Глосарій — №4

Постійні_шуми — це шуми, у яких рівень звуку протягом робочого дня змінюється не більше ніж на 5 дБА

Правила — правові норми, що передбачають заходи по забезпеченню безпечних і нешкідливих умов праці.

Працездатність — здатність людини до активної діяльності, що характеризується можливістю виконання роботи й функціональним станом організму в процесі роботи («фізіологічною ціною» роботи).

Праця — доцільна, свідома, організована діяльність людей, спрямована на створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення суспільних та особистих потреб людей. Зміст і характер праці залежить від ступеня розвитку продуктивних сил і виробничих відносин.

Природне_освітлення — це освітлення, що створюється прямими сонячними променями та розсіяним світлом небосхилу.

Продуктивність_праці — плодотворність, ефективність витрат конкретної праці, яка визначається кількістю продукції, виробленої за одиницю робочого часу, або кількістю часу, витраченого на одиницю продукції. Зростання продуктивності праці означає збільшення кількості продукції, виробленої в одиницю часу, або економію робочого часу, витраченого на одиницю продукції.

Професійний_добір — система засобів прогностичної оцінки взаємовідповідності людини і професії на основі порівняння вимог професії з психодіагностичними даними людини.

Професійний_ризик — величина ймовірності порушення (ушкодження) здоров’я з урахуванням тяжкості наслідків у результаті несприятливого впливу факторів виробничого середовища і трудового процесу.

Професійні_захворювання — захворювання, які виникли виключно в результаті здійснення професійної діяльності з використанням шкідливих речових або при певних видах робіт.

ПУЭ — правила будови (рос. «устройства») електроустановок ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

Р_рентген — позасистемна одиниця експозиційної дози рентгенівського (R) і гамма (γ)- випромінювань.

Рад (позасистемна одиниця поглиненої дози) — це така поглинена доза, при якій кількість поглиненої енергії в 1 г будь-якої речовини складає 100 ерг незалежно від виду й енергії випромінювання, 1 рад = 0,01 Гр.

Радикуліт (нервовий синдром) — захворювання периферичної нервової системи людини, що виникає внаслідок здавлювання нервових закінчень спинного мозку, або нервових стовбурів на різних рівнях.

Радіоактивність (А) — самовільне перетворення (розпад) атомних ядер деяких хімічних елементів (урану, торію, радію та ін.), що приводить до зміни їхнього атомного номера і масового числа.

Роботодавець — власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання і фізична особа, яка використовує найману працю.

Робоча_зона — простір, обмежений на висоті до 2 м над рівнем підлоги або майданчика, на якому знаходиться місце постійного або тимчасового перебування працівника.

Робоча_поза — основне положення тіла працівника в процесі праці.

Робоче_місце — місце постійного або тимчасового перебування працівника в процесі трудової діяльності, оснащене засобами відображення інформації, органами керування і допоміжним обладнанням.

Розумова_діяльність людини визначається в основному участю в трудовому процесі центральної нервової системи та органів чуття, пам’яті, мислення, емоцій і вольових зусиль.

САМ (системи автоматичні модульні) — один з варіантів стаціонарних установок пожежогасіння.

Самозаймання — це явище прискорення швидкості екзотермічних реакцій, яке приводить до різкого підвищення температури і до виникнення горіння речовин при відсутності джерела запалювання.

Самозапаленням називається самозаймання, яке супроводжується появою полум’я.

Санітарія – це сукупність практичних заходів, спрямованих на оздоровлення середовища, що оточує людину.

Світловий_потік F — це потік випромінювання, що оцінюється за його дією на людське око. За одиницю світлового потоку прийнято люмен (лм).

Сєченов_ІМ — Сєченов Іван Михайлович — (1 серпня 1829 — †2 листопада 1905) — видатний фізіолог, психолог і мислитель — матеріаліст, який започаткував фізіологічну школу.

Сила_світла І — просторова густина світлового потоку, яка визначається відношенням світлового потоку F (лм) до тілесного кута Cо, у якому цей потік поширюється:

Силікоз — захворювання людини, викликане тривалим вдиханням пилу, що містить вільний діоксид силіцію, відноситься до професійних захворювань.

Система_людина_техніка — система, що включає людину і сукупність технічних засобів, за допомогою яких здійснюється трудова діяльність.

Система_пожежної_безпеки – це комплекс організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежі та збитків від неї.

СН – санітарні норми та правила.

СНиП – будівельні норми та правила (Строительные Нормы и Правила).

Соціальний_ефект — суспільно значущі наслідки поліпшення умов праці (зменшення кількості травм і професійних захворювань; зниження чисельності працівників, зайнятих на важких, небезпечних та шкідливих роботах); збільшення працездатності, продовження періоду трудової активності, підвищення творчої активності.

Спалахування — швидке згоряння горючої речовини, яке не супроводжується утворенням стисненого газу.

СПБ — служба пожежної безпеки.

Спецодяг — розуміється спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту.

ССБТ (Система стандартів безпеки праці) — комплекс взаємозв’язаних стандартів, що містять вимоги, норми і правила, спрямовані на забезпечення безпеки, збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці.

Стандарти_безпеки_праці — загальні вимоги і норми безпеки по видах небезпечних та шкідливих виробничих факторів.

Статистичний_метод — оснований на аналізі статистичного матеріалу по травматизму, який накопичений на підприємстві або в галузі за кілька років.

Статична_робота (навантаження) пов’язана з фіксацією знарядь і предметів праці в нерухомому стані, а також з наданням людині робочої пози.

Стерадіан (ср) — одиниця вимірювання тілесного кута.

СУОП (система управління охороною праці) — складова частина загальної системи керування підприємством. Управління охороною праці передбачає участь в цьому процесі практично всіх служб і підрозділів підприємства.

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Основи охорони праці
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС