mi band

Глосарій — №3

Інфразвук – це коливання повітряного середовища із частотою до 20 Гц.

ІЧ_інфрачервоне_випромінювання — за фізичною природою це потік матеріальних часток, яким притаманні квантові і хвильові властивості.

Кабінет_з_охорони_праці — є організаційним та навчально-методичним осередком пропаганди знань з питань охорони праці серед працівників.

Кандела (кд) — це сила світла еталонного джерела в перпендикулярному напрямку при температурі затвердіння платини 2046,65оК і тиску P = 101325 Па

Канцероген – речовина, що сприяє появі злоякісних новоутворень у різних органах.

Карта_умов_праці — документ, в якому вміщуються кількісні та якісні характеристики факторів виробничого середовища і трудового процесу, гігієнічна оцінка умов праці, рекомендації щодо їх поліпшення, запропоновані пільги та компенсації.

Кв (показник важкості нещасних випадків) — характеризує середню втрату працездатності в днях на одного потерпілого за звітний період.

Кз (коефіцієнт матеріальних збитків) — кількість людино-днів непрацездатності що приходиться на 1000 працюючих.

КЗПУ (Кодекс законів про працю України) – збірник загальних норм діючого законодавства з охорони праці.

Колективний_договір — письмова двостороння угода, сторонами якої є, з одного боку, трудовий колектив, а з іншого — адміністрація підприємства, установи, організації в особі керівника; правовий інструмент, за допомогою якого трудовий колектив забезпечує собі поліпшення умов та охорони праці; гарант дотримання норм чинного законодавства України з додержання норм умов праці.

Комплексна_перевірка — всебічна і детальна ревізія стану безпеки й умов праці на підприємстві (на великих підприємствах — на окремих виробництвах, у цехах, об’єктах тощо).

Конституції_України – головний, системо утворюючий, правовий документ.

Контраст K об’єкта спостереження та фону визначається різницею між їх яскравостями.

Контроль_за_охороною_праці — створення системи постійно діючих взаємозв’язаних заходів, спрямованих на перевірку відповідності процесу функціонування об’єкта прийнятим управлінським рішенням, наказам, законам, положенням, нормам, стандартам, правилам; виявлення результатів впливу суб’єкта (управлінських структур) на об’єкт управління (окремих працівників та колективи) і відхилень від управлінських рішень; виконання приписів посадових осіб і державних наглядових органів щодо усунення виявлених порушень вимог нормативних актів тощо.

КПО (коефіцієнт природного освітлення) — відносна величина для якісної оцінки природного освітлення.

Кулон_на_кілограм (Кл/кг) — експозиційна доза рентгенівського (R) або гамма (γ) — випромінювань, при якій сполучена з цим випромінюванням корпускулярна емісія на кілограм сухого атмосферного повітря утворює у повітрі іони, що несуть заряд у 1 Кл електрики кожного знака.

Кч (показник частоти нещасних випадків) – визначає кількість нещасних випадків, що приходиться на 1000 середньоспискових працюючих.

Кюрі (Ки) — це активність радіонукліда в джерелі, в якому відбувається 3,7 · 1010 актів розпаду в одну секунду. Одиниця активності кюрі відповідає активності 1 г Ra.

ЛВ_лазерне_випромінювання — використання змушеного (стимульованого) електромагнітного випромінювання, одержуваного від робочої речовини в результаті порушення його атомів електромагнітною енергією зовнішнього джерела.

Ломоносов_МВ — Михайло Васильович Ломоносов (8 листопада 1711 — 4 квітня 1765) — російський вчений-натураліст, геохімік, поет, реформатор російської мови.

Люксметр – прилад для вимірювання рівнів освітленості на робочих поверхнях.

Матеріальна_кумуляція – це процес, коли при хронічному отруєнні шкідливі речовини можуть накопичуватись в організмі.

МБП — міжнародне бюро (праці знаходиться у Женеві, Швейцарія).

МЕД_мінімальна_еритемна_доза –– найменша енергетична доза опромінення, яке призводить через 8 годин до почервоніння шкіряного покриву (еритеми), що зникає на наступну добу.

Медвідь_ЛІ — Медвідь Левко Іванович (18.06.1905, с. Чорна Гребля — 22.02.1982, м. Київ) — видатний учений-гігієніст, доктор медичних наук, заслужений діяч науки УРСР (з 1965), член-кор. АМН СРСР (з 1966), академік АМН СРСР (з 1969).

Механічна_динамічна_дія_електричного_струму — це розшарування, розриви та інші подібні ушкодження тканин організму, в тому числі м’язової тканини, стінок кровоносних судин, судин легеневої тканини внаслідок електродинамічного ефекту, а також миттєвого вибухоподібного утворення пари від перегрітої струмом тканинної рідини та крові.

Механічна_загальнообмінна_вентиляція, або можна її ще назвати штучною — це така вентиляція, коли використовується устаткування і прилади, що дозволяє подавати повітря або видаляти його на значні відстані в необхідній кількості.

Механічні_коливання — це фізичний процес у механіці, під час якого чергуються інтервали збільшення і зменшення фізичної величини.

Мікроклімат — клімат внутрішнього середовища приміщень, що визначається сукупною дією на організм людини температури, вологості, руху повітря та теплового випромінювання нагрітих поверхонь.

Міліер/м2 – одиниця вимірювання величини еритемного опромінення (поверхневої густини еритемного потоку).

Місцева_електротравма — яскраво виявлене порушення щільності тканин тіла, в тому числі кісток, викликане впливом електричного струму або електричної дуги.

Місцева_локальна_вібрація – втягує в коливальні рухи лише окремі частини тіла (руки, ноги).

МНС — Міністерство з питань надзвичайних ситуацій.

Монографічний_метод – це аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які властиві технологічному процесу, обладнанню, одній ділянці виробництва.

Монотонність — особливий психічний стан, який виникає у людини як реакція на одноманітну і бідну на враження діяльність.

МОП (міжнародна організація праці) була створена у 1919 р. як автономна інституція при Лізі Націй, а з 1946 р. — як перша спеціалізована установа ООН (організацій об’єднаних націй).

Н, А/м — напруженість магнітної складової електромагнітного поля у діапазоні 50 Гц – 300 МГц

Наказ — це розпорядчий документ, який видається керівником установи (структурного підрозділу) на правах єдиноначальності та в межах своєї компетенції, обов’язковий для виконання підлеглими.

НАОП (Державні галузеві нормативні акти про охорону праці) – це документи, дія яких поширена на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, що відносяться до певної галузі.

Напруженість_праці — характеристика трудового процесу, що відображає навантаження переважно на центральну нервову систему, органи чуття, емоційну сферу працівника.

Небезпека — це явища, процеси, об’єкти, здатні за певних умов завдати шкоди здоров’ю чи життю людини як відразу, так і в майбутньому, тобто викликати небажані наслідки.

Небезпечна_зона – це простір навколо машини, у якому постійно діють чи періодично виникають фактори, небезпечні для життя і здоров’я людини.

Небезпечний_виробничий_фактор — виробничий фактор, дія якого на працівника за певних умов призводить до травми чи раптового погіршення здоров’я.

Небезпечні_екстремальні_умови_праці — умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, вплив яких протягом робочої зміни (або ж її частини) створює загрозу для життя, високий ризик виникнення важких форм гострих професійних уражень.

Невралгія — поразка периферичних нервів, що характеризується нападами болі в зоні іннервації якого-небудь нерва.

Нещасний_випадок — пригода, що викликала травму.

Нещасний_випадок_на_виробництві — випадок дій на працівника небезпечного або шкідливого виробничого фактора під час виконання ним трудових обов’язків.

Ніт (або кд/м2) — одиниця яскравості кандела на квадратний метр.

Номенклатура заходів з охорони праці — затверджений державними установами перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат на охорону праці, іншими словами, є переліком заходів, що відносяться до охорони праці, та не враховують заходи по загальній раціоналізації виробництва, утіленню нових технологій, хоч їх реалізації і приводити до покрашення умов праці.

Норми — формально визначене, загальнообов’язкове правило поведінки, що регулює суспільні відносини, закріплене в праві і забезпечене державою.

Обмін_речовин – це складний ланцюговий процес перетворень речовин в організмі, починаючи з їхнього надходження з навколишнього середовища і завершуючи виділеннями продуктів розпаду.

ОБРВ – орієнтовно-безпечні рівні впливу.

Огороджуючі_пристрої — являють собою захисні засоби, що перешкоджають проникненню людини чи частин її одягу в небезпечну зону в незалежності від правильності або неправильності її дій.

ОКГ — лазер, або оптичний квантовий генератор, випромінює світлову енергію у вигляді дуже вузького пучка (кутова розбіжність його усього лише 0,001°.

Оперативна_перевірка — перевірка стану охорони праці, додержання вимог щодо охорони відповідності споруд, устаткування й обладнання, технологій вимогам нормативу актів про охорону праці.

Опосвідчення_стану_безпеки_електроустановок — офіційне визначення стану безпеки і умов подальшої експлуатації електроустановок.

Оптимальні_мікрокліматичні_умови — поєднання параметрів мікроклімату, які при тривалому та систематичному впливі на людину забезпечують зберігання нормального теплового стану організму без активізації механізмів терморегуляції.

Оптимальні_умови_праці — такі умови, при яких зберігається не лише здоров’я працюючих, а й створюються передумови для підтримання високого рівня працездатності.

Організаційно_технічна_перевірка — контроль за організаційно-технічним забезпеченням безпеки праці в підрозділах, який реалізується на рівні організаторів та виконавців робіт.

Освітленість_Е — поверхнева густина світлового потоку.

Отруєння_інтоксикація — порушення функцій чи ушкодження органів внаслідок дії отрути чи токсинів, що проникли в організм чи утворилися в ньому.

Охорона_праці — система правових соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я й працездатність людини в процесі трудової діяльності.

Перевірка_нормативних_умов — контроль умов праці на робочих місцях і ділянках, технологічних та виробничих процесів на відповідність нормативним вимогам, а саме: додержання правил і норм безпосередніми виконавцями, забезпеченість інвентарем, стан робочих місць та ділянок тощо. Здійснюється на виконавчому рівні.

Пил_фіброгенних_речовин — специфічна група пилу за характером дії на організм. Особливість дії такого пилу на організм полягає в тому, що при попаданні у легені такий абразивний нерозчинний пил спричинює утворення в легеневій тканині фіброзних вузлів – ділянок затверділої легеневої тканини, в результаті чого легені втрачають можливість виконувати свої функції. Такі захворювання практично не піддаються лікуванню і при своєчасному їх виявленню можливо припинити розвиток хвороби за рахунок зміни умов праці.

Піна – це колоїдна дисперсна система, яка складається із дрібних бульбашок, заповнених газом.

Пожежа — неконтрольований процес горіння, який завдає матеріального збитку.

Пожежний_сповіщувач – це пристрій для формування сигналу про пожежу.

Положення — кодифікований нормативно-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються.

Пороговий_звук – це звук, який тільки чути в частотній області найбільшої чуттєвості вуха людини (1000 Гц).

Постанова — правовий акт, що приймається вищими й деякими центральними органами колегіального управління для розв’язання найважливіших і принципових завдань, що стоять перед даними органами, і встановлення стабільних норм, правил.

mi band