mi band

логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт — №1

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОНЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Методичні вказівки до виконання

Практичних занять на тему

„Логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт”

СУМИ

2008

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра технологічного обладнання харчових виробництв

МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОНЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Методичні вказівки до виконання

Практичних занять на тему

„Логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт”

Для студентів 4 курсу спеціальностей

6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки мЯса”,

6.091709„Технологія зберігання, консервування та переробки молока”

Денної і заочної форми навчання

СУМИ

2008

УДК 66.012-52+542,2(075,8)

Укладач: Максимов Ф. Є., к. т.н., доцент кафедри технологічного обладнання харчових виробництв

Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „Логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт” для студентів 4 курсу спеціальностей 6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», „Технологія зберігання, консервування та переробки молока» денної і заочної форми навчання / Суми, 2008- 20 с.

Методичні вказівки необхідні студентам для самостійного вивчення мікропроцесорного контролера „Ломіконт” Л120. Уметодичних вказівках докладно описані основні вузли контролера та їх призначення.

Рецензенти: Ушакова Л. М., головний спеціаліст електротехнічного відділу ВАТ „Сумський промпроект”; Коноплянченко Є. В., к. т.н., доцент кафедри технічного сервісу Сумського національного аграрного університету.

Відповідальний за випуск: кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри технологічного обладнання харчових виробництв О. В.Радчук.

Рекомендовано до видання вченою радою навчально-наукового інженерно-технологічного інституту СНАУ

Протокол № 4 від “ 16 ” грудня 2008 року.

© Сумський національний аграрний університет, 2008

Передмова

Один з перспективних напрямків розвитку технічних засобів автоматизації є використання мікропроцесорної техніки, основою побудови якої є використання мікропроцесорів – програмованих великих інтегральних систем (ВІС).

Можливість перепрограмування мікропроцесора повністю змінила підхід до створення електронних пристроїв, тому що дозволила на базі уніфікованих апаратних засобів створювати пристрої функціонального призначення за рахунок зміни алгоритму обробки даних шляхом перепрограмування. Поряд з цим використання у технічних засобах автоматизації мікропроцесорів дає можливість створювати пристрої з великою швидкістю та підвищеною надійністю при низькій вартості та енергомісткості.

1. Призначення та галузь застосування.

Контролер Ломіконт являє собою мікропроцесорний пристрій, архітектура якого оптимізована для вирішення задач автоматичного управління технологічними процесами.

Контролер Ломіконт є багатоцільовим контролером загально промислового призначення і застосовується для автоматичного управління технологічними процесами в металургійній, енергетичній, хімічній, харчовій та інших галузях промисловості.

Ломіконт може працювати як у складі великої розподіленої АСУТП, зв’язуючись з ЕОМ верхнього рівня по каналу цифрового зв’язку, так і в як автономний засіб, який вирішує комплекс задач логічного управління та регулювання, подавання та документування інформації про процес управління.

Ломіконт – програмує мий контролер, але для роботи з ним не потрібні програмісти. Працювати з ним може проектант системи управління або експлуатаційний персонал, зв’язаний з обслуговуванням традиційної та аналогової апаратури і незнайомий з обчислювальною технікою і методами програмування на ЕОМ.

Ломіконт постачається з заводу – виготовлювача повністю підготовлений до роботи і настроюється на вирішення потрібної задачи безпосередньо на об’єкті за допомогою мікропроцесорного пульту Ломіконту, який має екран і спеціалізовану клавіатуру. В процесі такого настроювання оператор вводить до Ломіконту логіку управління конкретним об’єктом (програму користувача), використовуючи спеціально призначену для цього технологічну мову Ломіконту – Мікрол. Робота оператора з пульту проходить в діалоговому режимі з автоматичним контролем правильності дій оператора.

Ломіконт – проєктно – компонований виріб. Він містить в собі базовий комплект апаратури, що постачається незалежно від вирішуваної задачі і проєктно – компонований комплект, що залежить від необхідного числа каналів вводу – і виводу інформації і визначається замовленням споживача.

Випускається 4 моделі Ломіконтів: Л – 110, Л – 112, Л – 120, Л – 122. Всі моделі мають ідентичні функціональні можливості, але різну кількість каналів вводу – виводу інформації і різні показники надійності роботи. Ломіконти Л -110 та Л – 112 розраховані на велике та середнє число вхідних та вихідних сигналів. Моделі Л – 110 /поодинокий Ломыконт/ та Л – 112 /дубльований/ розраховані на 50 – 800 вхідних – вихідних сигналів. Модель Л -120 /поодинокий Ломіконт/ та Л – 122 /дубльований/ розраховані на кількість вхідних – вихідних сигналів, число яких не перевищує 90.

Моделі Ломіконтів Л – 112 та Л – 122 мають більш високу надійність роботи, ніж моделі Л – 110 та Л – 120 за рахунок дублювання; в них обидва комплекти об’єднані цифровим зв’язком, і один з них працює в режимі «гарячого» резерву.

Ломіконт можна використовувати для автоматизації як простих, так і складних процесів, наприклад, процесів пуску та зупинки комплексу устаткування, коли необхідно вирішувати задачі управління з автоматичною перебудовою управляючої структури, автоматичною зміною завдань та параметрів настройки, адаптацією системи управління змінюваної логіки та динаміки технологічного процесу.

Особливо ефективний Ломіконт у тих випадках, коли є ймовірність зміни і доповнення системи управління після початкового періоду її експлуатації. Ломіконт дозволяє легко вирішити це завдання безпосередньо на об’єкті – швидко скоректувати структуру і параметри системи управління.

Наявність поодиноких та дубльованих моделей, а також моделей на різну кількість каналів вводу – виводу інформації дозволяє будувати системи з різними вимогами до надійності й живучості, одержувати максимальний техніко – економічний ефект.

2. Функціональні можливості.

Ломіконт призначений для вирішення широкого кола задач управління в різних галузях промисловості.

Ломіконт:

— приймає дискретні, імпульсні й аналогові вхідні сигнали;

— видає дискретні й аналогові вихідні сигнали;

— видає імпульсні вихідні сигнали для управління виконавчима механізмами постійної швидкості в системах регулювання;

— реалізує всі операції управляючої логіки й арифметичні операції;

— має таймери й лічильники;

— має таймер – генератори для вимірювання інтервалів часу й для генерації послідовності імпульсів заданої тривалості з точністю 10 мс.;

— має бібліотеку алгоритмів для виконання складних функцій, в тому числі ІІІ й ІІІД регулювання, інтерполяції, фільтрації, інтегрування та ряду інших;

— має зв’язок по цифрових каналах / інтерфейси І РПО та І РПР/ з іншими Ломіконтами або ЕОМ;

— має переносний мікропроцесорний пульт з екраном і клавіатурою для проведення всіх робіт з технологічного програмування, тестування і налагодження Ломіконту; засоби зв’язку з пультом припускають його розміщення від контролера на відстань до 1000 метрів;

— виводить технологічні повідомлення для спостереження за ходом процесу та його документування на екран пульту або зовнішні пристрої;

— має можливість програмування частини клавіатури пульту Ломіконту під конкретну технологічну задачу;

— має п’ять каналів зв’язку з інтерфейса І РПС та два канали зв’язку з інтерфейса І РПР для організації цифрового зв’язку із своїм мікропроцесорним пультом, для організації резервування в моделях Л – 112 та Л – 122, для обміну інформацією з ЕОМ, для зв’язку з іншими Ломіконтами, для виводу технологічних повідомлень на екран дисплея і на друкарський пристрій;

— має засоби настройки параметрів цифрового зв’язку для погодження їх з відповідними параметрами зовнішнього пристрою;

— має резервне (батарейне) живлення для збереження інформації в оперативній пам’яті при зникненні живлення в мережі;

— з метою підвищення надійності роботи має засоби захисту від поодиноких збоїв в оперативній пам’яті;

— з метою підвищення надійності дозволяє працювати з програмою користувача, що записана в енергонезалежну постійну пам’ять багаторазового використання ( з ультрафіолетовим зтиранням);

— має вмонтовані програмно – апаратні засоби запису програми користувача до постійної пам’яті;

— має вмонтовані програмно – апаратні засоби поточного самоконтролю і само діагностики з точністю до модулю або мікросхеми;

— має можливість виводу тексту програми користувача на друкарський пристрій.

3. Технічні характеристики.

Кількість входів:

дискретних……………………………………….до 512

аналогових……………………………………….до 128

імпульсних………………………………………..до 8

Кількість виходів:

дискретних…………………………………до 256

аналогових………………………………….до 64

імпульсних…………………………………..до 32

Вхідні дискретні сигнали:

Логічний «0», В……………………………………0(0..2.4)

Логічна «1», В………………………………………24(19.2..28.8)

Припустимі вхідні імпульсні сигнали двох типів: поодинока послідовність імпульсів, в якій одна послідовність зсунута за фазою відносно другої на 90 градусів.

Вхідні імпульсні сигнали постійного струму:

Логічний «0», В…………………………………….0..2.4

Логічна «1», В………………………………………9.6..28.8

Споживлюваючий струм, мА…………………………10..15

Максимальна частота, кГц…………………………….50

Вихідні дискретні та імпульсні сигнали – напруга постійного струму 0 або 24В, або стан транзисторних ключів, комутуючих ланцюги постійного струму певної полярності:

Логічний «0»………………………………………розімкнутий

Логічна «1»………………………………………….замкнутий

Комутуюча здібність транзисторних ключів:

З нагрузки, В………………………………………до 48

Зі сруму, А………………………………………….до 0.2

Вхідні та вихідні аналогові сигнали постійного струму:

0 -10 В; 0 -5 мА; 0 – 20 мА; 4 – 20 мА.

Ломіконт має вихід на ЕОМ верхнього рівня ієрархії, на дисплей або на друкуючий пристрій за стандартами радіальними інтерфейсами – послідовному І РПС та паралельному – І РПР.

Кількість каналів І РПС…………………………………….5

Швидкість передачі по

каналу І РПС, біт/с…………………………………9600, 4800, 2400, 1200

Довжина лінії зв’язку по

каналу І РПС (в залежності від

Швидкості передачі) відповідно, м………………….500, 1000, 2000, 4000

Кількість каналів І РПР…………………………………2

Довжина лінії зв’язку

по каналу І РПР, м…………………………………….до 15

Вхідні та вихідні сигнали постійного струму 0 – 5 мА, 0 – 20 мА, 4 – 20 мА мають гальванічне розділення входів між собою, входів від виходів, входів – виходів від загальної лінії Ломіконту. Вхідні та вихідні аналогові сигнали постійного струму 0 – 10 В гальванічного розділення немають.

Вхідні дискретні сигнали попарно гальванично зв’язані між собою. Пари дискретних входів, імпульсні входи, пари дискретних виходів, імпульсні виходи – всі гальванічно відділенні один від другого та від загальної шини Ломіконту.

Канали І РПС мають гальванічне розділення між собою та від загальної шини Ломіконту. Канали І РПР гальванічного розділення немають.

Функціональні можливості.

— обсяг програм користувача, кБайт – до 16;

— довжина елементарної логічної конструкції, кБайт – до 2;

— кількість таймерів з дискретністю І с – 32;

— діапазон таймера з дискретністю 1с – від 1с до 24год.;

— кількість таймерів з дискретністю 100 мс – 32;

— діапазон таймерів з дискретністю 100 мс – від 100 мс до 1 год.;

— кількість таймерів з дискретністю 10 мс – 8;

— діапазон таймерів з дискретністю 10 мс – від 10 мс до 10 с.;

— число лічильників – до 128;

— діапазон лічильника – від – 1000 до +1000;

— час циклу (в залежності від обсягу програми користувача) – від 30 мс до 0,5с.;

— розрядність АЦП – 11 плюс знак;

Реферати :

mi band