. А. Забашта. – М.: Колос, 1997. – 336 с.

24.  Рогов, И. А., Забашта А. Г., Калюзин Г. П. Общая технология мяса и мясопродуктов. – М.: Колос, 2000. – 367 с.: ил.

25.  Сидоров М. А., Корнелаева Р. П. Микробиология мяса и мясопродуктов. – К.: Урожай, 1988. – 526 с.

26.  Справочник технолога колбасного производства / И. А. Рогов, А. Г. Забашта, Б. Е. Гутник и др. – М.: Колос, 1993. – 431 с.: ил.

27.  Технология и оборудование колбасного производства / И. А. Рогов, 1997. – 336 с.

28.  Тимощук И. И. Совершенствование технологии мясных продуктов. – К.: Урожай, 1988. – 192 с.

29.  Тимощук И. И., Ясевич А. Н. Справочник технолога мясоперерабатывающего предприятия. – К.6 Урожай, 1986. – 160 с., ил.

30.  Физико-химические и биохимические основы технологии мяса и мясопродуктов. Справочник. – М.: Пищевая пром-сть, 1973. – 494 с.

31.  Цвеп Д. Солодке печиво. – Л.: «Каменяр», 1987.

Додаток А

Тематика курсових проектів

З курсу “Загальна технологія харчових виробництв”

Для студентів спеціальності 6.091707

“Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса”

Постановка завдання

Група продукції

Об’єкт дослідження

1

2

3

Обґрунтування та аналіз технології

Виробництва ковбасних виробів

Ковбаси варені

Докторська, Столична, Молочна (в/г),

Діабетична, Яловича, Любительська, Руська, Теляча, Московська (перший ґатунок)

Дитяча, Вершкова, Бараняча, Харківська, Домашня, Здоров’я, Степова, (другий гатунок)

Субпродуктова, Варена нова, (третій ґатунок)

Ковбаси варені з м’яса птиці і кролика

Куряча чайна, Кроляча окрема, Індюшача (вищий ґатунок)

Гусяча варена, Пташина варена, Хліб м’ясний (перший ґатунок)

Сосиски

Любительські, Молочні, Вершкові, (в/г)

Сардельки

Свинячі, Шпикачки,

Субпродуктові (в/г),

Напівкопчені ковбаси

Прикарпатська, Дрогобицька, Донбаська смажена, Краківська, Талінська, Кіровоградська (вищий ґатунок)

Буковинська, Одеська, Яловича, Черкаська, Українська (перший ґатунок)

Придніпровська, Бараняча (другий ґатунок)

Варено-копчені ковбаси

Делікатесна, Московська, Сервелат (в/г)

Любительська, Яловича, Святкова (перший ґатунок)

Сирокопчені ковбаси

Брауншвейзька, Зерниста, Майкопська, Невська, Московська (в/г)

Кров’яні ковбаси

Кров’яна з сиром (в/г)

Кров’яна українська (перший ґатунок)

Сальтисони кров’яні

Червоний кров’яний (в/г)

Київський кров’яний (перший ґатунок)

Ліверні ковбаси

Ковбаски ліверні українські (другий ґатунок)

Пташина ліверна (вищий ґатунок)

Паштети

Паштет з печінки, Паштет із субпродуктів птиці (в/с)

Зельці

Червоний, Російський копчений (в/г),

Білий, Дніпропетровський (перший ґатунок)

Столовий (другий ґатунок)

Із рубця, Сірий, Любительський (третій ґатунок)

Холодці, Студені

Холодець м’ясний, Студінь

М’ясний (в/г)

Холодець м’ясний (перший ґатунок)

Холодець м’ясний (другий ґатунок)

Обґрунтування та аналіз технології виробництва м’ясних баночних консервів

mi band