Методичні рекомендаціі по виконанню курсовоі роботи — №1

Міністерство аграрної політики України

Сумський національний аграрний університет

Кафедра технології виробництва

І переробки продуктів тваринництва

Методичні вказівки

По виконанню курсових робіт з дисципліни „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса” напрямку 6.091700 „Харчова технологія та інженерія” денної та заочної форми навчання

Суми 2003

УДК 637.5.051

ББК 36.91.71

М 24

Укладач: Тищенко В. І., к. с.-г. н., доцент

Машкін М. І., к. с.-г. н., професор

Методичні вказівки по виконанню курсових робіт із дисципліни „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса” напрямку 6.091700 „Харчова технологія та інженерія” денної та заочної форми навчання — Суми: Сумський національний аграрний університет, — 2003. С.

В методичних указівках наведені основні вимоги до оформлення змісту, структури та обсягу розрахунково-пояснювальної записки та графічного матеріалу, а також послідовність виконання основних технологічних розрахунків при виконанні курсових проектів.

Рецензенти: Юхименко М. П., зав. каф. технологічного обладнання харчових виробництв факультету харчових технологій.

Притика В. Д., провідний спеціаліст проектного технологічного інституту Укрпроект.

Друкується згідно рішенням методичної ради Сумського національного аграрного університету.

© Сумський національний аграрний університет, 2003 р.

1. Задачі курсового проектування

Курсове проектування є невід’ємною складовою частиною навчального процесу. Його задача – закріплення знань, отриманих студентами в процесі вивчення дисципліни, розвиток навичок самостійної роботи при вирішенні практичних виробничих питань.

До курсових проектів застосовуються певні вимоги, найважливішими з яких, є:

— відповідність програмі курсу „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса”;

— відповідність реальним, або наближеним до реальних, умовам виробництва;

— використання прогресивних методів і схем виробництва;

— чіткість структури та логічність висвітлення матеріалу;

— можливість практичного втілення у виробництво.

2. Тематика, обсяг, зміст курсових проектів

Тематику курсових проектів визначає кафедра, вони повинні відображати специфіку м’ясного виробництва, рівень науково-технічного прогресу та найсучасніші дослідження в галузі харчової „технології”, бути спрямованими на вирішення завдань стандартного характеру, відповідно до напрямку майбутньої діяльності фахівця.

Темами курсового проекту можуть бути:

— проект нового підприємства або реконструкція наявного виробництва, відповідно до сучасних вимог;

— розробка технології виробництва певного асортименту продукції;

— розробка рецептури нового продукту або вдосконалення певних якостей м’ясопродуктів, що виробляються;

— розробка технологічних схем і заходів по раціональному використанню м’ясної сировини.

Студент має право запропонувати свою тему, обґрунтувавши її актуальність та відповідальність фахові.

Підставою для розробки курсового проекту є завдання на проектування. Завдання складається керівником проекту відповідно до обраної теми, затверджується завідувачем кафедри. В ньому вказується тема, обсяг виробництва, асортимент готової продукції та інші вихідні дані, що підлягають розробці, а також перелік графічного матеріалу.

Курсовий проект складається з розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини. Розрахунково-пояснювальна записка включає:

— реферат – скорочений виклад змісту курсового проекту з відомостями про обсяг (кількість сторінок, таблиць, розділів, тощо), та використані методи розрахунків, результати роботи та висновки;

— вступ – в якому вказується мета розробки та задачі, які стоять перед м’ясопереробною промисловістю, чітко формулюється основне завдання курсового проекту;

— технологічну частину з вибором та обґрунтуванням асортименту готової продукції, аналізу та вибору технологічних схем виробництва продукції, розрахунком сировини, допоміжних матеріалів та готової продукції, обґрунтування, підбором і розрахунком обладнання, розрахунком чисельності робітників, організацією виробничого потоку та описом апаратурно-технологічної схеми, організацією ветеринарного й виробничого контролю;

— науково-дослідну роботу з аналізом стану, перспектив, проблем і напрямків реалізації завдань, що вирішуються в курсовому проекті, за оглядом спеціальної літератури (не менш ніж 20 джерел);

— висновки та пропозиції, в яких підводяться підсумки виконаної роботи та даються читки пропозиції виробництву;

— список літературних джерел, до якого вносять всі використані джерела й довідники, підручники, наукові праці, стандарти, нормативно-технічні документи та таке інше.

В випадку, коли тема курсового проекту буде продовжена в дипломному проектуванні, технічна частина повинна бути доповнена техніко-економічним обґрунтуванням. В якому вказується коротка економічна характеристика об’єкта проектування (реконструкції), сировинні ресурси в даний час і на перспективу, аналіз ринку збуту продукції, розрахунок потреби населення регіону в м’ясопродуктах, можливі ризики виробництва та заходи по їх запобіганню, а також деякі інші маркетингові дослідження.

Графічна частина повинна вміщувати:

— компоноване рішення виробництва, що проектується (цеху, ділянки) на плані з розміщенням обладнання,

— технологічну схему виробництва (обробки) із закінчення режимів.

Обсяг розрахунково-пояснювальної записки без додатків (якщо вони є) і списку літературних джерел не повинен перевищувати 30 сторінок машинописного (60 сторінок рукописного) тексту.

Обсяг графічного матеріалу складається із 2 аркушів формату А1 або міліметрового паперу, відповідного формату.

3. Етапи технологічного проектування

Приступаючи до виконання курсового проекту, студент отримує на кафедрі завдання й графік виконання, в якому вказуються термін і порядок виконання усіх розділів.

Роботу над проектом слід розпочинати з аналізу й уточнення вихідних даних. Вони можуть бути прийняті згідно норм технологічного проектування або зібрані в період проходження виробничої практики.

Зміст технологічної частини викладають, поділяючи матеріал на підрозділи, пункти. При цьому, в першу чергу визначають потужність підприємства. Потужність підприємства (якщо вона не вказана в завданні) розраховують за загально прийнятими методиками, наприклад, для консервного заводу – за формулою:

М=Методичні рекомендаціі по виконанню курсовоі роботи, де

М – потужність заводу, туб/зміну;

В – виробка м’яса підприємствами області протягом року, тис. т.;

П – кількість м’яса необхідного для забезпечення населення області протягом року, тис. т.;

Р – витрати м’яса на виробництво ковбас, консервів, тис. т. на рік;

И – обсяг вивозу м’яса за межі області, тис. т. на рік;

Н – витрати м’яса на кістках для виготовлення одної туб консервів, кг.

3.1. Асортимент готової продукції вибирають згідно з діючими стандартами та ТУ, з урахуванням наявності сировини, економічної доцільності виробництва, потреб населення регіону в даних м’ясопродуктах та ін.

Асортимент ковбасних виробів для певної зони споживання виробляють за груповим асортиментом із переважанням варених ковбас. Орієнтовно склад групового асортименту може бути таким, %: варені ковбаси – 20-40; сосиски сардельки – 10-30; сирокопчені ковбаси 1-8; субпродуктові ковбаси – 2-6; вироби із солоного м’яса – 5-25. На підприємствах, розміщених у сировинній зоні, віддаленій від великих міст, збільшується асортимент копчених ковбас за розрахунок зменшення кількості варених і субпродуктових.

Для м’ясо-жирового виробництва асортимент може бути таким, % від заданого обсягу виробництва: яловичина – 50; свинина – 30-40; баранина – 10-20.

На птахопереробних підприємствах в асортименті продукції слід передбачати переробку курей у межах – 20-40 %; курчат – 10-20 %; качок – 30-50 % та каченят – 15-30 %; від загального обсягу.

В асортименті консервів переважає група виробів із м’яса яловичини та свинини – 30-50%, фаршеві консерви – 10-20%, делікатесні – 20-30 %, паштетні (із субпродуктів) – 10-20 %, м’ясо-рослинні від 15 до 30 %.

3.2. Вибір та обґрунтування технологічних схем слід підтвердити розрахунком економічної ефективності виробництва або цифровими даними, за літературними джерелами. У проекті можна використовувати стандартні схеми, що регламентовані „Технологічними інструкціями по виробництву м’яса і м’ясних виробів” або вибрати змінені схеми з урахуванням нових методів обробки сировини, на основі досвіду роботи конкретного підприємства. Необхідно вказати в конкретній формі переваги прийнятої технологічної схеми з посиланням на джерела інформації. Наприклад, можливість збільшення обсягів виробництва, зменшення витрат, підвищення продуктивності праці, та таке інше.

Технологічна схема виробництва є послідовним відображенням усіх технологічних операцій з визначенням технологічних параметрів. Назву кожної операції та її основні параметри розміщують у геометричних фігурках одного типу (прямокутник, квадрат, коло). Фігури послідовно з’єднують стрілками, наприклад,

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС