Методичні рекомендаціі та вказівки щодо виконання курсових проектів — №4

43. Степанова Л. И. Справочник технолога молочного производства/ Степанова Л. И. — С-Петербург, ГИОРД 1999 — 378 с.

44. Тамим А. Й. Йогурты и другие кисломолочные продукты / Тамим А. Й., Робинсон Р. К. – СПб.: Профессия, 2003. – 664 с.

45. Тамим А. Й. Йогурты: научные основы и технология / Тамим А. Й. – СПб.:Профессия, 2003. – 664 с.

46. Творогова А. А. Глазурь для мороженого / Творогова А. А., Оленев Ю. А. – М.:ДеЛи принт, 2001. – 157 с.

47. Технологія незбираномолочних продуктів / [Скорченко Т. А., Поліщук Г. Є., Грек О. В., Кочубей О. В.]. — Вінниця: Нова книга, 2005. – 248 с.

48. Технологія переробки продукції тваринництва / О. В. Богомолов, Ф. В. Перцевий, О. М. Сафонова та ін. — X.: Вид-во Навч.-метод. Центру заочного навчання с.-г. вузів України, 2001. — 241 с.

49. Тихомирова Н. А. Технология и организация производства молока и молочных продуктов / Тихомирова Н. А. – М.: ДеЛи принт, 2007. – 560 с.

50. Тихомирова Н. А. Технология продуктов функционального питания / Тихомирова Н. А. — [2-е изд., доп. и перераб.]. – М.: «Франтера», 2007. – 246 с.

51. Фильчакова С. А. Санитария и гигиена на предприятиях молочной промышленности / Фильчикова С. А. – М.: ДеЛи принт, 2008. – 276 с.

52. Харитонов В. Д. Приемка и первичная обработка молока / Харитонов В. Д., Шепелева Е. В. – М.: Молочная промышленность, 1997. – 54 с.

53. Химия пищи./ И. А. Рогов, Л. В. Антипова, Н. И. Дунченко и др./ — М.: Колос, 2000.-384 с: ил.

54. Чекулаева Л. В. Технология продуктов консервирования молока и молочного сырья / Чекулаева Л. В., Полянский К. К., Голубева Л. В. – М.: ДеЛи принт, 2002. – 249 с.

55. Чекулаева Л. В. Технология производства консервированного молока и молочних продуктов / Чекулаева Л. В., Полянский К. К., Голубева Л. В. – М.: Дели Принт, 2002. – 248 с.

56. Черевко O. І. Переробка сировини тваринного походження: Навчальний посібник / Черевко O. І., Сафонова О. М., Богомолов О. В. — Харків, 2002. — 206с.

57. Шалапугина Э. П. Лабораторный практикум по технологии молочных консервов и сыра / Шалапугина Э. П. – СПб.: ГИОРД, 2008. – 96 с.

58. Шалапугина Э. П. Лабораторный практикум по технологии производства цельномолочных продуктов и масла / Шалапугина Э. П. – СПб.: ГИОРД, 2008. – 64 с.

59. Шалыгина А. М. Общая технология молока и молочных продуктов / Шалыгина А. М., Калинина Л. В. – М.: Колос, 2004. – 196 с.

60. Шидловская В. П. Органолептическая оценка молочних продуктов / Шидловская В. П. — М: Пищ. пром.- 2000.-246 с.

61. Шидловская В. П. Органолептические свойства молока и молочных продуктов. Справочник / Шидловская В. П. — М.: Колос, 2000. — 280 с., ил.

62. Шидловская В. П. Органолептические свойства молока и молочных продуктов. Cправочник / Шидловская В. П. – М.: Колос, 2004. – 360 с.

Додаток 1

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВАУКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра технології молока і м’яса

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

Тема:

Виконав

:

Ст. гр. ТМЛ – , ФХТ

(ПІБ студента)

Керівник

:

(наукова ступінь, вчене звання, ПІБ)

Робота здана на кафедру

:

Робота захищена з оцінкою

“_____” __________ 2010 Р.

:

Члени комісії

:

(підпис)

(посада)

(П. І. Б.)

Суми 2010

Додаток 2

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра

Технології молока і м’яса

Дисципліна

«Технології зберігання консервування та переробки молока»

Спеціальність

7. 091709

Курс

4

Група

Семестр

8

ЗАВДАННЯ

На курсовий проект студента

(прізвище, ім’я та по батькові)

1. Тема проекту

2.Термін здачі студентом закінченого проекту

3.Вихідні дані до проекту

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік підлягаючих

Розробці Питань)

Вступ. 1. Характеристика асортименту, основної та

додаткової сировини, яка використовується при виробництві даного продукту (Літературний огляд.) 2. Обґрунтування технології продукту: 2.1 Вибір способів виробництва, схема технологічних операцій; 2.2 Продуктовий розрахунок 2.3 Організація, схема і методи технохімічного, мікробіологічного та санітарного контролю за ходом технологічного процесу; 2.4 Графік організації технологічних процесів. 3. Вибір основного технологічного обладнання і його коротка характеристика; 3.1 Розрахунок площі цеху для виробництва продукту. 4. Заходи безпеки функціонування технології. 5. Висновки. 6. Перелік літератури. 7. Додатки

5. Перелік демонстраційних матеріалів (з точною вказівкою обов’язкових)

1 — План цеху підприємства; 2 — Схема технологічних процесів виробництва продукту; 3 – Технологічна схема виробництва продукту в апаратному оформленні;

4 – Об’єднаний графік організації технологічних процесів і роботи обладнання

6. Дата видачі завдання

Додаток 3

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

З/п

Найменування етапів

Курсового проекту

Термін

Виконання

Етапів проекту

Примітка

1

Вступ. 1. Характеристика асорти­менту, основної та додаткової сировини, яка використовується при виробництві даного продукту (Літературний огляд)

2

2. Обґрунтування технології продукту: 2.1 Вибір способів виробництва, схема технологічних операцій; 2.2 Продукто­вий розрахунок

3

2.3 Організація, схема і методи технохімічного, мікробіологічного та санітарного контролю за ходом технологічного процесу

4

2.4 Графік організації технологічних процесів

5

3. Вибір основного технологічного обладнання і його коротка характеристика; 3.1 Розрахунок площі цеху для виробництва продукту

6

4. Заходи безпеки функціонування технології

7

Висновки. Перелік літератури.

Додатки

8

Оформлення проекту

Студент

(підпис)

(прізвище, ім’я та по батькові)

Керівник

(підпис)

(прізвище, ім’я та по батькові)

Фактичне виконання проекту “_________ ________________ _____ р.

Додаток 4

Tagged with: , , , , ,
Posted in Технологія зберігання консервування та переробки молока
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС