Глосарій — №3

Інфразвук – це коливання повітряного середовища із частотою до 20 Гц.

ІЧ_інфрачервоне_випромінювання — за фізичною природою це потік матеріальних часток, яким притаманні квантові і хвильові властивості.

Кабінет_з_охорони_праці — є організаційним та навчально-методичним осередком пропаганди знань з питань охорони праці серед працівників.

Кандела (кд) — це сила світла еталонного джерела в перпендикулярному напрямку при температурі затвердіння платини 2046,65оК і тиску P = 101325 Па

Канцероген – речовина, що сприяє появі злоякісних новоутворень у різних органах.

Карта_умов_праці — документ, в якому вміщуються кількісні та якісні характеристики факторів виробничого середовища і трудового процесу, гігієнічна оцінка умов праці, рекомендації щодо їх поліпшення, запропоновані пільги та компенсації.

Кв (показник важкості нещасних випадків) — характеризує середню втрату працездатності в днях на одного потерпілого за звітний період.

Кз (коефіцієнт матеріальних збитків) — кількість людино-днів непрацездатності що приходиться на 1000 працюючих.

КЗПУ (Кодекс законів про працю України) – збірник загальних норм діючого законодавства з охорони праці.

Колективний_договір — письмова двостороння угода, сторонами якої є, з одного боку, трудовий колектив, а з іншого — адміністрація підприємства, установи, організації в особі керівника; правовий інструмент, за допомогою якого трудовий колектив забезпечує собі поліпшення умов та охорони праці; гарант дотримання норм чинного законодавства України з додержання норм умов праці.

Комплексна_перевірка — всебічна і детальна ревізія стану безпеки й умов праці на підприємстві (на великих підприємствах — на окремих виробництвах, у цехах, об’єктах тощо).

Конституції_України – головний, системо утворюючий, правовий документ.

Контраст K об’єкта спостереження та фону визначається різницею між їх яскравостями.

Контроль_за_охороною_праці — створення системи постійно діючих взаємозв’язаних заходів, спрямованих на перевірку відповідності процесу функціонування об’єкта прийнятим управлінським рішенням, наказам, законам, положенням, нормам, стандартам, правилам; виявлення результатів впливу суб’єкта (управлінських структур) на об’єкт управління (окремих працівників та колективи) і відхилень від управлінських рішень; виконання приписів посадових осіб і державних наглядових органів щодо усунення виявлених порушень вимог нормативних актів тощо.

КПО (коефіцієнт природного освітлення) — відносна величина для якісної оцінки природного освітлення.

Кулон_на_кілограм (Кл/кг) — експозиційна доза рентгенівського (R) або гамма (γ) — випромінювань, при якій сполучена з цим випромінюванням корпускулярна емісія на кілограм сухого атмосферного повітря утворює у повітрі іони, що несуть заряд у 1 Кл електрики кожного знака.

Кч (показник частоти нещасних випадків) – визначає кількість нещасних випадків, що приходиться на 1000 середньоспискових працюючих.

Кюрі (Ки) — це активність радіонукліда в джерелі, в якому відбувається 3,7 · 1010 актів розпаду в одну секунду. Одиниця активності кюрі відповідає активності 1 г Ra.

ЛВ_лазерне_випромінювання — використання змушеного (стимульованого) електромагнітного випромінювання, одержуваного від робочої речовини в результаті порушення його атомів електромагнітною енергією зовнішнього джерела.

Ломоносов_МВ — Михайло Васильович Ломоносов (8 листопада 1711 — 4 квітня 1765) — російський вчений-натураліст, геохімік, поет, реформатор російської мови.

Люксметр – прилад для вимірювання рівнів освітленості на робочих поверхнях.

Матеріальна_кумуляція – це процес, коли при хронічному отруєнні шкідливі речовини можуть накопичуватись в організмі.

МБП — міжнародне бюро (праці знаходиться у Женеві, Швейцарія).

МЕД_мінімальна_еритемна_доза –– найменша енергетична доза опромінення, яке призводить через 8 годин до почервоніння шкіряного покриву (еритеми), що зникає на наступну добу.

Медвідь_ЛІ — Медвідь Левко Іванович (18.06.1905, с. Чорна Гребля — 22.02.1982, м. Київ) — видатний учений-гігієніст, доктор медичних наук, заслужений діяч науки УРСР (з 1965), член-кор. АМН СРСР (з 1966), академік АМН СРСР (з 1969).

Механічна_динамічна_дія_електричного_струму — це розшарування, розриви та інші подібні ушкодження тканин організму, в тому числі м’язової тканини, стінок кровоносних судин, судин легеневої тканини внаслідок електродинамічного ефекту, а також миттєвого вибухоподібного утворення пари від перегрітої струмом тканинної рідини та крові.

Механічна_загальнообмінна_вентиляція, або можна її ще назвати штучною — це така вентиляція, коли використовується устаткування і прилади, що дозволяє подавати повітря або видаляти його на значні відстані в необхідній кількості.

Механічні_коливання — це фізичний процес у механіці, під час якого чергуються інтервали збільшення і зменшення фізичної величини.

Мікроклімат — клімат внутрішнього середовища приміщень, що визначається сукупною дією на організм людини температури, вологості, руху повітря та теплового випромінювання нагрітих поверхонь.

Міліер/м2 – одиниця вимірювання величини еритемного опромінення (поверхневої густини еритемного потоку).

Місцева_електротравма — яскраво виявлене порушення щільності тканин тіла, в тому числі кісток, викликане впливом електричного струму або електричної дуги.

Місцева_локальна_вібрація – втягує в коливальні рухи лише окремі частини тіла (руки, ноги).

МНС — Міністерство з питань надзвичайних ситуацій.

Монографічний_метод – це аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які властиві технологічному процесу, обладнанню, одній ділянці виробництва.

Монотонність — особливий психічний стан, який виникає у людини як реакція на одноманітну і бідну на враження діяльність.

МОП (міжнародна організація праці) була створена у 1919 р. як автономна інституція при Лізі Націй, а з 1946 р. — як перша спеціалізована установа ООН (організацій об’єднаних націй).

Н, А/м — напруженість магнітної складової електромагнітного поля у діапазоні 50 Гц – 300 МГц

Наказ — це розпорядчий документ, який видається керівником установи (структурного підрозділу) на правах єдиноначальності та в межах своєї компетенції, обов’язковий для виконання підлеглими.

НАОП (Державні галузеві нормативні акти про охорону праці) – це документи, дія яких поширена на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, що відносяться до певної галузі.

Напруженість_праці — характеристика трудового процесу, що відображає навантаження переважно на центральну нервову систему, органи чуття, емоційну сферу працівника.

Небезпека — це явища, процеси, об’єкти, здатні за певних умов завдати шкоди здоров’ю чи життю людини як відразу, так і в майбутньому, тобто викликати небажані наслідки.

Небезпечна_зона – це простір навколо машини, у якому постійно діють чи періодично виникають фактори, небезпечні для життя і здоров’я людини.

Небезпечний_виробничий_фактор — виробничий фактор, дія якого на працівника за певних умов призводить до травми чи раптового погіршення здоров’я.

Небезпечні_екстремальні_умови_праці — умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, вплив яких протягом робочої зміни (або ж її частини) створює загрозу для життя, високий ризик виникнення важких форм гострих професійних уражень.

Невралгія — поразка периферичних нервів, що характеризується нападами болі в зоні іннервації якого-небудь нерва.

Нещасний_випадок — пригода, що викликала травму.

Нещасний_випадок_на_виробництві — випадок дій на працівника небезпечного або шкідливого виробничого фактора під час виконання ним трудових обов’язків.

Ніт (або кд/м2) — одиниця яскравості кандела на квадратний метр.

Номенклатура заходів з охорони праці — затверджений державними установами перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат на охорону праці, іншими словами, є переліком заходів, що відносяться до охорони праці, та не враховують заходи по загальній раціоналізації виробництва, утіленню нових технологій, хоч їх реалізації і приводити до покрашення умов праці.

Норми — формально визначене, загальнообов’язкове правило поведінки, що регулює суспільні відносини, закріплене в праві і забезпечене державою.

Обмін_речовин – це складний ланцюговий процес перетворень речовин в організмі, починаючи з їхнього надходження з навколишнього середовища і завершуючи виділеннями продуктів розпаду.

ОБРВ – орієнтовно-безпечні рівні впливу.

Огороджуючі_пристрої — являють собою захисні засоби, що перешкоджають проникненню людини чи частин її одягу в небезпечну зону в незалежності від правильності або неправильності її дій.

ОКГ — лазер, або оптичний квантовий генератор, випромінює світлову енергію у вигляді дуже вузького пучка (кутова розбіжність його усього лише 0,001°.

Оперативна_перевірка — перевірка стану охорони праці, додержання вимог щодо охорони відповідності споруд, устаткування й обладнання, технологій вимогам нормативу актів про охорону праці.

Опосвідчення_стану_безпеки_електроустановок — офіційне визначення стану безпеки і умов подальшої експлуатації електроустановок.

Оптимальні_мікрокліматичні_умови — поєднання параметрів мікроклімату, які при тривалому та систематичному впливі на людину забезпечують зберігання нормального теплового стану організму без активізації механізмів терморегуляції.

Оптимальні_умови_праці — такі умови, при яких зберігається не лише здоров’я працюючих, а й створюються передумови для підтримання високого рівня працездатності.

Організаційно_технічна_перевірка — контроль за організаційно-технічним забезпеченням безпеки праці в підрозділах, який реалізується на рівні організаторів та виконавців робіт.

Освітленість_Е — поверхнева густина світлового потоку.

Отруєння_інтоксикація — порушення функцій чи ушкодження органів внаслідок дії отрути чи токсинів, що проникли в організм чи утворилися в ньому.

Охорона_праці — система правових соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я й працездатність людини в процесі трудової діяльності.

Перевірка_нормативних_умов — контроль умов праці на робочих місцях і ділянках, технологічних та виробничих процесів на відповідність нормативним вимогам, а саме: додержання правил і норм безпосередніми виконавцями, забезпеченість інвентарем, стан робочих місць та ділянок тощо. Здійснюється на виконавчому рівні.

Пил_фіброгенних_речовин — специфічна група пилу за характером дії на організм. Особливість дії такого пилу на організм полягає в тому, що при попаданні у легені такий абразивний нерозчинний пил спричинює утворення в легеневій тканині фіброзних вузлів – ділянок затверділої легеневої тканини, в результаті чого легені втрачають можливість виконувати свої функції. Такі захворювання практично не піддаються лікуванню і при своєчасному їх виявленню можливо припинити розвиток хвороби за рахунок зміни умов праці.

Піна – це колоїдна дисперсна система, яка складається із дрібних бульбашок, заповнених газом.

Пожежа — неконтрольований процес горіння, який завдає матеріального збитку.

Пожежний_сповіщувач – це пристрій для формування сигналу про пожежу.

Положення — кодифікований нормативно-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються.

Пороговий_звук – це звук, який тільки чути в частотній області найбільшої чуттєвості вуха людини (1000 Гц).

Постанова — правовий акт, що приймається вищими й деякими центральними органами колегіального управління для розв’язання найважливіших і принципових завдань, що стоять перед даними органами, і встановлення стабільних норм, правил.

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Основи охорони праці
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС