mi band

Методичні вказівки для самостійноі роботи

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Сумський національний аграрний університет

Кафедра технологічного обладнання харчових виробництв

Методичні вказівки

Для самостійної роботи з дисципліни

“Технологічне обладнання для м’ясної промисловості”

Для студентів спеціальності 7.091707

“Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса”

СУМИ 2006

Загальні положення

Приведені методичні вказівки включають загальні рекомендації по організації самостійної роботи з навчальної дисципліни “Технологічне обладнання для м’ясної промисловості” (ТОМП).

Дисципліна відіграє важливу роль у професійній підготовці інженерів-технологів м’ясної промисловості.

Засвоєння курсу дає можливість студенту вияснити взаємозв’язок мкшин та механізмів на всіх стадіях технологічних процесів в м’ясній промисловості, вивчити устрій, принцип роботи і умови експлуатації технологічного обладнання на підприємствах м’ясної промисловості.

Вступ

Дисципліна “Технологічне обладнання для підприємств м’ясної промисловості” базується на знаннях одержаних студентами після вивчення дисциплін “Прикладна механіка”, “Фізика”, “Процеси і апарати харчових виробництв”.

Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 7.091707 “Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса” денної і заочної форми навчання, а також можуть бути використані студентами спеціальності 7.091902 при вивченні ними дицсипліни “Монтаж, пусконаладка обладнання для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції”.

1.Мета і задачі дисципліни

1.1 Мета вивчення дисципліни:

підготовка до виробничо-технічної і пошукової діяльності в області експлуатації машин і апаратів для м’ясної промисловості;

формування навиків ув’язувати фундаментальні знання по загальним і загальнотехнічним дисциплінам в області технологічного обладнання.

1.2 Основні задачі вивчення дисципліни:

закріплення основ теорії процесів, які проходять в робочих зонах машин і агрегатів м’ясної промисловості;

знання устрою і принципіальних схем основних типів технологічного обладнання і особливосьей його експлуатації;

засвоєння основних показників технічних характеристик типового вітчизняного обладнання;

ознайомлення з технікою безпеки і вимог охорони навколишнього середовища при експлуатації обладнання.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати: теоретичні основи і фізичну суть процесів переробки тварин і м’яса; класифікацію, устрій, теорію розрахунку; шляхи і перспективу удосконалення обладнання.

Уміти: аналізувати конструкції машин, апаратів, агрегатів м’ясної промисловості; виконувати основні розрахунки; проектувати технологічне обладнання галузі.

Бути ознайомленим:З науково-дослідницькою роботою направленою на вдосконалення і створення принципіально нового сучасного обладнання; з перспективами розвитку технологічного обладнання підприємств м’ясної промисловості.

1.3Методика

Вивчення дисципліни:

Матеріал дисципліни умовно розділені на одинадцять розділів. Частина лекційних і практичних занять проводиться на підприємствах м’ясної промисловості.

Вивчення обладнання для підготовки, забою і розділення туш тварин, а потім, обладнання для поопераційної механічної, термічної, дифузійної переробки дозволяє студенту підготуватися до засвоєння розділу “Поточно-механізовані лінії” і апаратному оформленню відділень цехів і підприємств м’ясної промисловості.

Вивчення курсу складається із трьох основних елементів:

1) аудиторні заняття, які включають в себе:

лекції на яких вивчаються найбільш важкі теоретичні і практичні питання курсу, новітні досягнення в області забою тварин і переробки м’яса і м’ясопродуктів;

практичні і лабораторні заняття, які виконуються протягом курсу, технічну практику, в процесі проходження якої студенти вивчають устрій, планування цехів, компоновку обладнання і взаємозв’язок виробництв на підприємствах м’ясної промисловості, виконують курсову роботу;

2) самостійна робота студентів складається із:

повторення підрозділів дисципліни, які раніше вивчались студентами: “Обладнання для механічного розділення м’ясопродуктів”, “Перемішування м’ясопродуктів”, “машини для мийки м’ясопродуктів”, “Випарні апарати і установки” та інші;

самостійного вивчення дисципліни по підручнику і другим посібникам рекомендованих на лекціях;

3) ознайомлення з новітнім обладнанням в умовах його експлуатації на м’ясокомбінатах.

Основні форми роботи студентів денного і заочного відділення:

Самостійна робота з основною і допоміжною літературою, вивчення будови і експлуатації обладнання безпосередньо на виробництві, а також ознайомлення з новітніми досягненнями науки і техніки, з передовими методами роботи в м’ясній промисловості.

Вивчення курсу рекомендується розпочинати з вступу і далі по порядку черги розділів. При цьому необхідно ознайомитися з вимогами програми по даному розділу, а потім прочитати матеріали по підручнику і спеціальній літературі які відносяться до даної теми. Після вияснення фізичної суті процесу, здійснюваного за допомогою машини або апарату, вивчить будову і роботу машини (апарату), дати їх аналіз, відмітити позитивні і негативні сторони. Якщо при вивченні дисципліни виникли труднощі і пеясні запитання, студент може звернутися на кафедру технологічного обладнання харчових виробництв за письмовою чи усною консультацією до викладача.

При вивченні курсу особливу увагу необхідно звернути на устрій і розрахунки робочих органів машини, технологічних показників обладнання, а також способи виконання технологічних операцій.

По закінченню вивчення курсу студенти виконують курсову роботу по виданому варіанту, який охвачує найважливіші питання дисципліни, описання і розрахунок машин і поточно-механізованих ліній.

При відповіді на запитання, в яких проводиться описання і розрахунок обладнання необхідно подати принципову схему машини, а при необхідності – і розрахунок кінематичної схеми, визначити продуктивність і потужність приводу.

Студенти які повністю вивчили учбовий матеріал, одержали позитивну оцінку по курсовій роботі і залік по лабораторно-практичним заняттям, допускаються до здачі екзамена.

2.Програма дисципліни

Розділ 1. Загальна характеристика технологічного обладнання. Матеріально-технічна база м’ясної промисловості. Основні вимоги до технологічного обладнання.[1.с.14-19]

Розділ 2. Підйомно-транспортне обладнання м’ясокомбінатів. Обладнання яке обслуговує підвісні путі. [8.с.125-136] [1.с.36-52]

Розділ 3. Обладнання для забою і розділення туш. Обладнання для оглушення. Бокси і фіксуючі конвеєри. Обладнання для ручного знімання шкури. Обладнання для знімання шкір туш з свиней. Обладнання для миття і виведення щетини. Обладнання для розділення туш. [8.с.210-288] [1.с.59-62, с.78-90]

Розділ 4. Обладнання для механічного розділення. Обладнання для відстоювання і фільтрування. Обладнання для розділення сировини і м’ясопродуктів під дією відцентрової сили. Обладнання для віджиму і пресування.[8.с.236-246;1.с.113-142; 2.с.170-197; 5.с.262-280]

Розділ 5. Обладнання для подрібнення. Обладнання для подрібнення твердої сировини. Подрібнювачі блоків замороженого м’яса, перцемолки. Обладнання для подрібнення м’ясної сировини. Вовчок К6-ФВЗЛ-200, модульний агрегат ВПП-82. Вакуумний кутер ВК-125, вакуумний подрібнювач ВИНД. [1.с.154-162; 2.с.475-487]

Розділ 6. Обладнання для соління. Апарат ПШАК, установка Я8-ФОВ. Обладнання для соління м’яса.[1.с.191-209]

Розділ 7. Обладнання для перемішування. Фаршмішалки вакуумні, вакуумні віброзмішувачі.[8.с.263-277; 1.с.219-228; 2.с.514-527]

Розділ 8. Обладнання для формування. Шприці вакуумні зарубіжного виробництва. Автомат пельменний П6-ФПВ. Дозуючо-формовочний автомат АФМП-800. Поточні лінії для формування м’ясопродуктів.[1. с. 239-242; с.2 44-245; с. 252-255]

Розділ 9. Обладнання для теплової обробки. Шпарильні камери і ванни. Печі опалювальні. Обладнання для варіння. Охолоджувачі жиру і сухих тваринних кормів. Обладнання для пастеризації, стерилізації. Обладнання для копченя і сушіння.[8. с. 476-485; 3. с.262-266; 5.с.403-411; с.418-459; с.459-485]

Розділ 10. Обладнання для закатування і упакування. Напівавтоматична закаточна машина. Лінії фасування і упакування ковбасних виробів.[1.с.340-343; с.346-348; 4.с.132-155]

Розділ 11. Санітарна обробка технологічного обладнання м’ясної промисловості.[1.с.359-371]

3. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів.

Організаційною основою самостійної роботи студентів являється графік складання завдань, виконання розрахунково-графічних і курсових робіт по дисципліні, складений у відповідності з графіком самостійної роботи студента в семестрі. Графіки одночасно являються основою формування самостійності в учбових діях студентів.

Графік складання завдань та інших робіт знаходиться у відповідності з робочим планом дисципліни.

Основою самостійної роботи студента являється виконання і складання в умовлені терміни відповідних завдань, які складені по розділам дисципліни і зорієнтовані на самостійне засвоєння студентом учбової інформації, викладеної на лекціях, на розвиток творчого мислення.

Робота студента здійснюється під контролем викладача, який приймає виконану роботу (в цілому або по частинам) в відповідності із термінами графіка самостійної роботи.

Студент пред’являє виконане завдання, а потім-по вибору викладача-або пояснює його, або виконує подібне завдання із числа представлених (без використання робочих матеріалів). Якщо своєю відповіддю або контрольною письмовою перевіркою студент підтверджує необхідний рівень засвоєння учбової інформації, завдання вважається виконаним, в протилежному випадку-робота не приймається. Завдання перевіряються на практичних заняттях, семінарах, консультаціях. Успішне виконання студентом завдання в умовлені терміни прирівнюються до поточного модуля, а ритмічність враховується при прийманні заліку та екзамену за семестр.

Завдання виконується у вигляді пояснювальної записки, в якій (в короткій формі) висвітлюються:

фізико-технічні основи процесу;

класифікація обладнання для виконання технологічної операції;

опис роботи і конструкції;

розрахунок робочих органів;

розрахунок потужності привода;

правила експлуатації.

Крім того, пояснювальна записка забезпечується додатком (ескіз машини або установки на міліметровці формату /2/; вона повинна мати також титульний аркуш і зміст.

Список літератури

1.Бредихин С. А. Технологическое оборудование мясокомбинатов.-М.”Колос” 1997. — с.391.

2.Берсан Г. Машины мясной промышлености.-М.”Легкая и пищевая промышленность”,1969. — с.210.

3.Убой и первичная обработка скота, птицы, производство колбасных изделий: Справочник/Под ред. В. М.Горбатова.- М:Пищ. Пром-сть, 1975.- 590 с.

4.Оборудование и аппараты для переработки продуктов убоя скота:Справочник/Под ред. В.М. Горбатова.-М:Пищ. Пром-сть, 1975 — с.486

5.Ивашов В. И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности. М.”Колос”,2001. — с.549.

6.Корнюшенко Л. М. Оборудование для производства колбасных изделий:Справочник.-М: Колос 1993. — с.304.

7.Процюк Т. Б.,Руденко В. И. Технологическое проектирование предприятий мясной промышленности.-К. Вища школа, 1982. — с.269.

8.Пелеев А. И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности:Учебник.- М:пищевая промышленность, 1971. — 519с.

9.Рогов А. И. Технология и оборудование мясоконсервного производства.-М:Пищ. пром-сть, 1978.-263с.

10.Чижикова Т. В. Машины для измкльчения мяса и мясных продуктов.-М: Легпищепромиздат, 1982.-с.302.

11.Отраслевой каталог. Оборудование для мясной и птицеперерабатывающей промышленности: — М. ЦНИИТЭК легпищемаш,1985.

mi band