mi band

Глосарій — №2

Командитне товариство — це господарське товариство, в якому один або декілька учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за його зобов’язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, на яке за законом може бути звернено стягнення (повні учасники), а інші учасники присутні в діяльності товариства лише своїми вкладами (вкладники).

Бізнес-план — це письмовий документ, в якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи і засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним.

Державний реєстратор — це посадова особа, яка здійснює державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб.

Статут підприємства – це офіційно зареєстрований документ, який визначає форму власності підприємства, сферу його діяльності, спосіб управління та контролю, порядок утворення майна підприємства та розподіл прибутку, порядок реорганізації та інші положення, які регламентують діяльність юридичної особи.

Установчий договір – це угода (договір), яка укладається між двома або кількома засновниками щодо створення підприємства (фірми) певним шляхом. Суть установчого договору полягає в тому, що він є одним із різновидів згоди про спільну господарську діяльність з утворенням самостійної юридичної особи.

Малі підприємства – це підприємства з чисельністю осіб: у промисловості і будівництві — до 20 чол., в науці і науковому обслуговуванні — до 100 чол., в інших галузях виробничої сфери — до 25 чол., у роздрібній торгівлі — до 15 чол.

Система оподаткування — це сукупність податків і зборів, обов’язкових платежів до бюджетів різних рівнів, а також до державних цільових фондів, що стягуються в порядку, установленому відповідними законами держави.

Прямі податки – встановлюються безпосередньо на доход і майно. Вони включають: податок на прибуток, плату (податок) за землю, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, податок на нерухоме майно (нерухомість).

Непрямі податки – це податки на товари і послуги, що оплачуються в ціні товару або включаються в тариф — податок на додану вартість (ПДВ), акцизний збір, мито.

Збори – різні види платежів, що в обов’язковому порядку вносяться підприємствами в порядку оплати послуг, що надавалися їм державними органами — на обов’язкове державне пенсійне страхування, на обов’язкове соціальне страхування, до державного інноваційного фонду; за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету; за забруднення навколишнього середовища; рентні збори; гербовий збір; державне мито, плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності.

Місцеві податки і збори Включають: а) два податки — комунальний податок і податок з реклами;

Б) різні збори — за право використання місцевої символіки; за парковку автотранспорту; за проїзд територією прикордонних областей транспортом, що прямує за кордон; за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг; ринковий збір; готельний збір; за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей; за право проведення кіно — і телезйомок та ін.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку – це сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм господарювання та власності, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, а їхній валовий дохід від операцій з продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік перевищує 50% загальної суми валового доходу підприємства.

Об’єкт оподаткування фіксованим податком – це площа сільськогосподарських угідь, яка знаходиться в сільськогосподарського товаровиробника у власності або надана йому в користування, в тому числі на умовах оренди.

Джерела фінансових ресурсів — це прибуток; амортизаційні відрахування; кошти, отримані від продажу цінних паперів; пайові та інші внески юридичних і фізичних осіб; кредит і позики; кошти від реалізації заставного свідоцтва, страхового поліса та інші надходження коштів (пожертвування, добродійні внески і т. п.).

Цінний папір— це грошовий документ, що свідчить про право власності його власника на певну суму грошей або конкретні майнові цінності. Цінні папери можуть самостійно обертатися на ринку і бути об’єктом купівлі-продажу або інших угод, служити джерелом одержання разового або регулярного прибутку.

Оренда — це засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійсненим підприємницької та іншої діяльності.

Оренда землі— це засноване на договорі строкове платне цільове володіння і користування земельною ділянкою, необхідне орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

Орендні відносини — відносини, що виникають між орендарем і орендодавцем при укладанні договору оренди.

Орендарі — особи, які тимчасово (на встановлений строк) і в межах, що обумовлені в договорі, отримують право на використання власності орендодавця, за що сплачують орендну плату. Орендарями можуть бути юридичні і фізичні особи, спільні підприємства, міжнародні об’єднання і організації, а також іноземні держави. міжнародні організації, іноземні юридичні і фізичні особи.

Орендодавець — власник майна, що надається в оренду, в тому числі і іноземні юридичні особи і громадяни, а також органи і організації, які уповноважені власником передавати майно в оренду.

Орендна (лізингова) операція — господарська операція фізичної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання основних фондів або землі у користування іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) під процент та на визначений строк.

Оперативна оренда (лізинг) — господарська операція, фізичної чи юридичної особи, що передбачає. передачу орендарю права користування основними фондами на строк, що не перевищує строку їх повної амортизації, з обов’язковим поверненням таких основних фондів їх власнику після закінчення строку дії орендної угоди.

Фінансова оренда (лізинг) — господарська операція, фізичної чи юридичної особи, що передбачає придбання орендодавцем за замовленням орендаря основних фондів з подальшим їх переданням у користування орендарю на строк, що не перевищує строку повної амортизації таких основних фондів з обов’язковою подальшою передачею права власності на такі основні фонди орендарю.

Зворотний лізинг (оренда) — господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає продаж основних фондів фінансової організації з одночасним зворотним отриманням таких основних фондів такою фізичною чи юридичною особою в оперативний або фінансовий лізинг.

Оренда житлових приміщень — господарська операція, яка передбачає передачу жилого будинку або квартири її власником у користування іншій фізичній або юридичній, особі на визначений строк або безстроково для цільового використання та за орендну плату.

Реферати :

mi band