Глосарій — частина 1

Глосарій.

Електризація тіл – це фізичне явище, яке характеризує властивість одних тіл притягувати інші тіла після натирання перших тіл м‘якими матеріалами (шкіра, сукно, войлок і т. п.).

Електричний заряд – це фізична величина, яка характеризує властивість тіл вступати за певних умов в електромагнітні взаємодії.

Електростатика – це розділ фізики, який вивчає взаємодію та умови рівноваги нерухомих електрично заряджених тіл, а також властивості цих тіл, які зумовлені наявністю у них електричних зарядів.

Точковий заряд – це заряд, який знаходиться на тілі, розмірами якого можна нехтувати у порівнянні з відстанню до інших заряджених тіл, з якими заряджене тіло взаємодіє.

Теорема Остроградського-Гаусcа: потік напруженості NE, який пронизує довільну замкнену поверхню, що оточує довільну кількість електричних зарядів qі, пропорційний алгебраїчний сумі оточених зарядів:

Глосарій - Частина 1

Електричний диполь — це сукупність двох рівних за величиною та протилежних за знаком точкових зарядів, котрі розташовані на деякій відстані один від одного.

Еквіпотенціальна поверхня – це поверхня в електричному полі для всіх точок якої потенціал однаковий.

Електрострикція – це фізичне явище механічної деформації тіла (стиснення чи розтягування) під дією зовнішнього електричного поля.

Діелектрична проникність середовища (ε) — це фізична величина, яка дорівнює відношенню модуля напруженості електричного поля у вакуумі до напруженості електричного поля в однорідному ізотропному діелектричному середовищі:

Глосарій - Частина 1

Конденсатором називають систему двох або кількох провідників, розділених шаром діелектрика, товщина якого мала порівняно з розмірами провідників.

Пробивна напруга конденсатора — це різниця потенціалів між його обкладками, при якій починається електричний розряд через діелектрик.

Сила струму — Це заряд, що проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу:

Глосарій - Частина 1

Густина струму — Визначається зарядом, який проходить за одиницю часу через одиницю площі поперечного перерізу провідника, розташованого перпендикулярно до напряму струму:

Глосарій - Частина 1

Електрорушійна сила в замкнутому контурі являє собою відношення роботи сторонніх сил по переміщенню заряду вздовж контура до заряду:

Глосарій - Частина 1

Контактна різниця потенціалів – це різниця потенціалів між двома різнорідними металами при їх контакті.

Ряд Вольти – це ряд металів, в якому кожний попередній метал отримує додатній потенціал при контакті з одним з наступних металів:

Al, Zn, Sn, Cd, Pb, Sb, Bi, Hg, Fe, Сu, Au, Pt, Pd.

Термоелектричний ефект – це фізичне явище виникнення термо – е. р.с. в електричному колі з різнорідних металів внаслідок залежності контактної різниці потенціалів від температури.

Термоелемент чи термопара – це замкнене коло з різних провідників, яке створює струм за рахунок різниці температур контактів (спаїв) між провідниками.

Ефект Пельтьє – це фізичний ефект зворотній термоелектричному ефекту: при протіканні по замкненому колу з двох різних провідників струму від зовнішнього джерела струму контактні спаї матимуть різну температуру (температура спаїв буде залежати від напряму струму в колі).

Елемент струму – це вектор, який по модулю дорівнює добутку нескінченно малої дільниці провідника на силу струму в цій дільниці і спрямований вздовж цієї дільниці провідника: Глосарій - Частина 1 — це елемент струму І.

Соленоїд – це багатовиткова котушка циліндричної форми із дроту, всі витки якої намотані в одному напрямі щільно один до одного.

Тороїд – котушка з дроту, навита на тор (або довгий соленоїд, згорнутий кільцем).

Електромагнітна індукція – це фізичне явище виникнення електричного струму в замкненому контурі при зміні магнітного поля, яке пронизує цей провідний контур.

Струми Фуко – це індукційні струми, які виникають в суцільних масивних провідниках, які пронизуються змінним магнітним полем.

Діамагнетики — це речовини, які послаблюють зовнішнє магнітне поле (фосфор, сірка, ртуть, вуглець, метали – вісмут, золото, срібло, мідь та ін.)

Парамагнетики – це речовини, які підсилюють зовнішнє магнітне поле (кисень, азот, метали –алюміній, вольфрам, платина та ін.)

Феромагнетики – це речовини з класу пара магнетиків, які дуже сильно (в (1000 – і) разів підсилюють зовнішнє магнітне поле (залізо, кобальт, нікель, гадоліній та диспрозій, а також сплави та оксиди цих металів та марганцю і хрому).

Коерцитивна сила – це значення напруженості зовнішнього поля, яке необхідно створити для повного розмагнічування феромагнетика.

Гістерезис (магнітний) — це фізичне явище відставання зміни магнітної індукції від зміни напруженості зовнішнього (намагнічуючого) магнітного поля.

Вібратор Герца — це відкритий коливальний контур, тобто прямолінійний провідник з іскровим проміжком посередині; індуктивність та ємність дуже малі.

Інтерференцією називають накладання когерентних хвиль, при якому вони стабільно підсилюються або ослаблюються.

Дифракція світла – Оптичне явище, пов’язане із зміною напряму поширення світлових хвиль (порівняно з напрямом, передбаченим геометричною оптикою) та з просторовим перерозподілом їх інтенсивності під впливом перешкод і неоднорідностей середовища на їхньому шляху.

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Фізика
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС