Методичні рекомендаціі та вказівки щодо виконання курсових проектів — №1

Методичні вказівки

Щодо виконання курсового проекту

Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр

Напрямку підготовки 6.0511701 «Харчові технології та інженерія»

Спеціальності «Технологія зберігання, консервування та переробки

молока» денної та заочної форм навчання

ЗМІСТ

Стор.

Завдання курсового проектування………………………………………………………………………………………4

Організація і вибір теми проекту………………………………………………………….………………………………4

Загальна структура курсового проекту…………………………………………………………………………………7

Зміст……………………………..………………………………………………………………………….……………………8

Вступ…………………………..……………………………………………………………………….………………………..8

Основна частина……………….……………………………………………………………..………………………………8

Характеристика асортименту, основної та додаткової сировини, яка використовується

При виробництві даного продукту……………………………………….…….………………………..……………8

Вибір способів виробництва, схема технологічних операцій……………………………………………..…….8

Продуктовий розрахунок……………………………………………………..………………………………………..9

Організація, схема і методи технохімічного, мікробіологічного та санітарного контролю

За ходом технологічного процесу при виробництві даного продукту…………………..……………….10

Графік організації технологічних процесів……………………………………………………….…………….…11

Розрахунок і підбір технологічного обладнання………………………………………………………………….12

Розрахунок площі цеху для виробництва продукту……………………………………………..…………..….13

Список літератури…………..…………………………………………………………………..…………………………..14

Додатки………………………………………………………………………………………………………………………..18

ЗАВДАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Курсове проектування – це самостійна творча робота навчального процесу на заключному етапі підготовки інженера-технолога.

До закінчення роботи над курсовим проектом студент повинен:

Знати: методику технологічного проектування; теорію і практику застосування різних технологічних режимів;характеристику сировини і готової продукції; призначення і улаштування окремих апаратів; компоновочне вирішення обладнання у приміщенні; основні будівельні норми і енергетичне забезпечення виробництва; міроприємства з охорони праці і захисту навколишнього середовища;основні економічні показники об¢єкту, що проектується.

Вміти: комплексно вирішувати питання технологічного проектування; чітко визначати мету проекту і способи її досягнення; приймати конкретні рішення; відповідати на всі теоретичні і практичні питання.

Відтворювати ескізи основного технологічного обладнання і основних елементів будівельних конструкцій;компонувати креслення обладнання приміщень; принципові схеми апаратурно-технологічного виробництва в об¢ємі проектного завдання; принципи технологічних і енергетичних розрахунків.

Курсове проектування формує у студента творче мислення, вміння розробляти конкретні питання технології молока і молочних продуктів, давати їм техніко-економічне обґрунтування; запобігає вмінню користуватись спеціальною літературою і удосконалює розрахунково-графічну техніку.

Виконуючи курсовий проект, студент використовує стандарти, технологічні інструкції, каталоги, типові проекти, будівельні нормативи і правила (СНіП).

Призначення методичних вказівок – допомогти студентам у виконанні курсової роботи. Ознайомити із загальними вимогами з оформлення роботи відповідно до вимог ЄСКД, не позбавляючи студентів самостійності й творчої ініціативи.

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВИБІР ТЕМИ ПРОЕТУ

Курсовий проект є складовою частиною дипломного проекту.

Курсове проектування починається з вибору теми, оформлення технічного завдання на виконання проекту з графіком виконання роботи (додаток 2) і необхідних вихідних даних для виконання розрахунків.

Теми курсових проектів розробляються кафедрою з урахуванням перспектив галузі. Студентам надається можливість подавати власні пропозиції щодо тематики курсових проектів спочатку на розгляд викладача-керівника проекту, а потім на розгляд кафедри. Після того, як розгляд пропозицій студентів і затвердження тем відбулися, студенти можуть вибирати теми лише зі списку, затвердженого кафедрою. Тема курсового проекту, що закріплена за студентом, реєструється у журналі.

Курсовий проект виконується поетапно відповідно до графіка виконання його розділів.

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Курсовий проект складається з розрахунково-пояснювальної записки об¢ємом 30…40 сторінок друкованого тексту з одного боку білої бумаги формату А 4 (297 х 210 мм) в редакторі MS Word (шрифт — TimesNew Roman, кегель – 14, стиль – звичайний, інтервал між строками – 1,5, поля: ліве – 20 мм, праве – 10 мм, зверху і знизу – 20 мм, абзаці у тексті виділяють рівними 15…17 мм, у рамці. Повна сторінка повинна містити 30 строчок. Нумерація сторінок наскрізна, починаючи із сторінки завдання на курсове проектування, яка не нумерується) і графічного матеріалу, який виконано на електронному носії.

У склад графічної частини входять:

· план цеху підприємства;

· схема технологічних процесів виробництва продуктів;

· технологічна схема виробництва продуктів у апаратурному оформленні (у трьохмірному вимері);

· об¢єднаний графік організації технологічних процесів і роботи обладнання.

Розрахунково-пояснювальна записка проекту включає в собі слідуючи розділи:

· Титульний лист;

· Завдання на проектування;

· Зміст;

· Вступ;

· Основна частина;

· Список використаної літератури;

· Додатки, специфікація до креслень.

В пояснювальній записці необхідно дотримуватись чіткої рубрикації арабськими ціфрами розділів і підрозділів у відповідності із змістом.

Всі формули, що наведені у записці, нумеруються з правого боку арабськими цифрами у круглих дужках. Нумерація наскрізна за розділами. Значення символів і коефіцієнтів, що входять у формули, повинні бути наведені під формулою. Значення кожного символу приводять з нової строки в послідовності, що наведена у формулі. Першу строку починають зі слова “де” без двокрапок після нього.

Ілюстрації, які знаходяться у записці, називають рисунками. Кожний рисунок повинен мати підрисунковий текст і порядковий номер. Посилання на рисунки у тексті приводять у круглих дужках.

Цифорвий матеріал оформлюють у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати тематичний заголовок і порядковий номер, наприклад:

Таблиця 4.1 – Сводна таблиця продуктового розрахунку.

Записку пишуть з використанням глаголів першого лиця множини:“приймаємо”, “допускаємо”, або без глаголів:“приймається”, “допускається”, “прийнято”.

У тексті записки обов¢язково дають посилання в квадратних дужках на використане літературне джерело.

ЗМІСТ

Зміст розташовують безпосередньо після титульного листа. До змісту включають вступ, послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки) пояснювальної записки, висновки, список використаних літературних джерел і назви додатків (якщо вони є), номери сторінок на яких вони розміщені. У змісті перелічують номери й назви листів графічної частини, що роздруковані з електронних носіїв.

1. ВСТУП

Текст записки починається зі вступу, в якому надають стислу характеристику проекту, вказують основну мету та задачі курсового проекту, принципи проектування, отримані результати. При формуванні мети курсового проекту слід вважати на те, що вона повинна бути у відповідності до теми даного проекту і чітко вказувати, що саме вирішується в даній роботі.

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

В основну частину пояснювальної записки входять наступні розділи:

· Характеристика асортименту, основної та додаткової сировини, яка використовується при виробництві даного виду продукту;

· Вибір способів виробництва, схема технологічних операцій (докладний опис кожної операції у пояснювальній записці, креслення);

· Продуктовий розрахунок;

· Організація, схема і методи технохімічного, мікробіологічного та санітарного контролю за ходом технологічного процесу при виробництві даного продукту;

· Графік організації технологічних процесів;

· Вибір основного технологічного обладнання і його коротка характеристика (зведена таблиця);

· Розрахунок площі цеху для виробництва продукту.

2.1 Характеристика асортименту, основної та додаткової сировини, яка використовується при виробництві даного виду продукту

У пояснювальній записці дають характеристику сировини і коротко описують вимоги ДСТУ на молоко-сировину. При прийманні молокопереробним заводом вершків описують вимоги до вершків за діючою технічною документацією.

Коротко описують характеристику харчових, смакових і ароматичних наповнювачів, які використовуються при виготовленні молочних продуктів.

2.2 Вибір способів виробництва, схема технологічних операцій

При виборі способу виробництва повинні бути передбачені: найбільш повні механізація і автоматизація виробництва; використання потокових ліній; отримання продукту високої якості; зниження виробничих втрат; максимальна ізоляція продукту від навколишнього середовища для недопущення повторного обсіменіння продуктів сторонньою мікрофлорою; надійна тара для зберігання готових продуктів.

Tagged with: , , , , ,
Posted in Технологія зберігання консервування та переробки молока
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС