mi band

Контрольне завдання приклад виконання — №1

Контрольне завдання (приклад виконання)

Вступ

Об’єктивною реальністю сьогодення є широке впровадження у сфери життєдіяльності особи, суспільства та держави сучасних інформаційних технологій, розгортання на їх основі локальних і глобальних інформаційних систем та мереж, призначених для прискорення обміну інформацією та доступу до різноманітних інформаційних ресурсів. Розглядаючи рівень розвитку інформаційних технологій і телекомунікацій як один з критеріїв рівня розвитку держави та інструмент інтенсифікації всіх процесів у суспільстві, Україна, як і будь-яка інша країна, зацікавлена у розвитку інформаційної інфраструктури, в тому числі й шляхом використання у всіх сферах господарської діяльності можливостей, що надаються глобальними мережами передачі даних. Інтернет являє собою надзвичайно привабливий засіб комунікації, що може пояснити його безпрецедентний розвиток.

Новітні засоби зв’язку дозволили об’єднати розрізнені комунікаційні системи у глобальну мережу. Завдяки цьому людина отримала можливість обмінюватися інформацією в межах всієї планети, не залежно від кордонів і відстаней. Саме Інтернет є однією з ознак переходу суспільства від індустріальної стадії розвитку до інформаційної. У зв’язку із цим виникла необхідність визначення стратегії розвитку української складової мережі Інтернет в Україні, системоутворюючим елементом якої виступає дана Концепція.

Концепція розвитку мережі Інтернет в Україні визначає основи державної політики у цій сфері, основні підходи до вирішення питань щодо розвитку мережі Інтернет в Україні та заходи для забезпечення її подальшого розвитку, принципи регулювання та засади діяльності у цій сфері в ринкових умовах, стратегію щодо захисту національного інформаційного середовища в умовах швидкого розвитку та широкого використання Інтернет. Концепцію розвитку мережі Інтернет в Україні як складову Концепції Національної програми інформатизації (далі – Концепція) розроблено на підставах положень Указу Президента України від 31 липня 2000 року № 928 “Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні”, а також норм законів України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» та «Про Національну програму інформатизації.

Концепція містить конкретні заходи та етапи, які мають бути: · реалізовані організаційно шляхом впровадження як правових засад, так і створенням діючої інфраструктури, функціонуючих технологій, об’єктів і суб’єктів Інтернет взаємодії; · деталізовані у Програмі розвитку Інтернет в Україні у вигляді системи взаємопов’язаних соціальних, технологічних та технічних проектів; · закріплені у правовому полі України, яке забезпечить законодавчу основу виконання Програми розвитку Інтернет в Україні.

Творцями та користувачами інформаційних ресурсів та рівноправними суб’єктами у сфері Інтернет (далі — суб’єктами у сфері Інтернет) є: юридичні (органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, організації незалежно від форм власності, громадські організації) та фізичні особи (громадяни України, особи без громадянства, іноземці). Особливу категорію юридичних осіб – учасників інформаційних процесів у середовищі Інтернет, утворюють органи державної влади (виконавчої, законодавчої та судової), які виступають основним гарантом правового забезпечення розвитку ринку та структури Інтернет, а також є носіями складової частини стратегічних інформаційних ресурсів країни — державних інформаційних ресурсів.

1. КОМП’ЮТЕРНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ

1.1 Середовище проектування

Командне меню редактора містить наступні групи команд:

Командне меню редактора містить наступні групи команд:

1) Файл – група стандартних команд, призначених для роботи з файлам– створення файлу нової сторінки, відкриття існуючого файлу, збереження результатів проектування й т. д.;

2) Правка — команди редагування, що дозволяють видаляти, копіювати, вставляти, знаходити й заміщати окремі розділи сторінки, одержувати інформацію про елементи, розташованих на сторінці, скасовувати й повертати виконані дії;

3) Вид — команди для керування зовнішнім виглядом і змістом вікон і панелей інструментів середовища редактори сценаріїв;

4) Вставка — група команд для включення в проект динамічних бібліотек, елементів керування й інших компонентів зовнішніх додатків, а також для настроювання редактора сценаріїв;

5) Формат — команди форматування текстових розділів сторінки;

6) Сервіс – команди для контролю та перевірки орфографічно правильного оформлення;

7) Таблиця — команди створення й зміни властивостей таблиць;

8) Данні – ця команда дає можливість вставляти певні веб-частини на сторінку;

9)Рамка – команда, яка дозволяє вставку, створення і зміну властивостей рамок;

10) Вікно — команди керування розташуванням вікон відкритих сторінок в області проектування редактори сценаріїв;

11) Справка — команди звертання до довідкової системи редактора сценаріїв.

1.2 Технология проектирования

1.2.1 Структура HTML сторінки

Hyper Text Markup Language (HTML) є стандартною мовою, призначеною для створення гіпертекстових документів в середовищі WEB. Використання HTML дозволяє форматувати документи для їх уявлення з використанням шрифтів, ліній і інших графічних елементів на будь-якій системі, що їх переглядає.

Теги HTML повідомляють браузеру інформацію про структуру і особливості форматування Веб-сторінки. Кожний тэг містить певну інструкцію і полягає в кутові дужки <>. Більшість тегів складається з відкриваючої і закриваючої частин і впливають на текст, укладений всередині.

Теги бувають одиночними і контейнерними. Контейнером називається пара: відкриваючий <ТЕГ> і закриваючий </ТЕГ>.

<ТЕГ> Контейнер </ТЕГ>

Документ HTML починається відкриваючим тегом <HTML> і закінчується закриваючим тегом </HTML>. Між даною парою контейнерних тегів розташовуються дві інші основні частини HTML документа: заголовок ув’язнений в контейнер <HEAD>…</HEAD> і тіло документа в контейнері <BODY>…</BODY>. Таким чином структура простого HTML документа виглядає приблизно так:

Структура HTML документа:

<HTML> — Початок документа

<HEAD>ЗАГОЛОВОК ДОКУМЕНТА</HEAD>

<BODY>ТІЛО ДОКУМЕНТА</BODY>

</HTML> — Кінець документа

1.2.2 Форматування тексту

Для форматування текстових даних в HTML застосовуються наступні теги:

— теги управління абзацами

<P ALIGN=CENTER/LEFT/RIGHT >…</P> — тег нового абзацу, використовується у форматі одиночного тега або контейнера. При використанні у формі одиночного тегакінцем абзацу вважається початок наступного тобто наступний тег<P>. Атрибут ALIGN задає вирівнювання елементів абзацу, значення за умовчанням LEFT<P>…</P> або <P> — цей абзац вирівнюється по лівому краю.

<P ALIGN=CENTER>- абзац вирівнюється по центру.

<P ALIGN=RIGHT> — абзац вирівнюється по правому краю.

<P ALIGN=justify> — абзац вирівнюється по ширині.

— тег управління переносом <BR> — використовується для вказівки місця примусового розриву.

Приклад:

<p align=»justify»><b><font size=»5″ face=»Times New Roman» color=»#000000″>

— теги виділення структури документа: <H1>…</H1> …, — контейнерні теги шестирівневих заголовків документа. Мають атрибут ALIGN (за умовчанням LEFT) для вирівнювання заголовка.

Приклад:

<H1 align=»centrum»><font size=»4″></font></font></p></H1>

— теги стилістичного виділення тексту застосовується для стилістичного виділення елементів тексту:

<B>…</B> — виділення напівжирним шрифтом

<I>…</I> — виділення курсивом

Для визначення шрифту тексту в HTML документах застосовується контейнер <FONT>…</FONT>.

Контейнер <FONT> застосовується для зміни параметрів шрифту окремих елементів документа, які необхідно відобразити шрифтом відмінним від базового. Дія його атрибутів обмежується фрагментом документа, ув’язненим в даний контейнер, і він може бути вкладеним по відношенню до інших тегів форматування тексту.

SIZE — абсолютний або відносний розмір шрифту. Відносний розмір це розмір шрифту щодо стилю Normal (SIZE=3). Мінімальне абсолютне значення розміру шрифту 1, максимальне 7.

СOLOR — колір шрифту.

Наприклад:

<font size=»5″ face=»Times New Roman» color=»#000000″>

<B><A name=»label1″>Вступ</A></H1></B>

1.2.3 Властивості тегів

Зміна стандартних властивостей тегів дозволяє істотно різноманітити зовнішній вигляд сторінок і щонайкраще набудувати їх на роботу в браузеру.

Приклади:

<HR color=#FF0000 size=6>

<p align=»center»>

<A name=Label1>

1.2.4 Створення та форматування таблиць

Таблиці є найважливішим елементом HTML-документів, оскільки окрім багатьох можливостей за уявленням структурованих даних вони широко застосовуються як засіб для створення «каркасів» Web-сторінок.

Таблиці в HTML визначаються за допомогою контейнера <TABLE>…</TABLE>, що містить в собі інші елементи таблиці: назва, заголовки осередків і їх вміст. Атрибутами контейнера <TABLE> задається формат лінії-сітки і загальні правила форматування (загальний формат діють, якщо інший формат не заданий атрибутами формату конкретних рядків і осередків ).

Дані в таблиці організовані відрядковий, кожний новий рядок таблиці задається тегом <TR>…</TR> (закриваючий тегконтейнера </TR> можна не використовувати). Для кожного рядка таблиці за допомогою спеціальних атрибутів тега <TR> можна управляти загальним форматуванням складових рядок осередків.

Рядки таблиці розбиваються на осередки за допомогою тегів осередків-заголовків <ТН>…</TH> і тегів осередків-даних <TD>…</TD> (допускається форма запису без закриваючих тегів). Як і для рядків таблиці за допомогою спеціальних атрибутів тегів<TD> і <TD > можна управляти форматуванням конкретних елементів таблиці.

Для вирівнювання елементів таблиць в тегах <TABLE>,<TH> і <TD> використовується багато різних атрибутів.

ALIGN <TABLE> загальне горизонтальне вирівнювання таблиці на сторінці — LEFT/RIGHT/CENTER

<TR> — загальне вирівнювання елементів рядка — LEFT/RIGHT/CENTER/CHAR

<TD> — вирівнювання даних в осередку — LEFT/RIGHT/CENTER/CHAR (за умовчанням LEFT )

HEIGHT <TABLE> — висота таблиці в пікселях або відсотках ширини вікна браузера.

Для управління лініями сітки таблиць використовується атрибут BORDER контейнера <TABLE>, який задає товщину рамки таблиці в пікселях (за умовчанням рамки немає, BORDER=0

Наприклад:

<table border=»8″ width=»68%» bordercolorlight=»#00FF00″ bordercolordark=»#00FF00″> <tr> <td width=»21%» rowspan=»2″><b><span lang=»uk»><font size=»4″>Вид масла</font></span></b></td> <tH colspan=»3″> <p align=»center»><span lang=»uk»>Масова частка,%</span></tH></tr><tr> <td width=»25%»><b><span lang=»uk»><font size=»4″>Жиру не менше</font></span></b></td> <td width=»26%»><b><span lang=»uk»><font size=»4″>в тому числі немолочного</font></span></b></td> <td align=»center» width=»24%»><b><span lang=»uk»><font size=»4″> вологи не більше</font></span></b></td> </tr> <tr> <td width=»21%»><b> <span lang=»uk»><font size=»4″>Кулінарне</font></span></td> <td width=»25%» align=»center»> <span style=»font-size: 14.0pt; font-family: Times New Roman; color: black; font-weight: 700″> 99,0</span></td> <td width=»26%» align=»center»> <span style=»font-size: 14.0pt; font-family: Times New Roman; color: black; font-weight: 700″> 14,8…84,2</span></td> <td align=»center» width=»24%»> <span style=»font-size: 14.0pt; font-family: Times New Roman; color: black; font-weight: 700″> 1,0</span></td> </tr> <tr>

1.2.5 Гіперпосилання та закладки

Як було сказано вище, HTML-документ це звичайний текстовий файл. Гіпертекстовим його роблять ГіперПосилання на інші документи і ресурси Internet, що містяться в ньому.

Реферати :

mi band