Методичні вказівки до виконання бакалаврськоі роботи — №14

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА

УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет харчових технологій

Кафедра технології харчування

ЗАТВЕРДЖУЮ

зав. кафедрою «Технології харчування»

к. т.н., доцент Москаленко О. В

«______» ____________________201__р.

ЗАВДАННЯ

На бакалаврську роботу

Студентові _________________________________________________________гр._______

(прізвище, ім’я, по-батькові)

Тема бакалаврської роботи___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вихідні дані до бакалаврської роботи:

Технологічна система________________________________________________

Проблемний елемент_________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Зміст пояснювальної записки:

Вступ

Розділ 1.____________________________________________________________

____________________________________________________________________

Розділ 2.____________________________________________________________

____________________________________________________________________

Розділ 3.____________________________________________________________

____________________________________________________________________

Розділ 4.____________________________________________________________

____________________________________________________________________

Список літератури

Додатки

Перелік графічного матеріалу:

1.___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Термін подання бакалаврської роботи «___» _________________201___р.

Завдання видав керівник

____________________________________________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові студента)

Завдання прийняв

____________________________________________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові керівника)

ДОДАТОК И

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА

УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра технології харчування

Допущена до захисту в ДЕК

Зав. кафедрою «Технології харчування»

к. т.н., доцент Москаленко О. В

«______» ____________________201__р.

Бакалаврська робота

На тему_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

ВИКОНАВ Студент _____курсу ФХТ гр._______________________________

____________________________________________________________________

БАКАЛАВРСЬКУ РОБОТУ ЗАХИЩЕНО

З оцінкою «______________» ________________

(дата)

Консультанти за розділами:

Керівник ___________ ____ _________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)

Нормоконтроль ___________ _________________________________

(підпис) (Підпис Посада П. І.Б)

Охорона праці ___________ _________________________________

(підпис) (Підпис Посада П. І.Б)

Суми 2011

Москаленко Ольга Василівна

Димитрієвич Любов Радоївна

Ківшик Антон Юрійович

Степанова Тетяна Михайлівна

Методичні вказівки щодо до виконання бакалаврської роботи для студентів

Напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» піднапряму «Технологія харчування» денної форми навчання

Суми, РВВ, Сумський національний аграрний університет, вул. Кірова. 160

Підписано до друку_________2011 р. Формат А5: Гарнітура Times New Roman

Тираж_____примірників Замовлення №_______ Ум. друк. арк.._____

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС